ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/13

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-01-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-01-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-01-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ρύθμιση θεμάτων αδειών αστυνομικού προσωπικού, κατά τροποποίηση του π. δ/τος 27/1986 (Α΄ 11).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στην παράγραφο 10 του άρθρου 10 του π. δ/τος 27/1986 (Α΄ 11), όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 2 του π. δ/τος 310/2001 (Α΄ 209), προστίθεται εδάφιο ως εξής: Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και για τους άνδρες αστυνομικούς όταν αυτοί έχουν την επιμέλεια τέκνου λόγω θανάτου της μητέρας ή ύστερα από δικαστική απόφαση
2.  
  Στο άρθρο 10 του π. δ/τος 27/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του π. δ/τος 12/1994 (Α΄ 10), το άρθρο 2 του π. δ/τος 66/2000 (Α΄ 57) και το άρθρο 2 του π. δ/τος 310/2001 (Α΄ 209), προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής:
  Η μείωση ωραρίου εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του π. δ/τος 193/1988 (Α΄ 84), ανεξαρτήτως όμως από τον αριθμό των απασχολουμένων κατά υπηρεσία, εφαρμόζεται, χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους, για τους αστυνομικούς που έχουν την επιμέλεια τέκνου με αναπηρία τουλάχιστον 67% ή σύζυγο με αναπηρία τουλάχιστον 67%. Η αναπηρία βεβαιώνεται με γνωμάτευση της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής του άρθρου 54 του π.δ/τος 584/1985 (Α΄ 204). Η άσκηση του δικαιώματος αυτού, σε περίπτωση αναπηρίας τέκνου, γίνεται από τον ένα γονέα, όταν και οι δύο υπηρετούν στο δημόσιο .
Άρθρο 2 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παράγραφος 1 εδάφ. θ΄ του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 1590/1986 (Α΄49).
 • Τις διατάξεις του π. δ/τος 137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 51).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
 • Τις διατάξεις του π. δ/τος 82/1993 «περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διατάξεων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 36).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 335/2006 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/584 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/584 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/27 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/27 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/193 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/193 1988
Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1993/82 1993
Ρύθμιση θεμάτων αδειών και εκπαίδευσης του αστυνομικού προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. 1994/12 1994
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/66 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/66 2000
Ρύθμιση θεμάτων αδειών αστυνομικού προσωπικού κατά τροποποίηση του Π.Δ. 27/1986 (Α΄ - 11). 2001/310 2001
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας 2016/75 2016