ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/12

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-01-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-01-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-01-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π.δ. 48/1999 « Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.) και Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.)» (Α΄ 51).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Γενική Συνέλευση Τ.Ε.Δ.Κ."
1.  
  Η περίπτωση γ΄ του άρθρου 3 του π.δ. 48/1999 (ΦΕΚ Α΄ 51) αντικαθίσταται ως εξής: γ. Εκπρόσωποι των Δήμων και Κοινοτήτων του νομού (δημοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι), ανάλογα με τον αριθμό των μελών κάθε δημοτικού και κοινοτικού συμβουλίου ως εξής - Κοινοτικά συμβούλια με 9 μέλη εκπροσωπούνται με τρεις (3) εκπροσώπους Από αυτούς δύο (2) προέρχονται από τον επιτυχόντα στις κοινοτικές εκλογές συνδυασμό και ένας (1) από τους λοιπούς συνδυασμούς του κοινοτικού συμβουλίου. - Κοινοτικά συμβούλια με 11 μέλη εκπροσωπούνται με έξι (6) εκπροσώπους Από αυτούς τέσσερις (4) προέρχονται από τον επιτυχόντα στις κοινοτικές εκλογές συνδυασμό και δύο (2) από τους λοιπούς συνδυασμούς του κοινοτικού συμβουλίου. - Δημοτικά Συμβούλια με δεκατρία (13) μέλη εκπροσωπούνται με έξι (6) εκπροσώπους Από αυτούς οι τέσσερις (4) προέρχονται από τον επιτυχόντα στις δημοτικές εκλογές συνδυασμό και οι δύο (2) από τους λοιπούς συνδυασμούς του Δημοτικού Συμβουλίου. - Δημοτικά Συμβούλια με δεκαεπτά (17) μέλη εκπροσωπούνται με οκτώ (8) εκπροσώπους Από αυτούς πέντε (5) προέρχονται από τον επιτυχόντα στις δημοτικές εκλογές συνδυασμό και τρεις (3) από τους λοιπούς συνδυασμούς του Δημοτικού Συμβουλίου. - Δημοτικά Συμβούλια με εικοσιένα (21) μέλη εκπροσωπούνται με έντεκα (11) εκπροσώπους Από αυτούς επτά (7) προέρχονται από τον επιτυχόντα στις δημοτικές εκλογές συνδυασμό και τέσσερις (4) από τους λοιπούς συνδυασμούς του Δημοτικού Συμβουλίου Δημοτικά Συμβούλια με είκοσι επτά (27) μέλη εκπροσωπούνται με δεκαπέντε (15) εκπροσώπους Από αυτούς εννέα (9) προέρχονται από τον επιτυχόντα συνδυασμό και έξι (6) από τους λοιπούς συνδυασμούς του Δημοτικού Συμβουλίου. - Δημοτικά Συμβούλια με τριάντα τρία (33) μέλη και άνω εκπροσωπούνται με είκοσι έναν (21) εκπροσώπους Από αυτούς δεκατρείς (13) προέρχονται από τον επιτυχόντα συνδυασμό και οκτώ (8) από τους λοιπούς συνδυασμούς του Δημοτικού Συμβουλίου .
Άρθρο 2 "Διοικητικό Συμβούλιο Τ.Ε.Δ.Κ."
1.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 48/1999 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  Το Διοικητικό Συμβούλιο των Τ.Ε.Δ.Κ. αποτελείται από Δημάρχους και δημοτικούς συμβούλους αφενός, και από Προέδρους Κοινοτήτων και κοινοτικούς συμβούλους αφετέρου, ανάλογα με τον αριθμό των μελών της Γενικής Συνέλευσης των Τ.Ε.Δ.Κ. - Οι Τ.Ε.Δ.Κ. με αριθμό μελών Γενικής Συνέλευσης μέχρι και εκατόν είκοσι (120) εκλέγουν επταμελές (7μελές) Διοικητικό Συμβούλιο. Από αυτούς οι τέσσερις (4) είναι Δήμαρχοι και οι τρεις (3) δημοτικοί σύμβουλοι ή πρόεδροι κοινοτήτων ή κοινοτικοί σύμβουλοι. Οι Τ.Ε.Δ.Κ. με αριθμό μελών Γενικής Συνέλευσης από εκατόν είκοσι ένα (121) ως και εκατόν εβδομήντα πέντε (175) εκλέγουν εννεαμελές (9μελές) Διοικητικό Συμβούλιο. Από αυτούς οι έξι (6) είναι Δήμαρχοι και οι τρεις (3) δημοτικοί σύμβουλοι ή πρόεδροι κοινοτήτων ή κοινοτικοί σύμβουλοι. - Οι Τ.Ε.Δ.Κ. με αριθμό μελών Γενικής Συνέλευσης από εκατόν εβδομήντα έξι (176) έως και διακόσια σαράντα (240) εκλέγουν δεκατριαμελές (13μελές) Διοικητικό Συμβούλιο. Από αυτούς οι οκτώ (8) είναι Δήμαρχοι και οι πέντε (5) δημοτικοί σύμβουλοι ή πρόεδροι κοινοτήτων ή κοινοτικοί σύμβουλοι. Οι Τ.Ε.Δ.Κ. με αριθμό μελών Γενικής Συνέλευσης από διακόσια σαράντα ένα (241) και άνω εκλέγουν δεκαεπταμελές (Πμελές) Διοικητικό Συμβούλιο. Από αυτούς οι δέκα (10) είναι Δήμαρχοι και οι επτά (7) δημοτικοί σύμβουλοι ή πρόεδροι κοινοτήτων ή κοινοτικοί σύμβουλοι. - Οι Τ.Ε.Δ.Κ. Αττικής και Θεσσαλονίκης εκλέγουν εικοσιπενταμελές (25μελές) Διοικητικό Συμβούλιο. Από αυτούς οι δεκαέξι (16) είναι Δήμαρχοι και οι εννέα (9) δημοτικοί σύμβουλοι ή πρόεδροι κοινοτήτων ή κοινοτικοί σύμβουλοι .
Άρθρο 3
1.  
  Για τη διανυόμενη δημοτική και κοινοτική περίοδο 2007-2010 οι προθεσμίες του π.δ. 48/1999 για την εκλογή όλων των οργάνων των Τ.Ε.Δ.Κ. και της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. αρχίζουν να υπολογίζονται από 1ης Μαρτίου 2007, της χρονολογίας αυτής θεωρούμενης ως 1ης Ιανουαρίου 2007 (πρώτης του πρώτου μήνα του πρώτου έτους της δημοτικής και κοινοτικής περιόδου).
2.  
  Η θητεία των μελών του Δ.Σ. των Τ.Ε.Δ.Κ. και της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., καθώς και των λοιπών συλλογικών οργάνων διοίκησης τους λήγει με την εγκατάσταση των νέων αντίστοιχων οργάνων.
Άρθρο 4 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν από τις διατάξεις του παρόντος ορίζεται διαφορετικά. Στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεσή του.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 4 του ν. 2503/1997 (Α΄ 107), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου τρίτου του ν. 2683/1999 (Α 19).
 • Τα άρθρα 19, 20 και 51 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114).
 • Την από 21.12.2006 γνώμη της Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΔΚΕ.
 • Το άρθρο 90 του κωδικοποιητικού π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις του παρόντος, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 6/2007 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
ΝΟΜΟΣ 1999/2683 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2683 1999
Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 2006/3463 2006
«Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ) και Κεντρική Ενωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (ΚΕΔΚΕ)» 1999/48 1999
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία