Ίδρυση Τμήματος Σλαβικών Σπουδών στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύεται Τμήμα Σλαβικών Σπουδών στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
2.  
  Η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας του Τμήματος και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών ορίζεται από το έτος για το οποίο καθορίζεται για πρώτη φορά αριθμός εισακτέων
3.  
  Το Τμήμα Σλαβικών Σπουδών έχει ως αποστολή:
 1. να καλλιεργεί και να προάγει με τη διδασκαλία και την έρευνα, τη γλώσσα-γλωσσολογία, τη λογοτεχνία την ιστορία, τον πολιτισμό και τους πολιτικούς θεσμούς των Σλαβικών χωρών
 2. να παρέχει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία
 3. να οργανώνει μεταπτυχιακές σπουδές που οδηγούν στην κατάρτιση επιστημόνων με εξειδικευμένες γνώσεις σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα, και
 4. να παρέχει στη δημόσια διοίκηση τεκμηριωμένες πληροφορίες και επιστημονικά στοιχεία που να διευκολύνουν τη συνεργασία με τις σλαβικές χώρες
Άρθρο 2
1.  
  Ο αριθμός των κατ’ έτος εισακτέων στο Τμήμα ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 5 του ν. 1351/1983 (Α΄ 56), όπως οι διατάξεις αυτές ισχύουν κάθε φορά.
2.  
  Η εισαγωγή φοιτητών στο Τμήμα γίνεται σύμφωνα με τις περί εισαγωγής φοιτητών στην ανώτατη εκπαίδευση, εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
3.  
  Η ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα για τη λήψη πτυχίου ορίζεται σε οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών. 4 Το τμήμα απονέμει ενιαίο πτυχίο και τίτλους σπουδών μέχρι και διδακτορικό δίπλωμα.
Άρθρο 3
1.  
  Για τις ανάγκες του Τμήματος Σλαβικών Σπουδών ιδρύονται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών είκοσι μία (21) θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), πέντε (5) θέσεις Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και τέσσερις (4) θέσεις Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) εκ των οποίων δύο (2) Π.Ε. κατηγορίας, μία (1) Τ.Ε. κατηγορίας και μία (1) Δ.Ε. κατηγορίας.
Άρθρο 4 "Γραμματεία Τμήματος"
1.  
  Στο Τμήμα συνιστάται Γραμματεία, η οποία παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο εν γένει εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του. Η Γραμματεία οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος, κατά την έννοια του άρθρου 8 του ν. 3260/2004 (Α΄ 151), με το οποίο επανήλθαν σε ισχύ οι παράγραφοι 1-16 του άρθρου 36 του ν.2190/1994 (Α΄ 28).
Άρθρο 5
1.  
  Η πλήρωση των θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος έως την αυτοδύναμη λειτουργία του γίνεται με προκήρυξη ή μετάκληση ή μετακίνηση μέλους Δ.Ε.Π., κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.
2.  
  Η προκήρυξη για την πλήρωση κενών θέσεων γίνεται με απόφαση της συγκλήτου ύστερα από εισήγηση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2083/1992, όπως ισχύουν κάθε φορά. Η εκλογή γίνεται από ενδεκαμελές εκλεκτορικό σώμα. Στο εκλεκτορικό σώμα συμμετέχουν τα μέλη ΔΕΠ που τυχόν υπηρετούν στο τμήμα και έχουν δικαίωμα ψήφου. Αν τα μέλη ΔΕΠ είναι λιγότερα από ένδεκα (11), το εκλεκτορικό σώμα συμπληρώνεται με απόφαση της Συγκλήτου ύστερα από κλήρωση από διπλάσιο τουλάχιστον αριθμό μελών ΔΕΠ, από κατάλογο τον οποίο εισηγείται η Προσωρινή Γενική Συνέλευση του τμήματος. Τα μέλη ΔΕΠ που ορίζονται από τη Σύγκλητο πρέπει να κατέχουν θέση ΔΕΠ του ιδίου γνωστικού αντικειμένου σε ομοειδή ή συγγενή τμήματα του ιδίου ή άλλων πανεπιστημίων και να ανήκουν στη βαθμίδα του καθηγητή και του αναπληρωτή καθηγητή. Εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν τέτοια μέλη, ορίζονται μέλη ΔΕΠ της βαθμίδας του Καθηγητή και Αναπληρωτή Καθηγητή του συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου Στο εκλεκτορικό σώμα προεδρεύει ο Πρόεδρος της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος ο οποίος μπορεί να είναι και εκλέκτορας, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των προηγούμενων εδαφίων. Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί ως μέλος του εκλεκτορικού σώματος, προεδρεύει αυτού, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Για τη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη, αντίγραφο της οποίας μαζί με τα σχετικά πρακτικά κοινοποιούνται χωρίς καθυστέρηση στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για κάθε προκηρυσσόμενη θέση ΔΕΠ ορίζεται με απόφαση του εκλεκτορικού σώματος τριμελής εισηγητική επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 κεφ. Γ παρ. 1 του ν. 2083/1992, η οποία καταρτίζει και υποβάλλει στην Προσωρινή Γενική Συνέλευση ειδικά αιτιολογημένη έκθεση. Για τον ορισμό της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής, την προθεσμία υποβολής εισηγητικής έκθεσης, το περιεχόμενο και την κοινοποίηση αυτής εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 6 κεφ. Γ΄ του ν. 2083/1992, όπως ισχύουν κάθε φορά. Εντός της προβλεπόμενης από το νόμο προθεσμίας, συνέρχεται σε κοινή συνεδρίαση η Προσωρινή Γενική Συνέλευση και το εκλεκτορικό σώμα. Ο διορισμός του μέλους ΔΕΠ γίνεται με πράξη του Πρύτανη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από την άσκηση του ελέγχου νομιμότητας από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για τα λοιπά θέματα που αφορούν στην εκλογή των μελών ΔΕΠ και δεν ρυθμίζονται με το παρόν άρθρο εφαρμόζονται αναλόγως οι ισχύουσες διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας.
3.  
  Η διαδικασία πλήρωσης κενών θέσεων ΔΕΠ με μετάκληση γίνεται με απόφαση της Συγκλήτου ύστερα από εισήγηση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, εφαρμοζόμενων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 16 του ν.1268/1982 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά. Για τη μετάκληση αποφασίζει ενδεκαμελές εκλεκτορικό σώμα το οποίο συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου ύστερα από κλήρωση από διπλάσιο τουλάχιστον αριθμό μελών ΔΕΠ, από κατάλογο τον οποίο εισηγείται η Προσωρινή Γενική Συνέλευση. Εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν Καθηγητές του ιδίου γνωστικού αντικειμένου, ο κατάλογος συμπληρώνεται με καθηγητές του συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου. Του εκλεκτορικού σώματος προεδρεύει ο Πρόεδρος της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης ο οποίος μπορεί να είναι και εκλέκτορας. Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί ως μέλος του εκλεκτορικού σώματος, προεδρεύει αυτού χωρίς δικαίωμα ψήφου. Για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ ή τη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος εκδίδεται σχετική κατά περίπτωση διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη αντίγραφο της οποίας μαζί με τα σχετικά πρακτικά κοινοποιούνται χωρίς καθυστέρηση στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων . Κατά τα λοιπά για τα θέματα που αφορούν την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ με μετάκληση και δεν ρυθμίζονται με το παρόν άρθρο εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1268/1982 (Α΄ 87) όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν.
4.  
  Η πλήρωση κενών θέσεων ΔΕΠ με μετακίνηση μέλους ΔΕΠ από άλλο τμήμα του ιδίου ή άλλου Πανεπιστημίου γίνεται υπό τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2517/1997 (Α΄ 160), όπως εκάστοτε ισχύουν, με πράξη του Πρύτανη, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου μέλους ΔΕΠ, αιτιολογημένη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος προέλευσης και σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία λαμβάνεται μετά από εισήγηση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.
5.  
  Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, ισχύουν αναλόγως και για την μετακίνηση επιμελητών, βοη­θών και επιστημονικών συνεργατών από άλλο Τμήμα άλλου Πανεπιστημίου
Άρθρο 6
1.  
  Έως ότου εξασφαλισθούν οι προϋποθέσεις για την αυτοδύναμη λειτουργία του Τμήματος, η διοίκησή του ασκείται από Προσωρινή Γενική Συνέλευση που ορίζεται με πράξη του Πρύτανη ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου. Η Προσωρινή Γενική Συνέλευση αποτελείται από πέντε (5) τουλάχιστον μέλη Δ.Ε.Π., των οποίων το γνωστικό αντικείμενο πρέπει να είναι σχετικό με την επιστήμη που καλλιεργεί το Τμήμα. Με την ίδια πράξη ορίζονται μεταξύ των μελών της ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, οι οποίοι πρέπει να κατέχουν θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή. Καθήκοντα Γραμματέα ασκεί ο Γραμματέας του Τμήματος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή διοικητικός υπάλληλος στην περίπτωση που δεν έχει τοποθετηθεί Γραμματέας. Στην Προσωρινή Γενική Συνέλευση συμμετέχουν υποχρεωτικά όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. που υπηρετούν στο Τμήμα και δύο (2) εκπρόσωποι των φοιτητών, εφ’ όσον έχουν εισαχθεί φοιτητές στο Τμήμα. Η ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών στην Προσωρινή Γενική Συνέλευση γίνεται με τη διαδικασία του άρθρου 2 παρ. 3 (β) του ν. 1268/1982 όπως ισχύει. Σε περίπτωση μη ανάδειξης η Προσωρινή Γενική Συνέλευση λειτουργεί νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 4 του ν. 1268/1982. Η Προσωρινή Γενική Συνέλευση ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για την Γενική Συνέλευση Τμήματος (άρθρο 4 ν. 2083/1992) εκτός αυτών που ανατίθενται σε άλλα όργανα ή ορίζονται κατά τρόπο διαφορετικό με το παρόν Διάταγμα. Ο Πρόεδρος της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης, ή ο Αναπληρωτής Πρόεδρος σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, συμμετέχει στη Σύγκλητο χωρίς δικαίωμα ψήφου.
2.  
  Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, έως την αυτοδύναμη λειτουργία του, καταρτίζεται από την Προσωρινή Γενική Συνέλευση και εγκρίνεται από τη Σύγκλητο
3.  
  Έως την αυτοδύναμη λειτουργία του Τμήματος, η προκήρυξη θέσεων Ε.Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος αυτού γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από εισήγηση της Συγκλήτου και πρόταση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, αναλόγως εφαρμοζόμενων των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων.
4.  
  Έως την αυτοδύναμη λειτουργία του Τμήματος, η πρόσληψη Επισκεπτών Καθηγητών, Εντεταλμένων Επίκουρων Καθηγητών και Ειδικών Επιστημόνων γίνεται με πράξη του Πρύτανη, ύστερα από εισήγηση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης και απόφαση της Συγκλήτου, εφαρμοζομένων ως προς τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία πρόσληψης των οικείων κατά περίπτωση ισχυουσών διατάξεων
5.  
  Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν διά­ταγμα εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι ισχύουσες διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας
Άρθρο 7 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 24 παρ. 2, 50 παρ. 6 και 6 παρ. 6 του ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 87), όπως το τελευταίο άρθρο συμπληρώθηκε με τα εδαφ. α και β της παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 173), τροποποιήθηκε με την περ. α της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 2640/1998 «Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 206) και συμπληρώθηκε με το εδάφ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3027/2002 «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανωτάτης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 132). β) Του άρθρου 79 παρ. 5 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του ν. 2503/1997 (Α΄ 107). γ) Του άρθρου 15 παρ. 2 του ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 78) σε συνδυασμό με το άρθρο 13 παρ. 49 του ν. 3149/2003 (Α΄ 141). δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κωδικοποιή­θηκε με το άρθρο μόνο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Της υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 1432), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 όμοιά της (Β΄ 204).
 • Της υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5/26.4.2004 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β΄ 608).
 • Τη γνώμη της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδριάσεις 26.5.2005 και 24.11.2005).
 • Τη γνώμη του Συμβουλίου Ανώτατης Πανεπιστημια­κής Εκπαίδευσης (συνεδρίαση 1/19.12.2005).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται: α) Δαπάνη ύψους 260.000 ΕΥΡΩ για το έτος 2007 από την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού. β) Ετήσια δαπάνη μετά την πλήρη λειτουργία του ιδρυόμενου Τμήματος ύψους 1.028.000 ΕΥΡΩ περίπου από την πλήρωση θέσεων προσωπικού, 4.700 ΕΥΡΩ περίπου από την καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης και εξόδων παράστασης 88.000 ΕΥΡΩ περίπου για τη σίτιση των φοιτητών, 122.000 ΕΥΡΩ για την αντιμετώπιση των λειτουργικών εξόδων του ιδρυόμενου Τμήματος και 30.000 ΕΥΡΩ περίπου για την προμήθεια συγγραμμάτων. Η υπό στοιχείο α) δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) με ενδεχόμενη συγχρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.) του Δ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Δ΄ Κ.Π.Σ.). Η δαπάνη για αμοιβές προσωπικού θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠΕΠΘ (Ειδ. Φορέας 19-250, ΚΑΕ Ομάδας 0200). Η δαπάνη για το επίδομα θέσης ευθύνης και τα έξοδα παράστασης θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Ε.Π.Θ. εκάστου οικονομικού έτους στον οποίο και θα εγγράφονται σχετικές πιστώσεις (Ειδ. Φορέας 19-250, ΚΑΕ 0215 και 0259). Η δαπάνη για τη σίτιση φοιτητών ύψους 7.600 ΕΥΡΩ για το οικονομικό έτος 2007, 29.600 ΕΥΡΩ για το οικ. έτος 2008, 51.600 ΕΥΡΩ για το οικ. έτος 2009, 73.600 ΕΥΡΩ για το οικ. έτος 2010, και 88.000 ΕΥΡΩ για τα οικ. έτη 2011 και εφεξής θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και θα καλύπτεται με κρατική επιχορήγηση (Ειδ. Φ. 19-250, ΚΑΕ 2425). Τα λειτουργικά έξοδα του ιδρυόμενου Τμήματος ύψους 80.000 ΕΥΡΩ για το 2007, και 122.000 ΕΥΡΩ για τα έτη 2008-11 θα καλυφθούν από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η δαπάνη για την προμήθεια των συγγραμμάτων θα βαρύνει σε ποσοστό 80% τον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠΕΠΘ εκάστου οικονομικού έτους, στον οποίο και θα εγγράφονται σχετικές πιστώσεις (Ειδ.Φ. 19-250, ΚΑΕ 1123) και σε ποσοστό 20% τον προϋπολογισμό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που θα καλύπτεται από την κρατική επιχορήγηση (Ειδ. Φ. 19-250, ΚΑΕ 2421),
 • Την υπ’ αριθμ. 103/2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/37876/ΣΤ5 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/37876_ΣΤ5 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ1264 2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/5733/ΔΙΟΕ179 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/5733_ΔΙΟΕ179 2006
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1351 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1351 1983
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Εκλογή Διδακτικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 1997/2517 1997
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1998/2640 1998
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2002/3027 2002
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις. 2003/3149 2003
Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων δημόσιας διοίκησης. 2004/3260 2004
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005