ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/128

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-07-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-07-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-07-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συμμετοχή του Ταμείου Ασφαλίσεως Ιδιοκτητών Συντακτών & Υπαλλήλων Τύπου (Τ.Α.Ι.Σ. Υ.Τ.) στις δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η αμοιβή των υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνε­δρίου που θα απασχοληθούν υπερωριακά στην έδρα του Ταμείου Ασφαλίσεως Ιδιοκτητών Συντακτών & Υπαλλήλων Τύπου (Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ.), για τη διενέργεια κατασταλτικού ελέγχου των οικονομικών διαχειριστικών χρήσεων των ετών 1993 μέχρι και 2001, βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προϋπολογισμό του Ταμείου αυτού.
2.  
  Η δαπάνη της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται στο ποσό των 13.500,00 ευρώ. Ο έλεγχος των παραπάνω χρήσεων θα πραγματοποιηθεί σε έξι (6) μήνες με υπερωριακή απασχόληση πέντε (5) υπαλλήλων ΠΕ4 κατηγορίας επί εξήντα (60) ώρες μηνιαίως για τον καθένα.
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος διατάγματος αρχίζει από της δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 89 του π.δ/τος 774/1980 «περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων υπό τον τίτλον Οργανισμός Ελεγκτικού Συνεδρίου» (Α΄ 189).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 3 περ. ε΄ του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 48, 52 και 90 του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (Α΄ 98).
 • Την υπ’ αριθμ. Φ.10054/οικ.25875/1066/29.12.2006 κοινή απόφαση των Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Δικαιοσύνης «Διενέργεια Κατασταλτικού Ελέγχου στην έδρα του Ταμείου Ασφαλίσεως Ιδιοκτητών Συντακτών & Υπαλλήλων Τύπου (Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ.)» (Β΄ 1920).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη ύψους 13.500,00 ευρώ εις βάρος του προϋπολογισμού του Ταμείου Ασφαλίσεως Ιδιοκτητών Συντακτών & Υπαλλήλων Τύπου (Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ.) για το έτος 2007, η οποία θα καλυφθεί από σχετική πίστωση του προϋπολογισμού αυτού (ΚΑ 0261).
 • Την Δ74/2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Δικαιοσύνης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/10054/ΟΙΚ.25875/1066 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/10054_ΟΙΚ_25875_1066 2006
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/774 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/774 1980
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία