ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/124

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-07-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-07-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-07-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π.δ. 329/1998 «Σύσταση Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος στο Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης» (ΦΕΚ 222/Α΄/29.9.1998).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το στοιχείο 1 του άρθρου 1 του π.δ. 329/1998 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 1 Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Υποδομών του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης, ως Πρόεδρο
2.  
  Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 1 του π.δ. 329/1998 αντικαθίσταται ως ακολούθως: Τον Πρόεδρο αναπληρώνει στα καθήκοντά του, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, ο ανώτερος κατά βαθμό Προϊστάμενος, μεταξύ αυτών που συμμετέχουν στο Συμβούλιο και σε περίπτωση ομοιοβάθμων, εκείνος ο οποίος έχει ασκήσει περισσότερο χρόνο καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης
3.  
  Το έκτο εδάφιο του άρθρου 1 του π.δ. 329/1998 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Τα προς γνωμοδότηση θέματα εισηγείται στο Συμβούλιο ο Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Υποδομών του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης ή άλλοι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Μηχανικών της ίδιας υπηρεσίας. Κάθε φορά που συζητούνται στο Συμβούλιο θέματα προστασίας του πολιτιστικού περιβάλλοντος, απαιτείται, πριν από τη συζήτηση, να διατυπώνεται εγγράφως η σχετική υπηρεσιακή γνώμη του Τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σύγχρονου Πολιτισμού της Διεύθυνσης Παιδείας Πολιτισμού και Κοινωνικής Προστασίας του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης και να τίθεται υπόψη του Συμβουλίου.» Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 329/1998.
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Μακεδονίας – Θράκης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.
 • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 8 παρ. 3 του ν. 2026/1992 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 43/Α΄/1992) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 51/1975 (ΦΕΚ 125/Α΄/1975) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 παρ. 4 του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α΄/1985). β. Των άρθρων 49 παρ. 1 και 90 του κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄/2005).
 • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 527/Β΄/2004), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 17398/2005 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1284/Β΄/2005).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. Δ81/2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Μακεδονίας – Θράκης και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_6139 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/17398 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/17398 2005
ΝΟΜΟΣ 1975/51 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/51 1975
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
Σύσταση Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος στο Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης. 1998/329 1998
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία