ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/140

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-08-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-08-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-07-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/100/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2006 για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας «για το επάγγελμα του νοσηλευτή υπευθύνου για γενικές φροντίδες και το επάγγελμα της μαίας».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/100/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2006 «για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας» όσον αφορά στο επάγγελμα του νοσηλευτή υπευθύνου για γενικές φροντίδες και της μαίας
Άρθρο 2 "(Οδηγία 2006/100/ΕΚ άρθρο 1 παρ. 2α )"
1.  
  Στο άρθρο 4 του π.δ/τος 40/1986 (ΦΕΚ Α΄/14/1986) όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα άρθρα 3 του π.δ/τος 266/2003 (ΦΕΚ Α΄/239/2003) και 2 του π.δ/τος 262/2004 (ΦΕΚ Α΄/256/2004) προστίθενται τα εξής: «στη Βουλγαρία: “?????????? ??????” στη Ρουμανία: asistent medical generalist”».
Άρθρο 3
1.  
  Στο άρθρο 10 του π.δ/τος 40/1986 (ΦΕΚ Α΄/14/1986) όπως αυτό συμπληρώθηκε με τα άρθρα 7 του π.δ/τος 266/2003 (ΦΕΚ Α΄/239/2003) και 3 του π.δ/τος 262/2004 (ΦΕΚ Α΄/256/2004) προστίθενται οι παράγραφοι 5 και 6 ως εξής: 5 1 Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του παρόντος, η Βουλγαρία μπορεί να επιτρέπει στους κατόχους του τίτλου “???????” (feldsher) που απονεμόταν στη Βουλγαρία πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 1999, οι οποίοι ασκούσαν το επάγγελμα δυνάμει του βουλγαρικού εθνικού συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων την 1η Ιανουαρίου 2000, να εξακολουθούν να ασκούν το εν λόγω επάγγελμα, έστω και εάν μέρη της δραστηριότητάς τους εμπίπτουν στο παρόν προεδρικό διάταγμα. 2 Οι κάτοχοι του βουλγαρικού τίτλου του “???????” (feldsher) που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν δικαιούνται επαγγελματικής αναγνώρισης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος. 6 Όσον αφορά τους ρουμανικούς τίτλους νοσηλευτών υπεύθυνων για γενικές φροντίδες μόνον, ισχύουν μόνον οι εξής διατάξεις περί κεκτημένων δικαιωμάτων Στην περίπτωση υπηκόων των κρατών μελών στους οποίους τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι νοσηλευτών υπεύθυνων για γενικές φροντίδες χορηγήθηκαν από τη Ρουμανία ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε στη Ρουμανία πριν από την ημερομηνία προσχώρησης και τα οποία δεν πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις κατάρτισης που ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 77/453/ΕΟΚ, αναγνωρίζονται τα ακόλουθα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι τυπικών προσόντων νοσηλευτών γενικών φροντίδων ως επαρκή απόδειξη εφόσον συνοδεύονται από πιστοποιητικό στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι των κρατών μελών ασκούν στη Ρουμανία, πραγματικά και νομίμως την δραστηριότητα νοσηλευτών υπεύθυνων για γενικές φροντίδες κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται κατωτέρω - δίπλωμα νοσηλευτή (Certificat de cοmpeten?e prοfesiοnale de asistent medical generalist) με μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση από ????l? pοstliceal? – πέντε συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την επταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού Στις δραστηριότητες αυτές πρέπει να περιληφθεί η ανάληψη πλήρους ευθύνης για το σχεδιασμό, την οργάνωση και την πραγματοποίηση της νοσοκομειακής περίθαλψης του ασθενούς.
Άρθρο 4 "Στην παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ/τος 40/1986 (ΦΕΚ Α΄/14/1986) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του π.δ/τος 266/2003 (ΦΕΚ Α΄/239/2003) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 4 του π.δ/τος 262/2004 (ΦΕΚ Α΄/256/2004) προστίθενται τα εξής: Μεταξύ των καταχω [...]"
2.  
  Diplοm? de licen?? de asistent medical generalist cu studii superiοare de lung? durat? 2. Uniνersit??i».
Άρθρο 5
1.  
  Στο άρθρο 4 του π.δ/τος 97/1986 (ΦΕΚ Α΄/35/1986) όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα άρθρα 11 του π.δ/τος 266/2003 (ΦΕΚ Α΄/239/2003) και 5 του π.δ/τος 262/2004 (ΦΕΚ Α΄/256/2004) προστίθενται τα εξής: «στη Βουλγαρία: - “??y?ep?a”, στη Ρουμανία: - “Μοα??.».
Άρθρο 6 "Στο άρθρο 10 του π.δ/τος 97/1986 (ΦΕΚ Α΄/35/1986) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρα 14 του π.δ/τος 266/2003 (ΦΕΚ Α΄/239/2003) και 6 του π.δ/τος 262/2004 (ΦΕΚ Α΄/256/2004) προστίθεται παρ. 6 ως εξής:"
6.  
  «Όσον αφορά τους ρουμανικούς τίτλους μαιών μόνον, ισχύουν οι εξής διατάξεις κεκτημένων δικαιωμάτων: Στην περίπτωση υπηκόων των κρατών μελών στους οποίους τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι νοσηλευτών μαιευτικής – γυναικολογίας (asistent medical οdstetric? – ginecοlοgie) χορηγήθηκαν από τη Ρουμανία πριν από την ημερομηνία προσχώρησης και τα οποία δεν πληρούν τις στοιχειώδης απαιτήσεις κατάρτισης που ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 80/155/ΕΟΚ, αναγνωρίζονται τα εν λόγω διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι ως επαρκή απόδειξη για τους σκοπούς εκτέλεσης των δραστηριοτήτων μαίας, εφόσον συνοδεύονται από βεβαίωση ότι αυτοί οι υπήκοοι κρατών μελών έχουν πραγματικά και νόμιμα ασκήσει στη Ρουμανία τις δραστηριότητες μαίας τουλάχιστον επί πέντε συναπτά έτη κατά τη διάρκεια των επτά ετών προ της χορηγήσεως της βεβαιώσεως.».
Άρθρο 7
1.  
  Στην παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ/τος 97/1986 (ΦΕΚ Α΄/35/1986) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του π.δ/τος 266/2003 (ΦΕΚ Α΄/239/2003) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του π.δ/τος 262/2004 (ΦΕΚ Α΄/256/2004) παρεμβάλλονται τα εξής: Μεταξύ των καταχωρίσεων για το Βέλγιο και για την Τσεχική Δημοκρατία προστίθεται: «???????? ??????? ?? ????? ??????????? ?? ????????????? – ??????????????? ?????? “?????????” ? ????????????? ???????????? “????????” ???????????» και μεταξύ των καταχωρίσεων για την Πορτογαλία και τη Σλοβενία: «Rοm?nia Diplοm? de licen?? de mοa?? Uniνersit??i».
Άρθρο 8
1.  
  Κάθε διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος καταργείται
2.  
  Η ισχύς του παρόντος π.δ/τος αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2007. Στον Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος προεδρικού διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 3 του ν. 1338/1983 (Α΄ 34), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), του άρθρου 4 του ίδιου ν. 1338/1983, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70) και τροποποιήθηκε τελικώς με το άρθρο 48 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312). Β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α΄/98/2005).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 30356/2006 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο Γιαννόπουλο και Γεώργιο Κωνσταντόπουλο» (ΦΕΚ Β΄/311/2006).
 • Την υπ’ αριθμ. 121/2007 γνωμοδότηση του ΣτΕ ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/30356 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/30356 2006
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2006/100/ΕΕ (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/100_ΕΕ 2006
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. 2005/3427 2005
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/40 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/40 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/97 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/97 1986
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις των Οδηγιών 89/594/ΕΟΚ, 89/595/ΕΟΚ, 90/658/ ΕΟΚ και της Οδηγίας 2001/19/ΕΚ, που αφορούν το επάγγελμα του νοσηλευτού υπεύθυνου για γενικές φροντίδες και το επάγγελμα της μαίας. 2003/266 2003
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 266/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των Οδηγιών 89/594/ΕΟΚ, 89/595/ΕΟΚ, 90/658/ΕΟΚ και της Οδηγίας 2001/19/ΕΚ, που αφορούν το επάγγελμα του νοσηλευτή υπευθύνου για γενικές φροντίδες και το επάγγελμ[...]" 2004/262 2004
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία