Οργάνωση υπηρεσιών Ελληνικής Αγροφυλακής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΤΜΗΜΑ

Άρθρο 1
1.  
  Η Ελληνική Αγροφυλακή συγκροτείται από κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες
2.  
  Οι κεντρικές υπηρεσίες εδρεύουν στην πρωτεύουσα του Κράτους, ασκούν αρμοδιότητες σε όλη την επικράτεια και είναι το Αρχηγείο της Ελληνικής Αγροφυλακής και η Αγρονομική Ακαδημία

ΤΜΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Γενική Διάρθρωση
Άρθρο 2
1.  
  Το Αρχηγείο Ελληνικής Αγροφυλακής είναι η ανώτατη επιτελική υπηρεσία με την οποία ο Αρχηγός ασκεί τη διοίκηση όλων των υπηρεσιών. Επίσης, το Αρχηγείο επικουρεί τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του.
2.  
  Το Αρχηγείο Ελληνικής Αγροφυλακής αποτελεί την προϊσταμένη αρχή των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών που συγκροτούν την Ελληνική Αγροφυλακή. Το έργο του συνίσταται στην μέριμνα για την εκπλήρωση της αποστολής της υπηρεσίας στο πλαίσιο της πολιτικής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και προς το σκοπό αυτό προγραμματίζει, κατευθύνει, παρακολουθεί και ελέγχει την δράση των υπηρεσιών του και εξασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους (άρθρο 6 ν. 3585/2007).
Άρθρο 3
1.  
  Το Αρχηγείο Ελληνικής Αγροφυλακής αποτελεί ενιαία αυτοτελή υπηρεσία και διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις:
 1. Προστασίας Αγροτικού Περιβάλλοντος, Αγροτικών Φυσικών Πόρων και Αγροτικής Ασφάλειας
 2. Διοικητικού και Οικονομικοτεχνικών Μέσων
2.  
  Η Διεύθυνση Προστασίας Αγροτικού Περιβάλλοντος Αγροτικών Φυσικών Πόρων και Αγροτικής Ασφάλειας χειρίζεται τα θέματα προστασίας του αγροτικού περιβάλλοντος, διατήρησης των φυσικών πόρων, εξασφάλισης οικολογικής ισορροπίας και γενικής αστυνόμευσης και ασφάλειας των αγροτικών εκτάσεων της χώρας και προγραμματίζει, κατευθύνει και ελέγχει το έργο των υπηρεσιών στα θέματα αυτά. Η Διεύθυνση διαρθρώνεται στα εξής τμήματα:.
 1. Τμήμα Προστασίας Αγροτικού Περιβάλλοντος, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων
 2. Τμήμα Ασφάλειας Γεωργικής και Κτηνοτροφικής Εκμετάλλευσης,
 3. Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης
3.  
  Η Διεύθυνση Διοικητικού και Οικονομικοτεχνικών Μέσων χειρίζεται τα θέματα πρόσληψης, εκπαίδευσης, πειθαρχίας και γενικά υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού, οργάνωσης, λειτουργίας και στέγασης των υπηρεσιών της Ελληνικής Αγροφυλακής, κατάρτισης, ερμηνείας και παρακολούθησης της νομοθεσίας, άσκησης των δημοσίων σχέσεων, προϋπολογισμού και υλικοτεχνικού εξοπλισμού, τα οικονομικά και ασφαλιστικά θέματα του προσωπικού και προγραμματίζει, κατευθύνει και ελέγχει το έργο των υπηρεσιών στα θέματα αυτά. Η Διεύθυνση αυτή διαρθρώνεται στα εξής τμήματα:.
 1. Τμήμα Διοικητικού
 2. Τμήμα Οικονομικών και Υλικοτεχνικών Μέσων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Διεύθυνση Προστασίας Αγροτικού Περιβάλλοντος, Αγροτικών Φυσικών Πόρων και Αγροτικής Ασφάλειας
Άρθρο 4 "Τμήμα Προστασίας Αγροτικού Περιβάλλοντος, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων"
1.  
  Οι αρμοδιότητες του τμήματος Προστασίας Αγροτικού Περιβάλλοντος, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων είναι οι ακόλουθες: α) Η προετοιμασία νομοθετικών και διοικητικών πράξεων και η επεξεργασία κανόνων και μέτρων για τη ρύθμιση θεμάτων αστυνόμευσης σχετικών με την πρόληψη της υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή την αποκατάσταση, διατήρηση ή βελτίωσή του, την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη που εγγυάται την ορθολογική βιωσιμότητα του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, καθώς και τη χρησιμοποίηση στην αγροτική παραγωγή μεθόδων και υλικών και γενικά κανόνων παραγωγής αγροτικών προϊόντων που να εξασφαλίζουν την ποιότητα αυτών. β) Η συνεργασία με τους καθ’ ύλην αρμόδιους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς για την αντιμετώπιση θεμάτων της προηγουμένης περίπτωσης. γ) Η μελέτη των επιστημονικών και τεχνικών μεθόδων αστυνόμευσης επί θεμάτων της περίπτωσης Α΄ και η μέριμνα για την αξιοποίησή τους. δ) Η καθοδήγηση των περιφερειακών υπηρεσιών στην εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τα θέματα της περίπτωσης Α΄. ε) Η προετοιμασία έκδοσης αγρονομικών διατάξεων, επί θεμάτων αρμοδιότητάς του. στ) Η μελέτη και ανάλυση στατιστικών στοιχείων για τα θέματα αρμοδιότητάς του, η συναγωγή συμπερασμάτων και η μέριμνα για την αξιοποίησή τους. ζ) Η μελέτη μεθόδων αγρονομικής τακτικής και πρακτικής.
Άρθρο 5 "Τμήμα Ασφάλειας Γεωργικής και ΚτηνοτροφικήςΕκμετάλλευσης"
1.  
  Οι αρμοδιότητες του τμήματος Ασφάλειας Γεωργικής και Κτηνοτροφικής Εκμετάλλευσης είναι οι ακόλουθες: α) Η προετοιμασία νομοθετικών και διοικητικών πράξεων και η επεξεργασία κανόνων και μέτρων για τη ρύθμιση θεμάτων αστυνόμευσης σχετικών με την ασφάλεια της γεωργικής και κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης. β) Η συνεργασία με τους καθύλην αρμόδιους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς για την αντιμετώπιση θεμάτων της προηγουμένης περίπτωσης. γ) Η μελέτη των επιστημονικών και τεχνικών μεθόδων αστυνόμευσης επί θεμάτων της περίπτωσης Α΄ και η μέριμνα για την αξιοποίησή τους. δ) Η καθοδήγηση των περιφερειακών υπηρεσιών στην εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τα θέματα της περίπτωσης Α΄. ε) Η προετοιμασία έκδοσης αγρονομικών διατάξεων επί θεμάτων αρμοδιότητάς του. στ) Η μελέτη και ανάλυση στατιστικών στοιχείων για τα θέματα αρμοδιότητάς του, η συναγωγή συμπερασμάτων και η μέριμνα για την αξιοποίησή τους.
Άρθρο 6 "Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης"
1.  
  Οι αρμοδιότητες του τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι ακόλουθες: α) Η παρακολούθηση της νομοθεσίας, των κανονισμών, οδηγιών και λοιπών πράξεων που εκδίδουν τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η αξιοποίηση των διαλαμβανομένων σ’ αυτά θεμάτων αρμοδιότητας της Ελληνικής Αγροφυλακής, καθώς και η παρακολούθηση των μεταβολών της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα αγρονομικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. β) Η μέριμνα, σε συνεργασία με τις καθύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Αρχηγείου, για τη συμμετοχή και εκπροσώπηση της Ελληνικής Αγροφυλακής σε συνόδους οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη μελέτη των σχετικών πορισμάτων και την εισήγηση για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Αγροφυλακής. γ) Η μέριμνα για τη διοργάνωση σεμιναρίων, συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο των κοινών δράσεων αρμοδιότητος της Ελληνικής Αγροφυλακής, καθώς και για τη διοργάνωση διεθνών συναντήσεων. δ) Η ανάπτυξη και διατήρηση της συνεργασίας της Ελληνικής Αγροφυλακής με τις αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων κρατών. ε) Η ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών και γνώσεων μεταξύ της Ελληνικής Αγροφυλακής και ξένων αντίστοιχων υπηρεσιών. στ) Η παρακολούθηση και μελέτη της οργάνωσης και λειτουργίας ξένων αντίστοιχων υπηρεσιών και η αξιοποίηση των θετικών στοιχείων τους. ζ) Η μέριμνα για τη συμμετοχή σε διεθνείς διασκέψεις και συνέδρια με περιεχόμενο αγρονομικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, καθώς και η παρακολούθηση των αποφάσεων και πορισμάτων αυτών. η) Η μέριμνα για την πραγματοποίηση αποστολών των υπηρεσιακών παραγόντων στο εξωτερικό στο πλαίσιο συμμετοχής οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διασκέψεων και διμερών - πολυμερών συμφωνιών επί θεμάτων αγρονομικού ενδιαφέροντος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Διεύθυνση Διοικητικού και Οικονομικοτεχνικών Μέσων
Άρθρο 7
1.  
  Οι αρμοδιότητες του τμήματος Διοικητικού είναι οι ακόλουθες:
 1. Ο χειρισμός θεμάτων τοποθετήσεων, μεταθέσεων, μετακινήσεων και αποσπάσεων του προσωπικού
 2. Ο χειρισμός των θεμάτων κρίσεων και επανακρίσεων του προσωπικού για τη βαθμολογική προαγωγή ή μισθολογική εξέλιξη ή για άλλη υπηρεσιακή μεταβολή του
 3. Η μέριμνα για την έκδοση διοικητικών πράξεων, που αφορούν προαγωγές, αποστρατείες, παραιτήσεις, αποκαταστάσεις και μετατάξεις του προσωπικού
 4. Η γραμματειακή υποστήριξη των συμβουλίων κρίσεων του προσωπικού, καθώς και του συμβουλίου Διαχείρισης Κρίσεων και Επιτελικού Σχεδιασμού που προβλέπεται στο άρθρο 8 του ν.3585/2007.
 5. Η κατάρτιση, τήρηση και ενημέρωση των υπηρεσιακών φακέλων του προσωπικού, η συγκέντρωση των εκθέσεων αξιολόγησης του προσωπικού και ο έλεγχος της πληρότητάς τους
 6. Η κατάρτιση της επετηρίδας του προσωπικού και η συνεχής ενημέρωσή της
 7. Ο χειρισμός θεμάτων απονομής ηθικών και υλικών αμοιβών του προσωπικού
 8. Ο χειρισμός θεμάτων αδειών απουσίας του προσωπικού
 9. Ο χειρισμός των πειθαρχικών υποθέσεων του προσωπικού
 10. Η παρακολούθηση ποινικών και αστικών δικών κατά προσωπικού για αδικήματα που αυτό διέπραξε κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του και η φροντίδα για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων
 11. Η μελέτη των προαναφερομένων θεμάτων αρμοδιότητάς του και η προετοιμασία των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων και νομοθετικών πράξεων
2.  
  Το τμήμα αυτό επίσης είναι αρμόδιο για:
 1. Τη διακίνηση της αλληλογραφίας
 2. Την παρακολούθηση των θεμάτων του προσωπικού που υπηρετεί στο Αρχηγείο Ελληνικής Αγροφυλακής, καθώς και του προσωπικού της Ελληνικής Αγροφυλακής που είναι αποσπασμένο σε υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης ή άλλους φορείς
 3. Την τήρηση και εφαρμογή του σχεδίου ασφαλείας του οικήματος του Αρχηγείου και των λοιπών σχεδίων πολιτικής κινητοποίησης, καθώς και τη φρούρηση και ασφάλεια του κτιρίου και των εγκαταστάσεων του Αρχηγείου
 4. Τη μέριμνα για την καθαριότητα, την ευταξία και τη συντήρηση του οικήματος του Αρχηγείου
 5. Τη μέριμνα για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου και των λοιπών τηλεπικοινωνιακών μέσων του Αρχηγείου
 6. Την οργάνωση και εποπτεία της κίνησης των οχημάτων
 7. Το χειρισμό των θεμάτων των δημοσίων σχέσεων της Ελληνικής Αγροφυλακής με άλλες υπηρεσίες και φορείς
Άρθρο 8 "Τμήμα Οικονομικών και Υλικοτεχνικών Μέσων"
1.  
  Οι αρμοδιότητες του τμήματος Οικονομικών και Υλικοτεχνικών Μέσων είναι οι ακόλουθες: α) Η κατάρτιση του σχεδίου του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων του ειδικού φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗ», η παρακολούθηση των επιμέρους πιστώσεων του εγκριθέντος ιδίου προϋπολογισμού και η εκτέλεσή του. β) Η μέριμνα για την έκδοση των εντολών κύριου διατάκτη και η μεταβίβαση πιστώσεων στους δευτερεύοντες διατάκτες. γ) Η μέριμνα για τον ορισμό των δημοσίων υπολόγων αρμοδιότητάς του. δ) Η κατανομή, ανακατανομή και ο έλεγχος κίνησης της πάγιας προκαταβολής. ε) Η έγκριση πραγματοποίησης δαπανών των υπηρεσιών της Ελληνικής Αγροφυλακής και η διενέργεια διαδικασιών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, αναφορικά με όσες δαπάνες καθορίζεται να πληρώνονται χωρίς τη χρήση της πάγιας προκαταβολής. στ) Η μέριμνα για τη σύνταξη των εκθέσεων κάλυψης δαπανών που προκαλούνται από την έκδοση νόμων και κανονιστικών πράξεων. ζ) Η προετοιμασία νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών πράξεων για θέματα της αρμοδιότητάς του. η) Η φροντίδα για την προστασία των έννομων συμφερόντων του ελληνικού δημοσίου, λόγω ατυχημάτων στα οποία εμπλέκονται οχήματα της Ελληνικής Αγροφυλακής. θ) Η μέριμνα για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, πρακτικών συμβιβασμού και την έκδοση καταλογιστικών αποφάσεων για οφειλές. ι) Η μέριμνα για την κατάρτιση και την έγκριση του προγράμματος προμηθειών της Ελληνικής Αγροφυλακής και η παρακολούθηση της εκτέλεσης του. ια) Η μέριμνα για την εκτέλεση του προγράμματος προμηθειών που ανατίθεται στην Ελληνική Αγροφυλακή. ιβ) Η μέριμνα για την εκπροσώπηση της Ελληνικής Αγροφυλακής στις επιτροπές προμηθειών και παραλαβής υλικών. ιγ) Η συγκέντρωση πληροφοριών για τη φερεγγυότητα των προμηθευτών και την ποιότητα και τις τιμές των ειδών. ιδ) Η μέριμνα για τη σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για τις οποίες απαιτείται η διενέργεια τακτικού διαγωνισμού ή η διαδικασία διαπραγμάτευσης. ιε) Η μέριμνα για τη στέγαση των υπηρεσιών της Ελληνικής Αγροφυλακής και ο χειρισμός των δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού για την αγορά, μίσθωση, επισκευή και συντήρηση κτιρίων. ιστ) Η μέριμνα για την επισκευή, συντήρηση και κίνηση των οχημάτων της Ελληνικής Αγροφυλακής και η έγκριση των σχετικών πιστώσεων για το σκοπό αυτό. ιζ) Ο προσδιορισμός των αναγκών του προσωπικού της Ελληνικής Αγροφυλακής σε ατομικά εφόδια και είδη εξάρτυσης και η κατανομή αυτών. ιη) Η λογιστική παρακολούθηση των πάσης φύσεως υλικών και μέσων. ιθ) Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν τις αποδοχές, αποζημιώσεις και κάθε είδους αμοιβές του προσωπικού. κ) Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν συνταξιοδοτικές υποθέσεις του προσωπικού. κα) Η παρακολούθηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας και της λειτουργίας των ασφαλιστικών φορέων του ανωτέρω προσωπικού. κβ) Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν τις αποζημιώσεις του διδακτικού προσωπικού των Σχολών της Αγρονομικής Ακαδημίας. κγ) Η μέριμνα για την αναζήτηση πιστώσεων διαμέσου προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς χρηματοδότηση έργων προμηθειών, παροχή υπηρεσιών και μελετών της Ελληνικής Αγροφυλακής, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού της και συναφών προς την αποστολή της δράσεων. κδ) Ο προσδιορισμός των αναγκών της Ελληνικής Αγροφυλακής σε ασύρματο και ενσύρματο τηλεπικοινωνιακό υλικό και μέσα, καθώς και η οργάνωση και λειτουργία του δικτύου αυτού. κε) Η κατανομή και ανακατανομή των μέσων ασύρματης και ενσύρματης επικοινωνίας και των λοιπών τεχνικών μέσων και η παρακολούθηση των μεταβολών των τηλεφωνικών και τηλετυπικών συνδέσεων και του λογαριασμού τους. κστ) Η μέριμνα για την οργάνωση και λειτουργία συνεργείων τηλεπικοινωνιών και τη σύνταξη του κανονισμού εργασίας τους. κζ) Η μέριμνα για την έγκριση της κυκλοφορίας των μεταφορικών μέσων, την ασφάλισή τους και τον καθορισμό μέτρων ασφάλειας και χώρων στάθμευσης και φύλαξής τους. κη) Η μέριμνα για το χαρακτηρισμό των μεταφορικών μέσων ως ακαταλλήλων και την παράδοσή τους στους αρμόδιους κρατικούς φορείς. κθ) Η σύνταξη προδιαγραφών και η αξιολόγηση προσφορών για την προμήθεια των τηλεπικοινωνιακών και τεχνικών μέσων και των γενικών εφοδίων των υπηρεσιών. λ) Η κατανομή των μεταφορικών μέσων και του εξοπλισμού τους στις υπηρεσίες. λα) Ο καθορισμός κλίμακας κατανάλωσης καυσίμων, λιπαντικών και ανταλλακτικών. λβ) Η μέριμνα για τον εφοδιασμό του προσωπικού της Ελληνικής Αγροφυλακής με υπηρεσιακές άδειες οδηγού και άδειες εκγυμναστή οδηγών. λγ) Η μέριμνα για την προμήθεια και διάθεση συμβατικών πινακίδων των οχημάτων και ο καθορισμός των οργάνων και υπηρεσιών που δικαιούνται χρήσεως αυτών. λδ) Ο καθορισμός του χρωματισμού και των ενδείξεων που φέρουν τα υπηρεσιακά μεταφορικά μέσα και ή μέριμνα για το χρωματισμό και αναχρωματισμό αυτών. λε) Η μέριμνα για την οργάνωση και λειτουργία συνεργείων μεταφορικών μέσων και η σύνταξη του κανονισμού εργασίας τους. λστ) Ο προσδιορισμός των αναγκών της Ελληνικής Αγροφυλακής σε οπλισμό, η σύνταξη προδιαγραφών και η αξιολόγηση προσφορών για την προμήθειά τους. λζ) Η εκπόνηση οδηγιών για τη χρήση και συντήρηση των ειδών οπλισμού. λη) Ο προσδιορισμός των στεγαστικών αναγκών και η μέριμνα για την κατασκευή και συντήρηση των κτιρίων της Ελληνικής Αγροφυλακής. λθ) Η μελέτη και επίβλεψη των κτιριολογικών προγραμμάτων της Ελληνικής Αγροφυλακής. μ) Η φροντίδα για την αγορά οικοπέδων και κτιρίων, για την έκδοση οικοδομικών αδειών, για την ένταξη των κτιριακών έργων στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και το διορισμό υπολόγων διαχειριστών. μα) Η μέριμνα για την αποδοχή δωρεών, κληρονομιών και κρατικών παραχωρήσεων ακινήτων. μβ) Η τεχνική υποστήριξη και η παρακολούθηση της απόδοσης των υπολογιστικών συστημάτων και του δικτυακού εξοπλισμού, καθώς επίσης η μέριμνα για τη βελτίωσή τους. μγ) Η διασφάλιση της ποιότητας υπηρεσιών τηλεπληροφορικής, η συντήρηση του υπάρχοντος δικτύου της Ελληνικής Αγροφυλακής. μδ) Η μέριμνα για τον προσδιορισμό των αναγκών της Ελληνικής Αγροφυλακής σε εξοπλισμό πληροφορικής.
Άρθρο 9 "Η Αγρονομική Ακαδημία έχει ως αποστολή την εκπαίδευση, μετεκπαίδευση και επιμόρφωση του αγρονομικού προσωπικού της Ελληνικής Αγροφυλακής."
1.  
  Η Αγρονομική Ακαδημία διαρθρώνεται στις ακόλουθες Σχολές:
 1. Σχολή Αγροφυλάκων
 2. Σχολή Μετεκπαίδευσης - Επιμόρφωσης
2.  
  Επίσης, η Αγρονομική Ακαδημία διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα:
 1. Τμήμα Διοικητικού
 2. Τμήμα Εκπαιδευτικών Μελετών
3.  
  Οι αρμοδιότητες του τμήματος Διοικητικού είναι οι ακόλουθες:
 1. Η μέριμνα για την εκπαίδευση των δοκίμων Αγροφυλάκων και Αγρονόμων και η εκπόνηση διαταγών για την εύρυθμη λειτουργία και το συντονισμό των δραστηριοτήτων των σχολών
 2. Ο χειρισμός των θεμάτων αλληλογραφίας του επιτελείου της Αγρονομικής Ακαδημίας
 3. Ο εφοδιασμός με όλα τα απαραίτητα εκπαιδευτικά μέσα, μηχανήματα και υλικά και η μέριμνα για την καλή λειτουργία και συντήρησή τους
4.  
  Οι αρμοδιότητες του τμήματος Εκπαιδευτικών Μελετών είναι οι ακόλουθες:
 1. Η εκπόνηση προγραμμάτων εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού
 2. Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της εφαρμογής των προγράμματος εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης από τις Σχολές
 3. Η γνωμάτευση επί προτάσεων των σχολών που αφορούν το διορισμό διδακτικού προσωπικού και την επιλογή συγγραμμάτων και εκπαιδευτικών βοηθημάτων
 4. Η ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων με αντίστοιχες ακαδημίες και σχολές ξένων κρατών και η συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλους φορείς εκπαίδευσης της χώρας μας σε θέματα εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 5. Η παρακολούθηση των αναγκών των σχολών σε μέσα, αίθουσες και λοιπούς χώρους εκπαίδευσης και η αποστολή σχετικών προτάσεων στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αγροφυλακής
 6. Η μελέτη βελτίωσης των προγραμμάτων

ΤΜΗΜΑ

Άρθρο 10
1.  
  Περιφερειακές υπηρεσίες που υπάγονται απευθείας στο Αρχηγείο Αγροφυλακής είναι:
 1. Η Διεύθυνση Αγροφυλακής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με έδρα την Κομοτηνή
 2. Η Διεύθυνση Αγροφυλακής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη
 3. Η Διεύθυνση Αγροφυλακής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα την Κοζάνη
 4. Η Διεύθυνση Αγροφυλακής Περιφέρειας Ηπείρου, με έδρα τα Ιωάννινα
 5. Η Διεύθυνση Αγροφυλακής Περιφέρειας Θεσσαλίας, με έδρα τη Λάρισα
 6. Η Διεύθυνση Αγροφυλακής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με έδρα την Κέρκυρα
 7. Η Διεύθυνση Αγροφυλακής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, με έδρα την Πάτρα
 8. Η Διεύθυνση Αγροφυλακής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, με έδρα τη Λαμία
 9. Η Διεύθυνση Αγροφυλακής Περιφέρειας Πελοποννήσου, με έδρα την Τρίπολη
 10. Η Διεύθυνση Αγροφυλακής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με έδρα τη Μυτιλήνη
 11. Η Διεύθυνση Αγροφυλακής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με έδρα την Ερμούπολη
 12. Η Διεύθυνση Αγροφυλακής Περιφέρειας Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο
 13. Η Διεύθυνση Αγροφυλακής Περιφέρειας Αττικής, με έδρα την Αθήνα
3.  
  Οι Διευθύνσεις Αγροφυλακής Περιφέρειας έχουν ως αποστολή, μέσα στα όρια της τοπικής τους δικαιοδοσίας, την άσκηση των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από το άρθρο 3 του ν. 3585/2007.
4.  
  Η τοπική αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Αγροφυλακής Περιφέρειας καθορίζεται ως εξής: Ισότιμες είναι μεταξύ τους και οι υφιστάμενες αυτών υπηρεσίες του ιδίου διοικητικού επιπέδου.
 1. Η Διεύθυνση Αγροφυλακής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έχει τοπική αρμοδιότητα εκείνη των νομών Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας
 2. Η Διεύθυνση Αγροφυλακής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχει τοπική αρμοδιότητα εκείνη των νομών Θεσσαλονίκης, Σερρών, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Ημαθίας, Πέλλης και Πιερίας
 3. Η Διεύθυνση Αγροφυλακής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έχει τοπική αρμοδιότητα εκείνη των νομών Κοζάνης, Καστοριάς, Φλωρίνης και Γρεβενών
 4. Η Διεύθυνση Αγροφυλακής Περιφέρειας Ηπείρου έχει τοπική αρμοδιότητα εκείνη των νομών Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Πρεβέζης και Άρτης
 5. Η Διεύθυνση Αγροφυλακής Περιφέρειας Θεσσαλίας έχει τοπική αρμοδιότητα εκείνη των νομών Λαρίσης, Καρδίτσης, Τρικάλων και Μαγνησίας
 6. Η Διεύθυνση Αγροφυλακής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έχει τοπική αρμοδιότητα εκείνη των νομών Κερκύρας, Λευκάδος, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου
 7. Η Διεύθυνση Αγροφυλακής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος έχει τοπική αρμοδιότητα εκείνη των νομών Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας
 8. Η Διεύθυνση Αγροφυλακής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος έχει τοπική αρμοδιότητα εκείνη των νομών Φθιώτιδος, Ευρυτανίας, Φωκίδος, Βοιωτίας και Ευβοίας
 9. Η Διεύθυνση Αγροφυλακής Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει τοπική αρμοδιότητα εκείνη των νομών Αρκαδίας, Κορινθίας, Αργολίδος, Λακωνίας και Μεσσηνίας
 10. Η Διεύθυνση Αγροφυλακής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου έχει τοπική αρμοδιότητα εκείνη των νομών Λέσβου, Χίου και Σάμου
 11. Η Διεύθυνση Αγροφυλακής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έχει τοπική αρμοδιότητα εκείνη των νομών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου
 12. Η Διεύθυνση Αγροφυλακής Περιφέρειας Κρήτης έχει τοπική αρμοδιότητα εκείνη των νομών Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνης και Χανίων
 13. Η Διεύθυνση Αγροφυλακής περιφέρειας Αττικής έχει τοπική αρμοδιότητα εκείνη του νομού Αττικής
Άρθρο 11
1.  
  Κάθε Διεύθυνση Αγροφυλακής Περιφέρειας συγκροτείται από το Επιτελείο και τα αγρονομικά τμήματα των νομών της περιφερείας της
2.  
  Το επιτελείο της Διεύθυνσης Αγροφυλακής Περιφέ­ρειας διαρθρώνεται στα εξής Γραφεία:
 1. Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης
 2. Γραφείο Αγρονομικής Αστυνόμευσης
3.  
  Το Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 1. Τον χειρισμό όλων των θεμάτων προσωπικού της Διεύθυνσης και των υφισταμένων της υπηρεσιών
 2. Τη διενέργεια διοικητικών εξετάσεων
 3. Τη διακίνηση της αλληλογραφίας του Επιτελείου
 4. Την τήρηση και εφαρμογή του σχεδίου ασφαλείας του οικήματος της Διεύθυνσης και των σχεδίων Πολιτικής Κινητοποίησης
 5. Τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου και των λοιπών τηλεπικοινωνιακών μέσων, καθώς και την εποπτεία της κίνησης των οχημάτων
 6. Τον εφοδιασμό με όλα τα απαραίτητα μέσα, μηχανήματα και υλικά και τη μέριμνα για την καλή λειτουργία και συντήρησή τους
 7. Την προμήθεια και διανομή των εφοδίων και των υλικών στο προσωπικό της Διεύθυνσης
4.  
  Το Γραφείο Αγρονομικής Αστυνόμευσης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 1. Την παροχή οδηγιών στις υφιστάμενες υπηρεσίες για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας που αναφέρεται στα αντικείμενα της αρμοδιότητάς τους
 2. Η καθοδήγηση των υφισταμένων υπηρεσιών τους προς τη δίωξη των αγροτικών αδικημάτων και η ανάθεση άσκησης καθηκόντων Δημοσίου Κατηγόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν.3585/2007.
 3. Την εκπόνηση σχεδίων επιχειρήσεων των δυνάμεων της Διεύθυνσης, καθώς και το συντονισμό και την καθοδήγηση των επιχειρήσεων αυτών
Άρθρο 12
1.  
  Στην έδρα κάθε νομού συνιστάται αγρονομικό τμήμα, με εξαίρεση τους νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Ηρακλείου, Ιωαννίνων, Λαρίσης, Αιτωλοακαρνανίας και Έβρου στους οποίους συνιστώνται αγρονομικά τμήματα ως ακολούθως:
 1. Νομός Αττικής:
 2. (1) Αγρονομικό τμήμα Δυτικής Αττικής, με έδρα το δήμο Ελευσίνας.
 3. (2) Αγρονομικό τμήμα Νοτιοανατολικής Αττικής, με έδρα το δήμο Κορωπίου.
 4. (3) Αγρονομικό τμήμα Βορειοανατολικής Αττικής, με έδρα το δήμο Μαραθώνα.
 5. (4) Αγρονομικό τμήμα Αργοσαρωνικού, με έδρα το δήμο Αίγινας.
 6. Νομός Θεσσαλονίκης:
 7. (1) Αγρονομικό τμήμα Δυτικής Θεσσαλονίκης, με έδρα το δήμο Πολίχνης.
 8. (2) Αγρονομικό τμήμα Ανατολικής Θεσσαλονίκης, με έδρα το δήμο Απολλωνίας.
 9. Νομός Αχαΐας:
 10. (1) Αγρονομικό τμήμα Δύμης, με έδρα τον ομώνυμο δήμο.
 11. (2) Αγρονομικό τμήμα Αιγίου, με έδρα τον ομώνυμο δήμο.
 12. Νομός Ηρακλείου:
 13. (1) Αγρονομικό τμήμα Ηρακλείου, με έδρα τον ομώνυμο δήμο.
 14. (2) Αγρονομικό τμήμα Μεσσαράς, με έδρα το δήμο Μοιρών.
 15. Νομός Ιωαννίνων:
 16. (1) Αγρονομικό τμήμα Ιωαννίνων, με έδρα τον ομώνυμο δήμο.
 17. (2) Αγρονομικό τμήμα Κόνιτσας, με έδρα τον ομώνυμο δήμο.
 18. Νομός Λαρίσης:
 19. (1) Αγρονομικό τμήμα Λάρισας, με έδρα τον ομώνυμο δήμο.
 20. (2) Αγρονομικό τμήμα Ελασσόνας, με έδρα τον ομώνυμο δήμο.
 21. Νομός Αιτωλοακαρνανίας:
 22. (1) Αγρονομικό τμήμα Μεσολογγίου, με έδρα το δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου.
 23. (2) Αγρονομικό τμήμα Αγρινίου, με έδρα τον ομώνυμο δήμο.
 24. Νομός Έβρου:
 25. (1) Αγρονομικό τμήμα Αλεξανδρούπολης, με έδρα τον ομώνυμο δήμο.
 26. (2) Αγρονομικό τμήμα Διδυμοτείχου, με έδρα τον ομώνυμο δήμο.
2.  
  Τα αγρονομικά τμήματα των προηγουμένων παραγράφων διαρθρώνονται ως εξής:
 1. Στο Γραφείο Αγρονομικής Αστυνόμευσης, το οποίο ασκεί το σύνολο των αγρονομικών αρμοδιοτήτων του άρθρου 3 παρ. 1 περιπτ.
 2. Α΄ και Β΄, 2, 3 και 4 του ν. 3585/2007, στην περιοχή δικαιοδοσίας του τμήματος.
 3. Στο Γραφείο Γραμματείας το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων προσωπικού, τη διαχείριση του χρηματικού και υλικού, την εξασφάλιση της γραμματειακής εξυπηρέτησης και της εσωτερικής λειτουργίας του τμήματος, την τήρηση του αρχείου και τη διεκπεραίωση αιτημάτων διοικητικής φύσεως

ΤΜΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Όργανα Αρχηγείου Ελληνικής Αγροφυλακής
Άρθρο 13 "Αρχηγός Ελληνικής Αγροφυλακής"
1.  
  Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αγροφυλακής ασκεί τη διοίκηση της υπηρεσίας και ιδίως: α) Προγραμματίζει, κατευθύνει, παρακολουθεί και ελέγχει τη δράση των υπηρεσιών της Ελληνικής Αγροφυλακής για την εκπλήρωση της αποστολής τους. β) Αποφασίζει για την οργάνωση, τη λειτουργία, τη στελέχωση και τον εξοπλισμό των υπηρεσιών και καθορίζει μεθόδους και διαδικασίες δράσης τους. γ) Ελέγχει το προσωπικό και ασκεί την πειθαρχική εξουσία. δ) Κατανέμει με απόφασή του τις οργανικές θέσεις όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων του προσωπικού της Ελληνικής Αγροφυλακής στις υπηρεσίες. ε) Τοποθετεί τους Αγρονομικούς Διευθυντές, Αγρονομικούς Υποδιευθυντές, Αγρονόμους, Αρχιφύλακες και Αγροφύλακες στις Διευθύνσεις Αγροφυλακής Περιφέρειας. στ) Εκδίδει αγρονομικές διατάξεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 3 του ν.3585/2007. ζ) Εκδίδει κανονιστικές διαταγές με τις οποίες παρέχονται πάγιες οδηγίες ή καθορίζονται διαδικασίες για το χειρισμό των υπηρεσιακών θεμάτων, με βάση τις υφιστάμενες διατάξεις. η) Συγκαλεί το Συμβούλιο Διαχείρισης Κρίσεων και Επιτελικού Σχεδιασμού για τα θέματα που προβλέπονται στο άρθρο 8 παρ. 3 του ν.3585/2007. θ) Γνωμοδοτεί επί των εκθέσεων αξιολόγησης που συντάσσει ο βοηθός αρχηγού Ελληνικής Αγροφυλακής. ι) Αλληλογραφεί απευθείας με όλες τις Αρχές του Κράτους.
Άρθρο 14
1.  
  Ο βοηθός αρχηγού Ελληνικής Αγροφυλακής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 1. Αναπληρώνει τον Αρχηγό σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του
 2. Γνωματεύει επί των εισηγήσεων και προτάσεων που υποβάλλονται στον Αρχηγό
 3. Συντάσσει τις εκθέσεις αξιολόγησης των προϊσταμένων των διευθύνσεων του Αρχηγείου και τις Αγρονομικής Ακαδημίας
2.  
  Επιπλέον, εκτελεί και κάθε άλλο καθήκον που ανατίθεται σ’ αυτόν με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αγροφυλακής
Άρθρο 15
1.  
  Οι προϊστάμενοι των Διευθύνσεων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αγροφυλακής φέρουν το βαθμό του Αγρονομικού Διευθυντή και έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 1. Καθοδηγούν, συντονίζουν, εποπτεύουν και ελέγχουν τη δράση των τμημάτων της Διεύθυνσής τους για την εκπλήρωση της αποστολής της
 2. Σχεδιάζουν στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης και της στρατηγικής της υπηρεσίας, την τακτική της δράσης των τμημάτων της Διεύθυνσής τους και παρακολουθούν την εφαρμογή της
 3. Προβλέπουν ή διαπιστώνουν τις ανάγκες και τα προβλήματα που αφορούν την ειδικότερη αποστολή των τμημάτων της Διεύθυνσής τους και μεριμνούν για την αντιμετώπισή τους
 4. Μεριμνούν για την εξασφάλιση και κατάλληλη διάταξη όλων των μέσων που απαιτούνται για την επίτευξη της αποστολής της Διεύθυνσής τους
 5. Εισηγούνται τα σχέδια και προγράμματα δραστηριοτήτων των τμημάτων της Διεύθυνσής τους
 6. Αξιολογούν τα αποτελέσματα της δράσης των τμημάτων της Διεύθυνσής τους ως προς τη λειτουργία των προγραμμάτων και την επίτευξη των στόχων και εισηγούνται τις απαραίτητες διορθώσεις και προσαρμογές
 7. Διατάσσουν την ενέργεια ερευνών, μελετών και λοιπών εργασιών για θέματα μείζονος σπουδαιότητας, ορίζοντες και τις αντίστοιχες επιτροπές διεξαγωγής αυτών, όπου κατά την κρίση τους απαιτείται
 8. Κατανέμουν το προσωπικό της Διεύθυνσής τους στα επιμέρους τμήματα
 9. Συντάσσουν τις εκθέσεις αξιολόγησης των Τμηματαρχών των Διευθύνσεων
2.  
  Επιπλέον, εκτελούν και κάθε άλλο καθήκον που τους ανατίθεται με διαταγή των προϊσταμένων τους
Άρθρο 16
1.  
  Οι τμηματάρχες των τμημάτων Διευθύνσεων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αγροφυλακής φέρουν το βαθμό του Αγρονομικού Υποδιευθυντή ή Αγρονόμου και έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 1. Διευθύνουν την εκτέλεση των εργασιών του τμήματός τους και προγραμματίζουν, οργανώνουν και ελέγχουν τις εργασίες του προσωπικού τους
 2. Εισηγούνται και προκαλούν τις αποφάσεις των προϊσταμένων τους σε θέματα της αρμοδιότητάς τους
 3. Μεριμνούν για την αρτιότερη κατάρτιση και καλύτερη απόδοση του προσωπικού του τμήματός τους
 4. Διατάσσουν και συντονίζουν υπηρεσιακές συνεργασίες, καθώς και την ενέργεια ερευνών, μελετών και εργασιών ορίζοντες επιτροπές διεξαγωγής αυτών, όπου κατά την κρίση τους απαιτείται
 5. Κατανέμουν τις εργασίες του τμήματος στο προσωπικό, εποπτεύουν, ελέγχουν και αξιολογούν αυτό και καταλογίζουν ευθύνες για εσφαλμένες ενέργειες, παραλείψεις και παραπτώματα
 6. Συντάσσουν τις εκθέσεις ικανότητας του προσωπικού του τμήματός τους
2.  
  Επιπλέον, εκτελούν και κάθε άλλο καθήκον που τους ανατίθεται με διαταγή των προϊσταμένων τους
Άρθρο 17
1.  
  Στον αρχηγό της Ελληνικής Αγροφυλακής και στο βοηθό του τοποθετείται αγρονομικό προσωπικό, ως υπασπιστές
2.  
  Ως υπασπιστής του αρχηγού τοποθετείται αγρονομικό προσωπικό με βαθμό μέχρι και Αγρονόμου και έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:
 1. Παραλαμβάνει την προοριζόμενη για τον αρχηγό υπηρεσιακή και προσωπική αλληλογραφία
 2. Κανονίζει τις ενώπιον του αρχηγού παρουσιάσεις και επισκέψεις
 3. Τηρεί ενήμερο τον αρχηγό για τις γενόμενες προσκλήσεις, για τις οφειλόμενες επισκέψεις, παρουσιάσεις και παραστάσεις αυτού
 4. Εξασφαλίζει την τηλεφωνική επικοινωνία του αρχηγού με τις διάφορες αρχές, υπηρεσίες και ιδιώτες
 5. Εκτελεί κάθε άλλο καθήκον που του ανατίθεται από τον αρχηγό
3.  
  Ως υπασπιστής του βοηθού του αρχηγού της Ελληνικής Αγροφυλακής τοποθετείται αγρονομικό προσωπικό με βαθμό μέχρι και Αρχιφύλακα και έχει καθήκοντα αντίστοιχα με εκείνα του υπασπιστή του αρχηγού
4.  
  Οι υπασπιστές του αρχηγού και του βοηθού του αρχηγού υπάγονται διοικητικά στο τμήμα Διοικητικού της Διεύθυνσης Διοικητικού και Οικονομικοτεχνικών Μέσων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Όργανα περιφερειακών υπηρεσιών
Άρθρο 18 "Διευθυντές Διευθύνσεων Αγροφυλακής Περιφερειών"
1.  
  Οι διευθυντές των Διευθύνσεων Αγροφυλακής Περιφερειών φέρουν το βαθμό του Αγρονομικού Διευθυντή ή Αγρονομικού Υποδιευθυντή και έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) Διευθύνουν, συντονίζουν, εποπτεύουν και ελέγχουν το έργο των υπηρεσιών δικαιοδοσίας τους. β) Παρέχουν κατευθύνσεις στις υπηρεσίες δικαιοδοσίας τους για την εφαρμογή των προγραμμάτων δράσης και θέτουν επιμέρους στόχους για την υλοποίησή τους. γ) Παρακολουθούν την εφαρμογή από τις ως άνω υπηρεσίες των μέτρων, μεθόδων και διαδικασιών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και τις διαταγές της υπηρεσίας, για την εκπλήρωση της αποστολής τους. δ) Αξιολογούν τα αποτελέσματα της δράσης των ως άνω υπηρεσιών, ως προς τη λειτουργία των προγραμμάτων και την επίτευξη των στόχων και εισηγούνται τις απαραίτητες διορθώσεις και προσαρμογές. ε) Τοποθετούν το προσωπικό της Διεύθυνσής τους στις επιμέρους υπηρεσίες αυτής. στ) Παρακολουθούν τη πορεία της παραβατικότητας στην περιφέρεια δικαιοδοσίας τους και τη γενικότερη κατάσταση από πλευράς αστυνομίας αγροτικής ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος και λαμβάνουν ή προτείνουν τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπισή τους. ζ) Αναλαμβάνουν προσωπικά, τη διεύθυνση επιχειρήσεων όταν διαταχθούν σχετικά ή όταν παρίσταται ανάγκη να συντονισθούν οι ενέργειες των υπηρεσιών δικαιοδοσίας τους. η) Ενεργούν προσωπικά ή δια των υποδιευθυντών τακτική και έκτακτη επιθεώρηση των αγρονομικών τμημάτων δικαιοδοσίας τους, κάθε τρίμηνο. θ) Μεριμνούν να μορφώνουν ασφαλή γνώμη για την επαγγελματική επάρκεια, τα προσόντα ή τις αδυναμίες, την ικανότητα ως προς την άσκηση της διοίκησης, την ενημέρωση στα υπηρεσιακά θέματα και τη γενικότερη συμπεριφορά όλου του προσωπικού υπηρεσιών της δικαιοδοσίας τους και ιδιαίτερα των διοικούντων, ώστε να είναι σε θέση, σε κάθε περίπτωση να αποφαίνονται για την επάρκεια και καταλληλότητά τους για διάφορες υπηρεσίες, εργασίες και αποστολές. ι) Συντάσσουν τις εκθέσεις αξιολόγησης των υποδιευθυντών της υπηρεσίας τους και γνωματεύουν σ’ εκείνες που συντάσσουν οι τελευταίοι. ια) Συνεργάζονται μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, με τις δικαστικές, αστυνομικές, δημόσιες και δημοτικές αρχές. ιβ) Εκτελούν κάθε άλλο καθήκον που ανατίθεται σ’ αυτούς με διαταγή των προϊσταμένων τους.
Άρθρο 19 "Υποδιευθυντές Διευθύνσεων ΑγροφυλακήςΠεριφερειών"
1.  
  Οι υποδιευθυντές Διευθύνσεων Αγροφυλακής Περιφερειών φέρουν το βαθμό του Αγρονομικού Διευθυντή ή Αγρονομικού Υποδιευθυντή ή Αγρονόμου και έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) Είναι άμεσοι βοηθοί του διευθυντή και εκτελούν τα καθήκοντά τους, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και ανάλογα με τις διαταγές και οδηγίες του. β) Λαμβάνουν γνώση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας και ανάλογα με τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί, διατυπώνουν τη γνώμη τους στις εισηγήσεις των αρμοδίων Γραφείων. γ) Ενεργούν τακτικές ή έκτακτες επιθεωρήσεις στα αγρονομικά τμήματα της Διεύθυνσης, σύμφωνα με τις διαταγές του διευθυντή. δ) Συντάσσουν τις εκθέσεις ικανότητας των διοικητών των αγρονομικών τμημάτων και γνωματεύουν σ’ εκείνες που συντάσσουν οι τελευταίοι. ε) Εκτελούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται σ’ αυτούς από τις ισχύουσες διατάξεις και τις διαταγές των προϊσταμένων τους.
Άρθρο 20 "Διοικητές αγρονομικών τμημάτων"
1.  
  Οι διοικητές των αγρονομικών τμημάτων φέρουν το βαθμό του Αγρονομικού Υποδιευθυντή ή Αγρονόμου και έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) Διευθύνουν και ελέγχουν άμεσα την υπηρεσία του τμήματος, ευθυνόμενοι προσωπικά για την κανονική και αποτελεσματική διεξαγωγή της. β) Χρησιμοποιούν το προσωπικό ανάλογα με τις ιδιαίτερες ικανότητες και γνώσεις του και το καθοδηγούν για την καλύτερη εκτέλεση των καθηκόντων του. γ) Φροντίζουν για την ορθολογική, δίκαιη και αντικειμενική κατανομή της υπηρεσίας μεταξύ του προσωπικού. δ) Μεριμνούν για την κανονική εμφάνιση και παράσταση των υφισταμένων τους. ε) Αξιολογούν το προσωπικό και ασκούν την πειθαρχική δικαιοδοσία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. στ) Συντάσσουν τις εκθέσεις αξιολόγησης των υποδιοικητών του τμήματος και γνωματεύουν σ’ εκείνες που συντάσσουν οι τελευταίοι. ζ) Ελέγχουν ώστε να εφαρμόζεται με ακρίβεια οι διατάξεις που αφορούν τον οπλισμό του προσωπικού. η) Επιμελούνται για την καθαριότητα και την καλή εμφάνιση του οικήματος της υπηρεσίας τους και προκαλούν τη λήψη των αναγκαίων μέτρων συντήρησής τους. θ) Προκαλούν τις ενέργειες των προϊσταμένων τους για τον εφοδιασμό της υπηρεσίας τους με τον αναγκαίο υλικοτεχνικό εξοπλισμό. ι) Αναφέρουν καθημερινά στον άμεσο προϊστάμενό τους για την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή τους. ια) Συνεργάζονται αρμονικά με τις αρμόδιες κατά περίπτωση διοικητικές, δικαστικές και αστυνομικές αρχές για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση της αποστολής τους. ιβ) Χρησιμοποιούν ορθολογικά το προσωπικό και τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους. ιγ) Αναλαμβάνουν προσωπικά το χειρισμό σοβαρών υποθέσεων αρμοδιότητας της υπηρεσίας τους, εφόσον κρίνουν τούτο σκόπιμο ή διαταχθούν σχετικά. ιδ) Επιπλέον, ασκούν τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που τους ανατίθενται από τις ισχύουσες διατάξεις και τις διαταγές των προϊσταμένων τους.
Άρθρο 21 "Υποδιοικητές αγρονομικών τμημάτων"
1.  
  Οι υποδιοικητές των Αγρονομικών τμημάτων φέρουν το βαθμό του Αγρονόμου και έχουν τις ακόλουθες αρμοδιό­τητες: α) Είναι άμεσοι βοηθοί των διοικητών και αναπληρώνουν αυτούς σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος. β) Επιβλέπουν τη διεξαγωγή των εργασιών και συντονίζουν τη δράση στους τομείς ευθύνης που τους ανατίθενται. γ) Ενημερώνονται για τα προβλήματα των τομέων ευθύνης τους, αξιολογούν αυτά και συμμετέχουν στο σχεδιασμό διάταξης της υπηρεσίας, για την αντιμετώπισή τους. δ) Λαμβάνουν γνώση της εισερχόμενης αλληλογραφίας και προσυπογράφουν όλα τα έγγραφα τα οποία υπογράφει ο διοικητής, ανάλογα με τους τομείς ευθύνης τους. ε) Συντάσσουν τις εκθέσεις αξιολόγησης του προσωπικού του τμήματος. στ) Εκτελούν κάθε άλλο καθήκον που ανατίθεται σ’ αυτούς με διαταγή των προϊσταμένων τους.
Άρθρο 22 "Αναπλήρωση Διοικούντων"
1.  
  Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας οι διοικούντες τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αγροφυλακής αναπληρώνονται ως εξής: α) Τον Αρχηγό αναπληρώνει ο βοηθός Αρχηγού (άρθρο 14 παρ. 1α του παρόντος). β) Το βοηθό Αρχηγού, ο αρχαιότερος μετά από αυτόν Αγρονομικός Διευθυντής του Αρχηγείου Ελληνικής Αγροφυλακής. γ) Τους Διευθυντές των Διευθύνσεων του Αρχηγείου, ο ανώτερος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ο αρχαιότερος Τμηματάρχης των τμημάτων της Διεύθυνσής τους. δ) Τους Τμηματάρχες των τμημάτων των Διευθύνσεων του Αρχηγείου, ο ανώτερος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ο αρχαιότερος υφιστάμενός τους. ε) Το Διευθυντή της Αγρονομικής Ακαδημίας, ο ανώτερος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ο αρχαιότερος Προϊστάμενος Σχολής. στ) Τους Διευθυντές των Διευθύνσεων Αγροφυλακής Περιφέρειας οι Υποδιευθυντές αυτών. ζ) Τους Υποδιευθυντές των Διευθύνσεων Αγροφυλακής Περιφέρειας, ο ανώτερος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ο αρχαιότερος διοικητής Αγρονομικού τμήματος δικαιοδοσίας τους.
Άρθρο 23 "Αρμοδιότητες Αρχιφυλάκων"
1.  
  Οι Αρχιφύλακες κατά την άσκηση των καθηκόντων τους έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) Κατευθύνουν, συντονίζουν και εποπτεύουν το έργο των Αγροφυλάκων του τομέα ευθύνης τους. β) Ελέγχουν τους Αγροφύλακες ως προς την ακριβή άσκηση των καθηκόντων τους και επιλαμβάνονται σε περιπτώσεις που είναι αναγκαία η παρέμβασή τους ή όταν διαταχθούν σχετικά. γ) Δέχονται καταγγελίες και παράπονα πολιτών και μεριμνούν για την επίλυση ή την περαιτέρω προώθησή τους. δ) Ενημερώνουν άμεσα τους προϊσταμένους τους, σε περιπτώσεις διάπραξης σοβαρών αδικημάτων ή συμβάντων αρμοδιότητας Ελληνικής Αγροφυλακής και υποβάλλουν σχετική αναφορά μετά το πέρας της υπηρεσίας τους. ε) Ασκούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται σε αυτούς, από τους οργανικούς νόμους και κανονισμούς της Ελληνικής Αγροφυλακής.
Άρθρο 24
1.  
  Οι Αγροφύλακες κατά την άσκηση των καθηκόντων τους αγρυπνούν για την πρόληψη και καταστολή, κάθε αγροτικού αδικήματος ή άλλων αξιοποίνων πράξεων αρμοδιότητας Ελληνικής Αγροφυλακής, που λαμβάνουν χώρα στον τομέα ευθύνης τους, μεριμνώντας ταυτόχρονα για την διασφάλιση τυχόν ιχνών και πειστηρίων, τη σύλληψη και προσαγωγή των δραστών στο αγρονομικό κατάστημα ή το αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον αυτό είναι δυνατόν και επιτρέπεται από το νόμο
2.  
  Επίσης, στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής τους:
 1. Περιπολούν συνεχώς στην περιοχή αρμοδιότητάς τους και διέρχονται τακτικά από αγροτικές εγκαταστάσεις ή καλλιέργειες ή άλλα σημεία που χρήζουν ιδιαίτερης επιτήρησης, όπως μονές, απομακρυσμένες κατοικίες, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, πηγές, υδροβιότοπους, αρχαιολογικούς χώρους κ.λ.π.
 2. Προβαίνουν σε εκτιμήσεις αγροζημιών και συνιστούν σε αντιδικούντες συμβιβαστική επίλυση των αστικών τους διαφορών που αφορούν τα αγροτικά κτήματα
 3. Εκτελούν υπηρεσία σκοπών αγρονομικών καταστημάτων και κρατητηρίων, καθώς και συνοδείες μεταγωγών κρατουμένων
 4. Ενημερώνουν άμεσα τους προϊσταμένους τους για κάθε συμβάν που, κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους, λαμβάνει χώρα ή υποπίπτει στην αντίληψή τους και ανήκει στην αρμοδιότητά τους.
 5. Σε συμβάντα που η αντιμετώπισή τους ανάγεται στην αρμοδιότητα άλλων φορέων ή υπηρεσιών, ενημερώνουν άμεσα και τις υπηρεσίες αυτές.
 6. Σε κάθε περίπτωση, μετά το πέρας της υπηρεσίας τους, συντάσσουν και υποβάλλουν σχετική έγγραφη αναφορά προς την υπηρεσία τους.
3.  
  Επιπλέον, ασκούν τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που τους ανατίθενται από τις ισχύουσες διατάξεις και τις διαταγές των προϊσταμένων τους
Άρθρο 25
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
2.  
  Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος
 • Τα άρθρα 5 παρ. 4 και 33 παρ. 3 του ν.3585/2007 «Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις» (Α΄- 148).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 (Α΄- 98).
 • Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ - 1432), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/ 9.2.2006 όμοια (Β΄ - 204).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού: α) Δαπάνη ύψους 20.000,00 Ευρώ, περίπου, για το τρέχον οικονομικό έτος, και 36.000,00 Ευρώ, περίπου, για καθένα από τα επόμενα έτη. β) Ενδεχόμενη δαπάνη από την άσκηση των επιμέρους αρμοδιοτήτων του τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αναφέρονται στη διεθνή συνεργασία της Ελληνικής Αγροφυλακής, τη διοργάνωση σεμιναρίων κ.λ.π. δεν μπορεί να προσδιορισθεί επακριβώς διότι εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα. Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται κατά το τρέχον οικονομικό έτος από τις σχετικές πιστώσεις του εκτελούμενου Π/Υ εξόδων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης Ε.Φ. 43-130 «ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗ» και κατά τα επόμενα οικονομικά έτη από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται για το σκοπό αυτό στον ίδιο ως άνω Π/Υ εξόδων του αντίστοιχου έτους.
 • Την υπ αριθμ. 175/2007 Γνωμοδότηση του Συμβου­λίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2007-08-02 Οργάνωση υπηρεσιών Ελληνικής Αγροφυλακής.
Τροποποίηση Τύπος
A/2007/179
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ1264 2005
Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλειακαι άλλες διατάξεις. 2007/3585 2007
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία