ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/134

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-07-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-07-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-07-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μεταφορά έδρας και μετονομασία αστυνομικών Υπηρεσιών, κατά τροποποίηση διατάξεων π. δ/των 1/2001 (Α΄- 1), 208/2001 (Α΄- 164) και 310/1998 (Α΄- 125).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Μεταφορά έδρας Γ΄ ΥποδιεύθυνσηςΑστυνομίας Πειραιώς"
1.  
  Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του π. δ/τος 1/2001, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 3 του π. δ/τος 107/2005 (Α΄ - 162), αντικαθίσταται ως εξής:
 1. γ. Γ΄ Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Πειραιώς, με έδρα το Δήμο Σαλαμίνας και περιοχή δικαιοδοσίας εκείνη των Αστυνομικών Τμημάτων Αίγινας, Κυθήρων, Πόρου, Σαλαμίνας, Σπετσών και ΄Υδρας, καθώς και των υφισταμένων τους Αστυνομικών Σταθμών Αγκιστρίου, Μεσαγρού, Αντικυθήρων, Ποταμού, Γαλατά, Δρυόπης, Μεθάνων και Αμπελακίων .
Άρθρο 2 "Μετονομασία Τμήματος Τροχαίας Μαλακάσας"
1.  
  Η περίπτωση ια΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του π. δ/τος 208/2001, αντικαθίσταται ως εξής:
 1. ια.
 2. Τμήμα Τροχαίας Καπανδριτίου .
Άρθρο 3 "Μετονομασία Τμήματος Συνοριακής ΦύλαξηςΑλιάκμονα"
1.  
  Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του π. δ/τος 310/1998, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του π. δ/τος 177/1999 (Α΄ - 166), αντικαθίσταται ως εξής:
 1. β. Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Μεσοποταμίας, με έδρα τον οικισμό Μεσοποταμιά του δήμου Μεσοποταμίας και τοπική αρμοδιότητα εκείνη του οικείου δήμου, των δήμων Ακριτών και Αγίας Τριάδος και της κοινότητας Καστρακίου .
Άρθρο 4 "΄Εναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το άρθρο 11 παρ. 1 περιπτ. α΄ του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄- 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α΄- 49).
 • Τα άρθρα 14 παρ. 7 και 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄- 41).
 • Το άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 2622/1998 «Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης - Δήλωση περιουσιακής κατάστασης αστυνομικών και άλλες διατάξεις» (Α΄- 138), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 2838/2000 «Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄- 179) και το άρθρο 78 παρ. 1 του ν. 2910/2001 «Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις» (Α΄- 91).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ - 98).
 • Το άρθρο 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ - 247).
 • Το π.δ. 82/1993 «Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α΄- 36).
 • Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ - 1432).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 20.000,00 Ευρώ, περίπου, για το τρέχον οικονομικό έτος και 24.000,00 Ευρώ για το έτος 2008 και καθένα από τα επόμενα έτη. Οι δαπάνες του τρέχοντος έτους θα αντιμετωπισθούν από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις των Κ.Α.Ε. 0813 και 0829 του εκτελούμενου Π/Υ εξόδων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης Ε.Φ. 43-110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» ενώ οι δαπάνες του 2008 και των επομένων ετών θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται για το σκοπό αυτό στον ίδιο ως άνω Π/Υ εξόδων του αντίστοιχου έτους.
 • Την υπ’ αριθμ. 133/2007 Γνωμοδότηση του Συμβου­λίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ1264 2005
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης - Δήλωση περιουσιακής κατάστασης αστυνομικών και άλλες διατάξεις. 1998/2622 1998
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1993/82 1993
Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Κεντρικής και Περιφερειακών Υπηρεσιών Συνοριακής Φύλαξης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. 1998/310 1998
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1999/177 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/177 1999
Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και άλλες διατάξεις. 2001/1 2001
Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας 2001/208 2001
Αναδιάρθρωση Αστυνομικών Υπηρεσιών, κατά τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 14/2001 (Α~- 12), π.δ. 1/2001 (Α~- 1) και του π.δ.161/1988 (Α~- 74) και άλλες διατάξεις. 2005/107 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία