ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/129

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-07-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-07-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-07-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συμμετοχή του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) στις δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η αμοιβή των υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου που θα απασχοληθούν υπερωριακά στην έδρα του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.), για τη διενέργεια κατασταλτικού ελέγχου των οικονομικών διαχειριστικών χρήσεων των ετών 1998, 1999 και 2001, βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προϋπολογισμό του Ταμείου αυτού. Η σχετική δαπάνη ορίζεται στο ποσό των 13.500,00 Ευρώ.
2.  
  Ο έλεγχος των παραπάνω χρήσεων θα πραγματοποιηθεί σε έξι (6) μήνες (δύο μήνες για κάθε διαχειριστικό έτος) με υπερωριακή απασχόληση πέντε (5) υπαλλήλων (τέσσερις υπάλληλοι ΠΕ4 Κατηγορίας και ένας υπάλληλος ΔΕ κατηγορίας) επί εξήντα (60) ώρες μηνιαίως για τον καθένα
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από της δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 89 του π.δ/τος 774/1980 «περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων υπό τον τίτλον Οργανισμός Ελεγκτικού Συνεδρίου» (Α΄ 189).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 3 περ. ε΄ του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 137).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 48, 52 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Την υπ’ αριθμ. Φ.10034/4899/168/6.6.2006 κοινή απόφαση των Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Δικαιοσύνης «Διενέργεια Κατασταλτικού Ελέγχου στην έδρα του Ταμείου Ο.Γ.Α.» (Β΄890).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη ύψους 13.500,00 ευρώ εις βάρος του προϋπολογισμού του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) για το έτος 2007, η οποία θα καλυφθεί από σχετική πίστωση του προϋπολογισμού αυτού (ΚΑ 0261).
 • Την Δ28/2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Δικαιοσύνης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/10034/4899/168 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/10034_4899_168 2006
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/774 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/774 1980
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία