ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/139

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-08-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-08-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-07-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση - κατάργηση προξενικών αρχών και προξενικών γραφείων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση Προξενικού Γραφείου στην Πρεσβεία Αμπούτζα"
1.  
  Στην Πρεσβεία της Ελλάδας με έδρα την πρωτεύουσα της Νιγηρίας Αμπούτζα (Αbuja) συνιστάται Προξενικό Γραφείο με περιφέρεια αρμοδιότητας όλη την επικράτεια της χώρας
Άρθρο 2 "Σύσταση Άμισθου Προξενείου στο Νίγηρα"
1.  
  Συνιστάται Άμισθο Προξενείο της Ελλάδας με έδρα την πρωτεύουσα του Νίγηρα Νιαμέι (Νiamey) και περιφέρεια αρμοδιότητας όλη την επικράτεια της χώρας
Άρθρο 3 "Κατάργηση Προξενικού Γραφείου Πρεσβείας Λάγκος"
1.  
  Το Προξενικό Γραφείο, που συνεστήθη στην Πρεσβεία της Ελλάδας με έδρα το Λάγκος (Lagοs) της Νιγηρίας με το π.δ. 298/1973 (Α΄ 239), καταργείται λόγω μεταφοράς της έδρας της Πρεσβείας στην Αμπούτζα με το π.δ. 28/1991 (Α΄ 10).
Άρθρο 4 "Κατάργηση Προξενείου Λάγκος"
1.  
  Καταργείται το Προξενείο της Ελλάδας με έδρα την πόλη Λάγκος της Νιγηρίας
Άρθρο 5 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Εξωτερικών ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 6 του άρθρου 50 και της παραγράφου 1 του άρθρου 53 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του “Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών”» (Α΄ 117).
 • Τη διάταξη του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
 • Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 1432), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 (Β΄ 204) όμοιά της.
 • Τη γνώμη της Πρεσβείας της Ελλάδα με έδρα την πρωτεύουσα της Νιγηρίας Αμπούτζα, όπως διατυπώθηκε στο Φ. Νίγηρας/ ΑΣ 512/14.6.2006 έγγραφο και το Φ. 608/ΑΣ 820/25.10.2006 τηλεαντιγράφημά της.
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 147/2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση της Υπουργού Εξωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2007-08-02 Σύσταση - κατάργηση προξενικών αρχών και προξενικών γραφείων.
Τροποποίηση Τύπος
A/2007/180
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ1264 2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/5733/ΔΙΟΕ179 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/5733_ΔΙΟΕ179 2006
Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών». 2007/3566 2007
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/298 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/298 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/28 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/28 1991
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία