Κύρωση των τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης «περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής στην θάλασσα, (ΠΑΑΖΕΘ – SΟLΑS 1974)», όπως αυτές υιοθετήθηκαν την 20.5.2004 με τις αποφάσεις ΜSC 152 (78)/ 20.5.2004 και ΜSC 153 (78)/20.5.2004 καθώς και κύρωση των τροποποιήσεων του Πρωτοκόλλου του 1988 το οποίο αναφέρεται στη Διεθνή Σύμβαση ΠΑΑΖΕΘ – SΟLΑS 1974, όπως αυτές υιοθετήθηκαν την 20.5.2004 με την απόφαση ΜSC 154(78)/20.5.2004, της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (ΜSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
1.Στην Διεθνή Σύμβαση «περί ασφαλείας της ανθρωπίνης ζωής εν θαλάσση 1974, (ΠΑΑΖΕΘ – SΟLΑS ’74)», που κυρώθηκε με τον ν. 1045/1980 (Α΄ 95) και τροποποιήθηκε με τον ν. 1159/1981 (Α΄ 143), το π.δ. 541/1984 (Α΄ 198), το π.δ. 126/1987 (Α΄ 70), το π.δ. 441/1989 (Α΄ 191), το π.δ. 131/1990 (Α΄ 52), το π.δ. 474/1991 (Α΄ 175), τον ν. 2013/1992 (Α΄ 28), το π.δ. 418/1993 (Α΄ 177), το π.δ. 419/1993 (Α΄ 178), το π.δ. 41/1994 (Α΄ 31), τον ν. 2208/1994 (Α΄ 71), το π.δ. 323/1994 (Α΄ 173), το π.δ. 136/1995 (Α΄ 84), το π.δ. 74/1996 (Α΄ 58), το π.δ. 192/1996 (Α΄ 157), το π.δ. 160/1997 (Α΄ 141), το π.δ. 225/1999 (Α΄ 189), το π.δ. 56/2004, το π.δ. 68/2005 (Α΄ 101), το π.δ. 175/2005 (Α΄ 226) και το π.δ. 199/2005 (Α΄ 239), προστίθενται και κυρώνονται οι τροποποιήσεις της, όπως αυτές υιοθετήθηκαν την 20.5.2004, με τις υπ’ αριθμ. 152 (78) και 153 (78) αποφάσεις της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (ΜSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) καθώς και τροποποιήσεις στο Πρωτόκολλο του 1988 το οποίο αναφέρεται στη Διεθνή Σύμβαση (ΠΑΑΖΕΘ – SΟLΑS 1974), όπως αυτές υιοθετήθηκαν την 20.5.2004, με την υπ’ αριθμ. 154 (78) απόφαση της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (ΜSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ). 2.Τα κείμενα των αποφάσεων ΜSC 152 (78)/20.5.2004, ΜSC 153 (78)/20.5.2004 και ΜSC 154 (78)/20.5.2004 του ΙΜΟ, σε πρωτότυπο στην Αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην Ελληνική, παρατίθενται στο παρόν διάταγμα ως ΜΕΡΟΣ Α΄ και ΜΕΡΟΣ Β΄ αντίστοιχα. 3.Σε περίπτωση ύπαρξης διαφοράς μεταξύ του Αγγλικού και του Ελληνικού κειμένου των ως άνω αποφάσεων υπερισχύει το Αγγλικό κείμενο. ΜΕΡΟΣ Α΄ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕΡΟΣ Β΄ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΜSC. 152(78) (υιοθετήθηκε την 20.5.2004) ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ, 1974, ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΝΘΥΜΟΥΜΕΝΗ το άρθρο 28(β) της Σύμβασης για τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό σχετικά με τα καθήκοντα της Επιτροπής, ΕΝΘΥΜΟΥΜΕΝΗ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ το άρθρο VΙΙΙ(β) της Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στην Θάλασσα (Π.Α.Α.Ζ.Ε.Θ.), 1974 (εφεξής αναφερόμενη ως «η Σύμβαση») σχετικά με την ισχύουσα διαδικασία τροποποίησης του Παραρτήματος της Σύμβασης, εκτός των διατάξεων του Κεφαλαίου 1 αυτού, ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙ κατά την εβδομηκοστή όγδοη σύνοδό της, τις τροποποιήσεις στην Σύμβαση που έχουν προταθεί και κοινοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο VΙΙΙ(β)(i) αυτής, 1. ΥΙΟΘΕΤΕΙ, σύμφωνα με το άρθρο (VΙΙΙ)(β)(iν) της Σύμβασης, τροποποιήσεις στην Σύμβαση, το κείμενο των οποίων παρατίθεται στο Παράρτημα της παρούσας απόφασης. 2. ΟΡΙΖΕΙ, σύμφωνα με το άρθρο VΙΙΙ(b)(νi)(2)(bb) της Σύμβασης, ότι οι εν λόγω τροποποιήσεις θα θεωρούνται ότι έγιναν αποδεκτές την 1η Ιανουαρίου 2006, εκτός αν, πριν από αυτή την ημερομηνία, περισσότερες του ενός τρίτου των Συμβαλλόμενων Κρατών στην Σύμβαση ή των Συμβαλλόμενων Κρατών ο συνδυασμένος εμπορικός στόλος των οποίων αποτελεί όχι λιγότερο του 50% της ολικής χωρητικότητας του παγκόσμιου εμπορικού στόλου, έχουν γνωστοποιήσει τις αντιρρήσεις τους στις τροποποιήσεις. 3. ΚΑΛΕΙ τα Συμβαλλόμενα Κράτη στην Π.Α.Α.Ζ.Ε.Θ. να σημειώσουν ότι, σύμφωνα με το άρθρο VΙΙΙ(b)(νii)(2) της Σύμβασης, οι τροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ την 1.7.2006 κατά την αποδοχή τους σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 2. 4. ΖΗΤΕΙ από τον Γενικό Γραμματέα, σε συμμόρφωση με το άρθρο VΙΙΙ(b)(ν) της Σύμβασης, να διαβιβάσει πιστοποιημένα αντίγραφα της παρούσας απόφασης και το κείμενο των τροποποιήσεων που περιέχονται στο Παράρτημα σε όλα τα Συμβαλλόμενα Κράτη στην Σύμβαση. 5. ΖΗΤΕΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ από τον Γενικό Γραμματέα να διαβιβάσει αντίγραφα αυτής της απόφασης και του Παραρτήματός της στα Μέλη του Οργανισμού, που δεν είναι Συμβαλλόμενα Κράτη στην Σύμβαση. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, 1974, ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΣΩΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κανονισμός 19 – Εκπαίδευση και γυμνάσια έκτακτης ανάγκης 1 Το υφιστάμενο κείμενο της παραγράφου 3.3.3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο: «3.3.3 Με την εξαίρεση των προβλεπομένων στις παραγράφους 3.3.4 και 3.3.5, κάθε σωσίβια λέμβος πρέπει να καθελκύεται και να εκτελεί ελιγμούς στο νερό από το ορισθέν πλήρωμα χειρισμού της τουλάχιστον μια φορά κάθε τρεις μήνες, κατά την διάρκεια γυμνασίου εγκατάλειψης πλοίου.» Κανονισμός 20 – Επιχειρησιακή ετοιμότητα, συντήρηση και επιθεωρήσεις 2 Στην παράγραφο 1 της δεύτερης περιόδου, οι λέξεις «παραγράφων 3 και 6.2» αντικαθίστανται από τις λέξεις «παραγράφων 3.2, 3.3 και 6.2». 3 Το υφιστάμενο κείμενο της παραγράφου 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο: «3 Συντήρηση 3.1 Η συντήρηση, οι δοκιμές και οι επιθεωρήσεις των σωστικών μέσων πρέπει να διεξάγονται βάσει των οδηγιών που συντάχθηκαν από τον Οργανισμό και κατά τρόπο ώστε να δίδεται η δέουσα προσοχή στην εξασφάλιση αξιοπιστίας των μέσων αυτών. 3.2 Πρέπει να προβλέπονται οδηγίες για την επί του πλοίου συντήρηση των σωστικών μέσων σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό 36 και αναλόγως πρέπει να διεξάγεται η συντήρηση. 3.3 Η Αρχή μπορεί να αποδεχθεί, σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της παραγράφου 3.2, πρόγραμμα προβλεπόμενης συντήρησης επί του πλοίου, που περιλαμβάνει τις απαιτήσεις του Κανονισμού 36.» 4 Το υφιστάμενο κείμενο της παραγράφου 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο: «6 Εβδομαδιαία επιθεώρηση Οι ακόλουθες δοκιμές και επιθεωρήσεις πρέπει να διεξάγονται κάθε εβδομάδα και πρέπει να καταχωρείται στο ημερολόγιο του πλοίου αναφορά της κάθε επιθεώρησης: .1 όλα τα σωστικά σκάφη, οι λέμβοι διάσωσης και οι διατάξεις καθαίρεσης πρέπει να επιθεωρούνται οπτικά ώστε να εξασφαλίζεται ότι είναι έτοιμα για χρήση. Η επιθεώρηση πρέπει να περιλαμβάνει χωρίς να περιορίζεται σ’ αυτά την κατάσταση των γάντζων, την προσάρτησή τους στην σωσίβια λέμβο και την κατάλληλη και πλήρη επαναδιάταξη του μηχανισμού απελευθέρωσης υπό φορτίο, .2 όλες οι μηχανές των σωσιβίων λέμβων και των λέμβων διάσωσης πρέπει να τίθενται σε λειτουργία για συνολική περίοδο όχι λιγότερη των 3 λεπτών, υπό την προϋπόθεση ότι η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι υψηλότερη από την ελάχιστη απαιτούμενη για την εκκίνηση και λειτουργία τους. Κατά την διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου πρέπει να αποδειχθεί ότι το κιβώτιο και ο μηχανισμός μετάδοσης κίνησης συμπλέκονται ικανοποιητικά. Εάν τα ειδικά χαρακτηριστικά εξωλέμβιας μηχανής που έχει εγκατασταθεί σε λέμβο διάσωσης δεν επιτρέπουν την λειτουργία της χωρίς να είναι βυθισμένη στο νερό η έλικά της για χρονικό διάστημα 3 λεπτών, τότε πρέπει να λειτουργεί για τόσο χρονικό διάστημα όσο καθορίζεται στο εγχειρίδιο του κατασκευαστή. Σε ειδικές περιπτώσεις η Αρχή μπορεί να παραλείπει την απαίτηση αυτή για πλοία κατασκευής πριν από την 1.7.1986. .3 οι σωσίβιες λέμβοι πλην των σωσιβίων λέμβων ελευθέρας πτώσεως σε φορτηγά πλοία πρέπει ναμετακινούνται από την θέση στοιβασίας τους, χωρίς επιβίβαση προσώπων σ’ αυτές, μέχρι το αναγκαίο σημείο που θα αποδειχθεί ικανοποιητική λειτουργία των μέσων καθαίρεσης, εφόσον η κατάσταση του καιρού και της θάλασσας το επιτρέπουν και .4 πρέπει να δοκιμάζεται ο γενικός συναγερμός ανάγκης.» 5 Στην παράγραφο 7, το υφιστάμενο κείμενο αριθμείται ως παράγραφος 7.2 και προστίθεται η ακόλουθη νέα παράγραφος 7.1: «7.1Όλες οι σωσίβιες λέμβοι, πλην των σωσιβίων λέμβων ελευθέρας πτώσεως, πρέπει να αναστρέφονται από την θέση στοιβασίας τους χωρίς επιβίβαση προσώπων σ’ αυτές, εφόσον η κατάσταση του καιρού και της θάλασσας το επιτρέπουν.» 6 Το υφιστάμενο κείμενο της παραγράφου 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο: «11 Περιοδική συντήρηση μέσων καθαίρεσης και μηχανισμών απελευθέρωσης υπό φορτίο 11.1 Τα μέσα καθαίρεσης πρέπει: .1 να συντηρούνται σύμφωνα με τις οδηγίες για επί του πλοίου συντήρηση όπως απαιτείται από τον κανονισμό 36 .2 να υπόκεινται σε διεξοδική εξέταση κατά τις ετήσιες επιθεωρήσεις που απαιτούνται από τους Κανονισμούς Ι/7 ή Ι/8, ανάλογα με την περίπτωση και .3 με την ολοκλήρωση της εξέτασης της παραγράφου.2 να υπόκεινται σε δυναμική δοκιμή πέδησης του βαρούλκου στην μέγιστη ταχύτητα καθαίρεσης. Το φορτίο που πρέπει να εφαρμόζεται πρέπει να είναι η μάζα της σωσίβιας λέμβου χωρίς την επιβίβαση προσώπων, με την εξαίρεση ότι σε χρονικά διαστήματα μη υπερβαίνοντα τα 5 έτη η δοκιμή πρέπει να διεξάγεται με φορτίο δοκιμής ίσο προς 1,1 φορά του μέγιστου φορτίου εργασίας του βαρούλκου. 11.2 Ο μηχανισμός απελευθέρωσης σωσίβιας λέμβου υπό φορτίο πρέπει: .1 να συντηρείται σύμφωνα με τις οδηγίες για την επί του πλοίου συντήρηση όπως απαιτείται από τον Κανονισμό 36. .2 να υπόκειται σε διεξοδική εξέταση και δοκιμή λειτουργίας κατά την διάρκεια των ετησίων επιθεωρήσεων που απαιτούνται από τους κανονισμούς Ι/7 και Ι/8 από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό που είναι εξοικειωμένο με το σύστημα και .3 να υφίσταται δοκιμή λειτουργίας φορτίου ίσου προς 1,1 φορά της συνολικής μάζας της σωσίβιας λέμβου, φορτωμένης με την πλήρη σύνθεση του προσωπικού και του εξοπλισμού της οποτεδήποτε ο μηχανισμός απελευθέρωσης εξετάζεται λεπτομερώς. Τέτοια λεπτομερής εξέταση και δοκιμή πρέπει να διεξάγεται τουλάχιστον μια φορά ανά πέντε έτη.» Κανονισμός 32 – Ατομικά σωστικά μέσα 5 Το υφιστάμενο κείμενο της παραγράφου 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο: «3 Στολές εμβάπτισης 3.1 Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται σε όλα τα φορτηγά πλοία. Ωστόσο, σχετικά με τα φορτηγά πλοία που κατασκευάστηκαν πριν από την 1.7.2006, πρέπει να γίνει συμμόρφωση με τις παραγράφους 3.2 έως 3.5 όχι αργότερα από την πρώτη επιθεώρηση ασφαλείας εξαρτισμού που θα διεξαχθεί την ή μετά την 1.7.2006. 3.2 Πρέπει να προβλέπεται μια στολή εμβάπτισης που να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Μέρους 2.3 του Κώδικα για κάθε άτομο που επιβαίνει στο πλοίο. Ωστόσο, προκειμένου περί πλοίων πλην των μεταφοράς χύδην φορτίου, όπως ορίζεται στον κανονισμό ΙΧ/1, αυτές οι στολές εμβάπτισης δεν απαιτούνται εάν το πλοίο εκτελεί σταθερά πλόες σε θερμά κλίματα όπου, κατά την κρίση της Αρχής οι στολές εμβάπτισης δεν είναι αναγκαίες. 3.3 Εάν το πλοίο διαθέτει οποιουσδήποτε σταθμούς φυλακής ή εργασίας που ευρίσκονται σε απόσταση από το σημείο ή τα σημεία όπου φυλάσσονται συνήθως οι στολές εμβάπτισης, πρέπει να προβλέπονται πρόσθετες στολές εμβάπτισης στις θέσεις αυτές για τον αριθμό των ατόμων που ευρίσκονται κανονικά σ’ αυτές σε υπηρεσία φυλακής ή εργασίας ανά πάσα χρονική στιγμή. 3.4 Οι στολές εμβάπτισης πρέπει να είναι τοποθετημένες κατά τρόπο ώστε να είναι άμεσα προσβάσιμες και να δεικνύεται σαφώς η θέση τους. 3.5 Οι στολές εμβάπτισης που απαιτούνται από τον παρόντα κανονισμό μπορούν να χρησιμοποιούνται για την συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του κανονισμού 7.3.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣΚανονισμός 15 – Απαιτήσεις συντήρησης 8 Το υφιστάμενο κείμενο της παραγράφου 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο: «9 Τα δορυφορικά ΕΡΙRΒ πρέπει: .1 να υφίστανται κάθε έτος δοκιμή από κάθε άποψη σε ό,τι αφορά την λειτουργική τους επάρκεια, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στον έλεγχο της εκπομπής στις λειτουργικές συχνότητες, της κωδικοποίησης και καταγραφής, σε χρονικά διαστήματα όπως ορίζονται παρακάτω: .1 σε επιβατηγά πλοία μέσα σε διάστημα 3 μηνών πριν από την ημερομηνία λήξης του Πιστοποιητικού Ασφαλείας Επιβατηγού Πλοίου και .2 σε φορτηγά πλοία, μέσα σε διάστημα 3 μηνών πριν από την ημερομηνία λήξης ή 3 μήνες πριν ή μετά από την επετειακή ημερομηνία του Πιστοποιητικού Ασφαλείας Ραδιοεπικοινωνίας Φορτηγού Πλοίου. Η δοκιμή πρέπει να διεξάγεται επί του πλοίου ή σε εγκεκριμένο σταθμό δοκιμής και .2 να υφίστανται συντήρηση σε χρονικά διαστήματα που δεν θα υπερβαίνουν τα πέντε έτη, που θα πρέπει να εκτελείται σε εγκεκριμένη εγκατάσταση στην ξηρά. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ Πίνακας Εξοπλισμού για το Πιστοποιητικό Ασφαλείας Εξαρτισμού Φορτηγού Πλοίου (Έντυπο Ε) 9 Στο τμήμα 2, διαγράφεται το στοιχείο 9 και τα στοιχεία 10, 10.1 και 10.2 αριθμούνται εκ νέου ως στοιχεία 9, 9.1 και 9.2 αντίστοιχα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜSC.153 (78)(υιοθετήθηκε την 20.52004) ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ 1974,ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΝΘΥΜΟΥΜΕΝΗ το Άρθρο Άρθρο 28 (b) της Σύμβασης για τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό σχετικά με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής, ΕΝΘΥΜΟΥΜΕΝΗ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ το ΄Αρθρο VΙΙΙ (b) της Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στην Θάλασσα (Π.Α.Α.Ζ.Ε.Θ.) 1974 (εφεξής αναφερόμενη ως «η Σύμβαση») σχετικά με την διαδικασία τροποποίησης που ισχύει για το Παράρτημα της Σύμβασης, εκτός των διατάξεων του Κεφαλαίου 1 αυτού. ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ την απόφαση Α.920(22) με τίτλο «Αναθεώρηση μέτρων και διαδικασιών ασφαλείας για την περίθαλψη ατόμων που διασώζονται στην θάλασσα» ΕΝΘΥΜΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΣΗΣ τις διατάξεις της Σύμβασης σχετικά με την υποχρέωση: - των πλοιάρχων να σπεύδουν στην συνδρομή προσώπων που κινδυνεύουν στην θάλασσα και - των συμβαλλομένων Κρατών να εξασφαλίσουν διατάξεις για την επιτήρηση των ακτών και την διάσωση ατόμων που κινδυνεύουν στην θάλασσα γύρω από τις ακτές τους, ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΕΠΙΣΗΣ το άρθρο 98 της Σύμβασης Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θαλάσσης 1982, σχετικά με το καθήκον παροχής βοήθειας ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ την πρωτοβουλία που ανέλαβε ο Γενικός Γραμματέας να συμμετέχουν τα αρμόδια ειδικευμένα όργανα και προγράμματα των Ηνωμένων Εθνών στην εξέταση των θεμάτων που αναφέρονται σ΄αυτή την απόφαση, με σκοπό την συμφωνία για κοινή προσέγγιση που θα τα επιλύσει με αποτελεσματικότητα και συνοχή, ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΩΝΤΑΣ την ανάγκη για διευκρίνιση των υφιστάμενων διαδικασιών για να εξασφαλιστεί ότι στα άτομα που διασώζονται στην θάλασσα θα παρέχεται ασφαλές μέρος ασχέτως της εθνικότητά τους, του καθεστώτος ή των περιστάσεων υπό τις οποίες βρίσκονται, ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ότι ο σκοπός της νέας παραγράφου 1-1 του Κανονισμού Π.Α.ΑΖ.Ε.Θ V/33 όπως υιοθετείται από αυτή την απόφαση, είναι να εξασφαλίσει ότι σε κάθε περίπτωση παρέχεται ασφαλές μέρος σε εύλογο χρονικό διάστημα. Επίσης υπάρχει πρόθεση ώστε η ευθύνη της παροχής ασφαλούς μέρους ή η εξασφάλιση της παροχής ασφαλούς μέρους να ανήκει στο Συμβαλλόμενο Κράτος που είναι υπεύθυνο για την περιοχή έρευνας και διάσωσης στην οποία ανακτήθηκαν οι επιζώντες ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙ κατά την εβδομηκοστή όγδοη σύνοδό της τις τροποποιήσεις στην Σύμβαση που προτάθηκαν και κοινοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο VΙΙΙ (b)(i) αυτής 1.ΥΙΟΘΕΤΕΙ σύμφωνα με το άρθρο VΙΙΙ (b)(iν) της Σύμβασης, τροποποιήσεις στην Σύμβαση το κείμενο των οποίων παρατίθεται στο Παράρτημα στην παρούσα απόφαση. 2.ΟΡΙΖΕΙ σύμφωνα με το άρθρο VΙΙΙ (b)(νi)(2)(bb) της Σύμβασης, ότι οι εν λόγω τροποποιήσεις θα θεωρούνται ότι έγιναν αποδεκτές την 1η Ιανουαρίου 2006, εκτός αν, πριν από αυτή την ημερομηνία, περισσότερα του ενός τρίτου των Συμβαλλομένων Κρατών στην Σύμβαση ή των Συμβαλλομένων Κρατών ο συνδυασμένος εμπορικός στόλος των οποίων αποτελεί όχι λιγότερο του 50% της ολικής χωρητικότητας του παγκόσμιου εμπορικού στόλου, έχουν γνωστοποιήσει τις αντιρρήσεις τους στις τροποποιήσεις. 3.ΚΑΛΕΙ τα Συμβαλλόμενα Κράτη στην Π.Α.Α.Ζ.Ε.Θ. να σημειώσουν ότι σύμφωνα με το άρθρο VΙΙΙ (b)(νii)(2) της Σύμβασης, οι τροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2006 κατά την αποδοχή τους σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 2, 4.ΖΗΤΑ από τον Γενικό Γραμματέα σε συμμόρφωση με το άρθρο VΙΙΙ (b)(ν) της Σύμβασης να διαβιβάσει πιστοποιημένα αντίγραφα της παρούσας απόφασης και το κείμενο των τροποποιήσεων που περιέχονται στο Παράρτημα σε όλα τα Συμβαλλόμενα Κράτη στην Σύμβαση. 5.ΖΗΤΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ από τον Γενικό Γραμματέα να διαβιβάσει αντίγραφα αυτής της Απόφασης και του παραρτήματος της στα Μέλη του Οργανισμού, που δεν είναι Συμβαλλόμενα Κράτη στην Σύμβαση, 6.ΖΗΤΑ ΕΠΙΣΗΣ από τον Γενικό Γραμματέα να αναλάβει κατάλληλη δράση για την συνέχιση της πρωτοβουλίας του με τα όργανα, ενημερώνοντας την Επιτροπή Ναυτιλιακής Ασφάλειας για τις εξελίξεις ιδιαίτερα σχετικά με τις διαδικασίες που θα βοηθήσουν στην παροχή ασφαλούς μέρους για άτομα που κινδυνεύουν στην θάλασσα, για ενέργειες κατά την κρίση της Επιτροπής. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, 1974, ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ Κανονισμός 2 - Ορισμοί 1 Προστίθεται η ακόλουθη νέα παράγραφος 5 μετά την υφιστάμενη παράγραφο 4: «5 Υπηρεσία έρευνας και διάσωσης. Η αποδοτικότητα των λειτουργιών της παρακολούθησης του κινδύνου, της επικοινωνίας, του συντονισμού και της έρευνας και διάσωσης, συμπεριλαμβανομένης της παροχής ιατρικών συμβουλών, βασικής ιατρικής βοήθειας, ή ιατρικής διακομιδής, μέσω της χρήσης δημοσίων και ιδιωτικών πόρων συμπεριλαμβανομένων συνεργαζομένων αεροσκαφών, πλοίων, και άλλων σκαφών και εγκαταστάσεων.» Κανονισμός 33 – Μηνύματα κινδύνου: υποχρεώσεις και διαδικασίες 2 Ο τίτλος του κανονισμού αντικαθίσταται από τον ακόλουθο: «Καταστάσεις κινδύνου: υποχρεώσεις και διαδικασίες» 3 Στην παράγραφο 1, οι λέξεις «ένα σήμα» στην πρώτη πρόταση αντικαθίστανται από την λέξη «πληροφορία», και η ακόλουθη πρόταση προστίθεται μετά την πρώτη πρόταση της παραγράφου: «Αυτή η υποχρέωση για παροχή βοήθειας εφαρμόζεται ανεξαρτήτως εθνικότητας ή της ιδιότητας των ατόμων αυτών ή από των συνθηκών υπό τις οποίες ευρέθηκαν.» 4 Η ακόλουθη νέα παράγραφος 1-1 εισάγεται μετά την υφιστάμενη παράγραφο 1: «1-1 Τα Συμβαλλόμενα Κράτη θα συντονίζονται και θα συνεργάζονται για να εξασφαλίσουν ότι οι πλοίαρχοι των πλοίων που παρέχουν βοήθεια επιβιβάζοντας άτομα ευρισκόμενα σε κίνδυνο στη θάλασσα αποδεσμεύονται από τις υποχρεώσεις τους με την ελάχιστη περαιτέρω παρέκκλιση από τον προτιθέμενο πλου του πλοίου, υπό την προϋπόθεση ότι η αποδέσμευση του πλοιάρχου του πλοίου από τις υποχρεώσεις κατά τον παρόντα Κανονισμό δεν θα θέσει περαιτέρω σε κίνδυνο την ασφάλεια της ζωής στη θάλασσα. Το Συμβαλλόμενο Κράτος που είναι υπεύθυνο για την περιοχή έρευνας και διάσωσης στην οποία παρέχεται τέτοια βοήθεια, θα έχει την βασική ευθύνη για την εξασφάλιση επίτευξης αυτού του συντονισμού και της συνεργασίας, ώστε οι επιζώντες στους οποίους παρέχεται βοήθεια να αποβιβάζονται από το πλοίο που παρέχει την βοήθεια και να μεταφέρονται σε ασφαλές σημείο, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών συνθηκών της περίστασης και των οδηγιών που θα δίνονται από τον Οργανισμό. Στις περιπτώσεις αυτές τα αρμόδια Συμβαλλόμενα Κράτη πρέπει να μεριμνήσουν ώστε αυτή η αποβίβαση να επιτευχθεί όσο το δυνατόν συντομότερα.» 5 Η ακόλουθη νέα παράγραφος 6 προστίθεται μετά την υφιστάμενη παράγραφο 5: «6 Οι πλοίαρχοι των πλοίων που έχουν επιβιβάσει άτομα που κινδυνεύουν στη θάλασσα, θα τα μεταχειρίζονται με ανθρωπιστική συμπεριφορά, στα πλαίσια των δυνατοτήτων και των περιορισμών του πλοίου.» Κανονισμός 34 – Ασφαλής ναυσιπλοΐα και αποφυγή επικινδύνων καταστάσεων 6 Η υφιστάμενη παράγραφος 3 διαγράφεται. 7 Ο ακόλουθος νέος Κανονισμός 34-1 προστίθεται μετά τον υφιστάμενο Κανονισμό 34: «Κανονισμός 34-1 Διακριτική ευχέρεια πλοιάρχου Ο πλοιοκτήτης, ο ναυλωτής, η εταιρεία που διαχειρίζεται το πλοίο όπως ορίζεται στον Κανονισμό ΙΧ/1, ή οποιοδήποτε άλλο άτομο δεν θα εμποδίζει ούτε θα περιορίζει τον πλοίαρχο του πλοίου από την λήψη ή εκτέλεση οποιασδήποτε απόφασης η οποία, κατά την επαγγελματική κρίση του πλοιάρχου, είναι απαραίτητη για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος.» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜSC.154(78) (υιοθετήθηκε την 20η Μαΐου 2004) ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ 1988 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ, 1974 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΝΑΚΑΛΩΝΤΑΣ το άρθρο 28(b) της Σύμβασης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού σχετικά με τις λειτουργίες της Επιτροπής. ΑΝΑΚΑΛΩΝΤΑΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ το άρθρο VΙΙΙ(b) της Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στην Θάλασσα (Π.Α.Α.Ζ.Ε.Θ.), 1974 (εφεξής αναφερόμενη ως “η Σύμβαση”) και το άρθρο VΙ του Πρωτοκόλλου του 1988 σχετικά με την Σύμβαση (εφεξής αναφεόμενο ως “το Πρωτόκολλο Π.Α.Α.Ζ.Ε.Θ. 1988”) που αφορά στην διαδικασία τροποποίησης του Πρωτοκόλλου της Π.Α.Α.Ζ.Ε.Θ. 1988. ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙ, στην εβδομηκοστή όγδοη σύνοδό της, τις τροποποιήσεις στο Πρωτόκολλο Π.Α.Α.Ζ.Ε.Θ. 1988 που έχουν προταθεί και κοινοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο VΙΙΙ(b)(i) της Σύμβασης και το άρθρο VΙ του Πρωτοκόλλου Π.Α.Α.Ζ.Ε.Θ. 1988. 1.ΥΙΟΘΕΤΕΙ, σύμφωνα με το άρθρο (VΙΙΙ)(b)(iν) της Σύμβασης και το άρθρο VΙ του Πρωτοκόλλου 1988 SΟLΑS, τις τροποποιήσεις στο Προσάρτημα του Παραρτήματος στο Πρωτόκολλο Π.Α.Α.Ζ.Ε.Θ. 1988, το κείμενο των οποίων παρατίθεται στο Παράρτημα στην παρούσα απόφαση. 2.ΟΡΙΖΕΙ, σύμφωνα με το άρθρο VΙΙΙ(b)(νi)(2)(bb) της Σύμβασης και το άρθρο VΙ του Πρωτοκόλλου 1988 Π.Α.Α.Ζ.Ε.Θ., ότι οι εν λόγω τροποποιήσεις θα θεωρούνται ότι έχουν γίνει αποδεκτές την 1η Ιανουαρίου 2006, εκτός κι αν, πριν από αυτή την ημερομηνία, περισσότερο από το ένα τρίτο των Μερών στο Πρωτόκολλο Π.Α.Α.Ζ.Ε.Θ. 1988 ή των Μερών ο συνδυασμένος εμπορικός στόλος των οποίων συνιστά όχι λιγότερο του 50% της ολικής χωρητικότητας του παγκόσμιου εμπορικού στόλου, έχουν γνωστοποιήσει τις αντιρρήσεις τους στις τροποποιήσεις. 3.ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τα ενδιαφερόμενα Μέρη να σημειώσουν ότι, σύμφωνα με το άρθρο VΙΙΙ(b)(νii)(2) της Σύμβασης και το άρθρο VΙ του Πρωτοκόλλου Π.Α.Α.Ζ.Ε.Θ. 1988, οι τροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2006, μετά την αποδοχή τους σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 2. 4.ΑΙΤΕΙ από τον Γενικό Γραμματέα, σε συμμόρφωση με το άρθρο VΙΙΙ(b)(ν) της Σύμβασης και το άρθρο VΙ του Πρωτοκόλλου Π.Α.Α.Ζ.Ε.Θ. 1988, να διαβιβάσει επικυρωμένα αντίγραφα της παρούσας απόφασης και το κείμενο των τροποποιήσεων που εμπεριέχονται στο Παράρτημα σ’ όλα τα Μέρη του Πρωτοκόλλου Π.Α.Α.Ζ.Ε.Θ 1988. 5.ΖΗΤΕΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ από τον Γενικό Γραμματέα να διαβιβάσει αντίγραφα αυτής της απόφασης και του Παραρτήματός της στα Μέλη του Οργανισμού, που δεν αποτελούν Μέρη στο Πρωτόκολλο Π.Α.Α.Ζ.Ε.Θ. 1988. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ 1988ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, 1974 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, 1974 Πίνακας Εξοπλισμού για το Πιστοποιητικό Ασφαλείας Εξαρτισμού Φορτηγού Πλοίου (Έντυπο Ε) 1 Στο τμήμα 2, διαγράφεται το στοιχείο 9 και τα στοιχεία 10, 10.1 και 10.2 αριθμούνται εκ νέου ως στοιχεία 9, 9.1 και 9.2 αντίστοιχα. Πίνακας Εξοπλισμού για το Πιστοποιητικό Ασφαλείας Φορτηγού Πλοίου (Έντυπο C) 1 Στο τμήμα 2, διαγράφεται το στοιχείο 9 και τα στοιχεία 10, 10.1 και 10.2 αριθμούνται εκ νέου ως στοιχεία 9, 9.1 και 9.2 αντίστοιχα.
Άρθρο 2 "Έναρξη ισχύος"
1.  
    Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 1045/1980 «Περί κυρώσεως της υπογραφείσης εις Λονδίνο Διεθνούς Συμβάσεως «περί ασφαλείας της ανθρωπίνης ζωής εν θαλάσση 1974, (ΠΑΑΖΕΘ 1974) και περί τινών άλλων συναφών διατάξεων» (Α΄ 95)», ως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο πέμπτο του ν. 2208/1994 (Α΄ 71) σε συνδυασμό με το άρθρο δεύτερο του ν. 2208/1994.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την υπ’ αριθμ. 108/31.5.2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Εμπορικής Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1980/1045 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1045 1980
Κύρωση του Πρωτοκόλλου 1988, που αναφέρεται στη Διεθνή Σύμβαση για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη θάλασσα, 1974. 1994/2208 1994
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία