ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/143

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-08-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-08-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-07-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις του Παραρτήματος ΙΙ της Πράξης περί των όρων προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας, που αποτέλεσε αναπόσπαστο τμήμα της σχετικής Συνθήκης, που κυρώθηκε με το ν. 3236/2004 (ΦΕΚ 60 τ. Α΄), καθώς και τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/100/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2006 για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας για το επάγγελμα του οδοντιάτρου και τροποποίηση του π.δ. 98/1986 (ΦΕΚ 35 τ. Α΄), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ. 240/2004 (ΦΕΚ 222 τ.Α΄).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας τόσο προς τις διατάξεις του Παραρτήματος ΙΙ της Πράξης περί των όρων προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας, που αποτέλεσε αναπόσπαστο τμήμα της σχετικής Συνθήκης, που κυρώθηκε με το ν. 3236/2004 (ΦΕΚ 60 τ. Α΄), όσο και προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/100/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2006 για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας για το επάγγελμα του οδοντιάτρου και τροποποίηση του π.δ. 98/1986 (ΦΕΚ 35 τ. Α΄), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ. 240/2004 (ΦΕΚ 222 τ.Α΄)».
Άρθρο 2
1.  
  (Παράρτημα της Οδηγίας 89/594/ΕΚ όπως προστέθηκε με το αρ. 5, παρ. 1 και 2 της Οδηγίας 2001/19/ΕΚ και τροποποιήθηκε με το Παράρτημα ΙΙ της Πράξης «περί των όρων προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας, που αποτέλεσε αναπόσπαστο τμήμα της σχετικής Συνθήκης, που κυρώθηκε με το ν. 3236/2004 (ΦΕΚ 60 τ. Α΄). Ο πίνακας του άρθρου 6 παρ. 2 του π.δ. 98/1986 (ΦΕΚ 35 Α΄) όπως αντικαταταστάθηκε από το άρθρο 3 του π.δ. 240/2004 (ΦΕΚ 222 τ.Α΄), συμπληρώνεται ως εξής: Στον πίνακα με τίτλο «Διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι οδοντιατρικής» μεταξύ των καταχωρήσεων για το Βέλγιο και για τη Δανία, παρεμβάλλονται τα εξής:.
Άρθρο 6
1.  
  (Άρθρο 7 παρ. 2 και άρθρο 19 Οδηγίας 78/686/ΕΟΚ /άρθρο 14 Οδηγίας 89/594/ΕΟΚ/ άρθρο 5 παρ. 7 Οδηγίας 2001/19/ΕΚ, όπως προστέθηκε με την Οδηγία 2006/100/ΕΚ) Στην παρ. 4 του άρθρου 10 του π.δ. 98/1986 (ΦΕΚ 35 τ.Α), που προστέθηκε με το άρθρο 6 του π.δ. 240/2004 (ΦΕΚ 222 τ. Α΄), προστίθενται τα παρακάτω εδάφια: «Από την 1η Ιανουαρίου 2007 αναγνωρίζονται για τους σκοπούς της εκτέλεσης των δραστηριοτήτων του άρθρου 1 της Οδηγίας 78/686/ΕΟΚ, τα διπλώματα,πιστοποιητικά και άλλοι επίσημοι τίτλοι γιατρού οι οποίοι έχουν χορηγηθεί στη Ρουμανία σε πρόσωπα που είχαν αρχίσει τις πανεπιστημιακές ιατρικές σπουδές τους πριν την 1η Οκτωβρίου 2003 εφόσον συνοδεύονται από βεβαίωση των αρμοδίων ρουμανικών αρχών, ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν πραγματικά, νόμιμα και κατά κύριο επάγγελμα ασκήσει στη Ρουμανία τις δραστηριότητες που ορίζονται στο άρθρο 5 της οδηγίας 78/687/ΕΟΚ τουλάχιστον επί τρία συναπτά έτη κατά τη διάρκεια των πέντε ετών προ της χορηγήσεως της βεβαιώσεως και ότι διαθέτουν άδεια ασκήσεως των δραστηριοτήτων αυτών υπό τους ίδιους όρους με τους κατόχους του διπλώματος που αναφέρεται στο Παράρτημα Α της Οδηγίας 78/686/ΕΟΚ. Απαλλάσσονται από την απαίτηση της τριετούς πρακτικής η οποία αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο τα πρόσωπα τα οποία περάτωσαν επιτυχώς σπουδές τουλάχιστον τριών ετών που βεβαιώνονται από τις αρμόδιες αρχές ως ισότιμες με την κατάρτιση που αναφέρεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 78/687/ΕΟΚ».
Άρθρο 7 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς των άρθρων 2 και 3 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από 1.5.2004,σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της Συνθήκης Προσχώρησης των δέκα χωρών της προηγούμενης διεύρυνσης, που κυρώθηκε με το ν. 3236/2004 και στο άρθρο τρίτο του αυτού νόμου.
2.  
  Η ισχύς των άρθρων 4,5 και 6 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από 1.1.2007 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2006/100/ΕΚ. Στον Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • 1.Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 3 του ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 «για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101, τ.Α΄), καθώς και του άρθρου 4 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 34, τ.Α΄), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 4 του νόμου 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο Κεφάλαιο, στα αποθεματικά και προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕURΑΤΟΜ» (ΦΕΚ 70, τ.Α΄) και τροποποιήθηκε διαδοχικά: με το άρθρο 7 του ν. 1775/1988 (Α΄ 101), το άρθρο 31 του ν. 2076/1992 (Α΄ 130),το άρθρο 19 του ν. 2367/1995 (Α΄ 261), το άρθρο 22 του ν. 2789/2000 (Α΄ 21) και το άρθρο 48 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312). β) Του άρθρου δεύτερου του ν. 2077/1992 «Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ενωση» και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη» (ΦΕΚ 136, τ.Α΄) γ) Του άρθρου δεύτερου του ν. 3236/2004 «Κύρωση της Συνθήκης μεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, του Βασιλείου της Δανίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας (Κρατών- Μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης) και της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας,της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας,της Δημοκρατίας της Μάλτας,της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας για την προσχώρηση της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας». δ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Οργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄)
 • Την υπ’ αριθμ. 30356/15.3.2006 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο Γιαννόπουλο και Γεώργιο Κωνσταντόπουλο» (ΦΕΚ 311 Β΄/15.3.2006).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού
 • Την υπ’ αριθμ. 125/2007 Γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2007-08-02 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις του Παραρτήματος ΙΙ της Πράξης περί των όρων προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας, που αποτέλεσε αναπόσπαστο τμήμα της σχετικής Συνθήκης, που κυρώθηκε με το ν. 3236/2004 (ΦΕΚ 60 τ. Α΄), καθώς και τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/100/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2006 για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας για το επάγγελμα του οδοντιάτρου και τροποποίηση του π.δ. 98/1986 (ΦΕΚ 35 τ. Α΄), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ. 240/2004 (ΦΕΚ 222 τ.Α΄).
Τροποποίηση Τύπος
A/2007/182
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/30356 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/30356 2006
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2006/100/ΕΕ (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/100_ΕΕ 2006
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη. 1992/2077 1992
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
Κύρωση της Συνθήκης μεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, του Βασιλείου της Δανίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του[...]" 2004/3236 2004
Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. 2005/3427 2005
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/98 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/98 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2004/240 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/240 2004
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία