ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/130

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-07-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-07-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-07-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Απαλλαγή των πλοίων, που φέρουν σημαία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, από την υποχρεωτική πλοήγηση.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 187 του ν.δ. 187/1973 «Περί Κωδικός Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α΄ 261), αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Τα επιβατηγά πλοία που εκτελούν δρομολόγια στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες και τα οποία φέρουν ελληνική σημαία ή σημαία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
Άρθρο 2
1.  
  Η παράγραφος α΄ του άρθρου μόνου του π.δ.348/1974 «Περί απαλλαγής εκ της υποχρεωτικής πλοηγήσεως ενίων κατηγοριών πλοίων» (Α΄ 130), αντικαθίσταται ως εξής: Τα επιβατηγά πλοία, που φέρουν ελληνική σημαία ή σημαία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, δρομολογημένα ή μη στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, τα οποία συνδέουν ένα τουλάχιστον ελληνικό λιμένα με λιμένες της αλλοδαπής
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 187 παραγρ. 2 του ν.δ. 187/1973 «Περί Κωδικός Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α΄ 261). β) Του άρθρου 1 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογές του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 (Α΄70), του άρθρου 3 του ίδιου νόμου, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 101) και του άρθρου 4 του αυτού νόμου, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, τα αποθεματικά και τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων...» (Α΄ 70) και με το άρθρο 48 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312). γ) Γου άρθρου δευτέρου του ν. 2077/1992 «Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη» (Α΄ 136). δ) Του άρθρου δευτέρου του ν. 2155/1993 «Κύρωση της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ)...» (Α΄ 104). ε) Του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4055/1986 του Συμβουλίου της 22.12.1986 «Για την εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών μεταξύ κρατών μελών και μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών» (ΕΕ L 378). στ) Του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3577/1992 του Συμβουλίου της 7.12.1992 «Για την εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών στις θαλάσσιες μεταφορές στο εσωτερικό των κρατών μελών (θαλάσσιες ενδομεταφορές-καμποτάζ» (ΕΕ L 364).
 • Τις διατάξεις του π.δ. 175/2002 «Οργανισμός Διάρθρωσης και Λειτουργίας Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής» (Α΄ 158).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 4, παραγρ. 1 και 2 περίπτ. α΄ του ν. 3142/1955 (Α΄ 43).
 • Την υπ’ αριθ. 1905/2005 (θέμα 2ο) γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πλοηγικής Υπηρεσίας.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ με το π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Το γεγονός ότι με την εφαρμογή του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθ. 86/2007 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1955/3142 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/3142 1955
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1986/4055 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/4055 1986
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη. 1992/2077 1992
ΝΟΜΟΣ 1992/3577 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/3577 1992
Κύρωση Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.) μετά των Πρωτοκόλλων, Δηλώσεων, Παραρτημάτων, Προσαρτημάτων και Πρακτικών αυτής και του Πρωτοκόλλου Προσαρμογής της Συμφωνίας για τον Ε.Ο.Χ. μετά των Παραρτημάτων, Τελικής Πράξης και Πρακτικών αυτού. 1993/2155 1993
Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. 2005/3427 2005
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/348 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/348 1974
Οργανισμός Διάρθρωσης και Λειτουργίας Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής. 2002/175 2002
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία