ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/131

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-07-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-07-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-07-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Όροι και προϋποθέσεις πλήρωσης θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ο διορισμός του εκπαιδευτικού προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης γίνεται από πίνακες διοριστέων, μετά από προκήρυξη της Διεύθυνσης Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτ [...]"
1.  
  Τίτλοι σπουδών
2.  
  Θέματα ιθαγένειας, δικαιώματα πολιτών Ευρωπαϊκής Ένωσης
3.  
  Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ή απαλλαγή από αυτές (για άρρενες υποψηφίους)
4.  
  Κωλύματα διορισμού σε θέση δημοσίου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις
5.  
  Όρια ηλικίας
 1. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και τα επισυναπτόμενα στην αίτηση δικαιολογητικά:
 2. Τίτλοι βασικών και μεταπτυχιακών σπουδών, βιογραφικό σημείωμα, τίτλοι γνώσης ξένων γλωσσών, εκπαιδευτική προϋπηρεσία ή τυχόν επιτυχία στις τελευταίες εξετάσεις του Α.Σ.Ε.Π., πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, για την περίπτωση τριτεκνίας - πολυτεκνίας.
 3. Διαδικασία επιλογής.
 4. Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, κατατάσσονται σε προσωρινό πίνακα συμμετοχής με φθίνουσα σειρά, όπως προβλέπει το άρθρο 2 του παρόντος για τη μοριοδότησή τους.
 5. Με βάση την αντικειμενική μοριοδότηση καταρτίζεται προσωρινός πίνακας, κατά κλάδο.
 6. Με βάση την κατάταξη στους πίνακες καλείται προς συνέντευξη τετραπλάσιος των κατά κλάδο κενών θέσεων, αριθμός υποψηφίων.
 7. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν γραπτώς ένσταση κατά των πινάκων εντός πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση των πινάκων.
 8. Μετά την παραλαβή των ενστάσεων, η Διεύθυνση Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης κρίνει αιτιολογημένα τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζει τους σχετικούς πίνακες και ενημερώνει σχετικά τους ενδιαφερόμενους.
 9. Οι υποψήφιοι θα κληθούν να παρουσιαστούν σε προφορική συνέντευξη ενώπιον του εννεαμελούς Ειδικού Συμβουλίου του άρθρου 23 παρ. 3 του ν. 3432/2006 σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί με κάθε πρόσφορο μέσο (ανάρτηση γραπτής ανακοίνωσης ή ενημέρωση μέσω διαδικτύου ή ταχυδρομικά επί αποδείξει).
 10. Σκοπός της συνέντευξης είναι να διαπιστωθεί η καταλληλότητα των υποψηφίων για το ειδικό εκπαιδευτικό έργο το οποίο προορίζονται να ασκήσουν και ειδικά η εν γένει συγκρότηση του υποψηφίου σε συνδυασμό με την ικανότητα εκφράσεως και μεταδόσεως των γνώσεων στους διδασκόμενους.
 11. Η θετική αξιολόγηση του υποψηφίου στο παραπάνω κριτήριο αποτελεί προϋπόθεση κατάταξης του στους πίνακες διοριστέων και επιτυχόντων.
 12. Η συνέντευξη βαθμολογείται χωριστά από κάθε μέλος της επιτροπής, με κλίμακα από ένα (1) έως έξι (6) και ο μέσος όρος της βαθμολογίας αποτελεί τον προφορικό βαθμό κάθε υποψηφίου.
 13. Αν η βαθμολογία ενός ή περισσοτέρων μελών είναι μικρότερη από το μέσο όρο της βαθμολογίας του συνόλου των παρόντων μελών, πλέον των τριών (3) μονάδων, η βαθμολογία αυτή επαναπροσδιορίζεται έτσι ώστε η διαφορά να είναι τρεις (3) μονάδες ακριβώς.
 14. Όσοι δεν προσέλθουν στη συνέντευξη αποκλείονται από τη διαδικασία πρόσληψης.
 15. Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο παραθέτει τη λεπτομερή βαθμολογία η οποία δίδεται από ένα έκαστο των μελών του Συμβουλίου Επιλογής για κάθε υποψήφιο και καταρτίζονται πίνακες διοριστέων, επιτυχόντων και απορριπτέων.
 16. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάταξη των υποψηφίων στους πίνακες διοριστέων και επιτυχόντων είναι η βαθμολόγησή τους με μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον τρία (3) στην προφορική συνέντευξη.
 17. Οι τελικοί πίνακες διοριστέων ισχύουν για δύο (2) σχολικά έτη, οι τελικοί πίνακες επιτυχόντων για τρία (3) σχολικά έτη και ο διορισμός γίνεται ανάλογα με τις υφιστάμενες ανάγκες και τον εγκεκριμένο, κάθε φορά, προγραμματισμό πλήρωσης θέσεων μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου εκπαιδευτικού προσωπικού.
 18. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου και, σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας, κατατάσσονται με βάση την ημερομηνία κτήσεως του πτυχίου, προηγουμένων των παλαιότερων πτυχιούχων.
 19. Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η κατάταξη με βάση τα παραπάνω κριτήρια, γίνεται κλήρωση από το Συμβούλιο Επιλογής, σε ημερομηνία και ώρα που ανακοινώνεται.
Άρθρο 2 "Μοριοδοτούμενα Κριτήρια"
1.  
  α) Προϋπηρεσία: Για κάθε μήνα εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας ένα δέκατο του μορίου (0.1). Υπολογίζεται και το κλάσμα του μήνα σε ημέρες. Για την απόδειξη της προϋπηρεσίας απαιτούνται βεβαιώσεις των αρμοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. β) Επιτυχία στον τελευταίο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. που προκύπτει από βεβαίωση που χορηγεί το Α.Σ.Ε.Π., δύο (2) μόρια. γ) Μεταπτυχιακές σπουδές Ένα (1) μόριο για μεταπτυχιακό δίπλωμα της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο της αλλοδαπής και δύο (2) μόρια για διδακτορικό δίπλωμα της ειδικότητας του κλάδου στον οποίο συμμετέχει ο υποψήφιος. Ένα (1) μόριο για κατοχή οποιουδήποτε άλλου διδακτορικού τίτλου. Για τον κάτοχο δύο ή περισσότερων τίτλων σπουδών του ίδιου κλάδου, στη βαθμολόγηση υπολογίζεται ο ανώτερος. δ) Κατοχή άλλων πτυχίων Ένα μόριο (1) για κάθε πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. Ένα (1) μόριο για πτυχία Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής. Μισό (0,5) μόριο για πιστοποιημένη γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ), με βάση την υπ’ αριθμ. Α/25081/1.12.2005 κοινή υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1720) ή τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις. ε) Γνώση ξένων γλωσσών (μέχρι δύο μόρια) Για κατοχή τίτλων σπουδών ή πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών επιπέδου «καλής γνώσης» (π.χ. First Certificate in Εnglish της αγγλικής), μισό (0,5) μόριο. Για κατοχή τίτλων σπουδών ή πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών επιπέδου «πολύ καλής γνώσης» (π.χ. Αdνanced), 0,75 μόριο. Για κατοχή τίτλων σπουδών ή πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών επιπέδου «άριστης γνώσης» (π.χ. Certificate οf Ρrοficiency in Εnglish της αγγλικής), ένα (1) μόριο. Σε περίπτωση κατοχής περισσότερων του ενός τίτλων σπουδών της ίδιας γλώσσας, στη βαθμολόγηση υπολογίζεται ο ανώτερος. στ) Οικογενειακή κατάσταση (Τριτεκνία - Πολυτεκνία) Υποψήφιοι που είναι γονείς τριών ή περισσοτέρων παιδιών, τα οποία είναι ανήλικα ή σπουδάζουν ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ένα (1) μόριο. ζ) Ειδικές Κατηγορίες Υποψήφιοι πάσχοντες από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία η σκλήρυνση κατά πλάκας, ένα (1) μόριο (ν. 3194/2003 Φ.Ε.Κ. Α΄ 267). Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το άρθρο 23 παρ. 6 του ν. 3432/2006 (Φ.Ε.Κ. 14 Α΄) «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης».
 • Την υπ’ αριθμ. 17/2006 πράξη του Εποπτικού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.
 • Την υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5/26.4.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 608).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
 • Τα υπ’ αριθμ. 241/2006 και 134/2007 πρακτικά επεξεργασίας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μετά από πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/37876/ΣΤ5 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/37876_ΣΤ5 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/Α/25081 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/Α_25081 2005
Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις. 2003/3194 2003
Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης. 2006/3432 2006
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία