ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/120

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-07-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-07-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-07-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης και Παροχής Πληροφοριών στη Διεύθυνση Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στη Διεύθυνση Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, συνιστάται Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Παροχής Πληροφοριών
Άρθρο 2 "Το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Παροχής Πληροφοριών είναι αρμόδιο για : α. Τη διακίνηση, την πρωτοκόλληση, τη συσχέτιση, τη διανομή, την αναπαραγωγή, τη διεκπεραίωση και την αρχειοθέτηση της αλληλογραφίας, κοινής, εμπιστευτικής και απόρρητης, [...]"
3.  
  την οργάνωση, ταξινόμηση και τήρηση του Αρχείου της πιο πάνω Διεύθυνσης
4.  
  την παροχή πληροφοριών στους πολίτες, για κάθε θέμα αρμοδιότητας της πιο πάνω Διεύθυνσης και την εποπτεία έκδοσης και διακίνησης κάθε είδους ενημερωτικών φυλλαδίων, οδηγιών και εντύπων καθώς και τη διανομή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες και τους πολίτες
Άρθρο 3
1.  
  Στο Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Παροχής Πληροφοριών, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου, ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει, ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού
Άρθρο 4
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργείται το Γραφείο Γραμματειακής Εξυπηρέτησης, που συνεστήθη με το άρθρο 1 περίπτωση γ΄ του π.δ.233/1991 (Α 88), καθώς και οι διατάξεις του π.δ/τος αυτού που αναφέρονται στο καταργούμενο Γραφείο.
Άρθρο 5
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις : α. Της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α 107). β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α 98).
 • Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β 1432), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ179/9.2.2006 (Β 204) όμοια.
 • Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις του διατάγματος αυτού προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ετήσια δαπάνη ύψους δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ, η οποία κατά το τρέχον οικονομικό έτος, θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Φ. 07/110/ΚΑΕ ομάδων 0200, 0800). Κατά την επόμενη πενταετία, η δαπάνη αυτή θα καλύπτεται από τις πιστώσεις, που θα εγγράφονται, κατ’ έτος, προς τούτο, στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Φ. 07/110/ΚΑΕ ομάδων 0200,0800).
 • Την υπ’ αριθμ. Δ 92/26.4.2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, αποφασίζουμε :
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ1264 2005
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/233 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/233 1991
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005