ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/132

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-07-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-07-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-07-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κάλυψη κενών θέσεων Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων του Κλάδου Πληροφορικής του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η κάλυψη των κενών θέσεων Ανθυποπυραγών Ειδικών Καθηκόντων του Κλάδου Πληροφορικής που προκύπτουν, κατόπιν ολοκλήρωσης διαγωνισμού πρόσληψης ιδιωτών πτυχιούχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου μόνον παρ. 3 και επομ. του 93/2000 (Α΄ 74) ή συνέπεια αδυναμίας προκήρυξης αυτού λόγω μη έγκρισης σχετικών πιστώσεων, γίνεται ύστερα από εξετάσεις πυροσβεστικών υπαλλήλων μέχρι και το βαθμό του Πυρονόμου που είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ Πληροφορικής -Συστημάτων Η/Υ, της ημεδαπής ή ισοτίμων της αλλοδαπής, ή είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας με όμοιο γνωστικό αντικείμενο, και έχουν ηλικία μέχρι 35 ετών και προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στο αντικείμενο αυτό. Η απόδειξη της προϋπηρεσίας αυτής γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο. Η σωματική ικανότητα και καταλληλότητα από υγειονομικής πλευράς των υποψηφίων κρίνεται από την επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών Νομού Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 122 του π.δ. 210/1992 (Α΄ 99).
Άρθρο 2
1.  
  Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε γραπτή εξέταση στα εξής μαθήματα: α) Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας Πυροσβεστικού Σώματος
 1. Προγραμματισμός Η/Υ
 2. Δίκτυα Η/Υ
 3. Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ Για την εξέταση των ανωτέρω μαθημάτων δίνονται για ανάπτυξη τέσσερα (4) ισοδύναμα από βαθμολογικής πλευράς ζητήματα και τα γραπτά βαθμολογούνται σε ακέραιους αριθμούς από 0-20
2.  
  Για την κατάταξη των υποψηφίων σε σειρά επιτυχίας στον οικείο πίνακα προστίθενται:
 1. Ο βαθμός του πτυχίου ή του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, εφόσον ο τελευταίος αυτός είναι μεγαλύτερος από αυτόν του πτυχίου
 2. Ο μέσος όρος της βαθμολογίας των μαθημάτων της προηγούμενης παραγράφου
 3. Δύο (2) μονάδες για διδακτορικό τίτλο σπουδών, εφόσον ο τίτλος αυτός έχει αποκτηθεί στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο με το αναφερόμενο στο άρθρο 1 του παρόντος, πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 4. Μία (1) μονάδα για μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, εφόσον ο τίτλος αυτός έχει αποκτηθεί στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο με το αναφερόμενο στο άρθρο 1 του παρόντος, πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 5. Μία (1) μονάδα για πτυχίο επιπέδου ΡRΟFΙCΙΕΝCΥ της αγγλικής γλώσσας, που παρέχεται από αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα ή Οργανισμούς Γλωσσομάθειας της αλλοδαπής ή ημεδαπής, ή αναγνωρίζεται ως ισότιμο σύμφωνα με την ισχύουσα περί του θέματος νομοθεσία
3.  
  Μία (1) μονάδα επίσης προστίθεται στη γενική βαθμολογία των υποψηφίων που αποδεδειγμένα υπάγονται σε μία από τις ευεργετικές διατάξεις του π.δ. 53/1989 όπως ισχύει.
Άρθρο 3
1.  
  Με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, συγκροτείται Επιτροπή Επιλογής αποτελούμενη από τρεις (3) Ανώτερους Αξιωματικούς του Σώματος εκ των οποίων ο ένας (1) προέρχεται από τον Κλάδο της Πληροφορικής με τους αναπληρωτές τους αντίστοιχου βαθμού και ειδικότητας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ως Γραμματέας ένας Αξιωματικός από τη Διεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος.
2.  
  Η επιτροπή επιλογής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 1. Καταρτίζει δέκα (10) θέματα για κάθε εξεταζόμενο μάθημα που το καθένα περιλαμβάνει τέσσερα (4) ισοδύναμα ζητήματα
 2. Διενεργεί την κλήρωση ενός θέματος ενώπιον των υποψηφίων το οποίο δίδεται ακολούθως προς ανάπτυξη
 3. Βαθμολογεί τα γραπτά των υποψηφίων και με την προσθήκη της βαθμολογίας των λοιπών κριτηρίων της παρ. 2 του προηγούμενου άρθρου, εξάγει τη γενική βαθμολογία εκάστου υποψηφίου, καθορίζοντας την μεταξύ τους σειρά επιτυχίας.
 4. Συντάσσει τους πίνακες επιτυχόντων και αποτυχόντων.
 5. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προτάσσεται ο έχων το μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου μεταξύ τίτλων σπουδών όμοιας εκπαιδευτικής βαθμίδας και όπου δεν είναι αυτό εφικτό ή σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας, ενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων.
 6. Αποτυχόντες των εξετάσεων θεωρούνται οι υποψήφιοι που δεν συγκεντρώνουν βαθμολογία τουλάχιστον σαράντα (40) βαθμών στα εξεταζόμενα μαθήματα.
3.  
  Η Διεύθυνση Προσωπικού έχει την ευθύνη για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση της Επιτροπής. Οι πίνακες επιτυχόντων και αποτυχόντων κυρώνονται από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος και ανακοινώνονται σε όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος.
4.  
  Για θέματα που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, εξακολουθούν να ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Πυροσβεστικής Ακαδημίας (π.δ. 174/1983 (Α’ 68)), όπως ισχύουν κάθε φορά.
Άρθρο 4
1.  
  Η παρ. 4 του άρθρου 22 του π.δ. 170/1996 (Α΄ 131), όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση 10 του άρθρου 1 του π.δ. 33/1997 (Α’ 35) και, στη συνέχεια, με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του π.δ. 86/2005 (Α΄ 125) αντικαθίσταται ως εξής:
  Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού εκτός των διατάξεων των άρθρων 10, 11 παρ. 7, 12, 13, 14, 16 και 19 δεν έχουν εφαρμογή για τους αξιωματικούς που φέρουν το βαθμό του Αντιπυράρχου, οι οποίοι υπηρετούν υποχρεωτικά σε οργανικές θέσεις του βαθμού τους. Για τους αξιωματικούς που φέρουν το βαθμό του Πυράρχου και Αρχιπυράρχου έχουν εφαρμογή μόνο οι διατάξεις του άρθρου 10 και 19 παρ. 1 και 2 του παρόντος κανονισμού .
2.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 22 του π.δ. 170/1996 (Α΄ 131), όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 10 παρ. 1 του π.δ. 86/2005 (Α΄ 125) αντικαθίσταται ως εξής:
  Εξαιρούνται των μεταθέσεων και αποσπάσεων και υπηρετούν στην πόλη που επιθυμούν οι πολύτεκνοι, οι γονείς τριών τέκνων, οι γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες, οι υπάλληλοι που έχουν την επιμέλεια τουλάχιστον ενός (1) παιδιού και τελούν σε χηρεία, ή έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια συγγενούς εξ αίματος μέχρι και 2ου βαθμού, οι υπάλληλοι που έχουν σύζυγο με αναπηρία τουλάχιστον 67%, οι διαζευγμένοι που έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια έστω και ενός παιδιού, οι ολυμπιονίκες και οι παθόντες εν υπηρεσία «ένεκα ταύτης και δια ταύτην» που βρίσκονται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, εφόσον δικαιολογείται θέση του βαθμού τους στην Υπηρεσία που υπηρετούν
Άρθρο 5 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 11 παρ. 1 περιπτώσεις (δ), (στ) και (η) του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1590/1986 (Α΄ 49). β. Του άρθρου 28 παράγραφος 1 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41). γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 56/2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/174 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/174 1983
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/53 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/53 1989
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1992/210 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/210 1992
Κανονισμός κατάταξης δοκίμων Πυροσβεστών και μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος. 1996/170 1996
Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις διατάξεων του Κεφ. Β του π.δ. 170/1996 «Κανονισμός κατάταξης δοκίμων πυροσβεστών και μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α 131). 1997/33 1997
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τροποποίηση και αντικατάσταση διατάξεων του Κεφαλαίου Β του π.δ. 170/1996 «Κανονισμός μεταθέσεων» (Α΄ 131). 2005/86 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία