ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/122

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-07-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-07-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-07-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π.δ. 375/2002 «Καθορισμός τελών υπέρ του Λογαριασμού Επιθεωρήσεων και τρόπος είσπραξης και διαχείρισης αυτών» (ΦΕΚ 322 Α΄).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Το εδάφιο (ιδ) της παρ. 1 του άρθρου 4ου «Καλυπτόμενες δαπάνες» του π.δ. 375/2002 (ΦΕΚ 322 Α΄), αντικαθίσταται ως ακολούθως : (ιδ) Για την κάλυψη μέρους των δαπανών ημερήσιας αποζημίωσης εκτός έδρας των πληρωμάτων των διασωστικών μέσων Λ.Σ., καθώς και για την προμήθεια ανταλλακτικών, τη συντήρηση και επισκευή των πλωτών και εναερίων διασωστικών μέσων Λ.Σ., ως και την προμήθεια πάσης φύσεως υλικών για τη λειτουργία τους Η κάλυψη των δαπανών αυτών θα είναι δυνατή με την προϋπόθεση ύπαρξης στον Λογαριασμό Επιθεωρήσεων των απαραιτήτων αποθεμάτων κεφαλαίων και εφόσον δεν διαταράσσεται η εξυπηρέτηση των δαπανών για τις οποίες ειδικά έχει συσταθεί ο συγκεκριμένος λογαριασμός.
Άρθρο 2 "Έναρξη ισχύος"
1.  
    Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις των άρθρων 35 παράγραφος 1 και 37 παράγραφοι 2, 3 και 5 του ν.δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 261 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο ενδέκατο του ν. 1757/1988 (ΦΕΚ 37 Α΄).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
  • Τις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 7, και 8 του ν. 2771/1999 «Περί Ειδικών Λογαριασμών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 280 Α΄).
  • Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1432 Β΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 5733/ ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 απόφαση.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την υπ’ αριθμ. 80/24.4.2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, αποφασίζουμε :
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ1264 2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/5733/ΔΙΟΕ179 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/5733_ΔΙΟΕ179 2006
ΝΟΜΟΣ 1988/1757 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1757 1988
Περί Ειδικών Λογαριασμών και άλλες διατάξεις. 1999/2771 1999
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
Καθορισμός τελών υπέρ του Λογαριασμού Επιθεωρήσεων και τρόπος είσπραξης και διαχείρισης αυτών. 2002/375 2002
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία