Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Απριλίου 2004 σχετικά με την ασφάλεια των αεροσκαφών τρίτων χωρών τα οποία χρησιμοποιούν κοινοτικούς αερολιμένες.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Με το παρόν ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία η οδηγία 2004/36 σχετικά με την ασφάλεια των αεροσκαφών τρίτων χωρών τα οποία χρησιμοποιούν ελληνικούς αερολιμένες (ΕΕL 143/76 της 30.4.2004).
2.  
  Στόχος του παρόντος είναι η αποτελεσματική επιβολή των διεθνών προτύπων ασφαλείας στην Ελληνική Επικράτεια, μέσω της εναρμόνισης με τα κοινοτικά πρότυπα των κανόνων και διαδικασιών για τις επιθεωρήσεις στο χώρο στάθμευσης αεροσκαφών τρίτων χωρών τα οποία προσγειώνονται σε ελληνικούς αερολιμένες
3.  
  Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν υπό την επιφύλαξη του δικαιώματος της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας να διενεργεί επιθεωρήσεις οι οποίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, καθώς και να ασκεί δικαίωμα επιβολής απαγόρευσης απογείωσης από ελληνικό αερολιμένα, απαγόρευσης πτήσης σε ελληνικό αερολιμένα, ή επιβολής όρων σε οποιοδήποτε αεροπλάνο προσγειώνεται σε ελληνικό αερολιμένα, σύμφωνα με το εθνικό, το κοινοτικό και το διεθνές δίκαιο
Άρθρο 2 "Πεδίο εφαρμογής"
1.  
  Από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος εξαιρούνται τα κρατικά αεροσκάφη τρίτης χώρας, όπως ορίζονται στη Σύμβαση του Σικάγου η οποία κυρώθηκε με το ν.211/1947 (Α΄ 35), καθώς και τα αεροσκάφη τρίτης χώρας με μέγιστο βάρος απογείωσης (ΜΤΟW) μικρότερο των 5.700 κιλών τα οποία δεν χρησιμοποιούνται για εμπορικές αεροπορικές μεταφορές.
Άρθρο 3 "Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:"
1.  
  Απαγόρευση απογείωσης: η ρητή απαγόρευση που επιβάλλεται σε ένα αεροσκάφος να αναχωρήσει από ένα αερολιμένα και η λήψη των μέτρων που είναι απαραίτητα για την καθήλωσή του στο έδαφος
2.  
  Διεθνή πρότυπα ασφαλείας: τα πρότυπα ασφαλείας που περιέχει η Σύμβαση του Σικάγου και τα Παραρτήματά της, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία της επιθεώρησης στο χώρο στάθμευσης
3.  
  Επιθεώρηση στο χώρο στάθμευσης (ramp inspectiοn): η εξέταση αεροσκάφους τρίτης χώρας σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του παρόντος κατά τη διάρκεια της παραμονής του σε αερολιμένα
4.  
  Αεροσκάφος τρίτης χώρας: αεροσκάφος του οποίου η χρήση ή η εκμετάλλευση δεν πραγματοποιούνται υπό τον έλεγχο αρμόδιας αρχής κράτους μέλους
5.  
  Αερολιμένας: κάθε χώρος ειδικά διαρρυθμισμένος για την προσγείωση, απογείωση και τους ελιγμούς αεροσκαφών που συμπεριλαμβάνει τις τυχόν συναφείς εγκαταστάσεις για τις ανάγκες της κίνησης και της εξυπηρέτησης των αεροσκαφών καθώς και τις εγκαταστάσεις που υποβοηθούν τις εμπορικές αεροπορικές υπηρεσίες
6.  
  Φορέας εκμετάλλευσης: ο αερομεταφορέας ή το πρόσωπο που έχει στη διαρκή και πραγματική διάθεσή του τη χρήση ή τη λειτουργία του αεροσκάφους,
7.  
  Εurοpean Ciνil Ανiatiοn Cοnference (ΕCΑC): Ευρωπαϊ­κή Διάσκεψη Πολιτικής Αεροπορίας
8.  
  Safety Αssessment οf Fοreign Αircraft) (SΑFΑ): Εκτίμηση Ασφάλειας Ξένων Αεροσκαφών
Άρθρο 4
1.  
  Για την επίτευξη του στόχου του άρθρου 1 χρησιμοποιείται μηχανισμός συλλογής χρήσιμων πληροφοριών, μεταξύ των οποίων ενδεικτικά συμπεριλαμβάνονται:
 1. σημαντικές πληροφορίες σχετικές με θέματα ασφαλείας οι οποίες προκύπτουν ιδίως από:
 2. — αναφορές κυβερνητών αεροσκαφών, — αναφορές οργανισμών συντήρησης αεροσκαφών, — αναφορές συμβάντων, — πληροφορίες από άλλους οργανισμούς, ανεξάρτητους από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, — καταγγελίες,
 3. πληροφορίες σχετικά με μέτρα που έχουν ληφθεί ύστερα από επιθεώρηση στο χώρο στάθμευσης, όπως είναι:
 4. — η απαγόρευση απογείωσης αεροσκάφους, — η απαγόρευση αεροσκάφους ή φορέα εκμετάλλευσης στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, — απαιτούμενα διορθωτικά μέτρα, — επαφές με την αρμόδια εποπτική αεροπορική αρχή του φορέα εκμετάλλευσης,
 5. πληροφορίες παρακολούθησης σχετικές με τον φορέα εκμετάλλευσης, όπως είναι:
 6. — διορθωτικά μέτρα που εφαρμόσθηκαν, — οι καθ’ υποτροπήν αποκλίσεις
2.  
  Οι πληροφορίες αυτές τηρούνται με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου αναφοράς το οποίο περιέχει τα θέματα που προαναφέρθηκαν, κατά τη μορφή που καθορίζεται στο Παράρτημα Ι του παρόντος. Με μέριμνα της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας αναπτύσσεται, εντός ενός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος, βάση δεδομένων περιορισμένης προσβασιμότητας στην οποία καταχωρούνται οι πληροφορίες του προηγούμενου εδαφίου. Οι καταχωρούμενες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην Διεύθυνση Αερολιμένων, στη Διεύθυνση Αεροπορικής Εκμετάλλευσης και στη Διεύθυνση Πτητικών Προτύπων. Οι καταχωρούμενες πληροφορίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος, οι δε υπάλληλοι της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας οφείλουν να μεριμνούν για την προστασία των πληροφοριών αυτών.
Άρθρο 5
1.  
  Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας υποχρεούται να διαθέτει σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο όλα τα απαιτούμενα και κατάλληλα μέσα και εξοπλισμό, καθώς και επαρκή αριθμό κατάλληλα εκπαιδευμένων υπαλλήλων, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι τα αεροσκάφη τρίτων χωρών τα οποία προσγειώνονται σε οποιονδήποτε ελληνικό αερολιμένα, ανοικτό στη διεθνή αεροπορική κίνηση, και για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι δεν πληρούν τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας, υπόκεινται σε επιθεωρήσεις στο χώρο στάθμευσης (ramp inspectiοn)
2.  
  Για την πραγματοποίηση των επιθεωρήσεων στο χώρο στάθμευσης, δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στα αεροσκάφη:
 1. για τα οποία έχουν ληφθεί πληροφορίες που αφορούν κακή συντήρηση ή εμφανή βλάβη ή ελαττώματα,
 2. για τα οποία έχει αναφερθεί η εκτέλεση αντικανονικών ελιγμών από το χρόνο εισόδου στον εναέριο χώρο κράτους μέλους με αποτέλεσμα πρόκληση σοβαρών ανησυχιών ως προς την ασφάλεια,
 3. τα οποία σε προηγούμενη επιθεώρηση στο χώρο στάθμευσης παρουσίασαν ελλείψεις που προκάλεσαν σοβαρές ανησυχίες ότι τα αεροσκάφη δεν συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας και για τα οποία η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας εκφράζει ανησυχία ότι, ενδεχομένως, τα ελαττώματα δεν έχουν διορθωθεί,
 4. για τα οποία υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι οι αρμόδιες αρχές της χώρας νηολόγησής τους, δεν ασκούν, ενδεχομένως, ορθή εποπτεία ασφάλειας, ή
 5. για τα οποία οι, βάσει του άρθρου 4, συλλεγόμενες πληροφορίες δημιουργούν ανησυχία σχετικά με τον φορέα εκμετάλλευσης, ή για αυτά που χρησιμοποιούνται από φορέα εκμετάλλευσης για αεροσκάφος του οποίου αναφέρθηκαν ελλείψεις σε προηγούμενη επιθεώρηση στο χώρο στάθμευσης
3.  
  Είναι δυνατή η διενέργεια δειγματοληπτικών επιθεωρήσεων στο χώρο στάθμευσης, σε συγκεκριμένα αεροσκάφη ή φορέα εκμετάλλευσης για τους οποίους δεν υπάρχουν συγκεκριμένες υπόνοιες. Οι επιθεωρήσεις αυτές πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και τους κανόνες του κοινοτικού και του διεθνούς δικαίου και σε κάθε περίπτωση κατά τρόπο αμερόληπτο.
4.  
  Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, εφόσον απαιτείται, υποχρεούται να πραγματοποιεί κατάλληλες επιθεωρήσεις στο χώρο στάθμευσης και να λαμβάνει μέτρα επιτήρησης σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 του παρόντος.
5.  
  Η επιθεώρηση στο χώρο στάθμευσης διενεργείται σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο Παράρτημα ΙΙ του παρόντος και με τη χρήση εντύπου αναφοράς επιθεώρησης στο χώρο στάθμευσης, αντίστοιχο με αυτό που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ και το οποίο περιέχει τουλάχιστον τα θέματα που περιγράφονται σε αυτό. Με απόφαση του αρμόδιου Υποδιοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας καθορίζονται οι εσωτερικές διαδικασίες και λεπτομέρειες και θεσπίζονται λεπτομερέστερα έντυπα για την άσκηση των επιθεωρήσεων, σύμφωνα με τις εκάστοτε διεθνείς απαιτήσεις και πρακτικές των διεθνών αεροπορικών οργανισμών στις οποίες μετέχει η Χώρα. Μετά την ολοκλήρωση κάθε επιθεώρησης στο χώρο στάθμευσης, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους ή αντιπρόσωπος του φορέα εκμετάλλευσης ενημερώνεται για τα ευρήματα της επιθεώρησης στο χώρο στάθμευσης και, εφόσον έχουν διαπιστωθεί σημαντικά ελαττώματα, η αναφορά αποστέλλεται στον φορέα εκμετάλλευσης και στις ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές.
6.  
  Κατά την διενέργεια επιθεώρησης στο χώρο στάθμευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποφυγή αδικαιολόγητης καθυστέρησης του επιθεωρούμενου αεροσκάφους
7.  
  Οι περιεχόμενες στις εκθέσεις των επιθεωρήσεων πληροφορίες καταχωρούνται στην υφιστάμενη βάση δεδομένων εκθέσεων επιθεώρησης στο χώρο στάθμευσης, του άρθρου 4 παρ. 2 του παρόντος. Οι καταχωρούμενες πληροφορίες και τα εν γένει τηρούμενα σχετικά αρχεία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος, οι δε υπάλληλοι της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας μεριμνούν για την προστασία των πληροφοριών αυτών.
Άρθρο 6 "Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 16ης Απριλίου 2008 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 2004/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κο [...]"
1.  
  Η εκπαίδευση των Επιθεωρητών πραγματοποιείται από την Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, στο κατάστημα της Σχολής Πολιτικής Αεροπορίας ή σε κρατικούς αερολιμένες, εν όλω ή εν μέρει. Η αρχική και συνεχιζόμενη εκπαίδευση των υπαλλήλων περιλαμβάνει τα εκάστοτε ισχύοντα διεθνή ή κοινοτικά πρότυπα για τη διενέργεια σχετικών επιθεωρήσεων, ως και τις εξελίξεις της σχετικής νομοθεσίας, ενώ σε κάθε περίπτωση πραγματοποιείται με βάση τη σχετική διδακτέα ύλη και τα πρότυπα που δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Αεροπορίας. Αρμόδιο όργανο για την τήρηση των ανωτέρω είναι η Διεύθυνση Πτητικών Προτύπων, δια του Συντονιστή του προγράμματος SΑFΑ. Εάν, κατά παρέκκλιση του προηγούμενου εδαφίου, είναι απαραίτητη η πραγματοποίηση εκπαίδευσης Επιθεωρητών σε τμήμα αρμόδιας αεροπορικής Αρχής άλλου κράτους μέλους ή άλλου ανεξάρτητου φορέα, αδειοδοτημένου από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, σύμφωνα με το καθοδηγητικό υλικό της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασφάλειας Αεροπορίας, τότε απαιτείται.
 1. η προηγούμενη αξιολόγησή του από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, μέσω της εφαρμογής συστήματος διαρκούς αξιολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη το σχετικό καθοδηγητικό υλικό που δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Αεροπορίας, καθώς και τις αξιολογήσεις άλλων κρατών μελών και
 2. η διαπίστωση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ότι το τμήμα αυτό της αεροπορικής Αρχής του κράτους μέλους ή ο ανεξάρτητος φορέας παρέχει εκπαίδευση με βάση τη διδακτέα ύλη και το καθοδηγητικό υλικό που δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Αεροπορίας.
 3. Οι διαπιστωτικές πράξεις των ανωτέρω περιπτώσεων α) και β), εκδίδονται από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Σχολής Πολιτικής Αεροπορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ύστερα από εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
 4. Προκειμένου ο τελευταίος να διατυπώσει την εισήγησή του, ζητά προηγουμένως την γνώμη της Διεύθυνσης Πτητικών Προτύπων.
 5. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πτητικών Προτύπων μπορεί επίσης να ζητά από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Αεροπορίας να αξιολογήσει τμήμα αρμόδιας αεροπορικής Αρχής άλλου κράτους μέλους ή άλλου ανεξάρτητου φορέα και να εκδώσει γνωμοδότηση, στην οποία μπορεί να βασίζεται η κατά τα προηγούμενα εδάφια αξιολόγησή τους.
 6. Στις περιπτώσεις όπου η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Αεροπορίας έχει γνωμοδοτήσει θετικά για τμήμα αρμόδιας αεροπορικής Αρχής άλλου κράτους μέλους ή άλλο ανεξάρτητο φορέα, δεν απαιτείται η κατά τα ανωτέρω έκδοση διαπιστωτικής πράξης από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο.
 7. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Σχολής Πολιτικής Αεροπορίας και τα συστήματα για την διαρκή αξιολόγηση των τμημάτων των αρμόδιων αεροπορικών Αρχών άλλου κράτους μέλους ή των ανεξάρτητων φορέων πρέπει να τροποποιούνται ώστε να ανταποκρίνονται στις συστάσεις που απορρέουν από τους ελέγχους τυποποίησης που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Αεροπορίας.
2.  
  Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας μεριμνά ώστε κάθε Επιθεωρητής να πραγματοποιεί κατ’ ελάχιστο δώδεκα (12) επιθεωρήσεις αεροσκαφών στο χώρο στάθμευσης ετησίως, προκειμένου να διατηρεί την πιστοποίησή του σε ισχύ. Κατά τις μετακινήσεις των Επιθεωρητών εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπ’αριθμ.2/52971/0022 ΦΕΚ Β΄ 1753) ΚΥΑ. Οι επιθεωρήσεις στο χώρο στάθμευσης από τους υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ1 της Κεντρικής Υπηρεσίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, πραγματοποιούνται στους αερολιμένες της χώρας, σύμφωνα με πρόγραμμα που εκπονεί η Διεύθυνση Αερολιμένων. Κατά παρέκκλιση των προηγουμένων εδαφίων, υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ1 οι οποίοι κατέχουν θέση Προϊσταμένου στις Διευθύνσεις Αερολιμένων, Αεροπορικής Εκμετάλλευσης, Πτητικών Προτύπων, ή Γενικής Διεύθυνσης ή Αερολιμενάρχη, ή επικεφαλής Κρατικής Αεροπορικής Αρχής, πραγματοποιούν κατ΄ελάχιστο τέσσερις (4) επιθεωρήσεις αεροσκαφών στο χώρο στάθμευσης ετησίως προκειμένου να διατηρούν την πιστοποίηση σε ισχύ.
3.  
  Για την άσκηση των δικαιωμάτων που περιγράφονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 32 του ν. 2912/2001, οι Επιθεωρητές είναι εφοδιασμένοι με ειδική υπηρεσιακή ταυτότητα στην οποία φέρεται η φωτογραφία του κατόχου της και η ιδιότητά τους στην αγγλική γλώσσα. Η υπηρεσιακή ταυτότητα εκδίδεται είτε από την μονάδα στην οποία υπηρετεί ο Επιθεωρητής, είτε εφόσον αυτό δεν είναι δυνατόν, από την Διεύθυνση Ασφάλειας Αερολιμένων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Στο κάτω μέρος της ίδιας πλευράς τίθεται η υπογραφή του προϊσταμένου της Διεύθυνσης που την εκδίδει, η υπηρεσιακή σφραγίδα και δείγμα υπογραφής του κατόχου. Στην άλλη πλευρά της ταυτότητας αναγράφονται στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα τα εξής.“Ο εικονιζόμενος είναι πιστοποιημένος Επιθεωρητής ασφάλειας πτήσεων, ειδικότητας SΑFΑ και έχει, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 6 του ν. 2912/2001, δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης σε κάθε χώρο που έχει σχέση με την άσκηση των καθηκόντων του. Επίσης έχει όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία για την εποπτεία και τον έλεγχο εφαρμογής των διαδικασιών της ασφάλειας των πτήσεων σε κάθε περίπτωση”.
Άρθρο 6
1.  
  Αρμόδιοι για την πραγματοποίηση επιθεώρησης στο χώρο στάθμευσης είναι μόνιμοι υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ1, ΠΕ4, ΤΕ4, ΠΕ6, ΠΕ9 της ΥΠΑ καθώς και χειριστές ή μηχανικοί με σύμβαση ΕΣΙΔ. Για την πραγματοποίηση επιθεώρησης απαιτείται προηγούμενη εμπειρία σε επιθεώρηση αεροσκαφών στο χώρο στάθμευσης και σχετική εκπαίδευση σύμφωνα με την παρ. 2. Ως εμπειρία για τους υπαλλήλους κλάδου ΠΕ1 νοείται η προηγούμενη άσκηση καθηκόντων αερολιμενικού ελέγχου σε αερολιμένα επί έξι (6) μήνες, ή η άσκηση καθηκόντων επί έξι (6) μήνες στις Διευθύνσεις Αερολιμένων, Αεροπορικής Εκμετάλλευσης, και Πτητικών Προτύπων. Ως εμπειρία για τους υπαλλήλους των λοιπών κλάδων νοείται η προηγούμενη άσκηση καθηκόντων στη Διεύθυνση Πτητικών Προτύπων επί τρεις (3) μήνες. Ειδικά για τους υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ1 απαιτείται και η κατοχή πτυχίου επιμελητή πτήσεων. Υπάλληλοι που κατά την δημοσίευση του παρόντος έχουν υποστεί σχετική εκπαίδευση, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 2, δεν απαιτείται να εκπαιδευτούν εκ νέου.
2.  
  Η αρχική και συνεχιζόμενη εκπαίδευση των υπαλλήλων περιλαμβάνει τα εκάστοτε ισχύοντα διεθνή ή κοινοτικά πρότυπα για την διενέργεια σχετικών επιθεωρήσεων, ως και τις εξελίξεις της σχετικής νομοθεσίας. Η θεωρητική εκπαίδευση πραγματοποιείται στην Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας, η δε πρακτική εκπαίδευση σε αερολιμένα υπό την επίβλεψη έμπειρου εκπαιδευμένου υπαλλήλου αντίστοιχου κλάδου. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που εκπονούνται από την Διεύθυνση Αερολιμένων και την Διεύθυνση Πτητικών Προτύπων, καθώς και οι σχετικές λεπτομέρειες υλοποίησής τους, εγκρίνονται σε ετήσια βάση από τον αρμόδιο Υποδιοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
3.  
  Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας μεριμνά ώστε κάθε υπάλληλος αρμόδιος κατά την παρ. 1 για την πραγματοποίηση επιθεώρησης στο χώρο στάθμευσης να πραγματοποιεί κατ’ ελάχιστο πέντε (5) επιθεωρήσεις αεροσκαφών τρίτων χωρών στο χώρο στάθμευσης ανά εξάμηνο, προκειμένου να διατηρεί την ιδιότητά του σε ισχύ.
4.  
  Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος, όταν το είδος ή το επίπεδο της αεροπορικής κίνησης ενός αερολιμένα δεν επιτρέπει την πραγματοποίηση του αριθμού επιθεωρήσεων της προηγούμενης παραγράφου, ο απαιτούμενος αριθμός επιθεωρήσεων λογίζεται ως πραγματοποιηθείς εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί επιθεωρήσεις στο χώρο στάθμευσης επί αεροσκαφών στο πλαίσιο του προγράμματος Εκτίμησης Ασφάλειας Ξένων Αεροσκαφών της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Πολιτικής Αεροπορίας τα οποία δεν είναι αεροσκάφη τρίτης χώρας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Κατά την πραγματοποίηση επιθεωρήσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Πολιτικής Αεροπορίας, οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται κατ’αναλογία. Οι επιθεωρήσεις από τους υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ1 της Κεντρικής Υπηρεσίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, πραγματοποιούνται, στο πλαίσιο της Ομάδας Φυλακής Επαγρύπνησης στην οποία υπάγονται, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.
5.  
  Οι υπάλληλοι που είναι αρμόδιοι να πραγματοποιούν επιθεωρήσεις αεροσκαφών στο χώρο στάθμευσης είναι εφοδιασμένοι με ειδική υπηρεσιακή ταυτότητα στην οποία φέρεται η φωτογραφία του κατόχου της και η ιδιότητά τους στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Η υπηρεσιακή ταυτότητα εκδίδεται από την Διεύθυνση Ασφάλειας Αερολιμένων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
Άρθρο 7
1.  
  Με απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ορίζεται υπάλληλος ο οποίος ασκεί καθήκοντα συντονιστή επιθεωρήσεων στο χώρο στάθμευσης. Στα καθήκοντα του συντονιστή περιλαμβάνονται ο συντονισμός των επιθεωρήσεων στο χώρο στάθμευσης των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Πτητικών Προτύπων και η καταχώρηση των αποστελλομένων αναφορών επιθεωρήσεων στην τηρούμενη βάση δεδομένων.
2.  
  Ο κατά την προηγούμενη παράγραφο συντονισμός των επιθεωρήσεων στο χώρο στάθμευσης από υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ1 πραγματοποιείται μέσω της Διεύθυνσης Αερολιμένων. Εντολή διενέργειας επιθεώρησης στο χώρο στάθμευσης μπορεί να δοθεί από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αερολιμένων, τον Προϊστάμενο του Τμήματος ή του Γραφείου Αερολιμενικού Ελέγχου του οικείου αερολιμένα, τον αρμόδιο Αερολιμενάρχη ή τον επικεφαλής Αεροπορικής Αρχής. Αντίγραφα των εκθέσεων επιθεωρήσεων κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Αερολιμένων.
3.  
  Κατά τις μη εργάσιμες ώρες και ημέρες, καθήκοντα συντονιστή επιθεωρήσεων στο χώρο στάθμευσης ασκεί ο επικεφαλής της Αεροπορικής Αρχής στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, η Αεροπορική Αρχή είναι αρμόδια για την αξιοποίηση δικτύων ή άλλων μέσων έγκαιρης πληροφόρησης σχετικά με την διενέργεια επιθεωρήσεων στο χώρο στάθμευσης.
Άρθρο 8
1.  
  Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας συμμετέχει σε κάθε σχετικό πρόγραμμα ανταλλαγής πληροφοριών. Οι πληροφορίες αυτές, εφόσον το ζητήσει αρμόδια αρχή κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβάνουν κατάλογο των ελληνικών αερολιμένων οι οποίοι είναι ανοικτοί στη διεθνή εναέρια κυκλοφορία, με ένδειξη, ανά ημερολογιακό έτος, του αριθμού των επιθεωρήσεων στο χώρο στάθμευσης που έχουν διενεργηθεί από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και του αριθμού των κινήσεων αεροσκαφών τρίτων χωρών σε κάθε αερολιμένα του προαναφερόμενου καταλόγου.
2.  
  Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, δύναται να ζητά πληροφορίες όμοιες με αυτές που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο από τις αντίστοιχες αρχές των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
3.  
  Όλες οι τυποποιημένες αναφορές του άρθρου 4 του παρόντος και οι αναφορές επιθεώρησης στο χώρο στάθμευσης του άρθρου 5 παρ. 5, τίθενται αμελλητί στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και, εφόσον το ζητήσουν, στη διάθεση των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασφάλειας της Αεροπορίας (ΕΑSΑ).
4.  
  Εφόσον σε τυποποιημένη αναφορά διαφαίνεται δυνητικός κίνδυνος για την ασφάλεια ή εφόσον σε αναφορά επιθεώρησης στο χώρο στάθμευσης επισημαίνεται ότι αεροσκάφος δεν πληροί τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας και ότι μπορεί να αποτελέσει δυνητικό κίνδυνο για την ασφάλεια, η αναφορά διαβιβάζεται αμελλητί, με κάθε πρόσφορο μέσο, σε κάθε αρμόδια αρχή των κρατών μελών και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Άρθρο 9
1.  
  Όλες οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο ανταλλαγής των πληροφοριών του άρθρου 6, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος και διατίθενται προς χρήση σε όλες τις εμπλεκόμενες Διευθύνσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Όλοι οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας οφείλουν να μεριμνούν για την προστασία των πληροφοριών αυτών, ανεξάρτητα από το είδος και το μέσο αποθήκευσής τους.
2.  
  Τα μέτρα για τη διάδοση των πληροφοριών της προηγούμενης παραγράφου στους ενδιαφερόμενους, ως και οι σχετικοί όροι καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 10 της Οδηγίας 2004/36
3.  
  Όποτε τυχόν πληροφορίες για τις ελλείψεις αεροσκάφους παρέχονται εκουσίως, οι αναφορές της επιθεώρησης στο χώρο στάθμευσης του άρθρου 5 παρ. 5, δεν θα περιλαμβάνουν αναγνωριστικά στοιχεία των πηγών αυτών των πληροφοριών.
Άρθρο 10
1.  
  Όταν η μη συμμόρφωση προς τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας θέτει σαφώς σε κίνδυνο την ασφάλεια της πτήσης, λαμβάνονται από τον φορέα εκμετάλλευσης του αεροσκάφους μέτρα διορθωτικά των ελλείψεων πριν από την αναχώρηση της πτήσης. Εάν οι διενεργούντες την επιθεώρηση στο χώρο στάθμευσης υπάλληλοι εκτιμούν ότι τα διορθωτικά μέτρα δεν έχουν εφαρμοσθεί πριν από την πτήση, απαγορεύουν την απογείωση του αεροσκάφους έως ότου εξαλειφθεί ο κίνδυνος, και ενημερώνονται άμεσα οι αρμόδιες αρχές του συγκεκριμένου φορέα εκμετάλλευσης και του κράτους νηολόγησης του αεροσκάφους.
2.  
  Η κατά την προηγούμενη παράγραφο απαγόρευση πραγματοποιείται με την επίδοση σχετικής τυποποιημένης έγγραφης εντολής στον κυβερνήτη ή στον συγκυβερνήτη του αεροσκάφους, ή σε αντιπρόσωπο του φορέα εκμετάλλευσης του αεροσκάφους, η οποία υπογράφεται από τον υπάλληλο ή τον επικεφαλής του κλιμακίου των υπαλλήλων που διενεργεί την επιθεώρηση. Σε περίπτωση άρνησης παραλαβής της εντολής απαγόρευσης απογείωσης, αυτή αναρτάται σε εμφανές σημείο πλησίον ή επί της εισόδου του αεροσκάφους. Μετά την επίδοση της εντολής ή την ανάρτηση αυτής, ενημερώνονται αμέσως και με κάθε πρόσφορο μέσο οι υπηρεσίες Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας και ο φορέας λειτουργίας του αεροδρομίου. Η άσκηση ένστασης, αίτησης ιεραρχικής προσφυγής, αναστολής εκτέλεσης ή ακύρωσης κατά της εντολής απαγόρευσης απογείωσης ή η άσκηση οποιουδήποτε άλλου ένδικου μέσου δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα. Το έντυπο της έγγραφης εντολής είναι διπλότυπο, συντεταγμένο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
3.  
  Οι υπάλληλοι που απαγορεύουν την απογείωση αεροσκάφους δεν ευθύνονται ούτε διώκονται εκτός εάν ενήργησαν με δόλο ή βαρειά αμέλεια. Στην περίπτωση που διώκονται ή ενάγονται για πράξεις ή παραλείψεις στις οποίες προέβησαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, μπορούν να παρίστανται ενώπιον των δικαστηρίων με μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μετά από σχετική έγκριση του προέδρου του και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.
4.  
  Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας δύναται, σε συνεργασία με το κράτος που είναι υπεύθυνο για την εκμετάλλευση του συγκεκριμένου αεροσκάφους ή το κράτος νηολόγησής του, να καθορίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορούσε να επιτραπεί στο αεροσκάφος να πραγματοποιήσει ασφαλή πτήση σε ένα αερολιμένα στον οποίο οι ελλείψεις των αεροσκαφών είναι δυνατόν να διορθωθούν. Εάν οι ελλείψεις του αεροσκάφους έχουν επίπτωση στην εγκυρότητα του Πιστοποιητικού Πλοϊμότητας του αεροσκάφους, η απαγόρευση απογείωσης μπορεί να αρθεί μόνον εφόσον ο φορέας εκμετάλλευσης λάβει σχετική άδεια από το κράτος ή τα κράτη, από τον εναέριο χώρο των οποίων πρόκειται να διέλθει το αεροσκάφος κατά την εκτέλεση αυτής της πτήσης.
Άρθρο 11 "Επιχειρησιακό σχέδιο"
1.  
  Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας εκπονεί επιχειρησιακό σχέδιο για την εφαρμογή των άρθρων 4, 5 και 8 του παρόντος και ενημερώνει σχετικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Άρθρο 12
1.  
  Με χρηματικό πρόστιμο έως και ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ τιμωρείται ο φορέας εκμετάλλευσης ο οποίος παραβιάζει την εντολή απαγόρευσης απογείωσης. Το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του οικείου Αερολιμενάρχη μετά από προηγούμενη έγγραφη κλήση σε απολογία, η υποβολή της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το διάστημα των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κλήσης σε απολογία. Η κλήση σε απολογία επιδίδεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στον φορέα εκμετάλλευσης του αεροσκάφους, στον κυβερνήτη του ή στον νόμιμο αντιπρόσωπό του.
2.  
  Με φυλάκιση έως δύο (2) έτη και χρηματικό πρόστιμο έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ, ανεξάρτητα από την επιβολή άλλων προβλεπομένων διοικητικών κυρώσεων, τιμωρείται ο κυβερνήτης που παραβιάζει εντολή απαγόρευσης πτήσης. Το πρόστιμο επιβάλλεται σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 1.
3.  
  Κατά των αποφάσεων επιβολής χρηματικού προστίμου των παραγράφων 1 και 2, επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης. Σε περίπτωση μη έκδοσης απόφασης εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία άσκησης της ενδικοφανούς προσφυγής, αυτή θεωρείται απορριφθείσα.
Άρθρο 13 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργείται κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος
Άρθρο 14
1.  
  Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος τα παραρτήματα Ι και ΙΙ τα οποία έχουν ως ακολούθως:
Άρθρο 15 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος δια­τάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.1338/1983 (Α΄ 34) όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 6 παρ. 4 του ν.1440/1984 (Α΄ 70) και τροποποιήθηκε τελευταία με τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312), τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.1338/1983, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν.1892/1990 (Α΄ 101) και τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.1338/1983 όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 παρ. 5 του ν. 1440/1984.
 • Του άρθρου 90 του άρθρου πρώτου του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή του παρόντος προκαλείται ετήσια δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000) ευρώ, που θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (Ειδ. Φορέας 39-120 Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ΚΑΕ 0713, 0843 και 0881).
 • Την υπ’ αριθμ. 89/2007 γνωμοδότηση του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2007-07-31 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Απριλίου 2004 σχετικά με την ασφάλεια των αεροσκαφών τρίτων χωρών τα οποία χρησιμοποιούν κοινοτικούς αερολιμένες.
Τροποποίηση Τύπος
A/2007/171
2010-05-13 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 16ης Απριλίου 2008 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 2004/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα κριτήρια για τη διενέργεια επιθεωρήσεων στο χώρο στάθμευσης σε αεροσκάφη τρίτων χωρών που χρησιμοποιούν κοινοτικούς αερολιμένες.
Τροποποίηση Τύπος
Η εκπαίδευση των Επιθεωρητών πραγματοποιείται από την Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, στο κατάστημα της Σχολής Πολιτικής Αεροπορίας ή σε κρατικούς αερολιμένες, εν όλω ή εν μέρει.
– γενικές διατάξεις
Η αρχική και συνεχιζόμενη εκπαίδευση των υπαλλήλων περιλαμβάνει τα εκάστοτε ισχύοντα διεθνή ή κοινοτικά πρότυπα για τη διενέργεια σχετικών επιθεωρήσεων, ως και τις εξελίξεις της σχετικής νομοθεσίας, ενώ σε κάθε περίπτωση πραγματοποιείται με βάση τη σχετική διδακτέα ύλη και τα πρότυπα που δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Αεροπορίας.
Αρμόδιο όργανο για την τήρηση των ανωτέρω είναι η Διεύθυνση Πτητικών Προτύπων, δια του Συντονιστή του προγράμματος SΑFΑ. Εάν, κατά παρέκκλιση του προηγούμενου εδαφίου, είναι απαραίτητη η πραγματοποίηση εκπαίδευσης Επιθεωρητών σε τμήμα αρμόδιας αεροπορικής Αρχής άλλου κράτους μέλους ή άλλου ανεξάρτητου φορέα, αδειοδοτημένου από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, σύμφωνα με το καθοδηγητικό υλικό της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασφάλειας Αεροπορίας, τότε απαιτείται.
 • η προηγούμενη αξιολόγησή του από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, μέσω της εφαρμογής συστήματος διαρκούς αξιολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη το σχετικό καθοδηγητικό υλικό που δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Αεροπορίας, καθώς και τις αξιολογήσεις άλλων κρατών μελών και
 • η διαπίστωση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ότι το τμήμα αυτό της αεροπορικής Αρχής του κράτους μέλους ή ο ανεξάρτητος φορέας παρέχει εκπαίδευση με βάση τη διδακτέα ύλη και το καθοδηγητικό υλικό που δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Αεροπορίας.
 • Οι διαπιστωτικές πράξεις των ανωτέρω περιπτώσεων α) και β), εκδίδονται από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Σχολής Πολιτικής Αεροπορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ύστερα από εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
 • Προκειμένου ο τελευταίος να διατυπώσει την εισήγησή του, ζητά προηγουμένως την γνώμη της Διεύθυνσης Πτητικών Προτύπων.
 • Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πτητικών Προτύπων μπορεί επίσης να ζητά από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Αεροπορίας να αξιολογήσει τμήμα αρμόδιας αεροπορικής Αρχής άλλου κράτους μέλους ή άλλου ανεξάρτητου φορέα και να εκδώσει γνωμοδότηση, στην οποία μπορεί να βασίζεται η κατά τα προηγούμενα εδάφια αξιολόγησή τους.
 • Στις περιπτώσεις όπου η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Αεροπορίας έχει γνωμοδοτήσει θετικά για τμήμα αρμόδιας αεροπορικής Αρχής άλλου κράτους μέλους ή άλλο ανεξάρτητο φορέα, δεν απαιτείται η κατά τα ανωτέρω έκδοση διαπιστωτικής πράξης από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο.
 • Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Σχολής Πολιτικής Αεροπορίας και τα συστήματα για την διαρκή αξιολόγηση των τμημάτων των αρμόδιων αεροπορικών Αρχών άλλου κράτους μέλους ή των ανεξάρτητων φορέων πρέπει να τροποποιούνται ώστε να ανταποκρίνονται στις συστάσεις που απορρέουν από τους ελέγχους τυποποίησης που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Αεροπορίας.
 • Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας μεριμνά ώστε κάθε Επιθεωρητής να πραγματοποιεί κατ’ ελάχιστο δώδεκα (12) επιθεωρήσεις αεροσκαφών στο χώρο στάθμευσης ετησίως, προκειμένου να διατηρεί την πιστοποίησή του σε ισχύ.
  Κατά τις μετακινήσεις των Επιθεωρητών εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπ’αριθμ.2/52971/0022 ΦΕΚ Β΄ 1753) ΚΥΑ.
  Οι επιθεωρήσεις στο χώρο στάθμευσης από τους υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ1 της Κεντρικής Υπηρεσίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, πραγματοποιούνται στους αερολιμένες της χώρας, σύμφωνα με πρόγραμμα που εκπονεί η Διεύθυνση Αερολιμένων.
  Κατά παρέκκλιση των προηγουμένων εδαφίων, υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ1 οι οποίοι κατέχουν θέση Προϊσταμένου στις Διευθύνσεις Αερολιμένων, Αεροπορικής Εκμετάλλευσης, Πτητικών Προτύπων, ή Γενικής Διεύθυνσης ή Αερολιμενάρχη, ή επικεφαλής Κρατικής Αεροπορικής Αρχής, πραγματοποιούν κατ΄ελάχιστο τέσσερις (4) επιθεωρήσεις αεροσκαφών στο χώρο στάθμευσης ετησίως προκειμένου να διατηρούν την πιστοποίηση σε ισχύ.
  Για την άσκηση των δικαιωμάτων που περιγράφονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 32 του ν. 2912/2001, οι Επιθεωρητές είναι εφοδιασμένοι με ειδική υπηρεσιακή ταυτότητα στην οποία φέρεται η φωτογραφία του κατόχου της και η ιδιότητά τους στην αγγλική γλώσσα.
  Η υπηρεσιακή ταυτότητα εκδίδεται είτε από την μονάδα στην οποία υπηρετεί ο Επιθεωρητής, είτε εφόσον αυτό δεν είναι δυνατόν, από την Διεύθυνση Ασφάλειας Αερολιμένων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
  Στο κάτω μέρος της ίδιας πλευράς τίθεται η υπογραφή του προϊσταμένου της Διεύθυνσης που την εκδίδει, η υπηρεσιακή σφραγίδα και δείγμα υπογραφής του κατόχου.
  Στην άλλη πλευρά της ταυτότητας αναγράφονται στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα τα εξής.“Ο εικονιζόμενος είναι πιστοποιημένος Επιθεωρητής ασφάλειας πτήσεων, ειδικότητας SΑFΑ και έχει, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 6 του ν. 2912/2001, δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης σε κάθε χώρο που έχει σχέση με την άσκηση των καθηκόντων του.
  Επίσης έχει όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία για την εποπτεία και τον έλεγχο εφαρμογής των διαδικασιών της ασφάλειας των πτήσεων σε κάθε περίπτωση”.
  Αντικατάσταση
  A/2010/68
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  ΝΟΜΟΣ 1947/211 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1947/211 1947
  ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
  ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
  ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
  ΝΟΜΟΣ 2001/2912 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/2912 2001
  Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. 2005/3427 2005
  Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005