ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/116

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-07-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-07-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-07-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Άρθρο 1 Συγκρότηση Γενικής ΑστυνομικήςΔιεύθυνσης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου συγκροτείται από το Επιτελείο και από τις κατωτέρω Αστυνομικές Διευθύνσεις, των οποίων η έδρα, η λειτουργία, η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες καθορίζονται στο παρόν προεδρικό διάταγμα: α. Α΄ Αστυνομική Διεύθυνση Κυκλάδων. β. Β΄ Αστυνομική Διεύθυνση Κυκλάδων. γ. Α΄ Αστυνομική Διεύθυνση Δωδεκανήσου. δ. Β΄ Αστυνομική Διεύθυνση Δωδεκανήσου. Άρθρο 2 1.Οι Α΄ και Β΄ Αστυνομικές Διευθύνσεις Κυκλάδων και οι Α΄ και Β΄ Αστυνομικές Διευθύνσεις Δωδεκανήσου έχουν έδρα τους δήμους Ερμουπόλεως, Νάξου, Ρόδου και Κω, αντίστοιχα, και ασκούν στην περιοχή δικαιοδοσίας τους το σύνολο των αστυνομικών αρμοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 2800/2000 (Α΄- 41). 2.Σε καθεμιά των Αστυνομικών Διευθύνσεων της προηγουμένης παραγράφου του παρόντος άρθρου λειτουργεί Επιτελείο, το οποίο διαρθρώνεται στα ακόλουθα Γραφεία: 1)Εσωτερικών Λειτουργιών, το οποίο είναι αρμόδιο για: (1) Το χειρισμό όλων των θεμάτων προσωπικού της οικείας Αστυνομικής Διεύθυνσης. (2) Τη διενέργεια διοικητικών εξετάσεων. (3) Τη διακίνηση της αλληλογραφίας. (4) Τη διάθεση του προσωπικού στις τακτικές και έκτακτες εσωτερικές υπηρεσίες και τον έλεγχο της κανονικής εκτέλεσης των υπηρεσιών αυτών. (5) Τον έλεγχο της κανονικής προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού. (6) Την τήρηση και εφαρμογή του σχεδίου ασφαλείας του οικήματος της οικείας Αστυνομικής Διεύθυνσης και των λοιπών σχεδίων πολιτικής κινητοποίησης. (7) Τη φρούρηση, την ασφάλεια, την καθαριότητα, την ευταξία και τη συντήρηση του οικήματος της οικείας Αστυνομικής Διεύθυνσης. (8) Την οργάνωση και εποπτεία της κίνησης των οχημάτων. (9) Τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου και των λοιπών τηλεπικοινωνιακών μέσων. (10) Το χειρισμό θεμάτων δημοσίων σχέσεων. (11) Την ευθύνη και τη λειτουργία της λέσχης. (12) Τη μισθοδοσία του προσωπικού. (13) Τον εφοδιασμό με όλα τα απαραίτητα μέσα, μηχανήματα και υλικά και τη μέριμνα για την καλή λειτουργία και συντήρησή τους. (14) Την προμήθεια και διανομή των εφοδίων και των υλικών στο προσωπικό και στις Υπηρεσίες της οικείας Αστυνομικής Διεύθυνσης. (15) Τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής. 2)Γραφείο Αστυνόμευσης – Ασφάλειας, το οποίο είναι αρμόδιο για : (1) Την προετοιμασία έκδοσης Αστυνομικών Διατάξεων για την περιοχή της οικείας Αστυνομικής Διεύθυνσης. (2) Την παροχή οδηγιών στις υφιστάμενες Υπηρεσίες για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας, που αναφέρεται στα αντικείμενα της αρμοδιότητάς τους και το χειρισμό των θεμάτων πολιτικής κινητοποίησης. (3) Την καθοδήγηση των υφισταμένων Υπηρεσιών ως προς τη δίωξη των πταισματικών παραβάσεων και την ανάθεση άσκησης καθηκόντων δημοσίου κατηγόρου σε προσωπικό της οικείας Αστυνομικής Διεύθυνσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.2800/2000. (4) Τη μέριμνα για την παροχή της απορρέουσας από την αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας συνδρομή σε φυσικά και νομικά πρόσωπα. (5) Την εκπόνηση σχεδίων επιχειρήσεων των δυνάμεων της οικείας Αστυνομικής Διεύθυνσης. (6) Την προετοιμασία για τη λήψη μέτρων τάξης σε δημόσιες συναθροίσεις και συγκεντρώσεις, καθώς και αντιμετώπισης καταστάσεων διατάραξης της τάξης. (7) Τη μέριμνα για το συντονισμό των επιχειρήσεων και την καθοδήγηση των δυνάμεων στην εκτέλεση των σχεδίων. (8) Τη μέριμνα για την καθοδήγηση των υφισταμένων Υπηρεσιών για τη φρούρηση ιδιαίτερα επικίνδυνων στόχων εγκληματικών ενεργειών. (9) Την άσκηση των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του π. δ/τος 261/2003 (Α΄- 235). (10) Τη μέριμνα για τη λειτουργία του σταθμού βάσεως (R/Τ) και την εκπλήρωση της αποστολής του, η οποία συνίσταται: - Στη διαβίβαση εντολών και πληροφοριών προς τα πληρώματα των οχημάτων και τους φέροντες φορητά R/Τ πεζούς αστυνομικούς, κατά λόγο αρμοδιότητας, για άμεση και συνεχή παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. - Στην ενημέρωση των ανωτέρω αστυνομικών για επέμβαση σε συμβάντα αστυνομικής δραστηριότητας και - Στην παρακολούθηση εφαρμογής του προγράμματος κινήσεως των R/Τ υπηρεσιακών οχημάτων, για την εκτέλεση των περιπολιών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας. 3)Γραφείο Διαβατηρίων, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π. δ/τος 126/2005 (Α΄- 181). 3.Στα Επιτελεία των Αστυνομικών Διευθύνσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, επίσης, λειτουργούν : 1)Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών (Γ.Ε.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 17 του άρθρου 1 του π. δ/τος 223/2003 (Α΄- 188) και το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στα άρθρα 6 παρ. 1 περιπτ. α΄ έως ε΄ και ζ΄ και 7 παρ. 1 περιπτ. α΄ έως δ΄ του π. δ/τος 342/1977 (Α΄- 109). 2)Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης Εξοπλισμού Πληροφορικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της 7001/2/1253-α΄ από 23.9.2002 απόφασης του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας (Β΄- 1262). Άρθρο 3 1.Στην Α΄ Αστυνομική Διεύθυνση Κυκλάδων λειτουργούν οι ακόλουθες Υπηρεσίες, οι οποίες υπάγονται διοικητικά σ’ αυτή : 1)Αστυνομικό Τμήμα Ερμουπόλεως. 2)Τμήμα Ασφαλείας Ερμουπόλεως. 3)Αστυνομικό Τμήμα ΄Ανδρου. 4)Αστυνομικό Τμήμα Μήλου. 5)Αστυνομικό Τμήμα Μυκόνου. 6)Τμήμα Ασφαλείας Μυκόνου. 7)Αστυνομικό Τμήμα Κέας. 8)Αστυνομικό Τμήμα Τήνου. 2.Στην ίδια Αστυνομική Διεύθυνση λειτουργούν επίσης : 1)Ο Αστυνομικός Σταθμός Υδρούσας, ο οποίος υπάγεται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα ΄Ανδρου. 2)Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Σίφνου, Κιμώλου και Σερίφου, οι οποίοι υπάγονται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Μήλου. 3)Ο Αστυνομικός Σταθμός Κύθνου, ο οποίος υπάγεται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Κέας. 4)Ο Σταθμός Τουριστικής Αστυνομίας Μυκόνου, ο οποίος υπάγεται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Μυκόνου. 3.Έδρα των Υπηρεσιών των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου ορίζεται, αντίστοιχα, ο ομώνυμος δήμος ή κοινότητα. Άρθρο 4 1.Στη Β΄ Αστυνομική Διεύθυνση Κυκλάδων λειτουργούν οι ακόλουθες Υπηρεσίες, οι οποίες υπάγονται διοικητικά σ’ αυτή: 1)Αστυνομικό Τμήμα Νάξου. 2)Τμήμα Ασφαλείας Νάξου. 3)Αστυνομικό Τμήμα Θήρας. 4)Τμήμα Ασφαλείας Θήρας. 5)Αστυνομικό Τμήμα Δρυμαλίας. 6)Αστυνομικό Τμήμα Ιητών. 7)Αστυνομικό Τμήμα Πάρου. 2.Στην ίδια Αστυνομική Διεύθυνση λειτουργούν επίσης: 1)Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Αμοργού, Αιγιάλης, Κουφονησίων, Δονούσης και Σχοινούσσης, οι οποίοι υπάγονται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Νάξου. 2)Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Σικίνου και Φολεγάνδρου, οι οποίοι υπάγονται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Ιητών. 3)Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Νάουσας και Αντιπάρου, οι οποίοι υπάγονται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Πάρου. 4)Ο Αστυνομικός Σταθμός Ανάφης και ο περιορισμένης χρονικής διάρκειας Αστυνομικός Σταθμός Οίας, οι οποίοι υπάγονται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Θήρας. 3.΄Εδρα των Υπηρεσιών των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου ορίζεται, αντίστοιχα, ο ομώνυμος δήμος ή κοινότητα, πλην του Αστυνομικού Σταθμού Νάουσας, του οποίου έδρα ορίζεται ο ομώνυμος οικισμός του δήμου Πάρου και του Αστυνομικού Σταθμού Αιγιάλης, έδρα του οποίου ορίζεται ο οικισμός Λαγκάδα του τοπικού διαμερίσματος Αιγιάλης του δήμου Αμοργού. Άρθρο 5 1.Στην Α΄ Αστυνομική Διεύθυνση Δωδεκανήσου λειτουργούν οι ακόλουθες Υπηρεσίες, οι οποίες υπάγονται διοικητικά σ’ αυτή : 1)Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου. 2)Αστυνομικό Τμήμα Ρόδου. 3)Αστυνομικό Τμήμα Αερολιμένα Ρόδου. 4)Τμήμα Τροχαίας Ρόδου. 5)Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Ρόδου. 6)Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού. 7)Αστυνομικό Τμήμα Αφάντου. 8)Αστυνομικό Τμήμα Αρχαγγέλου. 9)Αστυνομικό Τμήμα Λινδίων. 10)Αστυνομικό Τμήμα Αταβύρου. 11)Αστυνομικό Τμήμα Νότιας Ρόδου. 12)Αστυνομικό Τμήμα Καρπάθου. 13)Αστυνομικό Τμήμα Μεγίστης. 14)Αστυνομικό Τμήμα Σύμης. 2.Στην ίδια Αστυνομική Διεύθυνση λειτουργούν επίσης: 1)Το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ρόδου, το οποίο υπάγεται διοικητικά στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου. 2)Ο Αστυνομικός Σταθμός Χάλκης, ο οποίος υπάγεται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού. 3)Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Κάσου και Ολύμπου, οι οποίοι υπάγονται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Καρπάθου. 4)Ο Αστυνομικός Σταθμός Τήλου, ο οποίος υπάγεται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Σύμης. 5)Ο Αστυνομικός Σταθμός Καλλιθέας, ο οποίος υπάγεται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Αφάντου. 3.΄Εδρα των Υπηρεσιών των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου ορίζεται, αντίστοιχα, ο ομώνυμος δήμος ή κοινότητα, πλην του Αστυνομικού Τμήματος Αερολιμένα Ρόδου, του οποίου έδρα ορίζεται ο χώρος των εγκαταστάσεων του Αερολιμένα Ρόδου. Άρθρο 6 1.Στη Β΄ Αστυνομική Διεύθυνση Δωδεκανήσου λειτουργούν οι ακόλουθες Υπηρεσίες, οι οποίες υπάγονται διοικητικά σ’ αυτή : 1)Αστυνομικό Τμήμα Κω. 2)Τμήμα Ασφαλείας Κω. 3)Τμήμα Τροχαίας Κω. 4)Αστυνομικό Τμήμα Αερολιμένα Κω. 5)Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Κω. 6)Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλειδών. 7)Αστυνομικό Τμήμα Καλυμνίων. 8)Αστυνομικό Τμήμα Λέρου. 9)Αστυνομικό Τμήμα Πάτμου. 2.Στην ίδια Αστυνομική Διεύθυνση λειτουργούν επίσης: 1)Ο Αστυνομικός Σταθμός Νισύρου, ο οποίος υπάγεται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Κω. 2)Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Αστυπάλαιας και Ψερίμου, οι οποίοι υπάγονται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Καλυμνίων. 3)Ο Αστυνομικός Σταθμός Λειψών, ο οποίος υπάγεται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Λέρου. 4)Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Αγαθονησίου και Αρκοί, οι οποίοι υπάγονται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Πάτμου. 3.΄Εδρα των Υπηρεσιών των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου, ορίζεται, αντίστοιχα ο ομώνυμος δήμος ή κοινότητα, πλην του Αστυνομικού Τμήματος Αερολιμένα Κω, του οποίου έδρα ορίζεται ο χώρος των εγκαταστάσεων του Αερολιμένα Κω και των Αστυνομικών Σταθμών Ψερίμου και Αρκών των οποίων έδρα ορίζονται οι ομώνυμοι νήσοι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Άρθρο 7 Συγκρότηση Γενικής ΑστυνομικήςΔιεύθυνσης Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, συγκροτείται από το Επιτελείο και τις κατωτέρω Αστυνομικές Διευθύνσεις, των οποίων η έδρα, η λειτουργία, η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες καθορίζονται στο παρόν προεδρικό διάταγμα: α. Αστυνομική Διεύθυνση Λέσβου. β. Αστυνομική Διεύθυνση Χίου. γ. Αστυνομική Διεύθυνση Σάμου. Άρθρο 8 1.Οι Αστυνομικές Διευθύνσεις Λέσβου, Χίου και Σάμου έχουν έδρα τους δήμους Μυτιλήνης, Χίου και Βαθέος, αντίστοιχα, και ασκούν στην περιοχή δικαιοδοσίας τους το σύνολο των αστυνομικών αρμοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.2800/2000. 2.Σε καθεμιά των Αστυνομικών Διευθύνσεων της προηγουμένης παραγράφου του παρόντος άρθρου λειτουργεί Επιτελείο του οποίου η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες είναι αντίστοιχες εκείνων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 2 του παρόντος διατάγματος. Άρθρο 9 1.Στην Αστυνομική Διεύθυνση Λέσβου λειτουργούν οι ακόλουθες Υπηρεσίες, οι οποίες υπάγονται διοικητικά σ’ αυτή : 1)Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Μυτιλήνης. 2)Αστυνομικό Τμήμα Μυτιλήνης. 3)Τμήμα Τροχαίας Μυτιλήνης. 4)Αστυνομικό Τμήμα Πλωμαρίου. 5)Αστυνομικό Τμήμα Καλλονής. 6)Αστυνομικό Τμήμα Αγίας Παρασκευής. 7)Αστυνομικό Τμήμα Αγιάσου. 8)Αστυνομικό Τμήμα Ερεσού – Αντίσσης. 9)Αστυνομικό Τμήμα Πολιχνίτου. 10)Αστυνομικό Τμήμα Γέρας. 11)Αστυνομικό Τμήμα Μύρινας. 2.Στην ίδια Αστυνομική Διεύθυνση λειτουργούν επίσης: 1)Το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Μυτιλήνης, το οποίο υπάγεται διοικητικά στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Μυτιλήνης. 2)Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Μανταμάδου και Λουτροπόλεως Θερμής, οι οποίοι υπάγονται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Μυτιλήνης. 3)Ο Αστυνομικός Σταθμός Μήθυμνας, ο οποίος υπάγεται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Καλλονής. 4)Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Μούδρου και Αγίου Ευστρατίου, οι οποίοι υπάγονται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Μύρινας. 3.΄Εδρα των Υπηρεσιών των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου ορίζεται, αντίστοιχα, ο ομώνυμος δήμος ή κοινότητα. Άρθρο 10 1.Στην Αστυνομική Διεύθυνση Χίου λειτουργούν οι ακόλουθες Υπηρεσίες, οι οποίες υπάγονται διοικητικά σ’ αυτή : 1)Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Χίου. 2)Αστυνομικό Τμήμα Χίου. 3)Τμήμα Τροχαίας Χίου. 4)Αστυνομικό Τμήμα Καρδαμύλων. 5)Αστυνομικό Τμήμα Μαστιχοχωρίων. 2.Στην ίδια Αστυνομική Διεύθυνση λειτουργούν επίσης : 1)Το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Χίου, το οποίο υπάγεται διοικητικά στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Χίου. 2)Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Οινουσσών και Ψαρών, οι οποίοι υπάγονται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Χίου. 3)Ο Αστυνομικός Σταθμός Αμανής, ο οποίος υπάγεται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Καρδαμύλων. 3.΄Εδρα των Υπηρεσιών των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου ορίζεται, αντίστοιχα, ο ομώνυμος δήμος. Άρθρο 11 1.Στην Αστυνομική Διεύθυνση Σάμου λειτουργούν οι ακόλουθες Υπηρεσίες, οι οποίες υπάγονται διοικητικά σ’ αυτή : 1)Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Σάμου. 2)Αστυνομικό Τμήμα Σάμου. 3)Τμήμα Τροχαίας Σάμου. 4)Αστυνομικό Τμήμα Καρλοβασίων. 5)Αστυνομικό Τμήμα Πυθαγορείου. 6)Αστυνομικό Τμήμα Μαραθόκαμπου. 7)Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Κηρύκου. 2.Στην ίδια Αστυνομική Διεύθυνση λειτουργούν επίσης : 1)Το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Σάμου, το οποίο υπάγεται διοικητικά στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Σάμου. 2)Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Φούρνων – Κορσεών και Ευδήλου, οι οποίοι υπάγονται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Κηρύκου. 3.΄Εδρα των Υπηρεσιών των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου, ορίζεται, αντίστοιχα, ο ομώνυμος δήμος, πλην της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Σάμου, του Αστυνομικού Τμήματος Σάμου, του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Σάμου και του Τμήματος Τροχαίας Σάμου των οποίων έδρα ορίζεται ο δήμος Βαθέος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Άρθρο 12 Συγκρότηση Γενικής Αστυνομικής ΔιεύθυνσηςΠεριφέρειας Ιονίων Νήσων Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, συγκροτείται από το Επιτελείο και τις κατωτέρω Αστυνομικές Διευθύνσεις των οποίων η λειτουργία και οι αρμοδιότητες καθορίζονται στο παρόν προεδρικό διάταγμα: α. Αστυνομική Διεύθυνση Κερκύρας. β. Αστυνομική Διεύθυνση Λευκάδος. γ. Αστυνομική Διεύθυνση Κεφαλληνίας. δ. Αστυνομική Διεύθυνση Ζακύνθου. Άρθρο 13 1.Οι Αστυνομικές Διευθύνσεις Κερκύρας, Λευκάδος, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου, έχουν έδρα τους δήμους Κερκυραίων, Λευκάδος, Αργοστολίου και Ζακυνθίων, αντίστοιχα, και ασκούν στην περιοχή δικαιοδοσίας τους το σύνολο των αστυνομικών αρμοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.2800/2000. 2.Σε καθεμιά των Αστυνομικών Διευθύνσεων της προηγουμένης παραγράφου του παρόντος άρθρου λειτουργεί Επιτελείο του οποίου η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες είναι αντίστοιχες εκείνων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 2 του παρόντος διατάγματος. Άρθρο 14 1.Στην Αστυνομική Διεύθυνση Κερκύρας λειτουργούν οι ακόλουθες Υπηρεσίες, οι οποίες υπάγονται διοικητικά σ’ αυτή : 1)Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Κερκύρας. 2)Αστυνομικό Τμήμα Κερκύρας. 3)Τμήμα Τροχαίας Κερκύρας. 4)Αστυνομικό Τμήμα Αερολιμένα Κερκύρας. 5)Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Κερκύρας. 6)Αστυνομικό Τμήμα Αχιλλείων. 7)Αστυνομικό Τμήμα Εσπερίων. 8)Αστυνομικό Τμήμα Λευκιμμαίων. 9)Αστυνομικό Τμήμα Παλαιοκαστριτών. 10)Αστυνομικό Τμήμα Παξών. 11)Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Κασιόπης. 12)Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Παλαιοκαστρίτσας. 2.Στην ίδια Αστυνομική Διεύθυνση λειτουργούν επίσης : 1)Το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Κερκύρας, το οποίο υπάγεται διοικητικά στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Κερκύρας. 2)Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Ερεικούσσης και Οθωνών, οι οποίοι υπάγονται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Εσπερίων. 3.΄Εδρα των Υπηρεσιών των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου ορίζεται, αντίστοιχα, ο ομώνυμος δήμος ή κοινότητα, πλην των αναφερομένων στην παράγραφο 1 περιπτώσεων α΄ , β΄, γ΄ και ε΄ έδρα των οποίων ορίζεται ο δήμος Κερκυραίων, της περίπτωσης δ΄ έδρα της οποίας ορίζεται ο χώρος των εγκαταστάσεων του Αερολιμένα Κερκύρας και των περιπτώσεων ια΄ και ιβ΄ έδρα των οποίων ορίζονται οι δήμοι Κασσωπαίων και Παλαιοκαστριτών, αντίστοιχα, καθώς και της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 έδρα της οποίας ορίζεται ο δήμος Κερκυραίων. Άρθρο 15 1.Στην Αστυνομική Διεύθυνση Λευκάδος λειτουργούν οι ακόλουθες Υπηρεσίες, οι οποίες υπάγονται διοικητικά σ’ αυτή : 1)Αστυνομικό Τμήμα Λευκάδος. 2)Τμήμα Ασφαλείας Λευκάδος. 3)Τμήμα Τροχαίας Λευκάδος. 4)Αστυνομικό Τμήμα Απολλωνίων. 5)Αστυνομικό Τμήμα Ελλομένου. 6)Αστυνομικό Τμήμα Καρυάς. 2.Στην ίδια Αστυνομική Διεύθυνση λειτουργεί επίσης ο Αστυνομικός Σταθμός Μεγανησίου, ο οποίος υπάγεται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Ελλομένου. 3.΄Εδρα των Υπηρεσιών των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου ορίζεται, αντίστοιχα, ο ομώνυμος δήμος. Άρθρο 16 1.Στην Αστυνομική Διεύθυνση Κεφαλληνίας λειτουργούν οι ακόλουθες Υπηρεσίες, οι οποίες υπάγονται διοικητικά σ’ αυτή : 1)Αστυνομικό Τμήμα Αργοστολίου. 2)Τμήμα Ασφαλείας Αργοστολίου. 3)Τμήμα Τροχαίας Αργοστολίου. 4)Αστυνομικό Τμήμα Παλικής 5)Αστυνομικό Τμήμα Ελειού – Πρόνων. 6)Αστυνομικό Τμήμα Σάμης. 7)Αστυνομικό Τμήμα Ιθάκης. 2.Στην ίδια Αστυνομική Διεύθυνση λειτουργεί επίσης ο Αστυνομικός Σταθμός Ερίσου, ο οποίος υπάγεται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Σάμης. 3.΄Εδρα των Υπηρεσιών των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου ορίζεται, αντίστοιχα, ο ομώνυμος δήμος. Άρθρο 17 1.Στην Αστυνομική Διεύθυνση Ζακύνθου λειτουργούν οι ακόλουθες Υπηρεσίες, οι οποίες υπάγονται διοικητικά σ’ αυτή : 1)Αστυνομικό Τμήμα Ζακύνθου. 2)Τμήμα Ασφαλείας Ζακύνθου. 3)Τμήμα Τροχαίας Ζακύνθου. 4)Αστυνομικό Τμήμα Λαγανά. 5)Αστυνομικό Τμήμα Αλυκών. 2.΄Εδρα των Υπηρεσιών της προηγουμένης παραγράφου του παρόντος άρθρου ορίζεται, αντίστοιχα, ο ομώνυμος δήμος, πλην των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ έδρα των οποίων ορίζεται ο δήμος Ζακυνθίων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ΄Αρθρο 18Διάρθρωση – Αρμοδιότητες Υποδιευθύνσεων Ασφαλείας Οι Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας διαρθρώνονται ως εξής: α. Στο Γραφείο Ασφαλείας, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες δημόσιας και κρατικής ασφάλειας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του παρόντος διατάγματος. Δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα του Γραφείου αυτού τα εγκλήματα που σχετίζονται με τα ναρκωτικά. β. Στο Γραφείο Αλλοδαπών, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες που αφορούν τον έλεγχο της νόμιμης παραμονής και εργασίας των αλλοδαπών στην περιοχή της Υποδιεύθυνσης, την εφαρμογή της νομοθεσίας για τους αλλοδαπούς, το χειρισμό των θεμάτων των σχετικών με την έκδοση διοικητικών πράξεων και μέτρων που αφορούν αλλοδαπούς, καθώς και το χειρισμό θεμάτων πολιτικού ασύλου και προσφύγων και την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας. Το Γραφείο αυτό είναι αρμόδιο και για τον έλεγχο της νόμιμης διακίνησης ημεδαπών και αλλοδαπών και την εφαρμογή της νομοθεσίας περί προστασίας του εθνικού νομίσματος και συναλλάγματος, εφόσον στην περιοχή της Υποδιεύθυνσης βρίσκονται σημεία εισόδου και εξόδου από τη χώρα. γ. Στο Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων προσωπικού, τη διαχείριση του χρηματικού και υλικού, την εξασφάλιση της γραμματειακής εξυπηρέτησης και της εσωτερικής λειτουργίας της Υποδιεύθυνσης, την τήρηση του αρχείου και τη διεκπεραίωση αιτημάτων διοικητικής φύσεως. Επίσης, είναι αρμόδιο για την έκδοση των δελτίων αστυνομικής ταυτότητας των πολιτών της περιοχής δικαιοδοσίας της Υποδιεύθυνσης. Άρθρο 19 1.Τα Αστυνομικά Τμήματα διαρθρώνονται ως εξής : 1)Στο Γραφείο Γενικής Αστυνόμευσης, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες της αστυνομίας γενικής αστυνόμευσης και πολιτικής κινητοποίησης και εκτελεί τις εργασίες εξυπηρέτησης άλλων Υπουργείων και κρατικών φορέων, που έχουν ανατεθεί στην Ελληνική Αστυνομία με ειδικούς νόμους. Επιπλέον, χειρίζεται τις υποθέσεις των εγκλημάτων κατά της ζωής των άρθρων 301, 302 και 304Α, σωματικών βλαβών των άρθρων 308, 308Α, 309, 310, 311, 313, 314 και κατά της προσωπικής ελευθερίας των άρθρων 325, 328, 330, 331, 332, 333 και 334 Π.Κ. Επίσης, φροντίζει για την τοποθέτηση σκοπών σε πιθανούς στόχους εγκληματικών ενεργειών και είναι αρμόδιο και για την τήρηση της τάξης στις συνεδριάσεις του τοπικού πταισματοδικείου, εφόσον λειτουργεί στην περιοχή δικαιοδοσίας του. 2)Στο Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων προσωπικού, τη διαχείριση του χρηματικού και υλικού, την εξασφάλιση της γραμματειακής εξυπηρέτησης και της εσωτερικής λειτουργίας του Τμήματος, την τήρηση του αρχείου και τη διεκπεραίωση αιτημάτων διοικητικής φύσεως. 3)Στο Γραφείο Τουριστικής Αστυνόμευσης, προκειμένου για τα Αστυνομικά Τμήματα Ερμουπόλεως, Μήλου και Τήνου της Α΄ Αστυνομικής Διεύθυνσης Κυκλάδων, Νάξου, Θήρας και Πάρου της Β΄ Αστυνομικής Διεύθυνσης Κυκλάδων, Πάτμου της Β΄ Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου, Μυτιλήνης και Μύρινας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λέσβου, Χίου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χίου, Σάμου, Καρλοβασίων και Αγίου Κηρύκου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Σάμου, Παλαιοκαστριτών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κερκύρας και Λευκάδος, Αργοστολίου και Ζακύνθου των αντιστοίχων ομώνυμων Αστυνομικών Διευθύνσεων. Το Γραφείο αυτό ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στις διατάξεις της περίπτωσης α΄ του άρθρου 23 του παρόντος διατάγματος. Στα Αστυνομικά Τμήματα στα οποία δεν προβλέπεται η λειτουργία Γραφείου Τουριστικής Αστυνόμευσης ή που στην περιοχή της εδαφικής τους δικαιοδοσίας δεν εκτείνεται η τοπική αρμοδιότητα Τμημάτων Τουριστικής Αστυνομίας ή Σταθμών Τουριστικής Αστυνομίας, οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται από τα οικεία Γραφεία Γενικής Αστυνόμευσης. 2.Αστυνομικά Τμήματα στην περιοχή των οποίων δεν εκτείνεται η τοπική αρμοδιότητα των Υπηρεσιών Ασφαλείας και Τροχαίας χαρακτηρίζονται ως Τμήματα γενικής αρμοδιότητας και διαρθρώνονται, επιπλέον, στα εξής γραφεία : 1)Ασφαλείας, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ του άρθρου 20 του παρόντος διατάγματος. 2)Τροχαίας, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ του άρθρου 21 του παρόντος διατάγματος. 3.Ο αριθμός των μελών του προσωπικού των Γραφείων Ασφαλείας και Τροχαίας καθορίζεται από τον οικείο Αστυνομικό Διευθυντή, ο οποίος εγκρίνει και τις εσωτερικές μετακινήσεις αυτού, από και προς τα Γραφεία αυτά, ύστερα από γνώμη του διοικητή της Υπηρεσίας. Το αστυνομικό προσωπικό που στελεχώνει τα εν λόγω Γραφεία εκτελεί αποκλειστικά τις αρμοδιότητες αυτών και μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να διατεθεί για εκτέλεση άλλης υπηρεσίας, κατόπιν εγκρίσεως του οικείου Αστυνομικού Διευθυντή. 4.Σε Αστυνομικά Τμήματα γενικής αρμοδιότητας, εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέπουν ή το επιβάλλουν, κατά περίπτωση, δύναται, με διαταγή του οικείου Αστυνομικού Διευθυντή, να λειτουργεί ενιαίο Γραφείο Γενικής Αστυνόμευσης – Ασφάλειας, το οποίο ασκεί το σύνολο των αρμοδιοτήτων των Γραφείων αυτών. Τα Αστυνομικά Τμήματα Αερολιμένων, ασκούν στην περιοχή δικαιοδοσίας τους το σύνολο των αστυνομικών αρμοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 2800/2000, μεταξύ των οποίων τον έλεγχο της νόμιμης διακίνησης ημεδαπών και αλλοδαπών και την εφαρμογή της νομοθεσίας περί προστασίας του εθνικού νομίσματος και συναλλάγματος. 5.Οι Αστυνομικοί Σταθμοί ασκούν στην περιοχή δικαιοδοσίας τους το σύνολο των αρμοδιοτήτων γενικής αστυνόμευσης. Εφόσον στην περιοχή τους δεν εκτείνεται η τοπική αρμοδιότητα Υπηρεσιών Ασφαλείας και Τροχαίας ασκούν και τις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών αυτών, με εξαίρεση το χειρισμό θεμάτων ασφάλειας σχετικών με την έκδοση διοικητικών πράξεων και μέτρων που αφορούν αλλοδαπούς, καθώς και θεμάτων πολιτικού ασύλου και προσφύγων και την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, αρμοδιότητες οι οποίες ασκούνται από τις προϊστάμενες αυτών Αστυνομικές Υπηρεσίες. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης και λήξης της λειτουργίας των Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας Αστυνομικών Σταθμών, ορίζεται με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, ύστερα από πρόταση του Διευθυντή της οικείας Αστυνομικής Διεύθυνσης. 6.Στα Αστυνομικά Τμήματα ΄Ανδρου, Μυκόνου, Μήλου, Κέας και Τήνου της Α΄ Αστυνομικής Διεύθυνσης Κυκλάδων, Θήρας, Πάρου, Νάξου και Ιητών (πρώην ΄Ιου) της Β΄ Αστυνομικής Διεύθυνσης Κυκλάδων, Σύμης, Μεγίστης και Καρπάθου της Α΄ Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου, Καλυμνίων (πρώην Καλύμνου), Λέρου, Πάτμου και Κω της Β΄ Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου, Μύρινας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λέσβου, Αγίου Κηρύκου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Σάμου, Παξών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κερκύρας και Ιθάκης της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεφαλληνίας, που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 3, 4, 5, 6, 9, 11, 14 και 16 του παρόντος διατάγματος, λειτουργεί επιπλέον και Γραφείο Διαβατηρίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του π. δ/τος 126/2005 (Α΄- 181). Άρθρο 20 Διάρθρωση – Αρμοδιότητες Τμημάτων Ασφαλείας Τα Τμήματα Ασφαλείας διαρθρώνονται ως εξής : α. Στο Γραφείο Ασφαλείας, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες της δημόσιας και κρατικής ασφάλειας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του παρόντος διατάγματος. Το Γραφείο αυτό είναι αρμόδιο και για τον έλεγχο της νόμιμης παραμονής και εργασίας των αλλοδαπών στην περιοχή του Τμήματος, την εφαρμογή της νομοθεσίας για τους αλλοδαπούς, το χειρισμό των θεμάτων των σχετικών με την έκδοση διοικητικών πράξεων και μέτρων που αφορούν αλλοδαπούς, καθώς και για το χειρισμό θεμάτων πολιτικού ασύλου και προσφύγων και την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας. Επίσης, είναι αρμόδιο και για τον έλεγχο της νόμιμης διακίνησης ημεδαπών και αλλοδαπών και την εφαρμογή της νομοθεσίας περί προστασίας του εθνικού νομίσματος και συναλλάγματος, εφόσον στην περιοχή του Τμήματος βρίσκεται σημείο εισόδου και εξόδου από τη χώρα. β. Στο Γραφείο Δίωξης Ναρκωτικών, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του παρόντος διατάγματος. Το Γραφείο αυτό, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της εγκληματικότητας των ναρκωτικών, αναπτύσσει συνεργασία με τα Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης Παραβατικότητας (ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ.). γ. Στο Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών, προκειμένου για Τμήματα που λειτουργούν εκτός της έδρας των Αστυνομικών Διευθύνσεων και εφόσον εκεί υπάρχει έδρα Πρωτοδικείου. Το Γραφείο αυτό ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τα άρθρα 6 παρ. 1 περιπτ. α΄, ε΄ και ζ΄ και 7 παρ. 1 περιπτ. α΄ και δ΄ του π. δ/τος 342/1977 (Α΄- 109). δ. Στο Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων προσωπικού, τη διαχείριση του χρηματικού και υλικού, την εξασφάλιση της γραμματειακής εξυπηρέτησης και της εσωτερικής λειτουργίας του Τμήματος, την τήρηση του αρχείου και τη διεκπεραίωση αιτημάτων διοικητικής φύσεως. Επίσης, είναι αρμόδιο για την έκδοση των δελτίων αστυνομικής ταυτότητας των πολιτών της περιοχής δικαιοδοσίας του Τμήματος. Άρθρο 21 Διάρθρωση – Αρμοδιότητες Τμημάτων Τροχαίας Τα Τμήματα Τροχαίας διαρθρώνονται ως εξής : α. Στο Γραφείο Τροχονομικής Αστυνόμευσης, το οποίο λαμβάνει όλα τα μέτρα για την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Ο.Κ. και των λοιπών συναφών νόμων και διαταγμάτων περί οχημάτων και κυκλοφορίας, σχετικώς με την πρόληψη και τη βεβαίωση των τροχονομικών παραβάσεων. β. Στο Γραφείο Ρύθμισης Κυκλοφορίας, το οποίο είναι αρμόδιο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, σε όλες τις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται, καθώς και για τον έλεγχο των σταθμεύσεων. Επιπλέον, το Γραφείο αυτό μεριμνά ή προκαλεί αναλόγως την επέμβαση των αρμοδίων αρχών για τον κατάλληλο εξοπλισμό με κάθετη και οριζόντια σήμανση του οδικού δικτύου και τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων, κατά λόγο αρμοδιότητας, για την εξασφάλιση της δημόσιας κυκλοφορίας, ώστε να μη δημιουργείται κίνδυνος ή ζημία τρίτων προσώπων ή άλλων έννομων αγαθών. γ. Στο Γραφείο Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων, το οποίο λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως και είναι αρμόδιο για τη διερεύνηση και προανάκριση οδικών τροχαίων ατυχημάτων. δ. Στο Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων προσωπικού, τη διαχείριση του χρηματικού και υλικού, την εξασφάλιση της γραμματειακής εξυπηρέτησης και της εσωτερικής λειτουργίας του Τμήματος, την τήρηση του αρχείου, την καταχώριση παραβάσεων, τη διεκπεραίωση των αιτημάτων διοικητικής φύσεως, την έκδοση των αδειών οδήγησης και κυκλοφορίας οχημάτων που υπάγονται στην αρμοδιότητα των αστυνομικών Υπηρεσιών και την τήρηση στατιστικών στοιχείων, αναλύσεων και προτάσεων για τα οδικά τροχαία ατυχήματα. Άρθρο 22 Τα Τμήματα Δίωξης Ναρκωτικών διαρθρώνονται ως εξής: 1.Στο Γραφείο Επιχειρήσεων, το οποίο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 1)Ελέγχει τη διακίνηση των ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, ενεργεί προανακρίσεις και συντάσσει τις σχετικές δικογραφίες. 2)Παρακολουθεί τους υπόπτους εμπορίας ναρκωτικών, ημεδαπούς και αλλοδαπούς, με σκοπό την πρόληψη και καταστολή των σχετικών με αυτά εγκλημάτων. 3)Ελέγχει, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, τους διερχόμενους από τους αερολιμένες, λιμένες, σιδηροδρομικούς σταθμούς και σταθμούς αυτοκινήτων, υπόπτους διακίνησης ναρκωτικών. 4)Επιτηρεί, ιδίως, τους δημόσιους χώρους που είναι πρόσφοροι για τη μεταφορά, διακίνηση και εμπορία ναρκωτικών, καθώς και τα δημόσια κέντρα για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες πραγματοποίησης συναλλαγών ή και χρήσης ναρκωτικών. 5)Συνεργάζεται με τις αρμόδιες τοπικές αρχές, υπηρεσίες και φορείς, καθώς και με τα Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης Παραβατικότητας (ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ.) για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της εγκληματικότητας που σχετίζεται με τα ναρκωτικά. 6)Επιτηρεί τους πλησίον των σχολείων χώρους, καθώς και τα μέρη που συχνάζουν οι νέοι για την αποτελεσματική προστασία των μαθητών και της νεολαίας γενικότερα, από τη σχετιζόμενη με τα ναρκωτικά εγκληματικότητα. 7)Παρακολουθεί τις μεθόδους και τα μέσα δράσης των εμπόρων ναρκωτικών. Αναλύει και αξιολογεί τα συμπεράσματα και εισηγείται τη λήψη μέτρων που αποσκοπούν στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της σχετικής με τα ναρκωτικά εγκληματικότητας, τόσο στον προληπτικό όσο και στον κατασταλτικό τομέα. 8)Μεριμνά για την ανάπτυξη δικτύου συλλογής πληροφοριών σχετικών με τις μεθόδους, τους τόπους, τους τρόπους, τα μέσα και τα πρόσωπα που χρησιμοποιούνται ή με οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκονται σε διαδικασίες διακίνησης, προώθησης, διάθεσης και χρήσης ναρκωτικών ουσιών και φαρμάκων. 9)Ενημερώνει το διοικητή της Υπηρεσίας για το πληροφοριακό υλικό που έχει συγκεντρωθεί, προκειμένου αυτό να αξιοποιηθεί καταλλήλως. 2.Στο Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων προσωπικού, τη διαχείριση του χρηματικού και υλικού, την εξασφάλιση της γραμματειακής εξυπηρέτησης και της εσωτερικής λειτουργίας του Τμήματος, την τήρηση του αρχείου και τη διεκπεραίωση αιτημάτων διοικητικής φύσεως. Άρθρο 23 1.Τα Τμήματα Τουριστικής Αστυνομίας διαρθρώνονται ως εξής : 1)Στο Γραφείο Τουρισμού, το οποίο είναι αρμόδιο για την εφαρμογή των διατάξεων της τουριστικής νομοθεσίας και την εξυπηρέτηση των τουριστών. Επίσης, εκτελεί τα προγράμματα τουριστικής αστυνόμευσης, παρακολουθεί τις σύγχρονες εξελίξεις που σχετίζονται με την τουριστική αστυνομία και συγκεντρώνει τα απαραίτητα στοιχεία τουριστικού ενδιαφέροντος. 2)Στο Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων προσωπικού, τη διαχείριση του χρηματικού και υλικού, την εξασφάλιση της γραμματειακής εξυπηρέτησης και της εσωτερικής λειτουργίας του Τμήματος, την τήρηση του αρχείου και τη διεκπεραίωση αιτημάτων διοικητικής φύσεως. 2.Οι Σταθμοί Τουριστικής Αστυνομίας ασκούν στην περιοχή δικαιοδοσίας τους τις ίδιες αρμοδιότητες με εκείνες των Τμημάτων Τουριστικής Αστυνομίας. Άρθρο 24 Διάρθρωση – Αρμοδιότητες ΤμημάτωνΣυνοριακής Φύλαξης Τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης του παρόντος διατάγματος λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του π. δ/τος 332/2000 (Α΄ - 269) και ασκούν τις αρμοδιότητες που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1, 3, 4, 5 και 6 και των άρθρων 6 και 7 του π. δ/τος 310/1998 (Α΄- 215), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.2622/1998 (Α΄- 138), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 παρ. 1 του ν.2910/2001 (Α΄- 91) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 1 του ν.3181/2003 (Α΄- 218). ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΒΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙΔΙΟΙΚΟΥΝΤΩΝ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΄Αρθρο 25Αντιστοιχία Υπηρεσιών 1. Οι Αστυνομικές Διευθύνσεις είναι μεταξύ τους και προς τις Διευθύνσεις Αστυνομίας ισότιμες. Επίσης, ισότιμες είναι οι Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας με τις αυτοτελείς ή μη Υποδιευθύνσεις Αστυνομίας και Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης. 2. Τα Αστυνομικά Τμήματα, τα Τμήματα Ασφαλείας, τα Τμήματα Τροχαίας, τα Τμήματα Δίωξης Ναρκωτικών, τα Τμήματα Τουριστικής Αστυνομίας και τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης είναι ισότιμα μεταξύ τους. 3. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί και οι Σταθμοί Τουριστικής Αστυνομίας είναι μεταξύ τους ισότιμοι. Άρθρο 26 1.Οι προϊστάμενοι των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Περιφέρειας, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων φέρουν τον τίτλο του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή και είναι Υποστράτηγοι ή Ταξίαρχοι. 2.Οι προϊστάμενοι των Αστυνομικών Διευθύνσεων φέρουν τον τίτλο του αστυνομικού διευθυντή και είναι Ταξίαρχοι ή Αστυνομικοί Διευθυντές. 3.Οι προϊστάμενοι των Υποδιευθύνσεων Ασφαλείας φέρουν τον τίτλο του διευθυντή και είναι Αστυνομικοί Διευθυντές ή Αστυνομικοί Υποδιευθυντές. 4.Οι προϊστάμενοι των Αστυνομικών Τμημάτων και των ισοτίμων με αυτά Υπηρεσιών, φέρουν τον τίτλο του διοικητή και είναι Αστυνομικοί Υποδιευθυντές ή Αστυνόμοι Α΄ ή κατώτεροι αξιωματικοί. Επίσης, τον τίτλο του διοικητή φέρουν οι προϊστάμενοι των Αστυνομικών Σταθμών και των ισοτίμων με αυτούς Υπηρεσιών, οι οποίοι είναι Υπαστυνόμοι Α΄ ή Υπαστυνόμοι Β΄ ή Ανθυπαστυνόμοι ή Αρχιφύλακες. 5.Στις Αστυνομικές Διευθύνσεις τοποθετείται ανάλογος αριθμός υποδιευθυντών, ως βοηθοί των Αστυνομικών Διευθυντών, οι οποίοι φέρουν το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή ή Αστυνομικού Υποδιευθυντή, ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες υπηρεσιακές ανάγκες. 6.Στις Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας τοποθετούνται, ως υποδιευθυντές, αξιωματικοί οι οποίοι φέρουν το βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή ή Αστυνόμου Α΄. 7.Στα Αστυνομικά Τμήματα και στις ισότιμες με αυτά Υπηρεσίες τοποθετούνται Αστυνόμοι Α΄ ή κατώτεροι αξιωματικοί ως υποδιοικητές. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ Άρθρο 27 Αρμοδιότητες Αστυνομικών Διευθυντών Οι διευθυντές των Αστυνομικών Διευθύνσεων έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες : α. Διευθύνουν, συντονίζουν, εποπτεύουν και ελέγχουν το έργο των Υπηρεσιών δικαιοδοσίας τους. β. Παρέχουν κατευθύνσεις στις Υπηρεσίες δικαιοδοσίας τους για την εφαρμογή των προγραμμάτων δράσης και θέτουν επιμέρους στόχους για την υλοποίησή τους. γ. Παρακολουθούν την εφαρμογή από τις ως άνω Υπηρεσίες των μέτρων, μεθόδων και διαδικασιών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και τις διαταγές της Υπηρεσίας, για την εκπλήρωση της αποστολής τους. δ. Αξιολογούν τα αποτελέσματα της δράσης των ως άνω Υπηρεσιών, ως προς τη λειτουργία των προγραμμάτων και την επίτευξη των στόχων και εισηγούνται τις απαραίτητες διορθώσεις και προσαρμογές. ε. Παρακολουθούν την πορεία της εγκληματικότητας στην περιφέρεια δικαιοδοσίας τους και τη γενικότερη κατάσταση από πλευράς αστυνομίας τάξης και ασφάλειας και λαμβάνουν ή προτείνουν τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπισή τους. στ. Αναθέτουν με διαταγή τους στις Υπηρεσίες Ασφαλείας δικαιοδοσίας τους την προανάκριση και την εξιχνίαση εγκλημάτων ή συμβάντων, τα οποία λόγω της βαρύτητας, του τρόπου, των μέσων και των ειδικών συνθηκών τέλεσής τους συγκινούν ιδιαίτερα την κοινή γνώμη ή είναι δυνατόν να επηρεάσουν δυσμενώς το αίσθημα ασφαλείας των πολιτών ή απαιτούν εξειδικευμένη ή παρατεταμένη ενέργεια προς αποκάλυψη των δραστών και συλλογή των απαραιτήτων στοιχείων για την παραπομπή των υποθέσεων στη δικαιοσύνη. ζ. Αναλαμβάνουν προσωπικά, τη διεύθυνση αστυνομικών επιχειρήσεων όταν διαταχθούν σχετικά ή όταν παρίσταται ανάγκη να συντονισθούν οι ενέργειες των Υπηρεσιών δικαιοδοσίας τους ή να αντιμετωπισθούν εκδηλώσεις ή άλλες καταστάσεις στην περιφέρειά τους εξαιτίας των οποίων απειλείται σοβαρή διατάραξη δημόσιας τάξης και ασφάλειας. η. Ενεργούν προσωπικά ή δια των υποδιευθυντών τακτική επιθεώρηση των Υπηρεσιών μέχρι επιπέδου Τμήματος δικαιοδοσίας τους κάθε τρίμηνο και ειδικότερα το μήνα Απρίλιο για το α΄ τρίμηνο του έτους, το μήνα Ιούλιο για το β΄ τρίμηνο, το μήνα Οκτώβριο για το γ΄ τρίμηνο και το μήνα Ιανουάριο για το δ΄ τρίμηνο του προηγούμενου έτους και έκτακτα οποιαδήποτε Υπηρεσία της δικαιοδοσίας τους, όταν κρίνουν τούτο σκόπιμο ή διαταχθούν σχετικά. Από τις ως άνω σχετικές επιθεωρήσεις η μία (1) τουλάχιστον κατ’ έτος και για κάθε Υπηρεσία ενεργείται προσωπικά από τον οικείο Αστυνομικό Διευθυντή. θ. Μεριμνούν να μορφώνουν ασφαλή γνώμη για την επαγγελματική επάρκεια, τα προσόντα ή τις αδυναμίες, την ικανότητα ως προς την άσκηση της διοίκησης, την ενημέρωση στα υπηρεσιακά θέματα και τη γενικότερη συμπεριφορά όλων των αξιωματικών των Υπηρεσιών της δικαιοδοσίας τους και ιδιαίτερα των διοικούντων, ώστε να είναι σε θέση, σε κάθε περίπτωση να αποφαίνονται για την επάρκεια και καταλληλότητά τους για διάφορες υπηρεσίες, εργασίες και αποστολές. ι. Συντάσσουν τις εκθέσεις ικανότητας των υποδιευθυντών της Υπηρεσίας τους και γνωματεύουν σ’ εκείνες που συντάσσουν οι τελευταίοι. ια. Εκδίδουν αστυνομικές διατάξεις που αφορούν ολόκληρη την περιοχή δικαιοδοσίας τους ή τμήμα αυτής. ιβ. Καθορίζουν τον αριθμό των μελών του προσωπικού των Γραφείων Ασφαλείας και Τροχαίας των Αστυνομικών Τμημάτων γενικής αρμοδιότητας και εγκρίνουν, ύστερα από γνώμη του διοικητή της οικείας Υπηρεσίας την εσωτερική μετακίνηση του προσωπικού αυτού από και προς τα Γραφεία αυτά, καθώς και τη διάθεσή του για εκτέλεση άλλης υπηρεσίας. ιγ. Διατάσσουν τη συγκρότηση Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.), από αστυνομικούς Υπηρεσιών δικαιοδοσίας τους με αποστολή τη συμβολή και παροχή ειδικής υποστήριξης στο έργο των Υπηρεσιών της Αστυνομικής Διεύθυνσης για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση του εγκλήματος, την αντιμετώπιση ιδιαίτερης σημασίας αστυνομικών προβλημάτων και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, παρέχοντας ειδικές για την εκπλήρωση της αποστολής αυτής εντολές και οδηγίες. ιδ. Συνεργάζονται, μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, με τις δικαστικές, στρατιωτικές, δημόσιες και δημοτικές αρχές . ιε. Εκτελούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται σ’ αυτούς από τον οργανισμό και τους κανονισμούς της Ελληνικής Αστυνομίας ή από ειδικές διατάξεις. Άρθρο 28 Αρμοδιότητες Υποδιευθυντών ΑστυνομικώνΔιευθύνσεων Οι υποδιευθυντές των Αστυνομικών Διευθύνσεων έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες : α. Είναι άμεσοι βοηθοί του αστυνομικού διευθυντή και εκτελούν τα καθήκοντά τους, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και ανάλογα με τις διαταγές και οδηγίες του. β. Λαμβάνουν γνώση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας και ανάλογα με τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί, διατυπώνουν τη γνώμη τους στις εισηγήσεις των αρμοδίων Γραφείων. γ. Ενεργούν τακτικές ή έκτακτες επιθεωρήσεις στις Υπηρεσίες της Αστυνομικής Διεύθυνσης, σύμφωνα με τις διαταγές του αστυνομικού διευθυντή. δ. Συντάσσουν τις εκθέσεις ικανότητας των διευθυντών των Υποδιευθύνσεων Ασφαλείας, καθώς και των διοικητών των Υπηρεσιών επιπέδου Αστυνομικού Τμήματος, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 29 περίπτωση ια΄ του παρόντος διατάγματος και γνωματεύουν σ’ αυτές που συντάσσουν εκείνοι. ε. Εκτελούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται σ’ αυτούς από τις ισχύουσες διατάξεις και τις διαταγές των προϊσταμένων τους. στ. Ο νεότερος από τους Υποδιευθυντές ευθύνεται, έναντι του αστυνομικού διευθυντή, για τη λειτουργία του Επιτελείου της Διεύθυνσης. Άρθρο 29 Αρμοδιότητες Διευθυντών ΥποδιευθύνσεωνΑσφαλείας Οι διευθυντές των Υποδιευθύνσεων Ασφαλείας έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες : α. Προγραμματίζουν και ελέγχουν τη δράση της Υπηρεσίας τους και μεριμνούν ώστε η δράση των Γραφείων να έχει κοινή κατεύθυνση. β. Καθιερώνουν κριτήρια, με βάση τα οποία αξιολογείται η απόδοση των Γραφείων της Υπηρεσίας τους, μεριμνούν για τη μέτρηση της απόδοσής τους, σε καθημερινή και μεγαλύτερων χρονικών περιόδων βάση, μελετούν και αξιολογούν τις σχετικές πληροφορίες και τέλος προβαίνουν στη διόρθωση των παρεκκλίσεων. γ. Τοποθετούν το προσωπικό σε θέσεις, ανάλογα με τις δυνατότητες και τα προσόντα του, φροντίζουν για την ορθολογική, δίκαιη και αντικειμενική κατανομή της υπηρεσίας και αναθέτουν με διαταγή τους καθήκοντα στους προϊσταμένους των Γραφείων. δ. Φροντίζουν για τη διατήρηση σχέσεων καλής επικοινωνίας, συνεργασίας και αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ του προσωπικού, καθώς και για τη διατήρηση της συνοχής της Υπηρεσίας. ε. Ενεργούν συγκεντρώσεις του προσωπικού, δίδουν κατευθύνσεις και οδηγίες αναφορικά με την αποστολή και τη δράση της Υπηρεσίας, βεβαιώνονται για το ηθικό των αστυνομικών, ελέγχουν την εμφάνιση αυτών, καθώς και την καθαριότητα και κατάσταση του οπλισμού και των λοιπών εφοδίων που κατέχει το προσωπικό και διατάσσουν τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για τη συντήρησή τους. στ. Ελέγχουν ώστε να εφαρμόζεται με ακρίβεια η κανονιστική διαταγή που αφορά τον οπλισμό των αστυνομικών. ζ. Συγκεντρώνουν, μελετούν, αξιολογούν και εκμεταλλεύονται πληροφορίες σε θέματα ασφάλειας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις σχετικές διαταγές των προϊσταμένων τους, έναντι των οποίων ευθύνονται για τη γενικότερη κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή τους από πλευράς ασφάλειας. η. Σε περιπτώσεις σοβαρών αδικημάτων ή συμβάντων μεταβαίνουν αμέσως επιτόπου και, εφόσον ανήκουν στην αρμοδιότητά τους, επιλαμβάνονται προσωπικά για την αντιμετώπιση της κατάστασης, συντονίζουν τις αστυνομικές έρευνες και ενέργειες, επιμελούνται για την προανάκριση και αναφέρουν στην προϊστάμενή τους Υπηρεσία, διαφορετικά δίδουν κάθε δυνατή συνδρομή στην Υπηρεσία που επιλαμβάνεται. θ. Μεριμνούν συνεχώς για την επαγγελματική μόρφωση των υφισταμένων τους με θεωρητικές διδασκαλίες και πρακτικές ασκήσεις, ειδικά σε ό,τι αφορά τις παρακολουθήσεις, έρευνες, συλλογή πληροφοριών, κατηγορίες και υποκατηγορίες των διαφόρων εγκληματιών, καθώς και για τους τρόπους και μεθόδους ενέργειας αυτών. ι. Λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας επισήμων προσώπων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και οδηγίες που δίδονται σε κάθε περίπτωση. ια. Συντάσσουν τις εκθέσεις ικανότητας του προσωπικού της Υπηρεσίας τους και των διοικητών των Τμημάτων Δίωξης Ναρκωτικών και γνωματεύουν σ’ εκείνες που συντάσσουν οι τελευταίοι. ιβ. Παρακολουθούν τη δραστηριότητα των εξτρεμιστών και των οργανώσεών τους, προς το σκοπό πρόληψης ή καταστολής ενεργειών που στρέφονται κατά του δημοκρατικού πολιτεύματος. ιγ. Μελετούν την εισερχόμενη αλληλογραφία, επισημαίνουν τα ιδιαίτερης σημασίας και επείγουσας φύσης έγγραφα, σημειώνουν σ’ αυτά τις τυχόν παρατηρήσεις και οδηγίες τους προς τα αρμόδια Γραφεία, ακολούθως παραδίδουν αυτά στο Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης για την περαιτέρω διαχείρισή τους και ελέγχουν για την έγκαιρη διεκπεραίωσή τους. ιδ. Είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο κάθε εγγράφου που φέρει την υπογραφή τους, εκτός αν διαπιστώνεται ότι δεν τέθηκαν υπόψη τους όλα τα απαραίτητα στοιχεία. ιε. Επιμελούνται για την καθαριότητα και την καλή εμφάνιση του οικήματος της Υπηρεσίας τους και προκαλούν τη λήψη των αναγκαίων μέτρων συντήρησής του. ιστ. Προκαλούν τις ενέργειες των προϊσταμένων τους για τον εφοδιασμό της Υπηρεσίας τους με τον αναγκαίο υλικοτεχνικό εξοπλισμό. ιζ. Αναφέρουν καθημερινά στον οικείο Αστυνομικό Διευθυντή για την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή τους. ιη. Συνεργάζονται αρμονικά με τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, διοικητικές, δικαστικές και αστυνομικές αρχές για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση της αποστολής τους. ιθ. Ενημερώνουν τον αξιωματικό ή υπαξιωματικό υπηρεσίας όταν αναχωρούν από το αστυνομικό κατάστημα, για το μέρος στο οποίο, σε περίπτωση ανάγκης, πρέπει να αναζητηθούν. κ. Ασκούν και κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 30 1.Οι διοικητές των Αστυνομικών Τμημάτων, των Τμημάτων Ασφαλείας, των Τμημάτων Τροχαίας και των Τμημάτων Τουριστικής Αστυνομίας έχουν, αντίστοιχα, τις αρμοδιότητες που ορίζονται στα άρθρα 25, 26, 28 και 31 του π.δ/τος 141/1991 (Α΄-58), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Επίσης, συντάσσουν τις εκθέσεις αξιολόγησης των αξιωματικών της Υπηρεσίας τους και γνωματεύουν στις εκθέσεις ικανότητος που συντάσσουν οι υποδιοικητές αυτών για το λοιπό προσωπικό. 2.Οι υποδιοικητές των Αστυνομικών Τμημάτων, των Τμημάτων Ασφαλείας, των Τμημάτων Τροχαίας και των Τμημάτων Τουριστικής Αστυνομίας, έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες : 1)Είναι άμεσοι βοηθοί των διοικητών και αναπληρώνουν αυτούς σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος. 2)Επιβλέπουν τη διεξαγωγή των εργασιών και συντονίζουν τη δράση στους τομείς ευθύνης που τους ανατίθενται. 3)Ενημερώνονται για τα προβλήματα των τομέων ευθύνης τους, αξιολογούν αυτά και συμμετέχουν στο σχεδιασμό διάταξης της υπηρεσίας, για την αντιμετώπισή τους. 4)Λαμβάνουν γνώση της εισερχόμενης αλληλογραφίας και προσυπογράφουν όλα τα έγγραφα τα οποία υπογράφει ο διοικητής, ανάλογα με τους τομείς ευθύνης τους. 5)Συντάσσουν τις εκθέσεις ικανότητας του προσωπικού του Τμήματος. 6)Εκτελούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται σ’ αυτούς από τον οργανισμό και κανονισμούς της Ελληνικής Αστυνομίας ή από ειδικές διατάξεις. Άρθρο 31 1.Οι διοικητές των Τμημάτων Δίωξης Ναρκωτικών ως προς τη διοίκηση της Υπηρεσίας τους, έχουν τα καθήκοντα διοικητή Αστυνομικού Τμήματος. 2.Ως προς την εκπλήρωση της ειδικής αποστολής της Υπηρεσίας τους: 1)Μελετούν και ερευνούν το έγκλημα και τα αίτια της εγκληματικότητας στην περιφέρειά τους και λαμβάνουν ή προτείνουν τη λήψη των αναγκαίων μέτρων πρόληψης και καταστολής αυτής. 2)Μεριμνούν συνεχώς για την επαγγελματική μόρφωση των υφισταμένων τους, με θεωρητικές διδασκαλίες και πρακτικές ασκήσεις, ειδικά όσον αφορά τις παρακολουθήσεις, έρευνες, συλλογή πληροφοριών και τους τρόπους και μεθόδους δράσης των εγκληματιών. 3)Χρησιμοποιούν ορθολογικά το προσωπικό και τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους και φροντίζουν : (1) Για τον έλεγχο και τη δίωξη της παράνομης παραγωγής, κατοχής, διακίνησης και εμπορίας ναρκωτικών ουσιών. (2) Για την επιτήρηση των καταδικασθέντων για εγκλήματα περί τα ναρκωτικά και γενικά των ατόμων που είναι ύποπτα διάπραξης εγκλημάτων της κατηγορίας αυτής, καθώς και για την εξακρίβωση των κινήσεων, των σχέσεων και των συνθηκών διαβίωσής τους, ώστε να είναι δυνατή η πρόληψη τέλεσης των εγκλημάτων αυτών. (3) Για την επιτήρηση των δημοσίων κέντρων και γενικά των χώρων στους οποίους παρατηρείται αυξημένη συχνότητα διάπραξης εγκλημάτων σχετικών με τα ναρκωτικά. 4)Συγκεντρώνουν, αξιολογούν και αξιοποιούν πληροφορίες σε θέματα διακίνησης των ναρκωτικών. 5)Σε περιπτώσεις τέλεσης σοβαρών αδικημάτων που έχουν σχέση με την παραγωγή, κατοχή και διακίνηση των ναρκωτικών μεταβαίνουν αμέσως επιτόπου και επιλαμβάνονται προσωπικά για την αντιμετώπιση της κατάστασης, συντονίζουν τις αστυνομικές έρευνες και ενέργειες, επιμελούνται για την προανάκριση και αναφέρουν στην προϊσταμένη τους Υπηρεσία. 6)Εκτελούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 32 Αρμοδιότητες Διοικητών Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης Οι διοικητές των Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης έχουν τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 6 του π. δ/τος 310/1998 (Α΄- 215). Άρθρο 33 Αρμοδιότητες Διοικητών Αστυνομικών Σταθμώνκαι Σταθμών Τουριστικής Αστυνομίας Οι διοικητές των Αστυνομικών Σταθμών και των Σταθμών Τουριστικής Αστυνομίας έχουν αντίστοιχα τις αρμοδιότητες που ορίζονται στα άρθρα 32 και 34 του π.δ/τος 141/1991 (Α΄- 58). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ΄Αρθρο 34Σύσταση Τμημάτων Εκπαίδευσης Σε καθένα από τα Επιτελεία των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου, συνιστάται και λειτουργεί Τμήμα Εκπαίδευσης το οποίο έχει ως αποστολή τη διοργάνωση σεμιναρίων εκπαίδευσης, στο πλαίσιο υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, που έχουν ως στόχο την εκπαίδευση του προσωπικού των αστυνομικών Υπηρεσιών σε θέματα που σχετίζονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και την εκτέλεση των καθηκόντων του. Άρθρο 35 Τροποποίηση διατάξεων Στην παράγραφο 1 του άρθρου 44 του π. δ/τος 14/2001 (Α΄- 12), προστίθεται περίπτωση ι΄, ως εξής : «ι. Διατάσσει τη συγκρότηση Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.), από αστυνομικούς Υπηρεσιών των Αστυνομικών Διευθύνσεων δικαιοδοσίας του, με αποστολή τη συμβολή και παροχή ειδικής υποστήριξης στο έργο των Υπηρεσιών της οικείας Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας, για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση του εγκλήματος, την αντιμετώπιση ιδιαίτερης σημασίας αστυνομικών προβλημάτων και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, παρέχοντας ειδικές για την εκπλήρωση της αποστολής αυτής εντολές και οδηγίες » Άρθρο 36 Αύξηση Οργανικών Θέσεων ΑστυνομικούΠροσωπικού Οι οργανικές θέσεις αστυνομικού προσωπικού γενικών καθηκόντων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 2800/2000 (Α΄- 41), όπως διαμορφώθηκαν με μεταγενέστερες διατάξεις, αυξάνονται κατά δύο (2) στο βαθμό του Αστυνόμου Α΄, δεκαπέντε (15) στο βαθμό του Αστυνόμου Β΄, δεκαεπτά (17) στους βαθμούς του Υπαστυνόμου Α΄ και Υπαστυνόμου Β΄, εβδομήντα οκτώ (78) στους βαθμούς του Ανθυπαστυνόμου και Αρχιφύλακα και διακόσιες (200) στο βαθμό του Αστυφύλακα. Άρθρο 37 Καταργούμενες Υπηρεσίες Με την έναρξη λειτουργίας των Υπηρεσιών που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, οι κατωτέρω Υπηρεσίες που λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69 του π. δ/τος 582/1984 (Α΄- 208), του άρθρου 42 του π. δ/τος 161/1988 (Α΄- 74), του άρθρου 8 του π. δ/τος 508/1989 (Α΄- 57) και των 7001/2/804-κβ από 8.12.1997 (Β΄- 1222) και 7001/2/1019-στ από 15.7.1998 (Β΄- 814) αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης, καταργούνται : α. Η Αστυνομική Διεύθυνση Κυκλάδων και οι Αστυνομικοί Σταθμοί Κορθίου, Μπατσίου, Πανόρμου, Μαρπήσσης και Κορωνίδος και οι Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας Σταθμοί Τουριστικής Αστυνομίας Τήνου και Πάρου της ίδιας Αστυνομικής Διεύθυνσης . β. Η Αστυνομική Διεύθυνση Δωδεκανήσου, η Αστυνομική Υποδιεύθυνση Κω και οι Αστυνομικοί Σταθμοί Απερίου, Κρητηνίας, Αρκάσας, Παραδεισίου, Μονολίθου, Κατταβίας, Σαλάκου, Μεσοχωρίου, Πυλίου, Κεφάλου, Χωρίου και Λακκίου της ίδιας Αστυνομικής Διεύθυνσης. γ. Το Τμήμα Ασφαλείας Μυτιλήνης, το Αστυνομικό Τμήμα Περιφέρειας Μυτιλήνης, ο Σταθμός Τουριστικής Αστυνομίας Μυτιλήνης και οι Αστυνομικοί Σταθμοί Παμφίλων, Κάπης, Μεγαλοχωρίου, Σκαλοχωρίου, Πέτρας, Στύψης, Ιππείου, Ερεσού, Βατούσσας, ΄Αγρας, Ατσικής, Κοντοπουλίου και Κοντιά της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λέσβου. δ. Το Τμήμα Ασφαλείας Χίου, το Αστυνομικό Τμήμα Περιφέρειας Χίου, ο Σταθμός Τουριστικής Αστυνομίας Χίου και οι Αστυνομικοί Σταθμοί Θυμιανών, Βροντάδου, Νεοχωρίου, Νενητών, Πυργίου, Αγίου Γεωργίου, Καμπίων και Κουρουνίων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χίου. ε. Το Τμήμα Ασφαλείας Σάμου, ο Σταθμός Τουριστικής Αστυνομίας Σάμου και οι Αστυνομικοί Σταθμοί Κοκκαρίου, Αγίου Κωνσταντίνου, Μυτιληνιών, Ραχών, Παγώνδα και Πύργου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Σάμου. στ. Ο Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας Σταθμός Τουριστικής Αστυνομίας ΄Υψους, ο Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας Αστυνομικός Σταθμός Αχαράβης και οι Αστυνομικοί Σταθμοί Καστελλάνων, Γιαννάδων, ΄Υψους, Αργυράδων, Μαγουλάδων, Γιμαρίου, Κασσιόπης, Παλαιοκαστρίτσας και Αγίου Ματθαίου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κερκύρας. ζ. Ο Σταθμός Τουριστικής Αστυνομίας Λευκάδος και οι Αστυνομικοί Σταθμοί Αγίου Πέτρου, Σύβρου και Εξανθείας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λευκάδος. η. Ο Σταθμός Τουριστικής Αστυνομίας Αργοστολίου και οι Αστυνομικοί Σταθμοί Αγίας Ευφημίας, Ομαλών, Σκάλας και Χιονάτων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεφαλληνίας. θ. Ο Σταθμός Τουριστικής Αστυνομίας Ζακύνθου και οι Αστυνομικοί Σταθμοί Βολιμών και Κοιλιωμένου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ζακύνθου. Άρθρο 38 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Το άρθρο 11 παράγραφοι 1 περιπτ. α΄, β΄, γ΄ και στ΄ και 7 του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄- 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α΄- 49).
  • Τα άρθρα 14 παρ. 7 και 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄- 41).
  • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄-98).
  • Το π.δ. 82/1993 «Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α΄- 36).
  • Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264 από 14.10.2005 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄- 1432), όπως τροποποιήθηκε με την 5733/ΔΙΟΕ 179 από 9.2.2006 όμοια (Β΄- 204).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 340.000,00 Ευρώ περίπου για το έτος 2007, 480.000,00 Ευρώ περίπου για το έτος 2008, 970.000,00 Ευρώ περίπου για το έτος 2009, 1.790.000,00 Ευρώ περίπου για το έτος 2010, 2.982.000,00 Ευρώ περίπου για το έτος 2011 και 3.722.000,00 Ευρώ περίπου για το έτος 2012. Οι δαπάνες του τρέχοντος έτους θα αντιμετωπισθούν από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Π/Υ εξόδων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (Ε.Φ. 43 - 110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ») ενώ οι δαπάνες των επομένων οικονομικών ετών θα καλύπτονται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται για το σκοπό αυτό στον ίδιο ως άνω Π/Υ του αντίστοιχου έτους.
  • Την υπ’ αριθμ. 127/2007 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, αποφασίζουμε : ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ