ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/121

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-07-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-07-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-07-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 124/2003 «Κανονισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 124/2003 (Α΄ 108) αντικαθίσταται ως εξής:
  Πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προσλαμβάνονται στο Πυροσβεστικό Σώμα κάθε έτος, για την κάλυψη παροδικής φύσεως αναγκών του. Η διάρκεια της απασχόλησης ανέρχεται στους οκτώ (8) μήνες ετησίως .
2.  
  Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 1 του π.δ. 124/2003 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Το προσωπικό που προσλαμβάνεται για την κατηγορία αυτή, όταν δεν εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, εκτελεί τα καθήκοντα της ειδικότητας του εργάτη πυρόσβεσης – διάσωσης
3.  
  Η παρ. 7 του άρθρου 3 του π.δ. 124/2003, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 118/2005 (Α΄ 175), αντικαθίσταται ως εξής:
  Οι προσλαμβανόμενοι σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, εφόσον επιθυμούν και διαθέτουν κατά το χρόνο πρόσληψής τους την προβλεπόμενη από το άρθρο 1 παρ. 2γ υγεία, προσλαμβάνονται εκ νέου στην Υπηρεσία αρχικής πρόσληψης με την ίδια ειδικότητα και για χρονικό διάστημα μέχρι πέντε (5) συμβατικών περιόδων, το οποίο μπορεί να επεκταθεί μέχρι και ανώτατο όριο δέκα (10) συμβατικών περιόδων, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, εφόσον ειδικές υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν, που πιστοποιούνται κατ’ έτος με πράξη του Αρχηγού ΠΣ, η οποία εκδίδεται, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη για την περίπτωση αυτή το ανώτερο ανά κατηγορία όριο ηλικίας όπως αυτό καθορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος. Οι ως άνω προσλαμβανόμενοι εφόσον προσκομίσουν κατ’ έτος τα προβλεπόμενα από το άρθρο 2 παρ. 2 του παρόντος έγγραφα, απαλλάσσονται από τις διαδικασίες πιστοποίησης της καλής κατάστασης της υγείας τους και τις αθλητικές εξετάσεις που προβλέπονται από το άρθρο 3 παρ. 5 του παρόντος. Κατ’ εξαίρεση οι προσλαμβανόμενοι υποβάλλονται κάθε φορά και σε αθλητικές δοκιμασίες, όταν γίνεται ειδική προς τούτο μνεία στην έκθεση αξιολόγησής τους .
4.  
  Μετά την παράγραφο 8 του άρθρου 3 του π.δ.124/2003 (Α΄ 108) προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:
  Οι εποχικοί πυροσβέστες που αδυνατούν να παρέχουν την υπηρεσία τους σε συγκεκριμένη συμβατική περίοδο ή μέρος αυτής, επειδή καλούνται να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις, διατηρούν το δικαίωμα επαναπρόσληψης στην Υπηρεσία την πρώτη συμβατική περίοδο που ακολουθεί μετά τη λήξη της στρατιωτικής θητείας. Η άσκηση του εν λόγω δικαιώματος προϋποθέτει ειδική έγγραφη ενημέρωση από το δικαιούχο προς την αρμόδια Υπηρεσία και τη συνακόλουθη δήλωση βουλήσεώς του περί συνέχισης των συμβατικών του υποχρεώσεων. Αν υποβληθεί έγγραφη δήλωση για την άσκηση του δικαιώματος επαναπρόσληψης από τον ενδιαφερόμενο, δεν επιτρέπεται νέα πρόσληψη για την αναπλήρωσή του κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας. Το χρονικό διάστημα στρατιωτικής θητείας που συμπίπτει με χρόνο συμβατικής περιόδου δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής απασχόλησης για το εποχικό πυροσβεστικό προσωπικό .
5.  
  Όπου στις διατάξεις του π.δ. 124/2003 αναφέρεται ο όρος «αντιπυρική περίοδος», αντικαθίσταται εφεξής με τον όρο «συμβατική περίοδος».
Άρθρο 2 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις : α. Του άρθρου 6 του ν. 3103/2003 «Έκδοση διαβατηρίου του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις» (Α΄ 23), όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 3 του άρθρου δεύτερον του ν. 3547/2007 «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης για την επανεισδοχή ατόμων που διαμένουν παράνομα στο έδαφος των κρατών τους και του Πρωτοκόλλου Εφαρμογής αυτής» (Α΄ 67). β. Του άρθρου 22, παρ. 3 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247). γ. Του άρθρου 12 παρ. 4 του ν. 3511/2006 «Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258). δ. Του άρθρου 6 του π.δ/τος 164/2004 «Ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα» (Α΄ 134). ε. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). στ. Της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/6139/24.3.2004 απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β΄ 527), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 17398/13.9.2005 όμοιά της (Β΄ 1284). ζ. Της υπ’ αριθμ. 37930 ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 Κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 1432), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 όμοια (Β΄ 204).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, και ανέρχεται στο ποσό των 27.135.291,00 ευρώ, η οποία θα πρέπει να καλυφθεί από το Υπουργείο Οικονομικών με την εγγραφή των απαραίτητων για το σκοπό αυτό πιστώσεων στον Προϋπολογισμό Εξόδων του Πυροσβεστικού Σώματος (Ε.Φ. 43-120) για το έτος που θα αφορά.
 • Την υπ’ αριθμ. 122/2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, αποφασίζουμε :
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ.1/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ_1_6139 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930ΔΙΟΕ1264 2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/5733/ΔΙΟΕ179 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/5733_ΔΙΟΕ179 2006
Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις. 2003/3103 2003
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης για την επανεισδοχή ατόμων που διαμένουν παράνομα στο έδαφος των κρατών τους και του Πρωτοκόλλου Εφαρμογής αυτής 2007/3547 2007
Κανονισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης. 2003/124 2003
Ρύθμιση θεμάτων Πυροσβεστικού Σώματος, Πυροσβεστικής Ακαδημίας και πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης. 2005/118 2005