ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/125

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-07-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-07-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-07-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κατάργηση Γενικού Προξενείου - σύσταση Προξενικού Γραφείου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Κατάργηση Γενικού Προξενείου Ποντγκόριτσα"
1.  
  Καταργείται το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας με έδρα την πρωτεύουσα του Μαυροβουνίου Ποντγκόριτσα (Ροdgοrica)
Άρθρο 2 "Σύσταση Προξενικού Γραφείουστην Πρεσβεία Ποντγκόριτσα"
1.  
  Συνιστάται Προξενικό Γραφείο στην Πρεσβεία της Ελλάδας με έδρα την πρωτεύουσα του Μαυροβουνίου Ποντγκόριτσα με περιφέρεια αρμοδιότητας όλη την επικράτεια της χώρας
Άρθρο 3 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Εξωτερικών ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των παραγράφων 4 του άρθρου 50 και 1 του άρθρου 53 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε, με το άρθρο πρώτο του ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α΄ 117).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
 • Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 1432), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 (Β΄ 204) όμοια της.
 • Το υπ’ αριθμ. Φ.2000/ΑΣ 533/21.5.2007 τηλεαντιγράφημα της Πρεσβείας Ποντγκόριτσα.
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 128/2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση της Υπουργού Εξωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2007-07-30 Κατάργηση Γενικού Προξενείου - σύσταση Προξενικού Γραφείου.
Τροποποίηση Τύπος
A/2007/169
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ1264 2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/5733/ΔΙΟΕ179 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/5733_ΔΙΟΕ179 2006
Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών». 2007/3566 2007
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία