ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/142

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-08-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-08-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-07-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις του Παραρτήματος ΙΙ της Πράξης περί των όρων προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας, που αποτέλεσε αναπόσπαστο τμήμα της σχετικής Συνθήκης, που κυρώθηκε με τον ν. 3236/2004 (ΦΕΚ 60 Α΄) καθώς και τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/100/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2006 για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας για το επάγγελμα του ιατρού και τροποποίηση του π.δ. 84/1986 (ΦΕΚ 31 Α΄), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ. 38/2004 (ΦΕΚ 35 Α΄).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας τόσο προς τις διατάξεις του Παραρτήματος ΙΙ της Πράξης περί των όρων προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας, που αποτέλεσε αναπόσπαστο τμήμα της σχετικής Συνθήκης, που κυρώθηκε με τον ν. 3236/2004 (ΦΕΚ 60 Α΄), όσο και προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/100/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2006 που αφορούν στο επάγγελμα του ιατρού και η τροποποίηση του π.δ. 84/1986 (ΦΕΚ 31 Α΄), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ. 38/2004 (ΦΕΚ 35 Α΄).
Άρθρο 2
1.  
  (Παράρτημα Α΄ της Οδηγίας 93/16/ΕΚ, όπως προστέθηκε με το αρ. 14 παρ. 1 της Οδηγίας 2001/19/ΕΚ και τροποποιήθηκε με το Παράρτημα ΙΙ της Πράξης «περί των όρων προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας», που αποτέλεσε αναπόσπαστο τμήμα της σχετικής Συνθήκης, που κυρώθηκε με τον ν. 3236/2004 (ΦΕΚ 60 Α΄). Το αρ. 5 παρ. 2 του π.δ. 84/1986 (ΦΕΚ 31 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ. 1 του π.δ. 38/2004, συμπληρώνεται ως εξής: Στον Πίνακα με τίτλο «Διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι ιατρικής»: Μεταξύ των καταχωρίσεων για το Βέλγιο και τη Δανία παρεμβάλλονται τα εξής:.
Άρθρο 3
1.  
  (Παράρτημα Β΄ της Οδηγίας 93/16/ΕΚ, όπως προστέθηκε με το αρ. 14 παρ. 3 και 4 της Οδηγίας 2001/19/ΕΚ και τροποποιήθηκε με το Παράρτημα ΙΙ της Πράξης «περί των όρων προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας», που αποτέλεσε αναπόσπαστο τμήμα της σχετικής Συνθήκης, που κυρώθηκε με τον ν. 3236/2004 (ΦΕΚ 60 Α΄). Το αρ. 8 παρ. 1 του π.δ. 84/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 παρ. 1 του π.δ. 38/2004, συμπληρώνεται ως εξής: Στον Πίνακα με τίτλο «Διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι ιατρικής ειδικότητας» : Μεταξύ των καταχωρίσεων για το Βέλγιο και τη Δανία παρεμβάλλονται τα εξής:.
Άρθρο 4
1.  
  [Παράρτημα Α΄ της Οδηγίας 93/16/ΕΚ, όπως προστέθηκε με το αρ. 14 παρ. 1 της Οδηγίας 2001/19/ΕΚ και τροποποιήθηκε από το Παράρτημα της Οδηγίας 2006/100/ΕΚ, σημείο ΙΙΙ. 1. (ε) ]. Το αρ. 5 παρ. 2 του π.δ. 84 /1986 (ΦΕΚ 31 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ. 1 του π.δ. 38/2004 και συμπληρώνεται από το άρθρο 2 του παρόντος, συμπληρώνεται περαιτέρω ως εξής: Στον Πίνακα με τίτλο «Διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι ιατρικής»: Μεταξύ των καταχωρίσεων για το Βέλγιο και την Τσεχική Δημοκρατία προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:.
Άρθρο 5
1.  
  [Παράρτημα Β΄ της Οδηγίας 93/16/ΕΚ, όπως προστέθηκε με το αρ. 14 παρ. 3 και 4 της Οδηγίας 2001/19/ΕΚ και τροποποιήθηκε από το Παράρτημα της Οδηγίας 2006/100/ΕΚ, σημείο ΙΙΙ. 1. (στ) ]. Το αρ. 8 παρ. 1 του π.δ. 84/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 παρ.1 του π.δ. 38/2004, και συμπληρώνεται με το άρθρο 3 του παρόντος, συμπληρώνεται περαιτέρω ως εξής: Στον Πίνακα με τίτλο «Διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι ιατρικής ειδικότητας» : Μεταξύ των καταχωρίσεων για το Βέλγιο και την Τσεχική Δημοκρατία προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:.
Άρθρο 6
1.  
  [Παράρτημα Γ’ της Οδηγίας 93/16/ΕΚ, όπως προστέθηκε με το αρ. 14 παρ. 5 της Οδηγίας 2001/19/ΕΚ και τροποποιήθηκε με το Παράρτημα ΙΙ της Πράξης «περί των όρων προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας», που αποτέλεσε αναπόσπαστο τμήμα της σχετικής Συνθήκης, που κυρώθηκε με τον ν. 3236/2004 (ΦΕΚ 60 Α΄) καθώς και το Παράρτημα της Οδηγίας 2006/100/ΕΚ, σημείο ΙΙΙ. 1. (ζ)]. Οι ονομασίες ιατρικών ειδικοτήτων του αρ. 8 παρ. 2 του π.δ. 84/ 1986, όπως αντικαταστάθηκαν από τους πίνακες του άρθρου 5 παρ. 2 του π.δ. 38/2004, με τίτλο «Διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι ιατρικής ειδικότητας / Τίτλοι εκπαίδευσης σε ιατρική ειδικότητα» αντικαθίσταται ως εξής:.
Άρθρο 7 "(άρθρο 9β Οδηγίας 93/16/ΕΟΚ, όπως προστέθηκε με την Οδηγία 2006/100/ΕΚ)"
1.  
  Το αρ. 12 παρ. 1 του π.δ. 84/1986, όπως τροποποιήθηκε από το αρ. 7 του π.δ. 38/2004, συμπληρώνεται ως εξής: 6 Όσον αφορά στους κατόχους του τίτλου «???????» (feldsher), που απονεμόταν στη Βουλγαρία πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 1999, οι οποίοι ασκούσαν το επάγγελμα δυνάμει του βουλγαρικού εθνικού συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων την 1η Ιανουαρίου 2000, η Βουλγαρία μπορεί να τους επιτρέπει να εξακολουθούν να ασκούν το εν λόγω επάγγελμα έστω και αν μέρη της δραστηριότητάς τους εμπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας 93/16/ΕΟΚ ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 7 Οι κάτοχοι του βουλγαρικού τίτλου του « ???????» (feldsher) που αναφέρεται στην παρ. 6 δεν δικαιούνται επαγγελματικής αναγνώρισης στα άλλα κράτη μέλη δυνάμει της Οδηγίας 93/16/ΕΟΚ .
Άρθρο 8
1.  
  Η ισχύς των άρθρων 2 και 3 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος καθώς και του άρθρου 6 καθ’ ό μέρος αφορά τις δέκα χώρες που προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1.5.2004, αρχίζει την 1η Μαΐου 2004.
2.  
  Η ισχύς των άρθρων 4 και 5 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος καθώς και του άρθρου 6 καθ’ ό μέρος αφορά την Βουλγαρία και τη Ρουμανία αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2007. Στον Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 4 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 34, τ. Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο, στα αποθεματικά και προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕURΑΤΟΜ» (ΦΕΚ 70, τ. Α΄) και τροποποιήθηκε διαδοχικώς με το άρθρο 7 του ν. 1775/1988 (101 Α΄), το άρθρο 31 του ν. 2076/1992 (130 Α΄), το άρθρο 19 του ν. 2367/1995(ΦΕΚ 261 Α΄), το άρθρο 22 του ν. 2789/2000 (ΦΕΚ 21 Α΄) και το αρ. 48 του ν. 3427/2005 (Α΄312) καθώς και του αρ. 3 του ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε από το αρ. 65 του ν. 1892/1990 «για τον εκσυγχρονισμό και την Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 101). β) Του άρθρου δεύτερου του ν. 2077/1992 «Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη» (ΦΕΚ 136, τ. Α΄). γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄). δ) του άρθρου δεύτερου του ν. 3236/2004.
 • Την υπ’ αριθμ. 30356/15.3.2006 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο Γιαννόπουλο και Γεώργιο Κωνσταντόπουλο» (ΦΕΚ 311 Β΄).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 124/2007 Γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2007-08-02 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις του Παραρτήματος ΙΙ της Πράξης περί των όρων προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας, που αποτέλεσε αναπόσπαστο τμήμα της σχετικής Συνθήκης, που κυρώθηκε με τον ν. 3236/2004 (ΦΕΚ 60 Α΄) καθώς και τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/100/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2006 για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας για το επάγγελμα του ιατρού και τροποποίηση του π.δ. 84/1986 (ΦΕΚ 31 Α΄), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ. 38/2004 (ΦΕΚ 35 Α΄).
Τροποποίηση Τύπος
A/2007/181
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/30356 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/30356 2006
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2006/100/ΕΕ (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/100_ΕΕ 2006
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη. 1992/2077 1992
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
Κύρωση της Συνθήκης μεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, του Βασιλείου της Δανίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του[...]" 2004/3236 2004
Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. 2005/3427 2005
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/84 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/84 1986
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις των Οδηγιών 2001/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2001, 1999/46/ΕΚ, 98/63/ΕΚ, 98/21/ΕΚ, 93/16/ΕΟΚ, που αφορούν το επάγγελμα του ιατρού. 2004/38 2004
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία