ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/115

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-07-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-07-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-06-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Απαγόρευση αλιείας στις θαλάσσιες περιοχές: 1. Καλύμνου - Κω (όρμος Χοχυλαρίου), Βορείων Ακτών νήσου Κω, 2. Κόλπου Ιερισσού, Ν. Χαλκιδικής (θέση Κακούδι), 3. Ιονίου Πελάγους, Ν. Πρέβεζας (όρμος Φαναρίου, όρμος Αγ. Ιωάννη).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Από τη δημοσίευση του παρόντος απαγορεύεται η αλιεία με κάθε αλιευτικό εργαλείο και μέσο στις θαλάσσιες περιοχές: Α) Καλύμνου - Κω (όρμος Χοχυλαρίου), με συντεταγμένες: Α: 27ο 00΄195΄΄, 36ο 48΄005΄΄ Β: 27ο 01΄614΄΄, 36ο 49΄315΄΄ Γ: 26ο 58΄737΄΄, 36ο 48΄829΄΄ Δ: 27ο 00΄097΄΄, 36ο 50΄208΄΄ Β) Κόλπου Ιερισσού, Ν. Χαλκιδικής (θέση Κακούδι), όπως οροθετείται με συντεταγμένες: Α: 40ο 26΄505΄΄, 23ο 21΄029΄΄ Β: 40ο 26΄847΄΄, 23ο 51΄175΄΄ Γ: 40ο 25΄153΄΄, 23ο 53΄266΄΄ Δ: 40ο 24΄760΄΄, 23ο 52΄480΄΄ Γ) Ιονίου Πελάγους, Ν. Πρέβεζας (όρμος Φαναρίου, όρμος Αγ. Ιωάννη), όπως οροθετείται με συντεταγμένες: Α: 20ο 26΄406΄΄, 39ο 16΄005΄΄ Β: 20ο 28΄104΄΄, 39ο 16΄003΄΄ Γ: 20ο 28΄140΄΄, 39ο 14΄227΄΄ Δ: 20ο 27΄534΄΄, 39ο 14΄262΄΄ Οι προαναφερόμενες θαλάσσιες περιοχές απεικονίζονται στα συνημμένα Παραρτήματα χαρτών. Στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις : α) Της περίπτ. ιβ΄ της παραγρ. 1 του άρθρου 10 του ν.δ.420/1970 «Αλιευτικός κώδικας » (Α΄ 27) , όπως το άρθρο 10 αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν.1740/1987 «Αξιοποίηση και προστασία κοραλλιογενών σχηματισμών, ιχθυοτρόφων υδάτων, υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις» (Α221) και τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2040/1992 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις» (Α΄ 70). β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
  • Την υπ’ αριθμ. 242/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αλιείας.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Την υπ’ αριθμ. 88/2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποφασίζουμε :
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1987/1740 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1740 1987
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις. 1992/2040 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/420 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/420 1970
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία