ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/147

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-08-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-08-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-07-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αναβάθμιση, υποβάθμιση και σύνθεση προσωπικού έμμισθων προξενικών αρχών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Αναβάθμιση Προξενείου Σμύρνηςσε Γενικό Προξενείο-υποβάθμισηΓενικού Προξενείου Βίντχουκ σε Προξενείο α) Το Προξενείο της Ελλάδας με έδρα την πόλη Σμύρνη της Τουρκίας αναβαθμίζεται σε Γενικό Προξενείο. β) Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας με έδρα την πρωτεύουσα της Ναμίμπια Βίντχουκ υποβαθμίζεται σε Προξενείο.
Άρθρο 2 "α) Ανακατανέμονται οι θέσεις προσωπικού των αρχών της εξωτερικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών με τη μεταφορά στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας με έδρα την πόλη Σμύρνη της Τουρκίας των ακόλουθων θέσεων:"
1.  
  μίας (1) θέσης Πληρεξουσίου Υπουργού Β΄ ή Συμβούλου Πρεσβείας Α΄ ή Β΄ από το Προξενείο Βίντχουκ και
2.  
  μίας (1) θέσης οδηγού από το Γενικό Προξενείο Μπάνια Λούκα
 1. Απαλείφονται οι περιπτώσεις 50 (Γενικό Προξενείο Βίντχουκ) των Γενικών Προξενείων και 11 (Προξενείο Σμύρνης) των Προξενείων του πίνακα Β΄ (ΕΜΜΙΣΘΕΣ ΠΡΟΞΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ) του άρθρου 2 του π.δ. 194/1998 (Α΄ 144), όπως η περίπτωση 50 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 2694/1999 «Σύσταση Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών και σύνθεση του προσωπικού τους» (Α΄ 55).
 2. 15 Προξενείο Βίντχουκ Πρόξενος-Σύμβουλος Πρεσβείας Β΄ ή Γραμματέας Πρεσβείας Α΄ ή Β΄ Ένας (1) υπάλληλος κλάδου Π.Ε. και Τ.Ε. Διοικητικού ΚλητήραςΦύλακας-Θυρωρός Οικιακός Βοηθός .
 3. Στα Γενικά Προξενεία του πίνακα Β΄ (ΕΜΜΙΣΘΕΣ ΠΡΟΞΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ) του άρθρου 2 του π.δ. 194/1998, όπως το άρθρο 2 συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 2694/1999 (Α΄ 55), την παράγραφο 2 του άρθρου 52 του ν. 3283/2004 (Α΄ 210) και την παράγραφο 3 του άρθρου τρίτου του ν. 3451/2006 (Α΄ 69), προστίθεται περίπτωση 58 ως εξής:
 4. 58 Γενικό Προξενείο Σμύρνης Γενικός Πρόξενος-Πληρεξούσιος Υπουργός Β΄ ή Σύμβουλος Πρεσβείας Α΄ ή Β΄ Πρόξενος-Γραμματέας Πρεσβείας Α΄ ή Β΄ Τρεις (3) υπάλληλοι κλάδου Π.Ε. και Τ.Ε. Διοικητικού Υπάλληλος κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής Ιδιαίτερος Γραμματέας ΜεταφραστήςΚλητήρας ΟδηγόςΔύο (2) Φύλακες-Θυρωροί Οικιακός Βοηθός .
Άρθρο 3 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Εξωτερικών ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 50 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του “Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών”» (Α΄ 117).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
 • Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 1432), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 (Β΄ 204) όμοιά της.
 • Τη γνώμη της Πρεσβείας της Ελλάδας με έδρα την Άγκυρα, όπως διατυπώθηκε στα υπ’ αριθμ. Φ. 608.2/386/ ΑΣ 3017/15.12.2006, Φ. 608.2/177/ΑΣ 1361/13.6.2006 καιΦ. 608.1/36/ΑΣ 892/18.4.2006 τηλεαντιγραφήματά της.
 • Τη γνώμη της ΣΤ1 Διεύθυνσης Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών, όπως διατυπώθηκε στο υπ’ αριθμ. Π5/37-21797/ ΑΣ9509/3.7.2007 έγγραφό της.
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους πενήντα επτά χιλιάδων ευρώ (57.000,00€) περίπου κατά το τρέχον οικονομικό έτος, είκοσι δύο χιλιάδων ευρώ (22.000,00€) περίπου κατά τα έτη 2008, 2010 και 2012 και εβδομήντα δύο χιλιάδων ευρώ (72.000,00€) περίπου κατά τα έτη 2009 και 2011, η οποία θα καλύπτεται κατά το τρέχον έτος από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εξωτερικών (Ε.Φ.: 09-120 και Κ.Α.Ε.: 0248, 0284, 0343, 0714 και 5123) και κατά τα επόμενα έτη από τις πιστώσεις, που θα εγγράφονται στον ανωτέρω προϋπολογισμό για το σκοπό αυτό.
 • Την υπ’ αριθμ. 158/2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εξωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2007-08-03 Αναβάθμιση, υποβάθμιση και σύνθεση προσωπικού έμμισθων προξενικών αρχών.
Τροποποίηση Τύπος
A/2007/185
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ1264 2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/5733/ΔΙΟΕ179 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/5733_ΔΙΟΕ179 2006
ΝΟΜΟΣ 1999/2694 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2694 1999
Οργάνωση των Υπηρεσιών Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών και άλλες διατάξεις. 2003/3196 2003
Ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις. 2004/3283 2004
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημο­σίου και της Τράπεζας της Ελλάδος για την εκτύπωση αυτοκόλλητων θεωρήσεων εισόδου (ΕΑΘΕ) και άλλες διατάξεις. 2006/3451 2006
Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών». 2007/3566 2007
Περί συνθέσεως προσωπικού διπλωματικών και προξενικών αρχών. 1998/194 1998
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία