ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/135

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-07-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-07-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-07-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 25/2004 «Προϋποθέσεις χορήγησης διαβατηρίων, χρονική ισχύς, αντικατάσταση, απώλεια και ακύρωση αυτών».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 1 του π.δ/τος 25/2004 (ΦΕΚ Α΄ 17), αντικαθίσταται ως εξής:
  Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η χορήγηση διαβατηρίου σε πολίτη που εμπίπτει σε απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου, (α) Σε περίπτωση που με δικαστική απόφαση ή εισαγγελική διάταξη, αίρεται προσωρινά η απαγόρευση εξόδου από τη Χώρα, και (β) Εφόσον είναι αναγκαία η μετάβασή του στην αλλοδαπή.βα) Σε περίπτωση νοσηλείας στην αλλοδαπή του ιδίου ή του συζύγου ή συγγενούς αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι β΄ βαθμού για σοβαρούς λόγους υγείας. ββ) Σε περίπτωση θανάτου ή σοβαρής ασθένειας στην αλλοδαπή του συζύγου ή συγγενούς αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι β΄ βαθμού. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται, μόλις εκλείψει η αιτία για την οποία εκδόθηκε το διαβατήριο ή παρέλθει το χρονικό διάστημα προσωρινής άρσης του μέτρου, να παραδώσει αυτό προς ακύρωση στην υπηρεσία όπου κατέθεσε το αίτημα. Αν το διαβατήριο δεν παραδοθεί εντός (2) μηνών από την έκδοσή του, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στην αρμόδια αστυνομική ή προξενική αρχή για τη χρήση του διαβατηρίου και τους λόγους μη παράδοσής του. Εφόσον η αιτία για την οποία εκδόθηκε το διαβατήριο εξακολουθεί, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται σε νέα υπεύθυνη δήλωση, εντός δύο μηνών από την υποβολή της προηγούμενης. Αν δεν υποβληθεί η υπεύθυνη δήλωση, το διαβατήριο ακυρώνεται από την υπηρεσία .
Άρθρο 2
1.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ/τος 25/2004, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του π. δ/τος 193/2005 (ΦΕΚ Α΄ 234) αντικαθίσταται ως εξής:
  Η διάρκεια ισχύος των διαβατηρίων καθορίζεται σε πέντε (5) έτη από την έκδοσή τους για τα διαβατήρια των ενηλίκων, καθώς και των ανηλίκων, που έχουν συμπληρώσει τα 14 έτη της ηλικίας τους και τρία (3) έτη για τα διαβατήρια των λοιπών ανηλίκων. Τα διαβατήρια που χορηγούνται στις περιπτώσεις της παρ. 3 του προηγουμένου άρθρου, έχουν ισχύ 13 μηνών .
Άρθρο 3
1.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 4 του π.δ/τος 25/2004 αντικαθίσταται ως εξής:
  Όσο διαρκεί η έρευνα της προηγούμενης παραγράφου δεν χορηγείται νέο διαβατήριο στον δικαιούχο του απωλεσθέντος ή κλαπέντος, εκτός αν
 1. συντρέχει περίπτωση από τις αναφερόμενες στη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 1 η οποία εφαρμόζεται ανάλογα ή .
 2. συντρέχει σοβαρός λόγος άμεσης μετάβασης του ενδιαφερομένου στην αλλοδαπή, όπως ναυτολόγηση ναυτικού ή επιστροφή μονίμου κατοίκου του εξωτερικού.
 3. Συνιστάται Επιτροπή η οποία είναι αρμόδια να αξιολογεί τις περιπτώσεις απώλειας ή κλοπής διαβατηρίων και να αποφαίνεται σχετικά με τη χορήγηση νέου διαβατηρίου στον δικαιούχο του απωλεσθέντος ή κλαπέντος.
 4. Η Επιτροπή αυτή συγκροτείται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και αποτελείται από τον Υπαρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, τον Προϊστάμενο του Κλάδου Ασφάλειας και Τάξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και το Διευθυντή της Διεύθυνσης Διαβατηρίων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας .
Άρθρο 4
1.  
  Το άρθρο 5 του π.δ. 25/2004, αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 5
  1.  
   - αφαίρεση διαβατηρίου Το διαβατήριο αυτό ακυρώνεται από την υπηρεσία που το εξέδωσε σε περίπτωση που εκδοθεί σχετικώς αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου. Διαβατήριο που ανήκε σε θανόντα παραδίδεται με επιμέλεια των οικείων ή νομίμων κληρονόμων του στην υπηρεσία που το εξέδωσε και ακυρώνεται.
  2.  
   Εφόσον κατά τον έλεγχο από τις αρμόδιες αστυνομικές ή προξενικές αρχές διαπιστωθεί ότι σε βάρος κατόχου διαβατηρίου εκκρεμεί απόφαση απαγόρευσης εξόδου από τη Χώρα, το διαβατήριο αφαιρείται και αποστέλλεται προς φύλαξη στη Διεύθυνση Διαβατηρίων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Ο κάτοχος του διαβατηρίου που αφαιρέθηκε, μπορεί να το παραλάβει, μετά την άρση του μέτρου της απαγόρευσης εξόδου .
Άρθρο 5 "Έναρξη ισχύος."
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει δύο μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.3103/2003 «Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 23).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του π. δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ­πολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 142/2007 γνωμοδότηση του Συμβου­λίου της Επικράτειας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης,