Κωδικοποίηση των διατάξεων κανονιστικών διαταγμάτων και κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων της εθνικής νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι διατάξεις των κανονιστικών προεδρικών διαταγμάτων και των κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων της εθνικής νομοθεσίας για τα ναρκωτικά που έχουν εκδοθεί έως 31.12.2006 και συγκεκριμένα: 1) του π.δ. 139/1989 «Αρμοδιότητες και λειτουργία του Συντονιστικού Οργάνου Δίωξης Ναρκωτικών» (ΦΕΚ Α΄ 66), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 126/1990 «Συμπλήρωση των διατάξεων του π.δ. 139/1989 “Αρμοδιότητες και λειτουργία του Συντονιστικού Οργάνου Δίωξης Ναρκωτικών” (ΦΕΚ Α΄ 66)» (ΦΕΚ Α΄ 51), 2) της υπ’ αριθμ. Α 2β/οικ. 3981/7.10.1987 απόφασης Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Συμβουλευτικά υποστηρικτικά και θεραπευτικά προγράμματα» (ΦΕΚ Β΄ 577), 3) της υπ’ αριθμ. Α 2β/οικ. 3982/7.10.1987 απόφασης Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Ενιαία επιστημονικά κριτήρια για τη διάγνωση της εξάρτησης» (ΦΕΚ Β΄ 577), 4) της υπ’ αριθμ. Α 2β/οικ. 3983/7.10.1987 απόφασης Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Οργάνωση, λειτουργία, Διοίκηση του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)» (ΦΕΚ Β΄ 577), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. Α2β/οικ.2280/2.5.1988 απόφαση Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Αντικατάσταση και συμπλήρωση των διατάξεων της Α2Β/οικ.3983/7.10.1987 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 577) σχετικής με την οργάνωση, λειτουργία και διοίκηση του ΚΕΘΕΑ» (ΦΕΚ Β΄ 270) και με την υπ’ αριθμ. οικ.245/2.2.1994 απόφαση Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Αντικατάσταση και συμπλήρωση των διατάξεων της Α 2β/οικ. 3983/7.10.1987 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 577) σχετικής με την οργάνωση, λειτουργία και διοίκησης του ΚΕΘΕΑ» (ΦΕΚ Β΄ 74), 5) της υπ’ αριθμ. Α 2β/οικ. 3984/7.10.1987 απόφασης Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Προϋποθέσεις φαρμακευτικής καταστολής του σωματικού στερητικού συνδρόμου» (ΦΕΚ Β΄ 577), 6) της υπ’ αριθμ. Φ14/Α6/Β570/20.1.1988 απόφασης Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Ίδρυση νέων παραρτημάτων της Ειδικής Διαχείρισης Ναρκωτικών Αθηνών» (ΦΕΚ Β΄ 16), 7) της υπ’ αριθμ. Φ. 18/Α6/ Β1039/29.1.1988 απόφασης Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Εσωτερικός Κανονισμός Επιτροπής Ναρκωτικών» (ΦΕΚ Β΄ 87), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ. 18/Α7β/9625 οικ./2.12.1998 απόφαση Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Επιτροπής Ναρκωτικών» (ΦΕΚ Β΄ 1260), 8) της υπ’ αριθμ. Α6β.6543/15.7.1988 απόφασης Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων της διάθεσης των ουσιών του άρθρου 4 του ν. 1729/1987 και ορισμός φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων ή σκευασμάτων που υπάγονται στον ίδιο νόμο. Τύπος και σχήμα της συνταγής ναρκωτικών του άρθρου 7, του ίδιου νόμου» (ΦΕΚ Β΄ 535), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. Α6/5777/11.6.1990 απόφαση Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Τροποποίηση και συμπλήρωση της Απόφασης Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφ/σεων αριθμ. Α6β.6543/15.8.1988 περί “Καθορισμού όρων και προϋποθέσεων της διάθεσης των ουσιών του άρθρου 4 του ν. 1729/1987, ορισμού φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που υπάγονται στον ίδιο νόμο και ορισμού τύπου και σχήματος της συνταγής ναρκωτικών’’» (ΦΕΚ Β΄ 356), 9) της υπ’ αριθμ. 10941/15.9.1989 απόφασης Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Καθορισμός φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 1729/1987» (ΦΕΚ Β΄ 876), 10) της υπ’ αριθμ. Α6β/11420/28.11.1990 απόφασης Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Καθορισμός φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που περιέχουν την ουσία κωδεϊνη του πίνακα Γ΄ του άρθρου 4 του ν. 1729/1987 σε ποσότητα όχι μεγαλύτερη από 200 χιλιοστόγραμμα ανά συσκευασία» (ΦΕΚ Β΄ 757), 11) της υπ’ αριθμ. Α6β/1066/21.1.1991 απόφασης Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Καθορισμός φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 1729/1987» (ΦΕΚ Β΄ 49), 12) της υπ’ αριθμ. ΑΒβ/2502/27.2.1991 απόφασης Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Καθορισμός φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος που εμπίπτει στις διατάξεις του ν. 1729/1987» (ΦΕΚ Β΄ 130), 13) της υπ’ αριθμ. Α6β/10827/5.10.1991 απόφασης Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Καθορισμός φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος που εμπίπτει στις διατάξεις του ν. 1729/1987» (ΦΕΚ Β΄ 953), 14) της υπ’ αριθμ. Α6Ββ/1138/25.1.1992 απόφασης Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Καθορισμός φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 1729/1987» (ΦΕΚ Β΄ 84), 15) της υπ’ αριθμ. Α6Β/8385/24.7.1992 απόφασης Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Καθορισμός φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 1729/1987» (ΦΕΚ Β΄ 510), 16) της υπ’ αριθμ. Υ6Β/11/4.1.1993 απόφασης Υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Καθορισμός φαρμακευτικού σκευάσματος που εμπίπτει στις διατάξεις του ν. 1729/1987» (ΦΕΚ Β΄ 20), 17) της υπ’ αριθμ. Υ6β/14285/23.12.1993 απόφασης Υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Καθορισμός φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 1729/1987 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ν. 2161/1993» (ΦΕΚ Β΄ 27/1994), 18) της υπ’ αριθμ. Υ6Β/850/21.1.1994 απόφασης Υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Καθορισμός φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 1729/1987» (ΦΕΚ Β΄ 77), 19) της υπ’ αριθμ. Υ6Β/5105/27.4.1994 απόφασης Υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Καθορισμός φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 1729/1987 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ν. 2161/1993» (ΦΕΚ Β΄ 344), 20) της υπ’ αριθμ. Υ6Β/2373/14.2.1995 απόφασης Υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Καθορισμός φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 1729/1987, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ν. 2161/1993» (ΦΕΚ Β΄ 175), 21) της υπ’ αριθμ. ΓΕΟ/25/20.3.1995 απόφασης Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία πειραματικών προγραμμάτων (Π.Π.Υ.) για εξαρτημένους χρήστες ηρωίνης (Ε.Χ.Η.)» (ΦΕΚ Β΄ 254), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΓΕΟ/270/23.12.1997 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας «Συμπλήρωση και τροποποίηση των αποφάσεων ΓΕΟ/25 (ΦΕΚ Β΄ 254) και ΓΕΟ/35 (ΦΕΚ Β΄ 307)» (ΦΕΚ Β΄ 15/21.1.1998), 22) της υπ’ αριθμ. ΓΕΟ35/13.4.1995 απόφασης Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Ίδρυση Πειραματικών Προγραμμάτων Υποκατάστασης (Π.Π.Υ.) για Εξαρτημένους Χρήστες Ηρωίνης (Ε.Χ.Η.) από το ΟΚΑΝΑ σε συνεργασία με το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και το Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής (Κ.Ψ.Υ.) στην Αθήνα» (ΦΕΚ Β΄ 307), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΓΕΟ/270/1997 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας «Συμπλήρωση και τροποποίηση των αποφάσεων ΓΕΟ/25 (ΦΕΚ Β΄ 254) και ΓΕΟ/35 (ΦΕΚ Β΄ 307)» (ΦΕΚ Β΄ 15/21.1.1998), 23) της υπ’ αριθμ. Υ6Β/4584/27.3.1995 απόφασης Υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Καθορισμός φαρμακευτικού σκευάσματος που εμπίπτει στις διατάξεις του ν. 1729/1987 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ν. 2161/1993» (ΦΕΚ Β΄ 347), 24) της υπ’ αριθμ. Υ6β/13257οικ./30.12.1996 απόφασης Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Καθορισμός φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 1729/1987 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ν. 2161/1993» (ΦΕΚ Β΄ 33/1997), 25) της υπ’ αριθμ. ΔΥ9α/2148/3.10.1997 κοινής απόφασης Υπουργών Εξωτερικών, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας «Καταβολή εισφορών της Ελλάδας σε Διεθνείς Οργανισμούς» (ΦΕΚ Β΄ 914), 26) της υπ’ αριθμ. ΓΕΟ οικ.151/29.1.1998 κοινής απόφασης Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας «Λειτουργία Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα ναρκωτικά και την τοξικομανία (Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν.)» (ΦΕΚ Β΄ 291), 27) της υπ’ αριθμ. 3331.1.1.98/3.3.1998 απόφασης Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Όροι φύλαξης και ορθής χρησιμοποίησης των διατιθέμενων για εκπαιδευτικούς σκοπούς ναρκωτικών ουσιών» (ΦΕΚ Β΄ 315), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2331.1/01/2001/2.1.2001 απόφαση Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Όροι φύλαξης και ορθής χρησιμοποίησης των διατιθεμένων για εκπαιδευτικούς σκοπούς ναρκωτικών ουσιών» (ΦΕΚ Β΄ 64), 28) της υπ’ αριθμ. Α7β/οικ.4643/27.5.1998 απόφασης Υφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Καθορισμός φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 1729/1987 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ν. 2161/1993» (ΦΕΚ Β΄ 619), 29) της υπ’ αριθμ. Α7β/5587οικ./30.6.1998 απόφασης Υφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Καθορισμός φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 1729/1987» (ΦΕΚ Β΄ 740), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3γ/οικ.8457/25.1.2005 απόφαση Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Α7β/5587/30.6.1988 υπουργικής απόφασης καθορισμού φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που εμπίτπουν στις διατάξεις του ν. 1729/1987» (ΦΕΚ Β΄ 107), 30) της υπ’ αριθμ. Α7β/οικ.5189/17.7.1998 απόφασης Υφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Καθορισμός φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 1729/1987» (ΦΕΚ Β΄ 828), 31) της υπ’ αριθμ. Α7Β/οικ.8329/9.10.1998 απόφασης Υφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Καθορισμός φαρμακευτικών (κτηνιατρικών) ιδιοσκευασμάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 1729/1987 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ν. 2161/1993» (ΦΕΚ Β΄ 1138), 32) της υπ’ αριθμ. Α7Β/οικ.8330/9.10.1998 απόφασης Υφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Καθορισμός φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 1729/1987» (ΦΕΚ Β΄ 1138), 33) της υπ’ αριθμ. Α7β/3746οικ./7.6.1999 απόφασης Υφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Καθορισμός φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος που εμπίπτει στις διατάξεις του ν. 1729/1987 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ν. 2161/1993» (ΦΕΚ Β΄ 1313), 34) της υπ’ αριθμ. 6501/7/2-κστ΄/27.7.1999 απόφασης Υπουργού Δημόσιας Τάξης «Όροι φύλαξης και ορθής χρησιμοποίησης των διατιθέμενων για εκπαιδευτικούς σκοπούς ναρκωτικών ουσιών» (ΦΕΚ Β΄ 1538), 35) της υπ’ αριθμ. Α7β/5657οικ./13.9.1999 απόφασης Υφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Καθορισμός φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος που εμπίπτει στις διατάξεις του ν. 1729/1987 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ν. 2161/1993» (ΦΕΚ Β΄ 1838), 36) της υπ’ αριθμ. ΑΠ149020/2.12.1999 κοινής απόφασης Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Δικαιοσύνης «Θεραπευτικό Πρόγραμμα Κέντρων Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων» (ΦΕΚ Β΄ 2160), 37) της υπ’ αριθμ. Α7β/οικ.1456/28.2.2000 απόφασης Υφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Υπαγωγή φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων στις διατάξεις του ν. 1729/1987 περί ναρκωτικών» (ΦΕΚ Β΄ 379), 38) της υπ’ αριθμ. Υ6γ/3183/οικ/12.5.2000 απόφασης Υφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Υπαγωγή φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος στις διατάξεις του ν. 1729/1987 περί ναρκωτικών» (ΦΕΚ Β΄ 662), 39) της υπ’ αριθμ. Υ6γ/4938/16.10.2000 απόφασης Υφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Καθορισμός φαρμακευτικών (κτηνιατρικών) ιδιοσκευασμάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 1729/1987, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 2161/1993» (ΦΕΚ Β΄ 1328), 40) της υπ’ αριθμ. Υ6γ/3911/20.10.2000 απόφασης Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Τρόπος διάθεσης του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος DURΟGΕSΙC που περιέχει την ουσία ΦΑΙΝΤΑΝΥΛΗ (ν. 1729/1987, Γ΄ ΠΙΝΑΚΑΣ)» (ΦΕΚ 1352), 41) της υπ’ αριθμ. Υ6γ/2132/19.3.2001 απόφασης Υφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Υπαγωγή φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος στις διατάξεις του ν. 1729/1987 περί ναρκωτικών» (ΦΕΚ Β΄ 337), 42) της υπ’ αριθμ. Υ6γ/1725/7.6.2001 απόφασης Υφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Υπαγωγή φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος στις διατάξεις του ν. 1729/1987 περί ναρκωτικών» (ΦΕΚ Β΄766), 43) της υπ’ αριθμ. Υ6γ/οικ.4711/25.7.2001 απόφασης Υφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Υπαγωγή φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων στις διατάξεις του ν. 1729/1987 περί ναρκωτικών» (ΦΕΚ Β΄ 1008), 44) της υπ’ αριθμ. Υ6γ/4586/12.11.2001 απόφασης Υφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Υπαγωγή κτηνιατρικού ιδιοσκευάσματος στις διατάξεις του ν. 1729/1987 περί ναρκωτικών» (ΦΕΚ Β΄1773), 45) της υπ’ αριθμ. Υ6γ/2416Γ.Π./12.11.2001 απόφασης Υφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Υπαγωγή φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος στις διατάξεις του ν. 1729/1987 περί ναρκωτικών» (ΦΕΚ Β΄ 1773), 46) της υπ’ αριθμ. Υ6γ/οικ. 15952/12.2.2002 απόφασης Υφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Καθορισμός μέγιστης ημερήσιας δόσης μορφίνης χορηγούμενης per οs» (ΦΕΚ Β΄ 189), 47) της υπ’ αριθμ. Υ6γ/οικ.22196/28.2.2002 απόφασης Υφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Υπαγωγή φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων στις διατάξεις του ν. 1729/1987 περί ναρκωτικών» (ΦΕΚ Β΄ 284), 48) της υπ’ αριθμ. Υ5γ/Γ.Π.οικ.22284/28.2.2002 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης-Υγείας και Πρόνοιας «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. Υ5γ/οικ2496/30.7.2001 (ΦΕΚ Β΄ 1010)» (ΦΕΚ Β΄ 307) κοινής υπουργικής απόφασης, 49) της υπ’ αριθμ. Υ6γ/οικ.73391/23.7.2002 απόφασης Υφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Υπαγωγή φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος στις διατάξεις του ν. 1729/1987 περί ναρκωτικών» (ΦΕΚ Β΄ 987), 50) της υπ’ αριθμ. Υ5γ/Γ.Π.οικ.100847/14.10.2002 απόφασης Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Άδεια χορήγησης ουσιών για υποκατάσταση της εξάρτησης από τον Οργανισμό Καταπολέμησης Ναρκωτικών» (ΦΕΚ Β΄ 1343), 51) της υπ’ αριθμ. Υ6γ/59058/31.10.2002 απόφασης Υφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Καθορισμός μέγιστης ημερήσιας δόσης μορφίνης χορηγούμενης σε ενδοφλέβια και επισκληρίδια αναγλησία» (ΦΕΚ Β΄ 1409), 52) της υπ’ αριθμ. Υ5γ/Γ.Π.οικ 19546/25.2.2003 απόφασης Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Καθορισμός ουσιών, όρων και προϋποθέσεων χορήγησης ανταγωνιστικών ουσιών στη θεραπεία της εξάρτησης από αλκοόλ και οπιοειδή (ν. 2955/2001)» (ΦΕΚ Β΄ 265), 53) της υπ’ αριθμ. Υ6γ/18931/4.4.2003 απόφασης Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Όροι και προϋποθέσεις συνταγογράφησης φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που περιέχουν ανταγωνιστικές των οπιοειδών ουσίες» (ΦΕΚ Β΄ 448), 54) της υπ’ αριθμ. Υ5γ/ΓΠοικ.69750/18.7.2003 κοινής απόφασης Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας, Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης «Χορήγηση υποκαταστάτων ουσιών σε άτομα που εκτίουν ποινή φυλάκισης ή κρατούνται από τις αστυνομικές και διωκτικές αρχές και είναι ενταγμένα σε προγράμματα υποκατάστασης» (ΦΕΚ Β΄ 1036), 55) της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3γ/οικ. 32161/2.4.2004 απόφασης Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Υπαγωγή φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος CΟΝCΕRΤΑ στις διατάξεις του ν. 1729/1987 περί ναρκωτικών» (ΦΕΚ Β΄ 569), όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3γ/20002/10.8.2005 απόφαση Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3γ/32161/2.4.2004 Υπουργικής Απόφασης υπαγωγής του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος CΟΝCΕRΤΑ στις διατάξεις του ν. 1729/1987 περί ναρκωτικών» (ΦΕΚ Β΄ 1245), 56) της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3γ/οικ.32162/2.4.2004 απόφασης Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Υπαγωγή φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος ΟΧΥCΟΝΤΙΝ στις διατάξεις του ν. 1729/1987 περί ναρκωτικών» (ΦΕΚ Β΄ 569), 57) της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3γ/36702/12.5.2004 απόφασης Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Υπαγωγή φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος στις διατάξεις του ν. 1729/1987 περί ναρκωτικών» (ΦΕΚ Β΄ 726), 58) της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3γ/οικ. 45881/12.5.2004 απόφασης Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Υπαγωγή κτηνιατρικού ιδιοσκευάσματος στις διατάξεις του ν. 1729/1987 περί ναρκωτικών» (ΦΕΚ Β΄ 726), 59) της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3γ/οικ. 74186/26.7.2004 απόφασης Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Υπαγωγή φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος στις διατάξεις του ν. 1729/1987 περί ναρκωτικών» (ΦΕΚ Β΄ 1191), 60) της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3γ/ οικ.133210/23.12.2004 απόφασης Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός τιμών πώλησης ναρκωτικών φαρμάκων Κρατικού Μονοπωλίου» (ΦΕΚ Β΄ 1967), 61) της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3γ/οικ.6785/20.1.2005 απόφασης Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Υπαγωγή φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος στις διατάξεις του ν. 1729/1987 περί ναρκωτικών» (ΦΕΚ Β΄ 113), 62) της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3γ/οικ.6790/20.1.2005 απόφασης Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Υπαγωγή φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος στις διατάξεις του ν. 1729/1987 περί ναρκωτικών» (ΦΕΚ Β΄ 113), 63) της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3γ/οικ. 11306/31.1.2005 απόφασης Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Εισαγωγή και εξαγωγή Φαρμακευτικών ουσιών και Φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων ή σκευασμάτων που υπάγονται στις διατάξεις για τα ναρκωτικά» (ΦΕΚ Β΄ 167), 64) της υπ’ αριθμ. 61868/22.6.2005 κοινής απόφασης Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης «Καθορισμός των μέσων και του τόπου καταστροφής ναρκωτικών ουσιών καθώς και λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22 του ν. 1729/1987, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 19 παρ. 1 ν. 2161/1993» (ΦΕΚ Β΄ 877), 65) της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3γ/39854/10.11.2005 απόφασης Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Συνταγογράφηση φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που περιέχουν ΚΩΔΕΪΝΗ» (ΦΕΚ Β΄ 1630), 66) της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3γ/οικ.131508/2.12.2005 απόφασης Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Υπαγωγή φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος στις διατάξεις του ν. 1729/1987 περί ναρκωτικών» (ΦΕΚ Β΄ 1806), 67) της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3γ/οικ.7964/20.1.2006 απόφασης Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Εξαίρεση φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που περιέχουν την ουσία μεθυλοφαινιδάτη από την υποχρέωση έκδοσης Νομαρχιακής απόφασης» (ΦΕΚ Β΄ 71), 68) της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3γ/οικ. 155737/21.12.2006 απόφασης Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Υπαγωγή φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων στις διατάξεις του ν. 3459/2006 “Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά”» (ΦΕΚ Β΄1914), ως εξής: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝΟΥΣΙΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝΚΑΙ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Χορήγηση ιδιοσκευασμάτων και σκευασμάτων 1.Τα ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα που περιέχουν ουσίες του πίνακα Β΄ του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 (ΦΕΚ Α΄103) χορηγούνται με ειδική συνταγή ναρκωτικών, σε ποσότητα για θεραπεία μιας (1) ημέρας, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μέγιστη ημερήσια δόση, που αναγράφεται στην Ελληνική Φαρμακοποιία ΙΙΙ ή καθορίζεται από την Επιτροπή Ναρκωτικών. Η συνταγή αυτή φυλάσσεται για τρία (3) χρόνια. Εξαιρούνται τα ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα που περιέχουν την ουσία αιθυλομορφίνη σε ποσότητα όχι μεγαλύτερη από 300 χιλιοστόγραμμα ανά συσκευασία, και όταν η ουσία αυτή είναι αναμειγμένη με άλλες δραστικές φαρμακευτικές ουσίες που δεν αναφέρονται στον ανωτέρω νόμο και από τις οποίες δεν είναι δυνατός ο διαχωρισμός της, με απλά μέσα, σε καθαρή κατάσταση. Τα ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα που εξαιρούνται (Κατηγορία ΒΣ) χορηγούνται με συνταγή της παραγράφου 7 περ. β΄ και σε ποσότητα που να καλύπτει τις κατά περίπτωση θεραπευτικές ανάγκες, με ευθύνη του ιατρού. Η συνταγή αυτή φυλάσσεται για τρία (3) χρόνια. Τα ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα που υπάγονται στην Κατηγορία ΒΣ κυκλοφορούν ύστερα από άδεια του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) και γνώμη της Επιτροπής Ναρκωτικών. 2.Τα ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα που περιέχουν ουσίες του πίνακα Γ΄ του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 χορηγούνται με ειδική συνταγή ναρκωτικών, σε ποσότητα για θεραπεία μιας (1) ημέρας, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μέγιστη ημερήσια δόση, που αναγράφεται στην Ελληνική Φαρμακοποιία ΙΙΙ ή καθορίζεται από την Επιτροπή Ναρκωτικών. Η συνταγή αυτή φυλάσσεται για τρία (3) χρόνια. Εξαιρούνται τα ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα που περιέχουν τις ουσίες: 1)Υδροκωδόνη (Διϋδροκωδεϊνόνη) σε ποσότητα όχι μεγαλύτερη από 50 χιλιοστόγραμμα ανά συσκευασία. 2)Φολκωδίνη (Φολκωδεΐνη) σε ποσότητα όχι μεγαλύτερη από 150 χιλιοστόγραμμα ανά συσκευασία και όταν οι ουσίες αυτές είναι αναμειγμένες με άλλες δραστικές φαρμακευτικές ουσίες που δεν αναφέρονται στον ανωτέρω νόμο και από τις οποίες δεν είναι δυνατός ο διαχωρισμός με απλά μέσα σε καθαρή κατάσταση. 3)Διφαινοξυλάτη σε ποσότητα όχι μεγαλύτερη από 2,5 χιλιοστόγραμμα και πάντα σε συνδυασμό με θειική ατροπίνη σε ποσότητα όχι μικρότερη από 25 μικρόγραμμα, ανά δόση. 4)Διφαινοξίνη σε ποσότητα όχι μεγαλύτερη από 0,5 χιλιοστόγραμμα και πάντα σε συνδυασμό με θειική ατροπίνη σε ποσότητα όχι μικρότερη από 25 μικρόγραμμα ανά δόση. 5)Κωδεΐνη ανεξαρτήτως της συνολικής ποσότητας ανά συνταγή. Τα ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα που εξαιρούνται (Κατηγορία ΓΣ) χορηγούνται με συνταγή της παραγράφου 7 περ. β΄ και σε ποσότητα που να καλύπτει τις κατά περίπτωση θεραπευτικές ανάγκες, με ευθύνη του ιατρού. Η συνταγή αυτή φυλάσσεται για τρία (3) χρόνια. 3.Τα ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα που περιέχουν ουσίες του πίνακα Δ΄ του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 χορηγούνται με συνταγή της παραγράφου 7 περ. β΄ και σε ποσότητα που να καλύπτει τις κατά περίπτωση θεραπευτικές ανάγκες, με ευθύνη του ιατρού. Η συνταγή αυτή φυλάσσεται για τρία (3) χρόνια. 4.Στην εξωτερική συσκευασία των ιδιοσκευασμάτων ή σκευασμάτων που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου αναγράφονται οι παρακάτω ενδείξεις: 1)Του πίνακα Β΄ με κόκκινα γράμματα «Β, χορηγείται με ειδική συνταγή Ναρκωτικών». 2)Των εξαιρέσεων του πίνακα Β΄ με πράσινα γράμματα «ΒΣ, χορηγείται με συνταγή του ν. 3459/2006». 3)Του πίνακα Γ΄ με κόκκινα γράμματα «Γ, χορηγείται με ειδική συνταγή Ναρκωτικών». 4)Των εξαιρέσεων του πίνακα Γ΄ με πράσινα γράμματα «ΓΣ, χορηγείται με συνταγή του ν. 3459/2006». 5)Του πίνακα Δ΄ με πράσινα γράμματα «Δ, χορηγείται με συνταγή του ν. 3459/2006». 5.Η μέγιστη ημερήσια δόση για τις κατωτέρω ουσίες είναι: ΚΩΔΕΪΝΗΣ φωσφ. σκόνη 300 ΜG ΚΩΔΕΪΝΗΣ φωσφ. δισκία 20 ΜGΚΟΚΑΪΝΗΣ υδροχλ. σκόνη 30 ΜG ΜΟΡΦΙΝΗΣ υδροχλ. σκόνη 50 ΜG ΜΟΡΦΙΝΗΣ υδροχλ. φύσιγγες 15 Μ GΜΟRFΙCΟΝΤΙΝ δισκία 30 ΜGΟΠΙΟΥ σκόνη 500 ΜG ΟΠΙΟΥ βάμμα απλό 5 ΜL ΟΠΙΟΥ βάμμα καμφορούχο 100 ΜL ΟΠΙΟΥ βάμμα κροκούχο (Λαύδανο) 5 ΜL ΟΠΙΟΥ εκχύλισμα 250 ΜG ΠΕΘΙΔΙΝΗΣ υδροχλ. σκόνη 250 ΜG ΠΕΘΙΔΙΝΗΣ υδροχλ. δισκία 50 ΜGΠΕΘΙΔΙΝΗΣ υδροχλ. φύσιγ. 100 ΜGΠΕΘΙΔΙΝΗΣ υδροχλ. φύσιγ. 50 ΜGΔΕΞΤΡΟΠΡΟΠΟΞΥΦΑΙΝΗΣ υδρ. σκόνη 260 ΜG ΔΙΥΔΡΟΚΩΔΕΪΝΟΝΗΣ (υδροκωδόνης) σκόνη60 ΜG ΔΙΥΔΡΟΚΩΔΕΪΝΗΣ τρυγικής σκόνη 240 ΜG ΔΙΦΑΙΝΟΞΥΛΑΤΗΣ σκόνη 20 ΜG ΜΕΘΥΛΟΦΑΙΝΙΔΑΤΗΣ σκόνη 60 ΜG ΠΕΝΤΑΖΟΚΙΝΗΣ σκόνη 450 ΜG ΜΟΡΦΙΝΗ per οs χορηγούμενη 200 ΜG ΜΟΡΦΙΝΗ χορηγούμενη σε ενδοφλέβια και επισκληρίδια αναλγησία 120 ΜG DURΟGΕSΙC (αυτοκόλλητο σύστημα για διαδερμική χορήγηση) τα 300 μg/hr. Το φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα DURΟGΕSΙC μπορεί με ευθύνη του ιατρού να χορηγείται με ειδική συνταγή ναρκωτικών σε ποσότητα που αντιστοιχεί στη μέγιστη ημερήσια δόση και για θεραπεία δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η μέγιστη ημερήσια δόση δεν επαρκεί σε περίπτωση καρκινοπαθών, χορηγείται άλλο φάρμακο ή συμπληρωματική αγωγή, ύστερα από άδεια της διεύθυνσης υγείας της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, η οποία ισχύει για ένα (1) μήνα. 6.Ιατρός που χορηγεί ιδιοσκευάσματα, τα οποία περιέχουν τις ουσίες δεξτροπροποξυφαίνη, μεθυλοφαινιδάτη και πενταζοκίνη, μπορεί, με δική του ευθύνη, να γράφει στην ειδική συνταγή ναρκωτικών ποσότητα για θεραπεία πέντε (5) ημερών. Σε περίπτωση καρκινοπαθούς και μόνο ύστερα από σχετική άδεια της διεύθυνσης ή τμήματος υγιεινής των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων μπορεί ο ιατρός να χορηγεί ειδική συνταγή ναρκωτικών στην οποία να γράφει ποσότητα μεγαλύτερη της μέγιστης ημερήσιας δόσης και για θεραπεία πέντε (5) ημερών. Η άδεια αυτή της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ισχύει μέχρι ένα (1) μήνα. Ειδικά για τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που περιέχουν την ουσία μεθυλοφαινιδάτη, ο ιατρός μπορεί να γράφει στην ειδική συνταγή ναρκωτικών ποσότητα μεγαλύτερη της μέγιστης ημερήσιας δόσης και για θεραπεία πέντε (5) ημερών χωρίς να απαιτείται η παραπάνω άδεια. 7.1)Η ειδική συνταγή ναρκωτικών είναι διπλότυπη και θεωρημένη από τη διεύθυνση ή τμήμα υγιεινής της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, φέρει στο άνω δεξιό μέρος διπλή κόκκινη γραμμή, αναγράφει ευανάγνωστα «ειδική συνταγή ναρκωτικών», αύξοντα αριθμό, ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, διεύθυνση και τηλέφωνο του ιατρού που εκδίδει τη συνταγή. Κάθε χορηγούμενη συνταγή πρέπει να αναγράφει ευανάγνωστα ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και αριθμό μητρώου ασφαλιστικού φορέα ή αριθμό ταυτότητας του ασθενή, αιτιολογία, χρονολογία έκδοσης και υπογράφεται και σφραγίζεται από τον ιατρό. Επίσης υπογράφεται από τον παραλήπτη των φαρμάκων, ύστερα από επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας και τέλος υπογράφεται και σφραγίζεται από το φαρμακοποιό. Τα ίδια στοιχεία αναγράφονται και στο στέλεχος. 2)Η συνταγή του παρόντος άρθρου (απλή συνταγή ναρκωτικών) είναι διπλότυπη, θεωρείται με τις προϋποθέσεις του άρθρου 22 παρ. 6 του ν. 3459/2006, φέρει στο άνω δεξιό μέρος μια κόκκινη γραμμή, αναγράφει ευανάγνωστα «συνταγή του ν. 3459/2006» και φέρει όλα τα στοιχεία της ειδικής συνταγής ναρκωτικών. 3)Η συνταγή του ν. 3459/2006 των ιατρών του Ι.Κ.Α. είναι θεωρημένη από την αρμόδια υγειονομική ή φαρμακευτική υπηρεσία του Ι.Κ.Α. 4)Η συνταγή ναρκωτικών που εκδίδεται από κτηνίατρο αναγράφει ευανάγνωστα το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του ιδιοκτήτη του νοσηλευόμενου ζώου και το είδος του ζώου. 5)Οι ιατροί οφείλουν να φροντίσουν για τον εφοδιασμό τους με τις απαραίτητες διπλότυπες συνταγές ναρκωτικών, σε δέσμες (μπλοκ) σύμφωνα με το κατωτέρω υπόδειγμα: Ονοματεπώνυμο ιατρού: Ειδικότητα:Διεύθυνση- τηλέφωνο: ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ Ονοματ/μο Ασθενούς ………………………................................................. Αρ. Ταυτότητας ………………………………………………….................................. ή Α.Μ. Ασφ. Φορέα ……………………………………………….............................. Διεύθυνση ………………………….........................................……………………………... ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ………………………..........................................……………………………. Ημερομηνία ...............………………… Ο ΙΑΤΡΟΣ (Υπογραφή –Σφραγίδα) Ο ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ Ο ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ (Υπογραφή – Σφραγίδα) (Υπογραφή – Αριθμ. Ταυτ.) Ονοματεπώνυμο ιατρού: Ειδικότητα:Διεύθυνση- τηλέφωνο: ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΟΥ ν. 3459/2006 Ονοματ/μο Ασθενούς ………………………................................................. Αρ. Ταυτότητας ………………………………………………….................................. ή Α.Μ. Ασφ. Φορέα ……………………………………………….............................. Διεύθυνση ………………………….........................................……………………………... ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ………………………..........................................……………………………. Ημερομηνία ...............………………… Ο ΙΑΤΡΟΣ (Υπογραφή –Σφραγίδα) Ο ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ Ο ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ (Υπογραφή – Σφραγίδα) (Υπογραφή – Αριθμ. Ταυτ.) 8.Τα κατωτέρω ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα υπάγονται στο άρθρο 1 του ν. 3459/2006 και στον αντίστοιχο πίνακα. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣΑCΤΙQ FΕΝΤΑΝΥL Γ 2416/2001 ΑDΑLGUR ΜΕΡRΟΒΑΜΑΤΕ Δ 6543/1988 ΑDUΜΒRΑΝ ΟΧΑΖΕΡΑΜ Δ 6543/1988 ΑLΒΙUΜ LΟRΑΖΕΡΑΜ Δ 6543/1988 ΑLΕΧΟFΕΝ DΕΧΤRΟΜΕΤΗΟRΡΗΑΝ Δ 5105/1994 ΑLGΑΡΗΑΝ DΕΧΤRΟΡRΟΡΟΧΥΡΗΕΝΕ Γ 6543/1988 ΑLGΟRΙL CΟDΕΙΝΕ ΓΣ 5105/1994 ΑLΡRΑΖΟLΑΜ/GΕΝΕRΙCS ΑLΡRΑΖΟLΑΜ Δ 5587/1998 8457/2005ΑΜΟΤRΙL CΑΜΑΖΕΡΑΜ Δ 6543/1988 ΑΜΡLΙUΜ LΟRΑΖΕΡΑΜ Δ 6543/1988 ΑΝCΟΝΕVRΟΝ ΒRΟΜΑΖΕΡΑΜ Δ 155737/2006 ΑΝΤΑΝΑΧ ΑLΡRΑΖΟLΑΜ Δ 1456/2000 ΑΝΤΙSΕDΑΝ ΑΤΙΡΑΜΕΖΟLΕ Γ 4938/2000 ΑΝΧΟFΕRΜ DΕΧΤRΟΡRΟΡΟΧΥΡΗΕΝΕ Γ 6543/1988 ΑΡΟLLΟΝSΕΤ DΙΑΖΕΡΑΜ Δ 6543/1988 ΑRΙΡΑΧ LΟRΑΖΕΡΑΜ Δ 6543/1988 ΑΤΑRVΙΤΟΝ DΙΑΖΕΡΑΜ Δ 6543/1988 ΑΤΙΡΑΜ LΟRΑΖΕΡΑΜ Δ 2132/2001 ΑUDΙLΕΧ CLΟRΑΖΕΡΑΤΕ Δ 10941/1989 ΑUDΙUΜ DΙΑΖΕΡΑΜ Δ 6543/1988 ΑΧΕΕΝ ΡRΟΧΙΒΑRΒΑL Δ 8385/1992 ΒΑRΒΙΤΑΝ ΡΗΕΝΟΒΑRΒΙΤΑL Δ 8385/1992 ΒΕRUΧΑΝ DΕΧΤRΟΜΕΤΗΟRΡΗΑΝ Δ 6543/1988 ΒΙΟΤΗΟRΑΧ DΕΧΤRΟΜΕΤΗΟRΡΗΑΝ Δ 6543/1988 ΒΟRDΟΝ ΟΧΑΖΕΡΑΜ Δ 6543/1988 ΒΟRΤΑLΙUΜ DΙΑΖΕΡΑΜ Δ 6543/1988 ΒRΟVΙCΗ DΕΧΤRΟΜΕΤΗΟRΡΗΑΝ Δ 6543/1988 CΑLΜΟVΙΧ CΟDΕΙΝΕ ΓΣ 6543/1988 CΑΡRΙVΙΧ DΕΧΤRΟΜΕΤΗΟRΡΗΑΝ Δ 6543/1988 CΑRDΙΑΖΟL-DΙCΟDΙD ΗΥDRΟCΟDΟΝΕ ΓΣ 6543/1988 CΕCΙL LΟRΑΖΕΡΑΜ Δ 1456/2000 CΕCΟFΙΝΕ DΕΧΤRΟΜΕΤΗΟRΡΗΑΝ Δ 6543/1988 CΕΝΤRΑC ΡRΑΖΕΡΑΜ Δ 6543/1988 CΕΤΑLGΙΝ CΟDΕΙΝΕ ΓΣ 6543/1988 CΗRΟVΙΧ CΟDΕΙΝΕ ΓΣ 6543/1988 CΙCLΕΤΑΝ LΟRΑΖΕΡΑΜ Δ 4711/2001 CΟ DΕΡΟΝ CΟDΕΙΝΕ ΓΣ 5189/1998 CΟDΕFΑR CΟDΕΙΝΕ ΓΣ 6543/1988 CΟDΕVΙΧ CΟDΕΙΝΕ ΓΣ 6543/1988 CΟDΕΧ R DΕΧΤRΟΜΕΤΗΟRΡΗΑΝ Δ 6543/1988 CΟDΙΡRΟΝΤ CΟDΕΙΝΕ ΓΣ 6543/1988 CΟDΙΡRΟΝΤ Ν CΟDΕΙΝΕ ΓΣ 132571996 CΟDΙS CΟDΕΙΝΕ ΓΣ 5587/1998 CΟΝCΕRΤΑ ΜΕΤΗΥLΡΗΕΝΙDΑΤΕ Γ 32161/2004 CΟΝΤRΑVΙΧ DΕΧΤRΟΜΕΤΗΟRΡΗΑΝ Δ 6543/1988 CΟRΙΤUSSΑL DΕΧΤRΟΜΕΤΗΟRΡΗΑΝ Δ 6543/1988 CUΟRΟSΑΝ ΡΗΕΝΟΒΑRΒΙΤΑL Δ 6543/1988 DΑLΜΑDΟRΜ FLURΑΖΕΡΑΜ Δ 6543/1988 DΕLΑVΙRΑL ΖΙΡΕΡRΟL Γ 1066/1991 DΕΜΕΤΟΝΕVRΙΝ ΡRΑΖΕΡΑΜ Δ 6543/1988 DΕΜΕΤΟVΙΧ ΖΙΡΕΡRΟL Γ 1066/1991 DΕΡΟCΑLΜ DΙΑΖΕΡΑΜ Δ 6543/1988 DΕΡΟΝ ΡLUS CΟDΕΙΝΕ ΓΣ 11420/1990 DΕVΙΧΙL ΖΙΡΕΡRΟL Γ 1066/1991 DΕΧDΟΜΙΤΟR DΕΧΜΕDΕΤΟΜΙDΙΝΕ Γ 45881/2004 DΙCΟVΙΧ [sοlutiοn-sirοp] ΗΥDRΟCΟDΟΝΕ ΓΣ 6543/1988 DΙCΟVΙΧ [tablets] ΗΥDRΟCΟDΟΝΕ Γ 6543/1988 DΙΡΗΕΝΑL ΡΗΕΝΟΒΑRΒΙΤΑL Δ 6543/1988 DΙSΤΕDΟΝ DΙΑΖΕΡΑΜ Δ 6543/1988 DΟLCΟΝΤΙΝ DΙΗΥDRΟCΟDΕΙΝΕ Γ 10941/1989 DΟLΕΤΗΑL/VΕΤΟQUΙΝΟL ΡΕΝΤΟΒΑRΒΙΤΑL Δ 8329/1998 DΟLΟΧΕΝΕ DΕΧΤRΟΡRΟΡΟΧΥΡΗΕΝΕ Γ 6543/1988 DΟΜΙΤΟR ΜΕDΕΤΟΜΙDΙΝΕ Γ 4938/2000 DΟΝΝΑΤΑL ΡΗΕΝΟΒΑRΒΙΤΑL Δ 6543/1988 DΟRΜ LΟRΑΖΕΡΑΜ Δ 6543/1988 DΟRΜΙCUΜ ΜΙDΑΖΟLΑΜ Δ 2502/1991 DΟRΜΙΧΑL ΜΙDΑΖΟLΑΜ Δ 74186/2004 DΟRΜΥL QUΑΖΕΡΑΜ Δ 1138/1992 DΟVΑVΙΧΙΝ ΖΙΡΕΡRΟL Γ 1066/1991 DΟWΕR ΟΡΙUΜ Β 6543/1988 DUΟ ΕΧΤΟLΕΝ ΖΙΡΕΡRΟL Γ 2502/1991 DURΟGΕSΙC FΕΝΤΑΝΥL Γ 2373/1995 ΕΡΑΝUΤΙΝ ΡΗΕΝΟΒΑRΒΙΤΟΝΕ ΡΗΕΝΟΒΑRΒΙΤΑL Δ 6543/1988 ΕQUΑΝΙL ΜΕΡRΟΒΑΜΑΤΕ Δ 6543/1988 ΕQUΑΝΙΤRΑΤΕ ΜΕΡRΟΒΑΜΑΤΕ Δ 6543/1988 ΕSΑLΙSΑΝ LΟRΑΖΕΡΑΜ Δ 6543/1988 ΕSΙLGΑΝ ΕSΤΑΖΟLΑΜ Δ 6543/1988 ΕUΗΥΡΝΟS ΤΕΜΑΖΕΡΑΜ Δ 6543/1988 ΕVΑGΕLΙΝ ΒRΟΜΑΖΕΡΑΜ Δ 6543/1988 ΕΧΤΟLΕΝ ΖΙΡΕΡRΟL Γ 1066/1991 FΑRGΕΝΟR CΗLΟRDΙΑΖΕΡΟΧΙDΕ Δ 6543/1988 FΕΝΤΑΜΟRF SUFΕΝΤΑΝΙL Γ 10827/1991 FΕΝΤΑΝΥL FΕΝΤΑΝΥL Γ 6543/1988 FΕΝΤΑΝΥL/ΑSΤRΑΡΙΝ FΕΝΤΑΝΥL Γ 4711/2001 FΕΝΤΑΝΥL/Β.ΒRΑUΝ FΕΝΤΑΝΥL Γ 1456/2000 FΕΝΤΑΝΥL/ΗΑΜΕLΙΝ FΕΝΤΑΝΥL Γ /4711/2001 FΟRΤΑL ΡΕΝΤΑΖΟCΙΝΕ Γ 10941/1989 FRΙSΙUΜ CLΟΒΑΖΑΜ Δ 6543/1988 GΑRDΕΝΑL ΡΗΕΝΟΒΑRΒΙΤΑL Δ 6543/1988 GΝΟSΤΟRΙD CΟΜΡΟSΕ ΟΧΑΖΕΡΑΜ Δ 6543/1988 ΗΑLCΙΟΝ ΤRΙΑΖΟLΑΜ Δ 6543/1988 ΗΙΡΝΟSΕDΟΝ FLUΝΙΤRΑΖΕΡΑΜ Δ 6543/1988 ΗUSΤΕΝΟL DΕΧΤRΟΜΕΤΗΟRΡΗΑΝ Δ 6543/1988 ΙΒRΟVΕΚ ΝΙΤRΑΖΕΡΑΜ Δ 6543/1988 ΙLΜΑΝ FLUΝΙΤRΑΖΕΡΑΜ Δ 6543/1988 ΙLΟΒΙΟΝ DΙΑΖΕΡΑΜ Δ 6543/1988 ΙΜΑLGΕΝΕ ΚΕΤΑΜΙΝΕ Γ 8329/1998 ΙΜΟVΑΝΕ ΖΟΡΙCLΟΝΕ Δ 155737/2006 ΙΡΕCΟFRΙΝ DΕΧΤRΟΜΕΤΗΟRΡΗΑΝ Δ 6543/1988 ΙΡΕCΟSΕR-C DΕΧΤRΟΜΕΤΗΟRΡΗΑΝ Δ 6543/1988 ΙΡΕRΤΟUΧ DΕΧΤRΟΜΕΤΗΟRΡΗΑΝ Δ 6543/1988 ΙSΟΡΤΙΝ-S ΡΕΝΤΟΒΑRΒΙΤΑL Δ 6543/1988 ΙSΡΝΑL DΕΧΤRΟΜΕΤΗΟRΡΗΑΝ Δ 6543/1988 JΑCΤUSS ΖΙΡΕΡRΟL Γ 1066/1991 JΑΚΙΝΤΗΟL DΕΧΤRΟΜΕΤΗΟRΡΗΑΝ Δ 6543/1988 JΑΝUΑR ΟΧΑΖΕΡΑΜ Δ 6543/1988 ΚΕΤΑLΑR ΚΕΤΑΜΙΝΕ Γ 1138/1992 ΚΕΤΑSΕΤ ΚΕΤΑΜΙΝΕ Γ 8329/1998 ΚLΑRΙUΜ DΙΑΖΕΡΑΜ Δ 6543/1988 ΚLΕVΑVΙΧ DΕΧΤRΟΜΕΤΗΟRΡΗΑΝ Δ 6543/1988 LΑΧΙVΑL DΙΡΗΕΝΟΧΥLΑΤΕ ΓΣ 6543/1988 LΕΝDΟRΜΙΝ ΒRΟΤΙΖΟLΑΜ Δ 10941/1989 LΕΧΙR ΡΕΝΤΑΖΟCΙΝΕ Γ 6543/1988 LΕΧΟΤΑΝΙL ΒRΟΜΑΖΕΡΑΜ Δ 6543/1988 LΙΒRΑΧ CΗLΟRDΙΑΖΕΡΟΧΙDΕ Δ 6543/1988 LΙΒRΙUΜ CΗLΟRDΙΑΖΕΡΟΧΙDΕ Δ 6543/1988 LΙΒRΟΝΙL-R ΒRΟΜΑΖΕΡΑΜ Δ 6543/1988 LΙΜΒΙΤRΟL CΗLΟRDΙΑΖΕΡΟΧΙDΕ Δ 6543/1988 LΙΝΕΑ ΑΜFΕΡRΑΜΟΝΕ Δ 6543/1988 LΟΜΑΧ ΝΟRDΑΖΕΡΑΜ Δ 1066/1991 LΟΜΟΤΙL DΙΡΗΕΝΟΧΥLΑΤΕ ΓΣ 6543/1988 LΟΝΑLGΑL CΟDΕΙΝΕ ΓΣ 6543/1988 LΟΝΑRΙD CΟDΕΙΝΕ/ΡΑRΕCΕΤΑΜΟL ΓΣ 6790/2005 LΟΝΑRΙD-Ν CΟDΕΙΝΕ ΓΣ 6543/1988 LΟRΑΜΕΤ LΟRΜΕΤΑΖΕΡΑΜ Δ 6543/1988 LUΜΙDRΟΡS ΡΗΕΝΟΒΑRΒΙΤΑL Δ 6543/1988 LUΜΙΝΑL ΡΗΕΝΟΒΑRΒΙΤΑL Δ 6543/1988 LUΜΙΝΑLΕΤΤΕΝ ΡΗΕΝΟΒΑRΒΙΤΑL Δ 6543/1988 ΜΑLΙΑSΙΝ ΡΗΕΝΟΒΑRΒΙΤΑL/ΡRΟΡΥLΗΕΧΕDRΙΝΕ Δ 6543/1988 ΜΕDΑΜΟL CΟDΕΙΝΕ ΓΣ 6543/1988 ΜΕDΙΑLGΙΝ CΟDΕΙΝΕ ΓΣ 6543/1988 ΜΕΡΙΖΙΝ ΟΧΑΖΕΡΑΜ Δ 6543/1988 ΜΕΤΑΤΟΡ LΟRΜΕΤΑΖΕΡΑΜ Δ 73391/2002 ΜΕΤΗΥLΡΗΕΝΙDΑΤΕ/RUΒΙΟ ΜΕΤΗΥLΡΗΕΝΙDΑΤΕ Γ 36702/2004 ΜΟDΙΟDΑL ΜΟDΑFΙΝΙL Δ 4643/1998 ΜΟDΙUΜ LΟRΑΖΕΡΑΜ Δ 6543/1988 ΜΟGΑDΟΝ ΝΙΤRΑΖΕΡΑΜ Δ 6543/1988 ΜΟΝGΟL ΜΟRΡΗΙΝΕ Β 2373/1995 ΜΟRFΙCΟΝΤΙΝ ΜΟRΡΗΙΝΕ Β 6543/1988 ΜΟRΡΗΙΝΕ ΜΟRΡΗΙΝΕ Β 6543/1988 ΜΟRΡΗΙΝΕ SULΡΗΑΤΕ/ΝΑΡΡ LΑΒΟR. ΜΟRΡΗΙΝΕ Β 4584/1995 ΜΟΖΕΡΑΜ DΙΑΖΕΡΑΜ Δ 6543/1988 ΜΧL ΜΟRΡΗΙΝΕ Β 5189/1998 ΜΥΟLΑSΤΑΝ ΤΕΤRΑΖΕΡΑΜ Δ 14285/1993 ΝΑRΚΕΤΑΝ ΚΕΤΑΜΙΝΕ Γ 4586/2001 ΝΑΤΙSΕDΙΝΕ ΡΗΕΝΟΒΑRΒΙΤΑL Δ 10941/1989 ΝΕΜΒUΤΑL ΡΕΝΤΟΒΑRΒΙΤΑL Δ 6543/1988 ΝΕΟ-ΒRΟΝCΗΟΤΟΝ CΟDΕΙΝΕ ΓΣ 6543/1988 ΝΕΟ-GΝΟSΤΟRΙD CΗLΟRDΙΑΖΕΡΟΧΙDΕ Δ 6543/1988 ΝΕΟ-ΝΙFΑLΙUΜ FLUΝΙΤRΑΖΕΡΑΜ Δ 13257/1996 ΝΕΟ-ΖΙΤΕΧΟL DΕΧΤRΟΜΕΤΗΟRΡΗΑΝ Δ 6543/1988 ΝΕVRΟGΑΜΜΑ LΟRΑΖΕΡΑΜ Δ 6543/1988 ΝΙFΑLΙΝ LΟRΑΖΕΡΑΜ Δ 6543/1988 ΝΙLΙUΜ FLUΝΙΤRΑΖΕΡΑΜ Δ 6543/1988 ΝΙVΑLΕΝ DΙΑΖΕΡΑΜ Δ 6543/1988 ΝΟΑΝ-GΑΡ LΟRΑΖΕΡΑΜ Δ 6543/1988 ΝΟΒRΙUΜ ΜΕDΑΖΕΡΑΜ Δ 6543/1988 ΝΟCΤΑΜΙD LΟRΜΕΤΑΖΕΡΑΜ Δ 6543/1988 ΝΟRΜΙSΟΝ ΤΕΜΑΖΕΡΑΜ Δ 6543/1988 ΝΟΤΟRΙUΜ ΒRΟΜΑΖΕΡΑΜ Δ 6543/1988 ΝΟVΑLUΜΙΝΕ ΡΗΕΝΟΒΑRΒΙΤΑL Δ 6543/1988 ΝΟVΗΕΡΑR LΟRΑΖΕΡΑΜ Δ 6543/1988 ΝΟVΙΧΑL-ΡΗΥLLΙS DΕΧΤRΟΜΕΤΗΟRΡΗΑΝ Δ 6543/1988 ΝUΒΑΙΝ ΝΑLΒUΡΗΙΝΕ Γ 850/1994 ΟΑSΙL CΗLΟRDΙΑΖΕΡΟΧΙDΕ Δ 6543/1988 ΟRΑΜΟRΡΗ ΜΟRΡΗΙΝΕ Β 5105/1994 ΟRLΑΑΜ ΑLΡΗΑCΕΤΥLΜΕΤΗΑDΟL Β 5657/1999 ΟΧΥCΟΝΤΙΝ ΟΧΥCΟDΟΝΕ Γ 32162/2004 ΡΑRΑΝΟGΙL DΕΧΤRΟΜΕΤΗΟRΡΗΑΝ Δ 6543/1988 ΡΑSCΑLΙUΜ ΒRΟΜΑΖΕΡΑΜ Δ 6543/1988 ΡΕΒΑRΟL ΡΗΕΝΟΒΑRΒΙΤΑL Δ 10941/1989 ΡΕΜΟLΙΝΕ ΡΕΜΟLΙΝΕ Δ 11/1993 ΡΕΝΤΟΤΗΑL ΤΗΙΟΡΕΝΤΑL Δ 1138/1992 ΡΕRΡΗΥLLΟΝ ΡΗΕΝΟΒΑRΒΙΤΑL Δ 6543/1988 ΡΕΤΗΙDΙΝΕ ΡΕΤΗΙDΙΝΕ Β 10941/1989 ΡRΑΟL ΜΕΡRΟΒΑΜΑΤΕ Δ 6543/1988 ΡRΟ ΑLUSΙΝ-L CΗLΟRDΙΑΖΕΡΟΧΙDΕ Δ 6543/1988 ΡRΟΝΕURΙΤ LΟRΑΖΕΡΑΜ Δ 6543/1988 RΑΡΙFΕΝ ΑLFΕΝΤΑΝΙL Γ 6543/1988 RΕΑSΕC DΙΡΗΕΝΟΧΥLΑΤΕ ΓΣ 6543/1988 RΕΒΑΜΑΤΕ ΜΕΡRΟΒΑΜΑΤΕ Δ 65431988 RΕLΙΑDΟL ΜΟRΡΗΙΝΕ Β 3746/1999 RΕΡΟSΙUΜ ΤΕΜΑΖΕΡΑΜ Δ 6543/1988 RΕVΑL DΙΑΖΕΡΑΜ Δ 6543/1988 RΙΤΑLΙΝ ΜΕΤΗΥLΡΗΕΝΙDΑΤΕ Γ 6543/1988 RΙVΟΤRΙL CLΟΝΑΖΕΡΑΜ Δ 6543/1988 RΟΜΙDΟΝ DΕΧΤRΟΡRΟΡΟΧΥΡΗΕΝΕ Γ 6543/1988 SΑΤURΝΙL ΑLΡRΑΖΟLΑΜ Δ 14285/1993 SΕΒΟR LΟRΑΖΕΡΑΜ Δ 6543/1988 SΕDΑΝΙΤRΑΤ ΡΗΕΝΟΒΑRΒΙΤΑL Δ 6543/1988 SΕDΑΡΕRSΑΝΤΙΝ ΡΗΕΝΟΒΑRΒΙΤΑL Δ 6543/1988 SΕDΙΝΟL DΕΧΤRΟΜΕΤΗΟRΡΗΑΝ Δ 6543/1988 SΕDΟCΑRDΟΝ ΡΗΕΝΟΒΑRΒΙΤΑL Δ 6543/1988 SΕΝDΙVΕΤ RΟΜΙFΙDΙΝΕ Γ 4938/2000 SΕΝΟDΙΝ CΟDΕΙΝΕ ΓΣ 6543/1988 SΕRΕΡΑΧ ΟΧΑΖΕΡΑΜ Δ 6543/1988 SΙVΑL CΟDΕΙΝΕ ΓΣ 6543/1988 SΙVΑL-Β CΟDΕΙΝΕ ΓΣ 11420/1990 SΙVΑLΕΤ CΟDΕΙΝΕ ΓΣ 6543/1988 SΟFΤRΑΜΑL CLΟRΑΖΕΡΑΤΕ Δ 6543/1988 SΟΝΑΤΑ ΖΑLΕΡLΟΝ Δ 155737/2006 SΟUSΙΒΙΜ ΖΙΡΕΡRΟL Γ 1066/1991 SΡΑSΜΟ-CΙΒΑLGΙΝ ΑLLΟΒΑRΒΙΤΑL Δ 6543/1988 SΡΑSΜΟ-CΙΒΑLGΙΝ CΟΜΡΟSΙΤUΜ ΑLLΟΒΑRΒΙΤΑL/CΟDΕΙΝΕ ΓΣ 6543/1988 SΤΑDΟL ΝS ΒUΤΟRΡΗΑΝΟL Γ 4643/1998 SΤΕDΟΝ DΙΑΖΕΡΑΜ Δ 6543/1988 SΤΕDΟΝΙLL FLUΝΙΤRΑΖΕΡΑΜ Δ 850/1994 SΤΕSΟLΙD DΙΑΖΕΡΑΜ Δ 155737/2006 SΤΕΤΗΟVΙCΗ DΕΧΤRΟΜΕΤΗΟRΡΗΑΝ Δ 6543/1988 SΤΙLΝΟΧ ΖΟLΡΙDΕΜ Δ 1725/2001 SΤRΑΤΙUΜ ΜΕDΑΖΕΡΑΜ Δ 6543/1988 SUΒUΤΕΧ ΒUΡRΕΝΟRΡΗΙΝΕ Δ 3183/2000 ΤΑVΟR LΟRΑΖΕΡΑΜ Δ 6543/1988 ΤΕDRΑL ΡΗΕΝΟΒΑRΒΙΤΑL Δ 6543/1988 ΤΕΜGΕSΙC ΒUΡRΕΝΟRΡΗΙΝΕ Δ 6543/1988 ΤΕRΟΝΑC ΜΑΖΙΝDΟL Δ 6543/1988 ΤΗΑLΑΜΟΝΑL FΕΝΤΑΝΥL Γ 6543/1988 ΤΗΕΟΡΗΥLLΙΝΕ SΕDΑΤΙVΕ ΡΗΕΝΟΒΑRΒΙΤΑL Δ 6543/1988 ΤΗΙΟΡΕΝΤΑL/GΑΡ ΤΗΙΟΡΕΝΤΑL Δ 4643/1998 ΤΙΤUS LΟRΑΖΕΡΑΜ Δ 6543/1988 ΤΟΝΙRΕΜ ΤΕΜΑΖΕΡΑΜ Δ 6543/1988 ΤΟRFΙΝ-Η DΕΧΤRΟΜΕΤΗΟRΡΗΑΝ Δ 6543/1988 ΤΟRΥL DΕΧΤRΟΜΕΤΗΟRΡΗΑΝ Δ 6543/1988 ΤΟRΥLΕΤ DΕΧΤRΟΜΕΤΗΟRΡΗΑΝ Δ 65431988 ΤRΑDΟLΙΝΤ ΤRΑΜΑDΟL Γ 8330/1998 ΤRΑΝΚΙLΙUΜ LΟRΑΖΕΡΑΜ Δ 6543/1988 ΤRΑΝQUΟΒUSCΟΡΑΝ ΟΧΑΖΕΡΑΜ Δ 6543/1988 ΤRΑΝΧΕΝΕ CLΟRΑΖΕΡΑΤΕ Δ 65431988 ΤRΕUΡΕL-Ν CΟDΕΙΝΕ ΓΣ 6543/1988 ΤUFFΙΝΟL DΕΧΤRΟΜΕΤΗΟRΡΗΑΝ Δ 6543/1988 ΤUSSΙDRΙΝ CΟDΕΙΝΕ ΓΣ 6543/1988 ULΤΙVΑ RΕΜΙFΕΝΤΑΝΙL Γ 4643/1998 UΝΑΚΑLΜ ΚΕΤΑΖΟLΑΜ Δ 6543/1988 VΑLΙUΜ DΙΑΖΕΡΑΜ Δ 6543/1988 VΑΡΟSΥRUΡ DΕΧΤRΟΜΕΤΗΟRΡΗΑΝ Δ 155737/2006 VΙCΗΟGΑΜΜΑ DΕΧΤRΟΜΕΤΗΟRΡΗΑΝ Δ 6543/1988 VΙCΗΟLΕΧ DΕΧΤRΟΜΕΤΗΟRΡΗΑΝ Δ 6543/1988 VΙCΗΟLΙΝΕ DΕΧΤRΟΜΕΤΗΟRΡΗΑΝ Δ 14285/1993 VULΒΕGΑL FLUΝΙΤRΑΖΕΡΑΜ Δ 6543/1988 ΧΑΝΑΧ ΑLΡRΑΖΟLΑΜ Δ 6543/1988 ΖΑLΕΡLΟΝ/WΥΕΤΗ ΖΑLΕΡLΟΝ Δ 155737/2006 ΖΙDΕRΟΝ DΕΧΤRΟΡRΟΡΟΧΥΡΗΕΝΕ Γ 10941/1989 ΖΟLΕΤΙL ΖΟLΑΖΕΡΑΜ Δ 8329/1998 ΖΟLΡΙDΕΜ/ΒΙΟCΗΕΜΙΕ ΖΟLΡΙDΕΜ Δ 22196/2002 ΖΟLΡΙDΕΜ/GΕΝΤΗΟΝ ΖΟLΡΙDΕΜ Δ 22196/2002 ΖΟLΡΙDΕΜ/ ΝΟVΕΧΑL ΖΟLΡΙDΕΜ Δ 6785/2005 ΖΟLΡΙDΕΜ/SΑΝDΟΖ ΖΟLΡΙDΕΜ Δ 131508/2005 ΖΥVΟRΑLΙUΜ DΙΑΖΕΡΑΜ Δ 6543/1988 Άρθρο 2 Εισαγωγή και εξαγωγή φαρμακευτικών ουσιώνκαι φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων ή σκευασμάτωνπου υπάγονται στις διατάξεις για τα ναρκωτικά 1.Για την εισαγωγή ουσιών του άρθρου 1 τουν. 3459/2006, καθώς και φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων ή σκευασμάτων που περιέχουν τις ουσίες αυτές απαιτείται σχετική άδεια της Διεύθυνσης Φαρμάκων και Φαρμακείων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Για την έκδοση της άδειας εισαγωγής προσκομίζεται αίτηση, στην οποία αναγράφονται αναλυτικά τα κάτωθι στοιχεία: 1)η επωνυμία και η πλήρης διεύθυνση - οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη - του ενδιαφερόμενου εισαγωγέα, 2)η επωνυμία και η πλήρης διεύθυνση -οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη, χώρα - του φαρμακευτικού οίκου από τον οποίο προέρχονται τα προς εισαγωγή προϊόντα, 3)η ονομασία και η ποσότητα της προς εισαγωγή πρώτης ύλης, καθώς και, όταν πρόκειται για φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα ή σκεύασμα, η φαρμακοτεχνική μορφή, η συσκευασία, η περιεκτικότητα και η δραστική ουσία στην οποία αναφέρεται η περιεκτικότητα, 4)ο σχεδιασμός για τη χρήση του εισαγομένου προϊόντος και 5)η ονομασία και η διεύθυνση του τελωνείου εισαγωγής κατά την εισαγωγή από μία χώρα, η οποία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή η σημείωση «Διακίνηση εμπορευμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης» κατά την εισαγωγή από ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2.Ο εισαγωγέας, αμέσως μετά την πραγματοποίηση της εισαγωγής, οφείλει να προσκομίσει στη Διεύθυνση Φαρμάκων και Φαρμακείων δήλωση, στην οποία αναγράφονται: 1)ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης της άδειας εισαγωγής, 2)η ονομασία και η εισαχθείσα ποσότητα της πρώτης ύλης ή του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος ή σκευάσματος (επισυνάπτεται το εμπορικό τιμολόγιο ή η λίστα συσκευασίας του εξαγωγέα), 3)η ημερομηνία εισαγωγής και 4)η ονομασία και η διεύθυνση του τελωνείου εισαγωγής, μόνο κατά την εισαγωγή από μία χώρα η οποία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επισυνάπτεται η διασάφηση τελωνείου). Η δήλωση, στην περίπτωση φαρμακευτικών ουσιών και φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων ή σκευασμάτων που υπάγονται στους Β΄ και Γ΄ πίνακες του ν. 3459/2006 συνοδεύεται με το πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής από τη Διαχείριση Ναρκωτικών Αθηνών. Στην περίπτωση μη πραγματοποίησης της εισαγωγής, ο εισαγωγέας προσκομίζει στη Διεύθυνση Φαρμάκων και Φαρμακείων δήλωση με την ένδειξη Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ στη θέση «ημερομηνία εισαγωγής» επισυνάπτοντας όλα τα αντίγραφα της άδειας εισαγωγής. 3.Για την εξαγωγή ουσιών του άρθρου 1 του ν. 3459/2006, καθώς και φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων ή σκευασμάτων που περιέχουν τις ουσίες αυτές απαιτείται σχετική άδεια της Διεύθυνσης Φαρμάκων και Φαρμακείων. Για την έκδοση της άδειας εξαγωγής προσκομίζεται αίτηση, στην οποία αναγράφονται αναλυτικά τα κατωτέρω στοιχεία: 1)η επωνυμία και η πλήρης διεύθυνση -οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη -του ενδιαφερόμενου εξαγωγέα, 2)η επωνυμία και η πλήρης διεύθυνση - οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη, χώρα - του φαρμακευτικού οίκου προς τον οποίο προορίζονται τα προς εξαγωγή προϊόντα, 3)η ονομασία και η ποσότητα της προς εξαγωγή πρώτης ύλης, καθώς και, όταν πρόκειται για φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα ή σκεύασμα, η φαρμακοτεχνική μορφή, η συσκευασία, η περιεκτικότητα και η δραστική ουσία στην οποία αναφέρεται η περιεκτικότητα, 4)ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης της άδειας εισαγωγής της αρμόδιας υπηρεσίας της χώρας προορισμού και 5)η ονομασία και η διεύθυνση του τελωνείου εξαγωγής κατά την εξαγωγή σε μία χώρα, η οποία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή η σημείωση «Διακίνηση εμπορευμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης» κατά την εξαγωγή σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αίτηση, επίσης, συνοδεύεται με την πρωτότυπη άδεια εισαγωγής της αρμόδιας υπηρεσίας της χώρας προορισμού. 4.Ο εξαγωγέας, αμέσως μετά την πραγματοποίηση της εξαγωγής, οφείλει να προσκομίσει στη Διεύθυνση Φαρμάκων και Φαρμακείων δήλωση, στην οποία αναγράφονται: 1)ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης της άδειας εξαγωγής, 2)η ονομασία και η εξαχθείσα ποσότητα της πρώτης ύλης ή του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος ή σκευάσματος (επισυνάπτεται το εμπορικό τιμολόγιο ή η λίστα συσκευασίας του εξαγωγέα), 3)η ημερομηνία εξαγωγής και 4)η ονομασία και η διεύθυνση του τελωνείου εξαγωγής, μόνο κατά την εξαγωγή σε μία χώρα η οποία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επισυνάπτεται η διασάφηση τελωνείου). Στην περίπτωση μη πραγματοποίησης της εξαγωγής, ο εξαγωγέας προσκομίζει στη Διεύθυνση Φαρμάκων και Φαρμακείων δήλωση με την ένδειξη Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ στη θέση «ημερομηνία εξαγωγής» επισυνάπτοντας όλα τα αντίγραφα της άδειας εξαγωγής. Άρθρο 3 Τιμές πώλησης ναρκωτικώνΚρατικού Μονοπωλίου 1.Οι τιμές πώλησης για τα κατωτέρω είδη ναρκωτικών φαρμάκων του Κρατικού Μονοπωλίου καθορίζονται ως εξής: 1)Κοκαΐνη σκόνη 13,40 ευρώ (δεκατρία ευρώ και σαράντα λεπτά) το γραμμάριο. 2)Μορφίνη σκόνη 2,80 ευρώ (δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά) το γραμμάριο. 3)Όπιο σκόνη 2,40 ευρώ (δύο ευρώ και σαράντα λεπτά) το γραμμάριο. 4)Πεθιδίνη σκόνη 1,70 ευρώ (ένα ευρώ και εβδομήντα λεπτά) το γραμμάριο. 5)Μορφίνη φύσιγγες των 0,010 γραμμ. 0,30 ευρώ (τριάντα λεπτά) η φύσιγγα. 6)Μορφίνη φύσιγγες των 0,015 γραμμ. 0,23 ευρώ (είκοσι τρία λεπτά) η φύσιγγα. 7)Πεθιδίνη φύσιγγες των 0,050 γραμμ. 0,40 ευρώ (σαράντα λεπτά) η φύσιγγα. 8)Πεθιδίνη φύσιγγες των 0,100 γραμμ. 0,43 ευρώ (σαράντα τρία λεπτά) η φύσιγγα. 2.Η λιανική τιμή των ναρκωτικών του Κρατικού Μονοπωλίου υπολογίζεται με προσαύξηση των ανωτέρω τιμών κατά 35% πλέον Φ.Π.Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ – ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ Άρθρο 4 Κανόνες λειτουργίας της Επιτροπής Ναρκωτικών 1.Η Επιτροπή Ναρκωτικών μετά τη συγκρότησή της, καλείται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε πρώτη συνεδρίαση, κατά την οποία εκλέγει τον πρόεδρό της, μεταξύ των παρόντων τακτικών μελών, με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία. Σε περίπτωση μη εκλογής προέδρου η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και πρόεδρος εκλέγεται το μέλος που συγκέντρωσε τη σχετική πλειοψηφία. Εάν και στη δεύτερη ψηφοφορία υπάρξει ισοψηφία, ο πρόεδρος εκλέγεται με κλήρωση, μεταξύ των μελών που ισοψήφησαν. Με την ίδια διαδικασία η Επιτροπή εκλέγει και τον αναπληρωτή του προέδρου της. 2.Η Επιτροπή Ναρκωτικών συνεδριάζει την πρώτη Τρίτη κάθε μήνα στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και εκτάκτως όταν παρίσταται ανάγκη. 3.Η Επιτροπή συγκαλείται με πρόσκληση του προέδρου της ή του αναπληρωτή του. Στην πρόσκληση ορίζονται ο ακριβής χρόνος και τόπος της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη το αργότερο τρείς (3) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Ανάλογα με τα προς εξέταση θέματα της Επιτροπής, ο πρόεδρος ορίζει εισηγητή από τα μέλη της. 4.Η Επιτροπή αλληλογραφεί με το Υπουργείο δια του προέδρου της. 5.Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα πέντε (5) μέλη και οι αποφάσεις της λαμβάνονται με την πλειοψηφία των παρόντων. 6.Καθήκοντα γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί ένας από τους υπαλλήλους του Τμήματος Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Φαρμάκων και Φαρμακείων. Ο γραμματέας: α) συντάσσει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων της Επιτροπής, τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης, καθώς και τα έγγραφα που αφορούν γνωμάτευση, εισήγηση ή πρόταση αυτής και επιμελείται της διεκπεραίωσης της αλληλογραφίας της Επιτροπής, β) τηρεί το βιβλίο πρακτικών και το αρχείο της Επιτροπής, τα οποία φυλάσσονται στο Τμήμα Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Φαρμάκων και Φαρμακείων. Άρθρο 5 Ειδική Διαχείριση Ναρκωτικών 1.Ιδρύονται παραρτήματα της Ειδικής Διαχείρισης Ναρκωτικών Αθηνών στις έδρες νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), κατά περιφέρειες, ως εξής: 1)ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης για τους νομούς Έβρου, Ξάνθης και Ροδόπης. 2)ΚΑΒΑΛΑ: Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Καβάλας για τους νομούς Δράμας, Καβάλας και Σερρών. 3)ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για τους νομούς Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Καστοριάς, Κιλκίς, Κοζάνης, Πέλλας, Πιερίας, Φλώρινας και Χαλκιδικής. 4)ΛΑΡΙΣΑ: Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Λάρισας, για τους νομούς Γρεβενών, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων. 5)ΙΩΑΝΝΙΝΑ: Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» για τους νομούς Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Κερκύρας, Λευκάδας και Πρέβεζας. 6)ΠΑΤΡΑ: Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» για τους νομούς Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ζακύνθου, Ηλείας, Κεφαλληνίας και Κορίνθου. 7)ΤΡΙΠΟΛΗ: Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» για τους νομούς Αρκαδίας, Αργολίδος, Λακωνίας και Μεσσηνίας. 8)ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Ηρακλείου «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ» για τους νομούς Ηρακλείου, Λασηθίου, Ρεθύμνης και Χανίων. 9)ΧΙΟΣ: Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» για τους νομούς Λέσβου, Σάμου και Χίου. 10)ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ: Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Σύρου, για το νομό Κυκλάδων. 11)ΡΟΔΟΣ: Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Ρόδου, για το νομό Δωδεκανήσου. 2.Η Ειδική Διαχείριση Ναρκωτικών Αθηνών προμηθεύει με ναρκωτικά φάρμακα όλα τα παραρτήματα και τους νομούς: α) Αττικής, β) Βοιωτίας, γ) Εύβοιας, δ) Ευρυτανίας, ε) Φθιώτιδας και στ) Φωκίδας. 3.Τα παραρτήματα εφοδιάζουν με ναρκωτικά φάρμακα του Κρατικού Μονοπωλίου, τα νοσοκομεία, κλινικές και φαρμακεία της περιφέρειάς τους. Τα παραρτήματα στεγάζονται μέσα στα νοσοκομεία δίπλα στο φαρμακείο, σε χώρο που παρέχει ασφάλεια και άνετη προσπέλαση. 4.Τα καθήκοντα του διαχειριστή ναρκωτικών και του αναπληρωτή ανατίθενται σε φαρμακοποιό, μόνιμο υπάλληλο του νοσοκομείου και ασκούνται παράλληλα με τα κύρια καθήκοντά του. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ- ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΣΤΕΡΗΤΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ-ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΑΥΤΟΥ Άρθρο 6 Έλεγχος της χρήσης ναρκωτικών ουσιών 1.Ο εργαστηριακός έλεγχος της χρήσης ναρκωτικών ουσιών γίνεται με τοξικολογική ανάλυση σωματικών υγρών του εξεταζόμενου (αίμα, ούρα) σε χρόνο μικρότερο από 48-72 ώρες από την τελευταία λήψη της ναρκωτικής ουσίας από τον εξεταζόμενο. Το δείγμα των σωματικών υγρών λαμβάνεται υπό συνθήκες ασφάλειας σε δύο σφραγισμένα φιαλίδια που αναγράφουν ανεξίτηλα το ονοματεπώνυμο του εξεταζόμενου και την ημερομηνία λήψης. Το ένα φιαλίδιο φυλάσσεται υπό ψύξη ως μάρτυρας. 2.Για τον κλινικό έλεγχο ο εξεταζόμενος εισάγεται άμεσα για κλινική παρακολούθηση σε δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα ή ειδικό σωφρονιστικό κατάστημα για πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες. Κατά τη διάρκεια του κλινικού ελέγχου πραγματοποιείται συμπληρωματικά και πλήρης σωματικός έλεγχος για την ανακάλυψη συνοδών στοιχείων, όπως ουλές από νύξεις των φλεβών. 3.Τα συμπτώματα του σωματικού στερητικού συνδρόμου αντιμετωπίζονται όπως ορίζεται στα άρθρα 9 έως 12. Σε κάθε περίπτωση, και ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχουν συμπτώματα αποστέρησης, η διάγνωση συμπληρώνεται με τη λήψη πλήρους ιστορικού. Άρθρο 7 ΔιάγνωσηΟ εξεταζόμενος χαρακτηρίζεται ως εξαρτημένος από ναρκωτικές ουσίες όταν πληροί τρία (3) τουλάχιστον από τα παρακάτω κριτήρια: α) Καταναλώνει ουσίες σε μεγαλύτερες ποσότητες ή για μεγαλύτερη χρονική περίοδο από αυτήν που είχε την πρόθεση. β) Έχει την επίμονη επιθυμία ή έχει κάνει μία ή περισσότερες ανεπιτυχείς προσπάθειες να μειώσει ή να ελέγξει τη χρήση της ουσίας. γ) Καταναλώνει μεγάλο μέρος του χρόνου του σε δραστηριότητες αναγκαίες για την προμήθεια της ουσίας (π.χ. κλοπές), για χρήση αυτής (επανειλημμένη χρήση της κατά τη διάρκεια της ημέρας) ή για την αποκατάσταση από την επίδρασή της. δ) Εμφανίζει καταστάσεις μέθης ή στερητικά συμπτώματα ενώ: αα) αναμενόταν να εκπληρώσει σημαντικές υποχρεώσεις στη δουλειά του, στο σχολείο ή στο σπίτι (π.χ. δεν πηγαίνει στη δουλειά γιατί βρίσκεται σε κατάσταση κακουχίας από στέρηση, δεν πηγαίνει στο σχολείο ή δεν εργάζεται γιατί βρίσκεται κάτω από την άμεση επίδραση της ουσίας, είναι σε κατάσταση μέθης ενώ φροντίζει παιδιά.), ββ) αναλαμβάνει δραστηριότητες επικίνδυνες για τη σωματική του ακεραιότητα (π.χ. οδήγηση μεταφορικού οχήματος). ε) Εγκαταλείπει σημαντικές κοινωνικές, επαγγελματικές ή ψυχαγωγικές ασχολίες εξαιτίας της χρήσης της ουσίας. στ) Συνεχίζει τη χρήση της ουσίας παρά την επίγνωση ύπαρξης ενός διαρκούς ή περιοδικού κοινωνικού, ψυχολογικού και σωματικού προβλήματος υγείας που το προκαλεί ή το επιδεινώνει η χρήση της. ζ) Έχει ανάγκη για σημαντικά μεγαλύτερες ποσότητες της ουσίας (ανάπτυξη ανοχής – αύξηση της κατανάλωσης της ουσίας κατά 50% προκειμένου να φτάσει στη μέθη ή στο επιθυμητό αποτέλεσμα) ή εμφανίζει σημαντικά μειωμένη επίδραση με τη συνεχιζόμενη χρήση της ίδιας ποσότητας ναρκωτικής ουσίας. η) Εμφανίζει χαρακτηριστικά στερητικά συμπτώματα. θ) Χρησιμοποιεί την ουσία συχνά για να ανακουφιστούν ή να αποφευχθούν τα στερητικά συμπτώματα. Άρθρο 8 Περιεχόμενο της πραγματογνωμοσύνης Η έκθεση πραγματογνωμοσύνης: α) συντάσσεται σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 198 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, β) περιέχει πλήρη αναφορά σε όλα τα στοιχεία και κριτήρια των προηγούμενων άρθρων, γ) περιλαμβάνει πρόταση για την ειδική μεταχείριση του χρήστη υποδεικνύοντας το καταλληλότερο κατά περίπτωση υποστηρικτικό ή θεραπευτικό μέτρο του ν. 3459/2006. Άρθρο 9 Σωματικό στερητικό σύνδρομο 1.Σωματικό στερητικό σύνδρομο εμφανίζεται μετά τη διακοπή της χρήσης ορισμένων ουσιών που περιλαμβάνονται στους πίνακες του άρθρου 1 του ν. 3459/2006. 2.Η διακοπή της χρήσης άλλων ουσιών που περιλαμβάνονται στους ίδιους πίνακες συνοδεύεται από ηπιότερα συμπτώματα που είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν χωρίς ειδική φαρμακευτική αγωγή. 3.Είναι επιβεβλημένη η διερεύνηση του ελέγχου στην παροχή φαρμάκων που περιέχουν εθιστικές ουσίες για την περιστολή της ανάπτυξης ιατρογενούς εξάρτησης ή συντήρησής της. Άρθρο 10 Προϋποθέσεις φαρμακευτικής καταστολής του σωματικού στερητικού συνδρόμου Φαρμακευτική καταστολή του σωματικού στερητικού συνδρόμου επιτρέπεται όταν: α) δημιουργεί κίνδυνο ζωής ή κίνδυνο βαριάς βλάβης της υγείας ή σημαντικών επιπλοκών υπάρχουσας νόσου, β) είναι απαραίτητη για την ομαλή διεξαγωγή διαγνωστικών ή θεραπευτικών παρεμβάσεων ή για την επείγουσα μεταφορά ασθενών ή όταν η εμφάνισή του εμποδίζει την αποθεραπεία υπάρχουσας νόσου, γ) εκδηλώνεται σε γυναίκα που εγκυμονεί, δ) είναι απαραίτητο για την καταστολή των οξέων συμπτωμάτων με την προϋπόθεση της παραπομπής του χρήστη σε ειδικό θεραπευτικό κέντρο αποτοξίνωσης. Άρθρο 11 Μέθοδος καταστολής του σωματικού στερητικού συνδρόμου 1.Για την αντιμετώπιση του σωματικού στερητικού συνδρόμου χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα νοσηλευτικά και θεραπευτικά μέσα σύμφωνα με την επιστημονική ένδειξη και τεκμηρίωση και αν κρίνεται απαραίτητο με τη χορήγηση φαρμάκων που δεν προκαλούν εξάρτηση. 2.Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η χορήγηση φαρμακευτικών ουσιών ως υποκαταστάτων της εξάρτησης εκτός εάν: 1)υπάρχει βαριά βλάβη της υγείας του ατόμου η οποία σε συνδυασμό με την εμφάνιση του σωματικού στερητικού συνδρόμου μπορεί να επιφέρει κίνδυνο της ζωής του, 2)το σωματικό στερητικό σύνδρομο εμφανίζεται σε γυναίκα που εγκυμονεί και δεν ενδείκνυται η διακοπή της κύησης. Άρθρο 12 Διαδικασία φαρμακευτικής καταστολής του σωματικού στερητικού συνδρόμου 1.Στις περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄ του άρθρου 10 η φαρμακευτική καταστολή του σωματικού στερητικού συνδρόμου γίνεται μόνο από ιατρό, ο οποίος χορηγεί τη φαρμακευτική αγωγή τηρώντας τις νόμιμες διαδικασίες (ένδειξη, ειδική συνταγή κ.λ.π.). 2.Στην περίπτωση δ΄ του ίδιου άρθρου η φαρμακευτική καταστολή του σωματικού στερητικού συνδρόμου γίνεται μέσα σε δημόσιες μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας, με την προϋπόθεση ότι έχει εξασφαλισθεί η παραπομπή σε ειδικό κέντρο αποτοξίνωσης. 3.Η χορήγηση φαρμακευτικών υποκαταστάτων, όπως προβλέπεται στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11, γίνεται μόνο σε ειδικές μονάδες αποτοξίνωσης του δημόσιου τομέα, για την αντιμετώπιση της οξείας φάσης του σωματικού στερητικού συνδρόμου. Τα φαρμακευτικά υποκατάστατα στην περίπτωση αυτή χορηγούνται μόνο από το φαρμακείο της μονάδας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (Σ.Ο.Δ.Ν.) Άρθρο 13 Συγκρότηση του Σ.Ο.Δ.Ν. 1.Το μικτό όργανο που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 41 του ν. 3459/2006 ονομάζεται Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών (Σ.Ο.Δ.Ν.). 2.Τα μέλη και οι αναπληρωτές του Σ.Ο.Δ.Ν. ορίζονται από τους συναρμόδιους υπουργούς και η θητεία τους είναι διετής. 3.Στο Σ.Ο.Δ.Ν. συμμετέχει και ο διευθυντής της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας (Δ.Δ.Α.Σ.) του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας ή ο αναπληρωτής του, όταν πρόκειται για υποθέσεις ναρκωτικών με διεθνείς προεκτάσεις. 4.Στο Σ.Ο.Δ.Ν. μπορεί να καλούνται και υπάλληλοι άλλων συναρμόδιων φορέων για την παροχή πληροφοριών ή συνεργασία, εφόσον αυτό θεωρείται αναγκαίο, κατά την κρίση αυτού. Άρθρο 14 Αρμοδιότητες του Σ.Ο.Δ.Ν. 1.Στο Σ.Ο.Δ.Ν. ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: α) η ανταλλαγή πληροφοριών, ειδήσεων και στοιχείων μεταξύ των υπηρεσιών, που έχουν σχέση με συγκεκριμένες περιπτώσεις δίωξης ναρκωτικών, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, β) η ανάπτυξη του πνεύματος συνεργασίας μεταξύ των συναρμόδιων υπηρεσιών, για την καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών, γ) ο συντονισμός της δράσης των εμπλεκομένων υπηρεσιών σε υποθέσεις πολλαπλής αρμοδιότητας ή με διεθνείς προεκτάσεις, για την επίλυση των οποίων απαιτείται ειδικός χειρισμός και άμεση συνεργασία αυτών των υπηρεσιών, δ) η επίλυση τυχόν αναφυομένων διαφορών, αναφορικά με τη λειτουργία και τη δράση των συναρμόδιων υπηρεσιών, ε) η παροχή άμεσης συνδρομής, κατά λόγο αρμοδιότητας, στα στάδια της έρευνας και προανάκρισης και η διάθεση, στην επιληφθείσα αρχή, κάθε δυνατού μέσου ή στοιχείου ικανού να διευκολύνει την εξιχνίαση της υπόθεσης, στ) η αμοιβαία ενημέρωση των συναρμόδιων υπηρεσιών για τις μεθόδους ή τους τρόπους δράσης των εμπόρων ναρκωτικών προς διευκόλυνση της αποτελεσματικότερης πρόληψης και καταστολής των αδικημάτων των ναρκωτικών. 2.Το Σ.Ο.Δ.Ν., στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λειτουργεί και ως Εθνική Μονάδα Πληροφοριών για τα ναρκωτικά. Άρθρο 15 Λειτουργία του Σ.Ο.Δ.Ν. 1.Το Σ.Ο.Δ.Ν. έχει την έδρα του στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, όπου και η έδρα της Δ.Δ.Α.Σ. 2.Τα μέλη του Σ.Ο.Δ.Ν. συνέρχονται τουλάχιστον μία φορά το μήνα, έκτακτα δε σε κάθε περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο από μία των συναρμόδιων υπηρεσιών, για τη συζήτηση θεμάτων επείγουσας φύσης. 3.Πρόεδρος του Σ.Ο.Δ.Ν. είναι ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. 4.Στη Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, λειτουργεί ειδική μικτή γραμματεία για τις υποθέσεις του Σ.Ο.Δ.Ν. και την τήρηση των στοιχείων που αφορούν την αποστολή και λειτουργία του. 5.Τα έξοδα λειτουργίας του Σ.Ο.Δ.Ν. και της γραμματείας βαρύνουν αναλογικά τους προϋπολογισμούς των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών, Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ Άρθρο 16 Αντικείμενο της διαδικασίας Με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Κεφάλαιο αυτό καταστρέφονται οι πάσης φύσεως ναρκωτικές ουσίες (βασικές ποσότητες και δείγματα), οι οποίες φυλάσσονται: α) από διωκτικές αρχές, αρμόδιες να ενεργούν για την ανακάλυψη των δραστών αξιόποινων πράξεων που προβλέπονται και τιμωρούνται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών και β) από άλλες κρατικές υπηρεσίες. Άρθρο 17 Φύλαξη των ναρκωτικών 1.Οι ναρκωτικές ουσίες που κατάσχονται, ζυγίζονται ή, αν πρόκειται για δισκία, καταμετρούνται και, αφού συνταχθεί έκθεση, παραδίδονται στον αρμόδιο για τη φύλαξή τους αξιωματικό ή υπάλληλο της διωκτικής αρχής που ενήργησε την κατάσχεση. 2.Μετά την παραλαβή τους από την αρμόδια διωκτική αρχή, συσκευάζονται σε ειδική συσκευασία που εξασφαλίζει το αλύμαντο και με ειδικό υπάλληλο ή άλλο κατάλληλο και ασφαλή τρόπο αποστέλλονται προς εξέταση στις αρμόδιες υπηρεσίες που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του ν. 3459/2006, οι οποίες προσδιορίζουν το ακριβές βάρος. 3.Αν η ποσότητα που κατασχέθηκε είναι μεγάλη, ώστε να αποκλείεται ή να είναι ιδιαίτερα δύσκολη η μεταφορά της στα εργαστήρια, εμπειρογνώμων του κατά τόπον αρμόδιου εργαστηρίου του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) ή του Εργαστηρίου της Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας Α.Ε.Ι. μεταβαίνει στον τόπο της φύλαξης και διενεργεί επί τόπου δειγματοληψία, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες. Συντάσσεται πρακτικό ζύγισης, καταμέτρησης, δειγματοληψίας και σφράγισης των ναρκωτικών ουσιών. Άρθρο 18 Αρμόδιες για τη φύλαξη αρχές 1.Οι ναρκωτικές ουσίες που κατάσχονται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές στην περιοχή του νομού Αττικής, φυλάσσονται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής. Αν στην ίδια περιοχή κατασχεθούν από άλλες, επίσης, αρμόδιες αρχές, φυλάσσονται από αυτές. 2.Στην έδρα κάθε Αστυνομικής Διεύθυνσης, με ευθύνη της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών, αν υπάρχει, ή της Υπηρεσίας Ασφάλειας, λειτουργεί αποθήκη, στην οποία φυλάσσονται μέχρι την καταστροφή τους, οι ναρκωτικές ουσίες που έχουν κατασχεθεί από τις αστυνομικές υπηρεσίες που υπάγονται στη Διεύθυνση. 3.Οι ναρκωτικές ουσίες που κατάσχονται εκτός του νομού Αττικής από άλλες αρμόδιες αρχές, πλην των αστυνομικών, φυλάσσονται από τις αρχές αυτές. 4.Οι προηγούμενες παράγραφοι εφαρμόζονται ανεξάρτητα από την αμφισβήτηση ή μη της ιδιότητας ως ναρκωτικών των ποσοτήτων που έχουν κατασχεθεί. Άρθρο 19 Πραγματογνωμοσύνη1.Η αρμόδια για τη χημική εξέταση υπηρεσία εξετάζει τις ναρκωτικές ουσίες που αποστέλλονται, προσδιορίζει το είδος, το ακριβές βάρος τους και σε περίπτωση κατάσχεσης δισκίων τον ακριβή αριθμό τους. Για όλα τα παραπάνω συντάσσεται έκθεση χημικής ανάλυσης. Στη συνέχεια αποχωρίζεται ποσότητα επαρκής για τη διενέργεια συμπληρωματικής πραγματογνωμοσύνης (Α, Β). Η ποσότητα αυτή ζυγίζεται, σφραγίζεται και αναφέρεται στην έκθεση χημικής ανάλυσης του δείγματος. 2.Αν η ποσότητα της ναρκωτικής ουσίας που κατασχέθηκε δεν επαρκεί για τη λήψη δείγματος πραγματογνωμοσύνης ή αν διενεργήθηκε δειγματοληψία, η υπόλοιπη, μετά την ανάλυση της ουσίας ή του δείγματος, ποσότητα, κρατείται για τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης. Εφόσον η συνολική ποσότητα του δείγματος καταναλωθεί κατά την ανάλυση, γίνεται σχετική μνεία στην έκθεση. Το υπόλοιπο του δείγματος, καθώς και οι ποσότητες που αποχωρίστηκαν για τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, αφού συσκευαστούν σε ειδικές αδιάρρηκτες συσκευασίες, σφραγίζονται και επιστρέφονται στην αρμόδια διωκτική αρχή. 3.Κατά την παράδοση των παραπάνω ποσοτήτων συντάσσεται έκθεση παράδοσης και παραλαβής από τον αρμόδιο υπάλληλο ή αξιωματικό. Με όμοια έκθεση οι ποσότητες αυτές παραδίδονται από την υπηρεσία που τις κατέσχε στην αρμόδια υπηρεσία που τηρεί την αποθήκη φύλαξης, καταγράφονται σε ειδικό βιβλίο, θεωρούμενο κάθε έτος από τον κατά τόπο αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών, με τίτλο «Βιβλίο Αποθήκης - Καταχώρησης Κατασχεθέντων Ναρκωτικών» και ταξινομούνται με χρονολογική σειρά στην παραπάνω αποθήκη. 4.Στο Βιβλίο Αποθήκης - Καταχώρησης Κατασχεθέντων Ναρκωτικών καταχωρούνται τα στοιχεία κάθε υπόθεσης. Σε κάθε περίπτωση αναγράφονται: α) ο αύξων αριθμός της υπόθεσης κατ’ έτος, β) τα στοιχεία της μηνυτήριας αναφοράς της διωκτικής αρχής στον αρμόδιο εισαγγελέα, γ) τα στοιχεία ταυτότητας του κατηγορουμένου, δ) το είδος και το βάρος της ναρκωτικής ουσίας που κατασχέθηκε, αν δε πρόκειται για δισκία ο αριθμός τους, ε) ο αριθμός του Δελτίου Χημικής Ανάλυσης, στ) ο αριθμός του βουλεύματος ή της απόφασης καταστροφής των ναρκωτικών ουσιών και ζ) η ημερομηνία καταστροφής τους. Εκτός από τα παραπάνω, είναι δυνατόν να αναγραφεί και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί απαραίτητο. Για τα δείγματα των ναρκωτικών που, ενδεχομένως, είχαν κατασχεθεί, αναγράφονται στο ίδιο βιβλίο ο αριθμός του βουλεύματος ή της απόφασης καταστροφής των δειγμάτων και η ημερομηνία καταστροφής τους. 5.Αν πρόκειται για ναρκωτικές ουσίες των οποίων δεν αμφισβητήθηκε η ιδιότητα και κατεστράφησαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στη δεύτερη παράγραφο του επόμενου άρθρου, στο παραπάνω Βιβλίο Αποθήκης – Καταχώρησης Κατασχεθέντων Ναρκωτικών αντί του στοιχείου στ΄ της προηγούμενης παραγράφου αναγράφεται η επισημείωση «μη αμφισβητούμενες ουσίες». Το ίδιο ισχύει στις περιπτώσεις του τελευταίου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου. Άρθρο 20 Διαδικασία καταστροφής 1.Η καταστροφή των ναρκωτικών ουσιών (βασικών ποσοτήτων και δειγμάτων τους) γίνεται ενώπιον της επιτροπής που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 38 του ν. 3459/2006. Η επιτροπή λειτουργεί στο νομό Αττικής και σε κάθε Αστυνομική Διεύθυνση της χώρας. Συγκαλείται τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε τρεις (3) μήνες και εκτάκτως όταν κρίνεται απαραίτητο, από τον εισαγγελέα πρωτοδικών στην περιφέρεια του οποίου έγινε η κατάσχεση των ναρκωτικών, ύστερα από αίτημα του προϊσταμένου της υπηρεσίας από την οποία φυλάσσονται. Αν οι ναρκωτικές ουσίες φυλάσσονται σε άλλον τόπο από εκείνον όπου κατασχέθηκαν, μπορούν να καταστραφούν στον τόπο φύλαξης, αφού ειδοποιηθεί ο εισαγγελέας του τόπου κατάσχεσής τους, στον οποίο και υποβάλλεται στη συνέχεια επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού καταστροφής. 2.Έργο της επιτροπής είναι η καταστροφή κάθε είδους ναρκωτικών και πρόδρομων ουσιών. Η καταστροφή των ναρκωτικών ουσιών (βασικών ποσοτήτων και δειγμάτων τους) των οποίων δεν έχει αμφισβητηθεί η ιδιότητα, γίνεται αμέσως μετά την έκδοση της έκθεσης χημικής ανάλυσης και την παρέλευση των προθεσμιών που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 38 του ν. 3459/2006, χωρίς τη συνδρομή οποιασδήποτε άλλης προϋπόθεσης. 3.Κατά τη διαδικασία της καταστροφής, ύστερα από πρόσκληση του αρμόδιου εισαγγελέα, είναι δυνατόν να παρίσταται εκπρόσωπος του Γ.Χ.Κ., ο οποίος παρέχει την αναγκαία επιστημονική υποστήριξη στην επιτροπή κατά την καταστροφή των επικίνδυνων και τοξικών ουσιών. Για την καταστροφή των επικίνδυνων τοξικών ουσιών εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία. 4.Η επιτροπή εξετάζει το απαραβίαστο των σφραγίδων ή το αδιάρρηκτο της συσκευασίας. Οι ναρκωτικές και πρόδρομες ουσίες ζυγίζονται ενώπιον της επιτροπής, ώστε να ελεγχθεί το βάρος τους σε αντιστοιχία με τη σχετική έκθεση του εργαστηρίου που διενήργησε τον έλεγχο ως προς την ιδιότητά τους. Σε κάθε περίπτωση λαμβάνονται υπόψη οι φυσικές μεταβολές του είδους. Εάν διαπιστωθεί ουσιώδης διαφοροποίηση μεταξύ του βάρους της προς καταστροφή ποσότητας ναρκωτικής ουσίας και του βάρους που αναγράφεται στην έκθεση της υπηρεσίας που διενήργησε τη χημική ανάλυση, απαιτείται αιτιολόγηση για την απόκλιση αυτή εκ μέρους της επιτροπής. Οι λόγοι στους οποίους οφείλεται η διαφοροποίηση καταχωρούνται στο πρακτικό της καταστροφής της συγκεκριμένης ποσότητας. Άρθρο 21 Τρόπος και μέσα καταστροφής 1.Αποκλειστικός τρόπος καταστροφής των πάσης φύσεως ναρκωτικών ουσιών είναι η καύση. Η καύση γίνεται, είτε σε κατάλληλους για το σκοπό αυτό κλιβάνους, είτε δια πυράς. Η προμήθεια των κλιβάνων γίνεται από τα Υπουργεία Δικαιοσύνης, Δημόσιας Τάξης, Οικονομίας και Οικονομικών με τις προδιαγραφές που καθορίζονται στις προκηρύξεις αγοράς τους. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό των ως άνω υπουργείων. 2.Για την εγκατάσταση των κλιβάνων λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι επιδράσεις της λειτουργίας τους στο περιβάλλον της περιοχής που πρόκειται να εγκατασταθούν, πρέπει δε να λειτουργούν υπό συνθήκες απόλυτης ασφάλειας από πλευράς χημικών ή άλλων επιβλαβών επιδράσεων, για την υγεία των κατοίκων και όσων συμμετέχουν στη διαδικασία της καταστροφής. Οι χώροι εγκατάστασης, καθώς και οι όροι συντήρησης και λειτουργίας τους θα καθορισθούν με νεότερη ειδική προς τούτο απόφαση. 3.Η λειτουργία των κλιβάνων αποκλείει την καταστροφή των ναρκωτικών ουσιών με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Σε περιοχές όπου δεν λειτουργεί κλίβανος, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο λόγω του μεγάλου βάρους της ποσότητας των ναρκωτικών που κατασχέθηκε ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, ο εισαγγελέας πρωτοδικών του τόπου φύλαξης εκδίδει αιτιολογημένη διάταξή του, ύστερα από αίτημα της αρχής από την οποία φυλάσσεται η ποσότητα αυτή, για τη μεταφορά της υπό συνθήκες απόλυτης ασφάλειας και καύση στην πλησιέστερη περιοχή όπου λειτουργεί κλίβανος. 4.Στις περιοχές εκτός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης η καταστροφή ναρκωτικών ουσιών ενεργείται σε κλιβάνους δημόσιους ή ιδιωτικούς ή δια πυράς εκτός κλιβάνου. 5.Μέχρι την εγκατάσταση και λειτουργία των κλιβάνων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης η καύση των ναρκωτικών ουσιών γίνεται με τους ίδιους τρόπους που προβλέπεται για τους άλλους νομούς της χώρας. Άρθρο 22 Καταστροφή ακατάλληλων ναρκωτικών φαρμάκων Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και με τη διαδικασία που ορίζεται σ΄ αυτήν, μπορεί να προβλέπεται ότι στους στους κλιβάνους καταστρέφονται ακατάλληλα προς χρήση ή ληγμένα ναρκωτικά φάρμακα του Κρατικού Μονοπωλίου Ναρκωτικών. Άρθρο 23 Καταστροφή μετά την πάροδο τριετίας Οι ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και δειγμάτων, που παραμένουν προς φύλαξη στις αρμόδιες αρχές πέραν των τριών (3) ετών από την κατάσχεσή τους και δεν έχει διατυπωθεί αμφισβήτηση ως προς την ιδιότητά τους, καταστρέφονται χωρίς άλλη προϋπόθεση κατάσχεσης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Άρθρο 24 Διάθεση στις αστυνομικές σχολές 1.Η διάθεση ναρκωτικών ουσιών για εκπαιδευτικούς σκοπούς γίνεται από την κατά τόπο αρμόδια εισαγγελική αρχή, ύστερα από έγγραφο αίτημα του διοικητή της οικείας αστυνομικής σχολής ή τμήματος δοκίμων αστυφυλάκων, εφόσον αυτό στεγάζεται εκτός της έδρας της σχολής αστυφυλάκων, ή του γενικού αστυνομικού διευθυντή γενικής αστυνομικής διεύθυνσης ή του διευθυντή αστυνομικής διεύθυνσης, κατά περίπτωση, ύστερα από σχετική πρόταση του διδάσκοντος εκπαιδευτή ή συνοδού – χειριστή αστυνομικού σκύλου. 2.Στο ανωτέρω αίτημα αναφέρονται ο τόπος και το είδος της εκπαίδευσης, το είδος και η ποσότητα των αιτουμένων ναρκωτικών ουσιών, ο τόπος φύλαξης των ουσιών αυτών, καθώς και ο υπεύθυνος για την παραλαβή, φύλαξη και διαχείρισή τους. 3.Η ποσότητα των διατιθεμένων ναρκωτικών ουσιών μετράται με τη χρήση ζυγού ακριβείας, η δε παραλαβή αυτών πιστοποιείται με τη σύνταξη πρακτικού παράδοσης και παραλαβής, το οποίο υπογράφεται από τον υπεύθυνο που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο και τον εντεταλμένο υπάλληλο της εισαγγελικής αρχής, όταν η παραλαβή γίνεται από κατάστημα αυτής, ή από τον αρμοδίως εξουσιοδοτημένο της οικείας αστυνομικής αρχής, στην οποία φυλάσσονται οι ναρκωτικές ουσίες, εφόσον η παραλαβή γίνεται από αστυνομική υπηρεσία, βάσει εγκριτικής παραγγελίας της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής. Τυχόν παρουσία εκπροσώπου της εισαγγελικής αρχής, στην τελευταία περίπτωση, μνημονεύεται απαραιτήτως στο πρακτικό. Άρθρο 25 Όροι φύλαξης 1.Οι ναρκωτικές ουσίες παραλαμβάνονται σε ειδικές αεροστεγείς και διαφανείς πλαστικές σακούλες ή σε αεροστεγή γυάλινα άθραυστα βαζάκια, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα άμεσης οπτικής προσέγγισης και να αποφεύγεται η απευθείας επαφή, φθορά ή απώλεια αυτών. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης και εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι, συναφείς προς το είδος και τη φύση αυτής, επιτρέπεται, με ευθύνη του εκπαιδευτή, παραλλαγή της ανωτέρω συσκευασίας για την εξυπηρέτηση του σκοπού της εκπαίδευσης, σύμφωνα με το σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 2.Οι ναρκωτικές ουσίες φυλάσσονται σε ειδικά ερμάρια επαρκούς ασφαλείας στα τμήματα σπουδών των αστυνομικών σχολών ή στα γραφεία σπουδών των τμημάτων δοκίμων αστυφυλάκων, εφόσον τα τμήματα αυτά λειτουργούν εκτός της έδρας της σχολής αστυφυλάκων, ή στα τμήματα εκπαίδευσης και τα γραφεία εκπαίδευσης των γενικών αστυνομικών διευθύνσεων και των αστυνομικών διευθύνσεων, αντίστοιχα. Υπεύθυνοι για τη φύλαξη είναι οι προϊστάμενοι των οικείων τμημάτων και γραφείων, κατά περίπτωση. Κατ’ εξαίρεση, προκειμένου για ναρκωτικές ουσίες που αφορούν την εκπαίδευση αστυνομικών σκύλων αυτές φυλάσσονται με τους ίδιους όρους ασφαλείας, εάν πρόκειται για τη βασική εκπαίδευση σε χώρο της υπηρεσίας που διαμένουν οι σκύλοι με μέριμνα και ευθύνη του επόπτη σκύλων, ενώ αν πρόκειται για συντηρητική εκπαίδευση, σε χώρο της υπηρεσίας που ανήκει ο συνοδός αστυνομικός με μέριμνα και ευθύνη του ιδίου. Η κατ’ εξαίρεση αυτή φύλαξη των ναρκωτικών ουσιών μνημονεύεται στο σχετικό έγγραφο της παραγράφου 2 του άρθρου 24. Άρθρο 26 Όροι χρησιμοποίησης 1.Από τους χώρους φύλαξης οι ναρκωτικές ουσίες εξέρχονται, για εκπαιδευτικούς σκοπούς, ύστερα από προφορικό αίτημα του διδάσκοντος και έγκριση του αρμοδίου και υπεύθυνου για τη φύλαξή τους, στον οποίο και επιστρέφονται. Για κάθε τέτοια περίπτωση συντάσσεται πρακτικό παράδοσης, παραλαβής, καθώς και πρακτικό επιστροφής που υπογράφεται από τον αρμόδιο για τη φύλαξή τους και το διδάσκοντα. Στο πρακτικό αναφέρονται τα είδη και οι ποσότητες των ναρκωτικών. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται όταν πρόκειται για τη συντηρητική εκπαίδευση αστυνομικών σκύλων ανίχνευσης ναρκωτικών. 2.Η τυχόν ανάλωση ή φθορά ναρκωτικών ουσιών για εκπαιδευτικούς σκοπούς, όπως χρήσεις σε αντιδραστήρια ή άλλες αναγκαίες πειραματικές ενέργειες (ΤΕSΤS), πιστοποιείται με τη σύνταξη και υπογραφή σχετικού πρακτικού τριμελούς επιτροπής, η οποία απαρτίζεται από το διδάσκοντα, τον αρχαιότερο των εκπαιδευομένων και τον προϊστάμενο τμήματος σπουδών ή γραφείου σπουδών ή τμήματος εκπαίδευσης ή γραφείου εκπαίδευσης, αντίστοιχα. Κατ’ εξαίρεση και εφόσον η εκπαίδευση αφορά τη βασική ή συντηρητική εκπαίδευση αστυνομικού σκύλου που πραγματοποιείται εκτός της έδρας των προαναφερομένων υπηρεσιών η ανάλωση, φθορά ή απώλεια ναρκωτικών ουσιών, εξαιτίας των σκοπών της εκπαίδευσης, πιστοποιείται με τη σύνταξη πρακτικού τριμελούς επιτροπής, που απαρτίζεται από τον εκπαιδευτή ή το συνοδό αστυνομικό και δύο άλλους αστυνομικούς της ίδιας υπηρεσίας που παρίστανται στην εκπαίδευση. Στην έννοια της βασικής και συντηρητικής εκπαίδευσης των αστυνομικών σκύλων υπάγεται και η διάθεση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών για την εκτέλεση υπηρεσίας, ως απολύτως συναφής και ουσιαστικά ταυτόσημη. Τα υπολείμματα ναρκωτικών ουσιών, στις ως άνω περιπτώσεις, επιστρέφονται και πραγματοποιείται νέα παραλαβή. Άρθρο 27 Όροι επιστροφής ή αντικατάστασης 1.Οι ναρκωτικές ουσίες που διατέθηκαν για εκπαιδευτικούς σκοπούς επιστρέφονται υποχρεωτικά, εφόσον αυτό ζητηθεί από την αρμόδια εισαγγελική αρχή που είχε εγκρίνει τη χορήγησή τους ή εκλείψει ο σκοπός για τον οποίο είχαν χορηγηθεί, η δε επιστροφή αυτών πιστοποιείται με τη σύνταξη πρακτικού επιστροφής. 2.Η αντικατάσταση των ναρκωτικών ουσιών, λόγω παλαιότητας ή σύννομης και κανονικής ανάλωσης ή απώλειας ή φθοράς και ο εμπλουτισμός της συλλογής με νέες μορφές και δείγματα ναρκωτικών, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24. 3.Στις ανωτέρω περιπτώσεις, οι επιστρεφόμενες ναρκωτικές ουσίες συνοδεύονται από το πρακτικό παράδοσης και παραλαβής, που συντάχθηκε κατά την αρχική διάθεση, καθώς και από τα επιμέρους πρακτικά ανάλωσης ή απώλειας ή φθοράς που συντάσσονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 24 έως 28. 4.Για την πιστοποίηση του είδους και της ποσότητας των επιστρεφομένων ουσιών, αυτές μπορεί να αποστέλλονται για εξέταση, αμέσως μετά την επιστροφή τους, στο Γ.Χ.Κ. ή τα κατά τόπους παραρτήματα αυτού ή σε πανεπιστήμια, που έχουν αυτή τη δυνατότητα, με μέριμνα της αρχής, στην οποία επιστρέφονται, αφού προηγουμένως σφραγιστούν παρουσία του παραδίδοντος και συνταχθεί προς τούτο σχετική έκθεση. Άρθρο 28 Έλεγχος1.Οι ναρκωτικές ουσίες που προορίζονται για εκπαιδευτικούς σκοπούς αποτελούν δημόσιο υλικό εμπιστευμένο στις αστυνομικές αρχές και αποτελούν πάντοτε αντικείμενο ελέγχου και επιθεώρησης των ιεραρχικώς προϊσταμένων στο πλαίσιο των κειμένων διατάξεων. 2.Περιστατικά απώλειας ή φθοράς ναρκωτικών ουσιών, για λόγους διάφορους από εκείνους που προβλέπονται στα άρθρα 24 έως 28, καθώς και κλοπής, αναφέρονται από αυτόν που τα διαπίστωσε τόσο στην αστυνομική αρχή, υπό την ευθύνη της οποίας διεξάγεται η εκπαίδευση, όσο και στην αρμόδια κατά τόπο και καθ’ ύλην αστυνομική υπηρεσία στο πλαίσιο των διαδικασιών που καθορίζονται από τις κείμενες διατάξεις. 3.Τα πρακτικά που συντάσσονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 24 έως 28, καταστρέφονται μετά την πάροδο πέντε (5) ετών. Σε περίπτωση που διενεργείται σχετική ποινική ή διοικητική έρευνα ή εξέταση, διατηρούνται μέχρι να εκκαθαριστεί τελεσιδίκως η εκκρεμότητα. Άρθρο 29 Διάθεση στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας 1.Οι ναρκωτικές ουσίες που διατίθενται για εκπαιδευτικούς σκοπούς φυλάσσονται σε ειδικά ερμάρια πολλαπλής ασφαλείας ή ελλείψει τέτοιων χώρων σε χρηματοκιβώτια ή φοριαμό οπλισμού του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών (Τ.ΔΙ.Ν.) του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας με ευθύνη του προϊσταμένου του τμήματος και σε περίπτωση απουσίας του με ευθύνη του εκάστοτε αξιωματικού εισηγητή του τμήματος. Κατ’ εξαίρεση προκειμένου για ναρκωτικές ουσίες που αφορούν την εκπαίδευση σκύλων ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών αυτές φυλάσσονται με τους ίδιους όρους ασφαλείας, εάν πρόκειται για τη βασική εκπαίδευση σε χώρο της υπηρεσίας που διαμένουν οι σκύλοι με μέριμνα και ευθύνη του επόπτη σκύλων, ενώ αν πρόκειται για συντηρητική εκπαίδευση σε χώρο της υπηρεσίας που ανήκει ο συνοδός βαθμοφόρος Λ.Σ. με μέριμνα και ευθύνη του ίδιου. 2.Οι ναρκωτικές ουσίες τοποθετούνται σε ειδικές αεροστεγείς και διαφανείς πλαστικές σακούλες ή δοχεία, για να παρέχεται η δυνατότητα άμεσης οπτικής προσέγγισης στους εκπαιδευόμενους, και να αποφεύγεται η απευθείας επαφή, φθορά ή απώλειά τους στη διάρκεια της διδασκαλίας. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης και εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι, συναφείς προς το είδος και τη φύση αυτής, επιτρέπεται με ευθύνη του εκπαιδευτή παραλλαγή της παραπάνω συσκευασίας για την εξυπηρέτηση του σκοπού της εκπαίδευσης, σύμφωνα με το σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Άρθρο 30 Όροι χρησιμοποίησης 1.Από το χώρο φύλαξής τους οι ναρκωτικές ουσίες εξέρχονται μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς με ευθύνη του τμηματάρχη ή υπόλογου εισηγητή του Τ.ΔΙ.Ν. διδασκόντων κατά περίπτωση το θέμα των ναρκωτικών και μετά το πέρας του μαθήματος επιστρέφονται για την ασφαλή φύλαξή τους. Σε κάθε περίπτωση που ο διδάσκων αξιωματικός δεν είναι ο τμηματάρχης Τ.ΔΙ.Ν., συντάσσεται πρακτικό «παράδοσης – παραλαβής και επιστροφής» σύμφωνα με το «Υπόδειγμα Ι» για τα είδη και τις ποσότητες των ναρκωτικών ουσιών που χρησιμοποιήθηκαν στη διδασκαλία. 2.Η ανάλωση ναρκωτικών ουσιών για εκπαιδευτικούς σκοπούς, όπως χρήσεις σε αντιδραστήρια (ΤΕSΤS) ή άλλες αναγκαίες πειραματικές ενέργειες, βεβαιώνεται με τη σύνταξη πρακτικού «σύννομης και κανονικής ανάλωσης» σύμφωνα με το «Υπόδειγμα ΙΙ» από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από το διδάσκοντα, τον προϊστάμενο του τμήματος ή γραφείου σπουδών των σχολών δοκίμων αξιωματικών – υπαξιωματικών – λιμενοφυλάκων και τον επικεφαλής εκπαιδευόμενο στην αίθουσα ή τάξη. Εφόσον πραγματοποιείται βασική ή συντηρητική εκπαίδευση σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών η ανάλωση, φθορά ή απώλεια ναρκωτικών ουσιών για τους σκοπούς της εκπαίδευσης, πιστοποιείται με τη σύνταξη πρακτικού τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τον εκπαιδευτή ή το συνοδό και δύο άλλους βαθμοφόρους Λ.Σ. που παρίστανται στην εκπαίδευση. Στην έννοια της βασικής και συντηρητικής εκπαίδευσης των σκύλων ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών υπάγεται και η διάθεση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών για την εκτέλεση υπηρεσίας, ως απολύτως συναφής και ουσιαστικά ταυτόσημη. Τα υπολείμματα ναρκωτικών ουσιών, στις ως άνω περιπτώσεις επιστρέφονται και πραγματοποιείται νέα παραλαβή. 3.Σε περίπτωση που η ανάλωση λάβει χώρα κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης προσωπικού λιμενικής αρχής, αυτή βεβαιώνεται με τη σύνταξη του ως άνω πρακτικού από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από το διδάσκοντα, το λιμενάρχη και τον αμέσως επόμενο αρχαιότερο αξιωματικό της λιμενικής αρχής. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πειραιάς σήμερα………………….ημέρα…………………του μήνα………………….του έτους 200... και ώρα……………. ο ……………. ………………………………………. Τμηματάρχης του ΥΕΝ/ΔΑ/ΤΔΙΝ και ο .…………………………………...…………………..(ονομ/μο και βαθμός) ……………………………………………..προβήκαμε ο μεν πρώτος στην παράδοση ο δε δεύτερος στην παραλαβή των κάτωθι διατιθέμενων για εκπαιδευτικούς σκοπούς ναρκωτικών ουσιών: ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ α)………………………………………………………………………..β)………………………………………………………………………. γ)……………………………………………………………………….δ)………………………………………………………………………. ε)……………………………………………………………………….στ)……………………………………………………………………… ζ)……………………………………………………………………….η)……………………………………………………………………… θ)………………………………………………………………………ι)………………………………………………………………………. Προς πίστωση συντάχθηκε το παρόν το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως κατωτέρω: Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ Για την παράδοση-Για την παραλαβή Για την παραλαβή-Για την επιστροφήΠειραιάς……… Πειραιάς……… ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ……………..σήμερα………………ημέρα……………………………..…..του μήνα…………….….του έτους 200….και ώρα………. ………………………ο……………………………………………………….. (ονομ/μο και βαθμός) Τμηματάρχης–Αξ/κός ΥΕΝ/ΔΑ/ΤΔΙΝ…………………..………………….παρισταμένων και των: α)…………………………………(ονομ/μο-βαθμός-ιδιότητα)………………………………..... …………………………………. β)…………………………………(ονομ/μο-βαθμός-ιδιότητα) ………………………………….………………………………….ανάλωσα για εκπαιδευτικούς σκοπούς (χρήση σε αντιδραστήριο ΤΕSΤ) τις κάτωθι διατιθέμενες για εκπαιδευτικούς σκοπούς ναρκωτικές ουσίες: ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ α)…………………………………………………………………….β)……………………………………………………………………. γ)…………………………………………………………………….δ)……………………………………………………………………. ε)…………………………………………………………………….Προς πίστωση συντάχθηκε το παρόν το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως κατωτέρω: Ο (1) Ο (3) Ο (2) ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (1) Σε περίπτωση που η ανάλωση λάβει χώρα σε εκπαίδευση προσωπικού Λιμεναρχείων τίθεται ο Τμηματάρχης ή Αξιωματικός Τ.ΔΙ.Ν. (2) Ομοίως τίθεται ο Λιμενάρχης ή αναπληρωτής του. (3) Ομοίως τίθεται ο Υπολιμενάρχης ή αρχαιότερος Αξιωματικός. Άρθρο 31 Όροι επιστροφής ή αντικατάστασης 1.Οι ναρκωτικές ουσίες που διατίθενται για εκπαιδευτικούς σκοπούς επιστρέφονται υποχρεωτικά στην αρμόδια εισαγγελική αρχή που ενέκρινε τη χορήγηση, οποτεδήποτε ήθελε ζητηθεί η επιστροφή τους από αυτή. 2.Η αντικατάσταση των ναρκωτικών ουσιών λόγω παλαιότητας ή σύννομης και κανονικής ανάλωσης και ο εμπλουτισμός της συλλογής με νέες μορφές ναρκωτικών γίνεται με τον ίδιο τρόπο της αρχικής διάθεσης που ορίζεται στο άρθρο 46 παρ. 2 του ν. 3459/2006. 3.Σε αμφότερες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι επιστρεφόμενες ναρκωτικές ουσίες συνοδεύονται πάντοτε από το πρακτικό «Παράδοσης και Παραλαβής» που συντάχθηκε κατά τη χορήγησή τους, καθώς επίσης από τα πρακτικά «Σύννομης και κανονικής ανάλωσης» στις περιπτώσεις που αναλώθηκαν ναρκωτικές ουσίες για τους λόγους που περιλαμβάνονται στις παραγράφους 2 και 3 του προηγούμενου άρθρου. 4.Για την πιστοποίηση του είδους και της ποσότητας των επιστρεφομένων ναρκωτικών, αυτά αποστέλλονται για εξέταση, μετά την επιστροφή τους, στο Γ.Χ.Κ. ή τα παραρτήματά του, ή σε πανεπιστήμια που έχουν αυτή τη δυνατότητα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) Άρθρο 32 Πρόσληψη του προσωπικού του Ο.ΚΑ.ΝΑ. Το προσωπικό του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) και το προσωπικό των προγραμμάτων απεξάρτησης από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής (Ψ.Ν.Α.) και του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης (Ψ.Ν.Θ.) προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, ύστερα από δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, όπως ορίζεται παρακάτω. Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η επαγγελματική επανένταξή τους, πρόσωπα τα οποία έκαναν χρήση ναρκωτικών και εκουσίως προσήλθαν για θεραπευτική αγωγή, μετά την ολοκλήρωση του θεραπευτικού προγράμματος, είναι δυνατό να προσλαμβάνονται στον Ο.ΚΑ.ΝΑ., σύμφωνα με τη διαδικασία του επόμενου άρθρου, με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου και δοκιμαστική υπηρεσία διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών. Μετά το πέρας της δοκιμαστικής περιόδου, σε περίπτωση αρνητικής απόφασης του Δ.Σ., ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, λύεται η σύμβαση εργασίας τους. Άρθρο 33 Διαδικασία πρόσληψης 1.Το προσωπικό που προσλαμβάνεται στον Ο.ΚΑ.ΝΑ. και το προσωπικό που προσλαμβάνεται για τα προγράμματα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ του Ψ.Ν.Α. και του Ψ.Ν.Θ., πρέπει να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του, να μην έχει υπερβεί το 45ο (και, προκειμένου για το επιστημονικό προσωπικό, το 55ο) και να μην έχει κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 2683/1999, ΦΕΚ Α΄ 19), με επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 6 του ν. 2207/1994 (ΦΕΚ Α΄ 65) για τις θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού. Ειδικά για τον Ο.ΚΑ.ΝΑ., και σε ό,τι αφορά πρώην χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, η άρση του ανωτέρω κωλύματος ισχύει για το σύνολο των θέσεων. Δεν προσλαμβάνονται όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, κατ’ αναλογία με το άρθρο 5 του ν. 2683/1999. 2.Για τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων όλων των κατηγοριών εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α΄ 39), όπως ισχύει κάθε φορά. Ως πρόσθετα προσόντα συνεκτιμώνται η γνώση μίας (1) τουλάχιστον ξένης γλώσσας, η γνώση χρήσης Η/Υ, καθώς και τυχόν προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο, σχετικό με την προκηρυσσόμενη θέση. Με απόφαση του Δ.Σ. του φορέα, και ύστερα από έγκριση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, είναι δυνατό να τίθενται ειδικότερα προσόντα για την πλήρωση συγκεκριμένης θέσης. Ενόψει της ειδικής φύσης της εργασίας στο χώρο των εξαρτήσεων, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στα θεραπευόμενα μέλη, τα απαιτούμενα προσόντα για το επιστημονικό προσωπικό κάθε συγκεκριμένης θέσης που προκηρύσσεται, ορίζονται κάθε φορά από το Δ.Σ. ή το συμβούλιο διοίκησης του φορέα ανάλογα με το είδος των εργασιών και τις ειδικότητες, ύστερα από σχετική, τεκμηριωμένη εισήγηση προς αυτό του επιστημονικού υπευθύνου του αντιστοίχου προγράμματος. 3.Για την πρόσληψη του προσωπικού, οι φορείς δημοσιεύουν προκήρυξη στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά: 1)Ο αριθμός κατά ειδικότητα προσωπικού, β)τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, γ)το όριο ηλικίας και τα προβλεπόμενα από το παρόν άρθρο κωλύματα πρόσληψης, δ)η υπηρεσία στην οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, ε)τυχόν προηγούμενη εμπειρία, όπου απαιτείται, στ)προκειμένου περί επιστημονικού προσωπικού, τυχόν εξειδικευμένα προσόντα, όπου απαιτείται. Η αίτηση των υποψηφίων συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα και από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, τα οποία αποδεικνύουν τα αναφερόμενα από αυτούς προσόντα. Περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται υποχρεωτικά σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας επί δύο (2) συνεχείς ημέρες και αναρτάται στο κατάστημα του οικείου φορέα. Όταν η προκηρυσσόμενη θέση βρίσκεται εκτός Αθηνών, η προκήρυξη δημοσιεύεται κατά τον ίδιο τρόπο και σε μία (1) τοπική εφημερίδα. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων πρόσληψης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του ενός (1) μηνός και μικρότερη των είκοσι (20) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης. 4.Η επιτροπή επιλογής είναι πενταμελής και επικουρείται στο έργο της από τριμελή γραμματεία, αποτελούμενη από υπαλλήλους του φορέα. Συγκροτείται για τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. με απόφαση του Δ.Σ. του και για τα προγράμματα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ του Ψ.Ν.Α. και Ψ.Ν.Θ. με απόφαση του Δ.Σ. της αντίστοιχης Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.), ύστερα από εισήγηση του συμβουλίου διοίκησης του αντίστοιχου ψυχιατρικού νοσοκομείου. Με την απόφαση αυτή ορίζεται ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής επιλογής αυτής με τους αναπληρωτές τους, ως ακολούθως: α)Για τις θέσεις του διοικητικού και λοιπού προσωπικού, η επιτροπή επιλογής αποτελείται από το διευθυντή της Διεύθυνσης Προσωπικού Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έναν ψυχολόγο που ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και για τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. από το γενικό διευθυντή, το διευθυντή της αντίστοιχης διεύθυνσης στην οποία θα ενταχθεί ο υποψήφιος και ένα μέλος του Δ.Σ. που υποδεικνύεται από αυτό και για τα προγράμματα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ του Ψ.Ν.Α. και του Ψ.Ν.Θ., από το διευθυντή του προγράμματος, το διευθυντή διοικητικού του φορέα και ένα μέλος του συμβουλίου διοίκησης αυτού. Όταν στο φορέα δεν έχει πληρωθεί η θέση του γενικού διευθυντή ή του διευθυντή της αντίστοιχης διεύθυνσης, την προβλεπόμενη στην επιτροπή θέση καταλαμβάνει ένα μέλος του Δ.Σ. του φορέα, που υποδεικνύεται από αυτό. β)Για τις θέσεις του επιστημονικού προσωπικού (όπως αυτό ορίζεται εκάστοτε από το Δ.Σ. του φορέα ή τον Οργανισμό αυτού), η επιτροπή επιλογής αποτελείται από ένα μέλος του Δ.Σ. ή του συμβουλίου διοίκησης, που υποδεικνύεται από αυτό, το διευθυντή της αντίστοιχης διεύθυνσης του Οργανισμού (όπου υπάρχει) ή το διευθυντή ιατρικής υπηρεσίας για τα σχετικά προγράμματα του Ψ.Ν.Α. και Ψ.Ν.Θ., τον επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος ή τμήματος, καθώς και δύο επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους (εκ των οποίων ο ένας δραστηριοποιείται στο ευρύτερο επιστημονικό πεδίο της θέσης που προκηρύσσεται και ο έτερος είναι ψυχολόγος), οι οποίοι ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 5.Ενόψει της επιλογής των υποψηφίων, η γραμματεία της επιτροπής επιλογής προβαίνει στη συγκέντρωση και τον έλεγχο των απαιτουμένων δικαιολογητικών αυτών, καταρτίζοντας πίνακα των υποψηφίων που υποβάλλουν αιτήσεις εκπρόθεσμες ή που δεν πληρούν τα προσόντα της προκήρυξης, καθώς και πίνακα αυτών που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, τους οποίους και διαβιβάζει στην επιτροπή επιλογής. Η τελευταία αποφασίζει για την οριστικοποίηση των πινάκων αποκλεισθέντων και εκείνων που συνεχίζουν στη διαδικασία επιλογής. Οι πίνακες αυτοί αναρτώνται στην κεντρική υπηρεσία του φορέα και, εάν η θέση προορίζεται για αποκεντρωμένη υπηρεσία, και στο οικείο κατάστημα. Η επιτροπή επιλογής μπορεί να καλεί τους υποψηφίους σε προφορική συνέντευξη και, ύστερα από εκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων αυτών, καταρτίζει πίνακα κατάταξής τους κατά αξιολογική σειρά και τον υποβάλλει μαζί με το σχετικό πρακτικό στο Δ.Σ. ή το συμβούλιο διοίκησης του φορέα για δημοσιοποίηση. Ο πίνακας κατάταξης αναρτάται στην κεντρική υπηρεσία και, προκειμένου για αποκεντρωμένη προκηρυγμένη θέση, και στο τοπικό κατάστημα του φορέα. 6.Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα ένστασης κατά του πίνακα κατάταξης μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την επομένη της ανάρτησής του. Οι ενστάσεις εξετάζονται από το Δ.Σ. ή το συμβούλιο διοίκησης, το οποίο αποφαίνεται με αιτιολογημένη απόφασή του. Κατά την εξέταση της ένστασης παρίσταται ο πρόεδρος της επιτροπής επιλογής. Το Δ.Σ. αποφαίνεται επί των ενστάσεων στην αμέσως επόμενη από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων συνεδρίασή του. Μετά την εξέταση των ενστάσεων, η επιτροπή επιλογής οριστικοποιεί τον πίνακα κατάταξης και τα αρμόδια όργανα του φορέα καλούν, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, τον υποψήφιο που θα καταλάβει τη θέση να υπογράψει εντός ευλόγου χρόνου τη σχετική σύμβαση. Αν αυτός που επελέγη δεν αποδεχθεί την πρόσληψη, τη θέση του καταλαμβάνει ο αμέσως επόμενος σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης. Ο ως άνω καταρτιζόμενος πίνακας, κατά ειδικότητα, ισχύει ένα (1) έτος από την κατάρτισή του και μόνο για το φορέα για τον οποίο καταρτίσθηκε, η δε πρόσληψη διενεργείται σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης του πίνακα. Σε περίπτωση αποχώρησης προσληφθέντος, αυτός αντικαθίσταται από τον επόμενο εγγεγραμμένο στον ανωτέρω πίνακα της οικείας ειδικότητας κατά τη σειρά εγγραφής σ΄ αυτόν. Άρθρο 34 Αξιολόγηση προσωπικού 1.Η διαρκής αξιολόγηση του προσωπικού γίνεται κατ’ αρχήν σε ετήσια βάση από τον ιεραρχικά προϊστάμενο, στον οποίο αναφέρεται ο εργαζόμενος και από το διευθυντή της αντίστοιχης διεύθυνσης του Ο.ΚΑ.ΝΑ. ή το διευθυντή ιατρικής υπηρεσίας του Ψ.Ν.Α. και Ψ.Ν.Θ. για τα αντίστοιχα προγράμματα αυτών, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο π.δ. 318/1992 (ΦΕΚ Α΄ 161). 2.Κάθε δύο (2) χρόνια, όλοι οι υπάλληλοι των φορέων του άρθρου 10 του ν. 2880/2001 (ΦΕΚ Α΄ 9) υπόκεινται σε αξιολόγηση από ειδική επιτροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα παρακάτω: α)Η αξιολόγηση του διοικητικού και λοιπού προσωπικού διενεργείται, με βάση το σύστημα αξιολόγησης που έχει υιοθετήσει ο φορέας, από επιτροπή αξιολόγησης που συγκροτείται, για τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. από το γενικό διευθυντή του, το διευθυντή της αντίστοιχης διεύθυνσης στην οποία ανήκει η θέση και ένα μέλος του Δ.Σ. των εργαζομένων, που ορίζεται από αυτό και για τα προγράμματα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ του Ψ.Ν.Α. και Ψ.Ν.Θ., από το διευθυντή της ιατρικής υπηρεσίας, το διοικητικό διευθυντή του φορέα και ένα μέλος του Δ.Σ. των εργαζομένων, που ορίζεται από αυτό. β)Η αξιολόγηση του επιστημονικού προσωπικού γίνεται με βάση το σύστημα αξιολόγησης που έχει υιοθετήσει ο φορέας. Κάθε φορέας καθορίζει με απόφαση του Δ.Σ του τη μεθοδολογία και τους δείκτες της διαρκούς αξιολόγησης του επιστημονικού έργου και των αποτελεσμάτων των δράσεων των μονάδων και των προγραμμάτων απεξάρτησης από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ. 3.Για το επιστημονικό προσωπικό που υπηρετεί στο Ψ.Ν.Α. και στο Ψ.Ν.Θ. και απασχολείται στα προγράμματα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ, η αξιολόγηση γίνεται από επιτροπή αξιολόγησης, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. της αντίστοιχης Δ.Υ.ΠΕ., ύστερα από εισήγηση του συμβουλίου διοίκησης του αντίστοιχου ψυχιατρικού νοσοκομείου, και αποτελείται από τους: πρόεδρο του συμβουλίου διοίκησης του φορέα, ως πρόεδρο, πρόεδρο του επιστημονικού συμβουλίου του φορέα, επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος, διευθυντή της ιατρικής υπηρεσίας και πρόεδρο του σωματείου εργαζομένων, με τους αναπληρωτές αυτών. Ειδικά για τον Ο.ΚΑ.ΝΑ., η πενταμελής επιτροπή αξιολόγησης, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.ΚΑ.ΝΑ, απαρτίζεται από τους: διευθυντή της αντίστοιχης διεύθυνσης, ως πρόεδρο, επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος ή τμήματος του φορέα, ένα μέλος του Δ.Σ., που ορίζεται από αυτό, έναν ειδικό επιστήμονα, εξειδίκευσης αντίστοιχης με αυτήν του αξιολογουμένου, ο οποίος ορίζεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τον πρόεδρο του σωματείου εργαζομένων, με τους αναπληρωτές αυτών. Ο επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος ή τμήματος αξιολογείται από τριμελή επιτροπή, η οποία αποτελείται για τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. από τον πρόεδρο ή αντιπρόεδρο του φορέα και ένα μέλος του Δ.Σ. (οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ.), καθώς και έναν ειδικό επιστήμονα, εξειδίκευσης αντίστοιχης με αυτήν του αξιολογουμένου, ο οποίος ορίζεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τους αναπληρωτές αυτών και για τα προγράμματα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ του Ψ.Ν.Α. και Ψ.Ν.Θ., από το διοικητή του φορέα, ένα μέλος του συμβουλίου διοίκησης αυτού και έναν ειδικό επιστήμονα, εξειδίκευσης αντίστοιχης με αυτήν του αξιολογουμένου, ο οποίος ορίζεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τους αναπληρωτές αυτών. 4.Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι τα ακόλουθα: 1)Στα γενικά κριτήρια αξιολόγησης που ισχύουν για το σύνολο του προσωπικού, πέραν των προβλεπομένων στο π.δ. 318/1992, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά, περιλαμβάνονται η συνέπεια προς τους κανόνες του φορέα και την εκτέλεση των καθηκόντων που του ανατίθενται για την εξυπηρέτηση του σκοπού της μονάδας, η απόδοση στον τομέα ευθύνης με επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, η ποιότητα της εργασίας, η προθυμία στην εκτέλεση των καθηκόντων και στην ανάληψη ευθυνών και η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας. Ειδικότερα για τις θέσεις στελεχών, υπευθύνων και διευθυντών αξιολογούνται επιπροσθέτως η διοικητική και οργανωτική ικανότητα, η δημιουργικότητα, η προώθηση των στόχων του φορέα και της γενικότερης ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού που έχουν στον τομέα ευθύνης τους. Με απόφαση του Δ.Σ. του φορέα που υποβάλλεται προς έγκριση στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, είναι δυνατό να ορισθούν ειδικότερα κριτήρια αξιολόγησης και να υιοθετηθούν συγκεκριμένοι στόχοι, βάσει των οποίων κρίνεται η απόδοση του προσωπικού. 2)Το επιστημονικό προσωπικό αξιολογείται επιπροσθέτως με τα παρακάτω ειδικά κριτήρια: 1) ως προς την επάρκεια της προσωπικότητάς του σε όλα τα επίπεδα, αναφορικά με τα ειδικότερα καθήκοντα που αναλαμβάνει στα πλαίσια του προγράμματος, και ως προς την ικανότητα ανάληψης θεραπευτικού ρόλου, στη βάση των αρχών της επιστήμης, της ηθικής και της δεοντολογίας, 2) ως προς την επάρκεια των ειδικών γνώσεων, που αποδεικνύονται από τις σχετικές σπουδές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και της εμπειρίας του στο χώρο των εξαρτήσεων. Προσμετρώνται η απόκτηση επιπλέον γνώσεων, οι δημοσιεύσεις σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά, η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, καθώς και η εν γένει εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνής επιστημονική δραστηριότητα. 5.Η επιτροπή αξιολόγησης καταθέτει πλήρως τεκμηριωμένη πρόταση στο Δ.Σ. του φορέα για την τελική αξιολόγηση, βασιζόμενη στον υπηρεσιακό φάκελλο του εργαζομένου, στις ετήσιες αξιολογήσεις και σε προσωπική συνέντευξη με τον εργαζόμενο. Κάθε υπάλληλος που αξιολογείται έχει το δικαίωμα υποβολής ένστασης ενώπιον του Δ.Σ., κατ’ ανάλογη εφαρμογή του π.δ. 318/1992. Αν κατά την αξιολόγηση υπάλληλος κριθεί ακατάλληλος, ύστερα από σχετική διαδικασία ελέγχου, λόγω παραβίασης των αρχών λειτουργίας του προγράμματος και του φορέα ή λόγω άλλου εξαιρετικά σοβαρού λόγου, το Δ.Σ. του Ο.ΚΑ.ΝΑ. ή της αντίστοιχης Δ.Υ.ΠΕ., ύστερα από εισήγηση του συμβουλίου διοίκησης του αντίστοιχου ψυχιατρικού νοσοκομείου, καταγγέλλει υποχρεωτικά τη σύμβαση. Η σχέση εργασίας λύεται από την ημέρα κοινοποίησης της έγγραφης καταγγελίας. 6.Οι αναφερόμενες επιτροπές και η ακολουθούμενη διαδικασία αξιολόγησης ισχύουν και για το προσωπικό που ήδη υπηρετεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στους παραπάνω φορείς. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΙΑ (Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν.) Άρθρο 35 Σκοπός1.Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία (Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν.) ως βασικός συντελεστής του ευρωπαϊκού δικτύου RΕΙΤΟΧ είναι υπεύθυνο: 1)για την εξασφάλιση σε εθνικό επίπεδο της συλλογής στοιχείων που χαρακτηρίζονται από το υψηλό ποιοτικό τους επίπεδο (αντικειμενικά, αξιόπιστα, συγκρίσιμα), 2)για την ανταλλαγή των στοιχείων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 2.Ειδικότερα οι δραστηριότητες που αναπτύσσει το Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. στα πλαίσια των ευθυνών του είναι οι ακόλουθες: α)Σε εθνικό επίπεδο: αα) Η δημιουργία ενός εθνικού δικτύου με φορείς που παρέχουν πληροφορίες και ο συντονισμός των πηγών πληροφόρησης. Το εθνικό δίκτυο αποτελεί ουσιαστικό εταίρο για το Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. όπως αυτό αποτελεί ουσιαστικό εταίρο του Ευρωπαϊκού Κέντρου. Υπηρετεί τις ανάγκες της χώρας και του Ευρωπαϊκού Κέντρου. ββ) Η διερεύνηση και εξακρίβωση της φύσης και του τύπου των στοιχείων που έχουν άμεση σχέση με τον τομέα της μείωσης της ζήτησης, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων προβλέπονται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο στο τριετές πρόγραμμα του 1998-2000 και στα επόμενα τριετή προγράμματα. γγ) Η διερεύνηση και εξακρίβωση του τύπου των στοιχείων που επιθυμούν οι χρήστες των πληροφοριών (πολιτικοί, αρμόδιοι για τη χάραξη της πολιτικής, επιστήμονες, επαγγελματίες, Μ.Μ.Ε., ευρύτερο κοινό). δδ) Η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων. εε) Η κάλυψη των κενών πληροφόρησης. στστ) Η βελτίωση της ποιότητας και της συγκρισιμότητας των στοιχείων. ζζ)Η παροχή βοήθειας προς τις ήδη υπάρχουσες ή τις μελλοντικές πηγές πληροφοριών για την ανάπτυξη της απαραίτητης τεχνογνωσίας. ηη)Η επανατροφοδότηση του δικτύου με πληροφορίες ήτοι η διάχυση των πληροφοριών που συλλέγει σε όλους τους αρμόδιους φορείς. θθ) Η αυτοαξιολόγηση των πρωτοβουλιών και των δραστηριοτήτων σε σχέση με τους επιδιωκόμενους στόχους. ιι)Η παροχή της δυνατότητας ανταλλαγής πληροφοριών με τους συνεργαζόμενους φορείς μέσω ηλεκτρονικού δικτύου όταν αυτό εγκατασταθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που αποφασίζει του Δ. Σ. του Ευρωπαϊκού Κέντρου. 1)Σε ευρωπαϊκό επίπεδο: 1) Η ενεργητική συμμετοχή στην προαγωγή και προώθηση μεθόδων και 2) η ανταπόκρισή του στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον κανονισμό 302/93 για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου ως εθνικού κέντρου αναφοράς. 2)Σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο: 1) Η λειτουργία ως ενδιάμεσου μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κέντρου και των εθνικών πηγών πληροφοριών για τη διάχυση πληροφοριών και για τη μεταφορά, διάδοση και προαγωγή κατευθυντήριων γραμμών, μεθόδων και τεχνολογίας, με σκοπό να καλυφθούν τα υπάρχοντα κενά και να βελτιωθεί η ποιότητα και συγκρισιμότητα των στοιχείων. 2) Η κατάλληλη επεξεργασία των συλλεγομένων στοιχείων (ποιοτικός έλεγχος, στατιστική ανάλυση, ενοποίηση στοιχείων από διαφορετικές πηγές κ.λ.π.) με σκοπό την παροχή στους αρμόδιους φορείς σημαντικών και αξιοποιήσιμων πληροφοριών. Άρθρο 36 ΚαθήκονταΓια την επίτευξη του σκοπού του προηγούμενου άρθρου το Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. εκπληρώνει τα παρακάτω καθήκοντα στους τομείς των δραστηριοτήτων του: α) συντάσσει για το Ευρωπαϊκό Κέντρο ετήσια αναφορά στην αγγλική γλώσσα και συμπληρώνει το χάρτη πληροφοριών, β) εκδίδει και διανέμει ετήσια έκθεση στην ελληνική γλώσσα στην οποία περιλαμβάνει όλα τα νεώτερα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει και επεξεργαστεί το Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. στη διάρκεια του προηγούμενου έτους, τις σχετικές με το θέμα των ναρκωτικών πληροφορίες, καθώς και την αξιολόγηση των ελλειμμάτων και προτεραιοτήτων με σκοπό την παροχή μιας ολοκληρωμένης εικόνας για το πρόβλημα των ναρκωτικών στη χώρα, γ) ακολουθεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. του Ευρωπαϊκού Κέντρου σε ό,τι αφορά τη μετάφραση και έκδοση στην ελληνική γλώσσα της ετήσιας έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κέντρου. Η διανομή και παρουσίαση της Ετήσιας Ευρωπαϊκής Έκθεσης γίνεται σε συνεργασία με τον Ο.ΚΑ.ΝΑ., δ) συγκαλεί σε συνεδρίαση τη συμβουλευτική επιτροπή τουλάχιστον δύο (2) φορές το χρόνο, ε) παρέχει στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στον Ο.ΚΑ.ΝΑ. ύστερα από αίτημα του τελευταίου στοιχεία που συγκεντρώνει και είναι απαραίτητα για τη χάραξη πολιτικής. Η παροχή των στοιχείων γίνεται ηλεκτρονικά, εφόσον έχει εξασφαλιστεί η κατάλληλη υποδομή. Δεν παρέχει: αα) ατομικά ανώνυμα στοιχεία που συγκεντρώνει από τις θεραπευτικές υπηρεσίες, ββ) συγκεντρωτικά στοιχεία ανά θεραπευτικό πρόγραμμα με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία υπάρχει σύμφωνη γραπτή γνώμη του συγκεκριμένου προγράμματος, στ) υποβάλλει ετήσια αναφορά στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην οποία συμπεριλαμβάνονται και τεκμηριωμένες προτάσεις βασισμένες στα στοιχεία που συγκεντρώνει το Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. στη χώρα, καθώς και στις ανάγκες που διαπιστώνονται μέσω της συνεργασίας με το δίκτυο RΕΙΤΟΧ και το Ευρωπαϊκό Κέντρο. Άρθρο 37 Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση του Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. Το Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. καταρτίζει τριετές πρόγραμμα εργασίας, συμβατό με το τριετές πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Κέντρου αλλά και των ειδικότερων αναγκών στη χώρα και το υποβάλλει με τον αντίστοιχο οικονομικό προϋπολογισμό στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση γίνεται σύμφωνα με το συμβόλαιο διάρκειας τριών (3) ετών (Ιανουάριο 1998 – Δεκέμβριο 2000), που υπογράφεται μεταξύ Ο.ΚΑ.ΝΑ. και Επιστημονικού Ιδρύματος Ψυχικής Υγείας (ΕΠ.Ι.Ψ.Υ.) και στο οποίο περιγράφονται οι ευθύνες και οι υποχρεώσεις του Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν., καθώς και οι προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία του και την εκπλήρωση των στόχων του τριετούς προγράμματος. Η χρηματοδότηση του Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. γίνεται σύμφωνα με τον εγκεκριμένο από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. προϋπολογισμό του και για το έτος 1998 δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων εκατόν εξήντα τεσσάρων (352.164,00) ευρώ. Το ποσό της χρηματοδότησης καταβάλλεται ετήσια σε τρία (3) ισόποσα μέρη. Κάθε μέρος καταβάλλεται απολογιστικά εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της κατάθεσης από το Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. της έκθεσης προόδου και του οικονομικού απολογισμού του, προσαρμοζόμενου του μέρους της χρηματοδότησης στον οικονομικό απολογισμό. Άρθρο 38 Συμβουλευτική επιτροπή Συμβουλευτικό ρόλο στο έργο του Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. επιτελεί επιτροπή η οποία απαρτίζεται από εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τον πρόεδρο του Ο.ΚΑ.ΝΑ., έως πέντε (5) εκπροσώπους φορέων του δικτύου του Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. και το διευθυντή του ΕΠ.Ι.Ψ.Υ. Στις συνεδριάσεις παρίσταται η επιστημονική υπεύθυνος του Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. και εφ’ όσον κριθεί σκόπιμο, λόγω ειδικότερων θεμάτων που είναι δυνατό να ανακύπτουν μπορεί να καλούνται να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της επιτροπής ειδικοί επιστήμονες. Οι πέντε εκπρόσωποι των φορέων του δικτύου του Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. προτείνονται από το Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. και ορίζονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η θητεία των μελών είναι τριετής και ανανεώσιμη κατά περίπτωση. Η επιτροπή συνεδριάζει δύο τουλάχιστον φορές το χρόνο στους χώρους του ΕΠ.Ι.Ψ.Υ. Άρθρο 39 Συνεργαζόμενοι φορείς και προγράμματα 1.Οι συνεργαζόμενοι με το Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. φορείς και προγράμματα παροχής υπηρεσιών αποστέλλουν σ΄ αυτό τα απαραίτητα στοιχεία, σύμφωνα με τις οδηγίες που τους παρέχει προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες πληροφόρησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα στοιχεία που συγκεντρώνουν οι φορείς και αφορούν σε χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών αποστέλλονται σε ατομική μορφή, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που προτείνει το Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν., ώστε να είναι δυνατή η έγκυρη στατιστική επεξεργασία τους για το σύνολο της χώρας. Το Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. διασφαλίζει την ανωνυμία και το απόρρητο των ατομικών στοιχείων τα οποία του παρέχονται από τους συνεργαζόμενους φορείς. Για το σκοπό αυτό προτείνει στις υπηρεσίες την εφαρμογή ενός συστήματος ανώνυμης κωδικοποίησης των ατομικών δελτίων, ώστε να μπορούν να ελεγχθούν οι διπλές εγγραφές σε πανελλήνια κλίμακα. 2.Τα στοιχεία που αποστέλλονται στο Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. για τους χρήστες ναρκωτικών που απευθύνονται στους φορείς και προγράμματα παροχής υπηρεσιών δημοσιοποιούνται ύστερα από στατιστική επεξεργασία τους σε συγκεντρωτική μορφή, ώστε να μην παρέχεται η δυνατότητα ταυτοποίησης των επί μέρους υπηρεσιών στις οποίες απευθύνθηκαν οι χρήστες. Η κατά υπηρεσία παρουσίαση στοιχείων, εφόσον κριθεί σκόπιμη, γίνεται ύστερα από πρόταση του Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. ή των υπηρεσιών και ύστερα από σύμφωνη γνώμη των τελευταίων. 3.Τα συλλεγόμενα από το Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. στοιχεία μεταβιβάζονται σε συγκεντρωτική μορφή στο Ευρωπαϊκό Κέντρο. Χορηγούνται επίσης συγκεντρωτικά στοιχεία στην Ομάδα Επιδημιολογίας Πομπιντού του Συμβουλίου της Ευρώπης ακολουθώντας τις προδιαγραφές που ορίζονται και για τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 4.Το Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. διαθέτει προς τους φορείς, εφόσον το επιθυμούν, επεξεργασμένα στατιστικά στοιχεία, που αφορούν τα δικά τους προγράμματα ώστε να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν κατά τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων που συνδέονται με την περαιτέρω ανάπτυξή τους τόσο στον τομέα παροχής υπηρεσιών όσο και στον επιστημονικό τομέα. Τα επεξεργασμένα στατιστικά που παρέχει το Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. στα θεραπευτικά προγράμματα μπορούν να χρησιμοποιούνται για επιστημονικές ανακοινώσεις και εργασίες από συγγραφείς, χωρίς την υποχρέωση συμμετοχής αυτών στο Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. Τα προγράμματα υποχρεούνται ωστόσο να κάνουν μνεία της συμβολής του Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. στην επεξεργασία των στοιχείων. 5.Τα συγκεντρωτικά στοιχεία δημοσιεύονται κάθε χρόνο στην ετήσια έκθεση του Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν., στις εισαγωγικές σελίδες της οποίας αναφέρονται ονομαστικά όλοι οι φορείς που αποτελούν τις πηγές πληροφοριών, όπως και τα ονόματα των μελών του επιστημονικού προσωπικού από κάθε φορέα με τη συνεργασία των οποίων συγκεντρώνονται στοιχεία. 6.Σε περίπτωση σύνταξης αναφορών ή συγγραφής επιστημονικών εργασιών ή επιστημονικών ανακοινώσεων που περιλαμβάνουν στοιχεία, τα οποία συγκεντρώνουν οι φορείς, ύστερα από συνεργασία και οδηγίες του Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν., γίνεται αναφορά στη συμβολή του Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. στην ανάπτυξη της συγκεκριμένης δραστηριότητας. 7.Σε περίπτωση επιστημονικής δημοσίευσης από το Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. η οποία περιλαμβάνει συγκεντρωτικά στοιχεία από όλους τους φορείς και τα προγράμματα αναγράφονται οι φορείς από τους οποίους προέρχονται κατά κύριο λόγο οι πληροφορίες. 8.Σε περίπτωση επιστημονικής δημοσίευσης την προετοιμασία της οποίας αναλαμβάνει το Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν., ύστερα από συνεννόηση και συμφωνία με κάποιο φορέα ή πρόγραμμα, στην οποία περιλαμβάνονται συγκριτικά στοιχεία μεταξύ συγκεκριμένων προγραμμάτων ή παρουσιάζονται στοιχεία από ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα ή φορέα (γιατί κρίθηκε ότι έχουν κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον στους συγγραφείς του δημοσιεύματος), υπάρχει ισόρροπη αντιπροσώπευση Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. και φορέων, ανάλογα με τον αριθμό των κέντρων και της συμβολής τους στη σύνταξη του πρωτοκόλλου και στη συγγραφή της εργασίας που θα δημοσιευθεί. Το όνομα ή τα ονόματα των στελεχών που συμπεριλαμβάνονται στους συγγραφείς υποδεικνύονται από την επιστημονική διεύθυνση του κάθε φορέα. Αναφέρεται επίσης στο δημοσίευμα και το όνομα του φορέα από τον οποίο προέρχονται τα στοιχεία. 9.Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: 1)Διευκολύνει με τις ενδεδειγμένες διαδικασίες τη λειτουργία του Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του για την αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών. 2)Κατοχυρώνει το ρόλο του Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. ως συντονιστικού φορέα συγκέντρωσης και επεξεργασίας πληροφοριών απέναντι στους φορείς που αποτελούν τις πηγές πληροφοριών. 3)Υποστηρίζει τις μεθοδολογικές προδιαγραφές που υποδεικνύει το Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. για τη συγκέντρωση των πληροφοριών σε εθνικό επίπεδο και βοηθά ώστε οι φορείς να ανταποκριθούν σε αυτές. 4)Αξιολογεί το έργο του Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. και σε συνεργασία μαζί του θέτει προτεραιότητες στις δραστηριότητες που αναπτύσσονται. 5)Διασφαλίζει τη συνέχεια στη λειτουργία του Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν., με την ανανέωση του συμβολαίου, στο μέτρο που αυτό ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στο έργο που έχει αναλάβει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕ.Θ.Ε.Α.) Άρθρο 40 ΌργαναΤα όργανα του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.) είναι τα ακόλουθα: α) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), το οποίο συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 55 παρ. 4 του ν. 3459/2006. β) Η Γενική Συνέλευση, η οποία συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 55 παρ. 4 του ν. 3459/2006. Τα επίτιμα μέλη που μετέχουν στη Γενική Συνέλευση είναι τα μέλη παρελθόντων διοικητικών συμβουλίων του ΚΕ.Θ.Ε.Α που ολοκλήρωσαν τουλάχιστον μία (1) θητεία. γ) Ο Διευθυντής ΚΕ.Θ.Ε.Α. δ) Το Συμβούλιο Πολιτικής ΚΕ.Θ.Ε.Α. (Σ.ΠΟ.Κ.), αποτελούμενο από το διευθυντή ΚΕ.Θ.Ε.Α. ως πρόεδρο και τους διευθυντές ή υπεύθυνους των επιμέρους μονάδων του ΚΕ.Θ.Ε.Α. που είναι δυνατόν να αναπληρώνονται από τους βοηθούς τους. Άρθρο 41 Αρμοδιότητες1.Αρμοδιότητες του Δ.Σ. του ΚΕ.Θ.Ε.Α.: 1)Το Δ.Σ. του ΚΕ.Θ.Ε.Α. επιλέγει και προσλαμβάνει το διευθυντή του ΚΕ.Θ.Ε.Α. με εξαρτημένη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 2)Εποπτεύει συνολικά τη λειτουργία του ΚΕ.Θ.Ε.Α. 3)Ελέγχει κατασταλτικά τη διαχείριση. 4)Εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό του ΚΕ.Θ.Ε.Α. 5)Επικυρώνει την κατακύρωση διαγωνισμών ύψους άνω των 14.673,51 ευρώ. 6)Αποφασίζει για θέματα εσωτερικής λειτουργίας του ΚΕ.Θ.Ε.Α και για κάθε άλλο αναγκαίο και συναφές θέμα. 2.Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης του ΚΕ.Θ.Ε.Α.: Η Γενική Συνέλευση του ΚΕ.Θ.Ε.Α. συνέρχεται σε τακτική συνέλευση ένα (1) μήνα πριν από τη λήξη της θητείας του Δ.Σ. και εκλέγει τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και επτά (7) μέλη του νέου Δ.Σ., ύστερα από τεκμηριωμένες προτάσεις του Σ.ΠΟ.Κ. που επικυρώνονται από το Δ.Σ. Η εκλογή γίνεται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Η Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία όταν παρίστανται το 50% συν 1 των μελών της. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον πρόεδρο του Δ.Σ. του ΚΕ.Θ.Ε.Α. που προεδρεύει στη συνέλευση. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον προεδρεύοντα του Δ.Σ. του ΚΕ.Θ.Ε.Α. σε περίπτωση παραίτησης ενός εκ των μελών του Δ.Σ., για τη συμπλήρωση του οργάνου. 3.Αρμοδιότητες του Διευθυντή του ΚΕ.Θ.Ε.Α.: 1)Διευθύνει το ΚΕ.Θ.Ε.Α. και έχει τη θεραπευτική, επιστημονική και διοικητική ευθύνη των δραστηριοτήτων του. 2)Υλοποιεί τις αποφάσεις του Σ.ΠΟ.Κ. 3)Εισηγείται στο Δ.Σ. για όλα τα θέματα που αφορούν το ΚΕ.Θ.Ε.Α. ή υποδεικνύει άλλο μέλος του Σ.ΠΟ.Κ. ως εισηγητή. 4)Προσλαμβάνει το προσωπικό του ΚΕ.Θ.Ε.Α. 5)Για τις θεραπευτικές μονάδες του ΚΕ.Θ.Ε.Α. προβαίνει στην πρόσληψη του προσωπικού ύστερα από εισήγηση του διευθυντή τους. 6)Ορίζει τις αρμοδιότητες του προσωπικού. 7)Προΐσταται όλων των υπηρεσιών και μονάδων του ΚΕ.Θ.Ε.Α. 8)Εγκρίνει τις δαπάνες λειτουργίας των επιμέρους μονάδων του ΚΕ.Θ.Ε.Α. και αποφασίζει για τη διάθεση κονδυλίων, το ύψος των οποίων καθορίζεται με πάγια εξουσιοδότηση του Σ.ΠΟ.Κ. 9)Εκπροσωπεί το ΚΕ.Θ.Ε.Α. σε κάθε είδους δημόσια παράσταση και οικονομική συναλλαγή και έχει την ευθύνη των δημοσίων σχέσεων. ια)Υπογράφει κάθε είδους συμβάσεις και 10)Είναι υπεύθυνος μαζί με τους διευθυντές των επιμέρους μονάδων για την τήρηση του απορρήτου των στοιχείων των θεραπευομένων στο ΚΕ.Θ.Ε.Α. 4.Αρμοδιότητες του Σ.ΠΟ.Κ.: 1)Χαράσσει και διαμορφώνει την πολιτική του ΚΕ.Θ.Ε.Α. σε οικονομικά, θεραπευτικά, εκπαιδευτικά και ιδεολογικά θέματα. 2)Προτείνει στη Γενική Συνέλευση του ΚΕ.Θ.Ε.Α. την υποψηφιότητα των μελών του νέου Δ.Σ. 3)Καταρτίζει τον κανονισμό λειτουργίας του, που επικυρώνεται από το Δ.Σ. του ΚΕ.Θ.Ε.Α. Άρθρο 42 Ένταξη μονάδων – Διαχείριση - Προσωπικό 1.Το ΚΕ.Θ.Ε.Α. αναλαμβάνει τη λειτουργία των μονάδων του «Ειδικού θεραπευτικού προγράμματος για εξαρτημένα από φαρμακευτικές ουσίες άτομα» του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Για το σκοπό αυτό: 1)Το Παιδοψυχιατρικό Νοσοκομείο Αθήνας (Π.Ν.Α.) διαθέτει στο ΚΕ.Θ.Ε.Α. για περίοδο τριάντα (30) ετών τις κτιριακές εγκαταστάσεις με τον περιβάλλοντα αυτές χώρο και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της λειτουργίας του «Ειδικού θεραπευτικού προγράμματος για εξαρτημένα από φαρμακευτικές ουσίες άτομα» του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Επίσης διαθέτει το διαμέρισμα του 3ου ορόφου της οικοδομής της οδού Βαλτετσίου 60, στην Αθήνα. 2)Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόνοιας (Ε.Ο.Π.) διαθέτει στο ΚΕ.Θ.Ε.Α. τους χώρους που εξυπηρετούν σήμερα το ίδιο πρόγραμμα και ειδικότερα: 1) τον 7ο όροφο οικοδομής στην οδό Βασ. Ηρακλείου 32 στη Θεσσαλονίκη, 2) τις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις Στομίου Λαρίσης. Οι λεπτομέρειες της διάθεσης των παραπάνω ρυθμίζονται με αποφάσεις των Δ.Σ. του Π.Ν.Α. και Ε.Ο.Π. αντίστοιχα. 2.Η διαχείριση του ΚΕ.Θ.Ε.Α. γίνεται με βάση το «Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο» (π.δ. 1123/1980, ΦΕΚ Α΄ 183) και τις εκάστοτε τροποποιήσεις του. Οι προμήθειες και εκτελέσεις έργων πραγματοποιούνται στα πλαίσια των κανονισμών του δημοσίου τομέα, που τροποποιούνται με αποφάσεις του Δ.Σ. του ΚΕ.Θ.Ε.Α., ώστε να ανταποκρίνονται στις ιδιομορφίες του. 3.1)Στο προσωπικό που έχει αποσπασθεί στο ΚΕ.Θ.Ε.Α. χορηγείται από αυτό κάθε είδους επίδομα και παροχή που προβλέπεται για το υπόλοιπο προσωπικό. 2)Οι εργαζόμενοι ως θεραπευτές στο ΚΕ.Θ.Ε.Α. παρέχουν τις υπηρεσίες τους με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση. Απαγορεύεται σ’ αυτούς η άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος εκτός όσων έχουν σχέση με καλλιτεχνική ή συγγραφική δραστηριότητα. Η παροχή υπηρεσιών σε άλλο φορέα ή οργανισμό του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα επιτρέπεται σε ειδικές περιπτώσεις ύστερα από τεκμηριωμένη απόφαση του Σ.ΠΟ.Κ. 3)Το προσωπικό του ΚΕ.Θ.Ε.Α. υποχρεούται σε ενεργό εφημερία ή υπερωρίες ανάλογα με τις ανάγκες. Στο προσωπικό αυτό καταβάλλεται αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τον τρόπο πληρωμής της υπερωριακής απασχόλησης και των εφημεριών. 4)Το προσωπικό υποχρεούται σε ενεργό συμμετοχή σε εκπαιδευτική διαδικασία τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό με δαπάνες του ΚΕ.Θ.Ε.Α. 5)Το προσωπικό του ΚΕ.Θ.Ε.Α. μετατίθεται σε οποιαδήποτε υπηρεσία ή μονάδα του φορέα ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Άρθρο 43 Μεταβατικές Διατάξεις 1.Τα αδιάθετα υπόλοιπα των κονδυλίων που εισπράχθηκαν ή που θα εισπραχθούν από τον Ε.Ο.Π. και το Π.Ν.Α. για λογαριασμό της θεραπευτικής κοινότητας «ΙΘΑΚΗ» και του ΚΣΑ του «Ειδικού θεραπευτικού προγράμματος για εξαρτημένα από φαρμακευτικές ουσίες άτομα» του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μεταφέρονται στο ΚΕ.Θ.Ε.Α. Ο διαχειριστής του ΚΕ.Θ.Ε.Α. εξουσιοδοτείται για την είσπραξη των σχετικών κονδυλίων. 2.Εκκρεμότητες ή ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις σχετικά με εκτελέσεις έργων και προμήθειες μεταβιβάζονται από τον Ε.Ο.Π. και το Π.Ν.Α στο ΚΕ.Θ.Ε.Α. Άρθρο 44 Μεταβίβαση περιουσίας στο ΚΕ.Θ.Ε.Α. Στο ΚΕ.Θ.Ε.Α. μεταβιβάζεται χωρίς αντάλλαγμα κατά πλήρη κυριότητα, ολόκληρη η έκταση, ο εξοπλισμός και οι κτιριακές εγκαταστάσεις της πρώην Παιδόπολης «Άγιος Κων/νος» της περιοχής Σίνδου, που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο λειτουργίας του «Ειδικού θεραπευτικού προγράμματος για εξαρτημένα από φαρμακευτικές ουσίες άτομα». Με τη μέριμνα του ΚΕ.Θ.Ε.Α. το άρθρο αυτό μεταγράφεται στα οικεία βιβλία μεταγραφών της περιοχής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Άρθρο 45 Συμβουλευτικά υποστηρικτικά και θεραπευτικά προγράμματα Το ειδικό πρόγραμμα για τα εξαρτημένα από ναρκωτικές ουσίες άτομα περιλαμβάνει τα εξής: α) Συμβουλευτικό υποστηρικτικό πρόγραμμα. Στους Συμβουλευτικούς Σταθμούς του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δημιουργούνται τμήματα ψυχοθεραπείας στα οποία πραγματοποιούνται: αα) Ατομικές θεραπείες. ββ) Ομαδικές θεραπείες. γγ) Οικογενειακές θεραπείες. Η επιλογή του είδους θεραπείας γίνεται ανάλογα με την αξιολόγηση κάθε περιστατικού. Η παρακολούθηση του προγράμματος γίνεται στο πλαίσιο της λειτουργίας εξωτερικών ιατρείων. Το πρόγραμμα παρακολουθούν υποχρεωτικά οι μη εθισμένοι χρήστες ναρκωτικών ουσιών σε εκτέλεση του άρθρου 29 του ν. 3459/2006. β) Θεραπεία – Αποκατάσταση – Κοινωνική Επανένταξη. Το πρόγραμμα αυτό εφαρμόζεται στις περιπτώσεις του άρθρου 32 του ν. 3459/2006 (για εξαρτημένους χρήστες ναρκωτικών ουσιών) και περιλαμβάνει τις εξής φάσεις: αα) Θεραπεία. Πραγματοποιείται σε κατάλληλη μονάδα που εξασφαλίζει πλήρη ιατρική κάλυψη για την αντιμετώπιση πιθανών επιπλοκών υγείας κατά τη διάρκεια της εμφάνισης των συμπτωμάτων απόσυρσης (σωματικό στερητικό σύνδρομο). Η αντιμετώπιση των συμπτωμάτων γίνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής απόφασης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η θεραπεία γίνεται κάτω από την επιστημονική εποπτεία ψυχιάτρου με τη βοήθεια ειδικευμένου παραϊατρικού προσωπικού. Παράλληλα με την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων απόσυρσης εφαρμόζεται και κατάλληλο πρόγραμμα κινητοποίησης για την ένταξη του θεραπευόμενου στην επόμενη φάση του προγράμματος. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται για την εθελοντική ένταξη των θεραπευομένων στο ΚΕ.Θ.Ε.Α. εφ’ όσον γίνουν δεκτοί από αυτό. ββ) Αποκατάσταση. Η φάση αυτή εφαρμόζεται σε κατάλληλο χώρο που δίνει τη δυνατότητα, παράλληλα με την ενδεδειγμένη θεραπεία (ψυχική απεξάρτηση), και της απασχόλησης σε βασικές εργασίες όπως καλλιέργειες, ζωοκομία, ανθοκομία κ.λ.π. Κατά τη φάση αυτή όπως και στις επόμενες δεν εφαρμόζεται φαρμακοθεραπεία. γγ) Κοινωνική Επανένταξη – Επαγγελματική Εκπαίδευση. Στη φάση αυτή έμφαση δίνεται στην επαγγελματική εκπαίδευση σε παραγωγικά επαγγέλματα με στόχο την επαγγελματική αποκατάσταση μετά το πέρας του προγράμματος. Η φάση αυτή υλοποιείται, όπου είναι δυνατόν, και εκτός του χώρου θεραπείας. Άρθρο 46 Προγράμματα υποκατάστασης για εξαρτημένους από μείζονες οπιοειδείς ουσίες χρήστες 1.Αποφασίζεται η ίδρυση προγραμμάτων υποκατάστασης για εξαρτημένους χρήστες ηρωίνης. 2.Εγκρίνεται η χορήγηση της ουσίας μεθαδόνη και της ουσίας βουπρενορφίνη, από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ., για υποκατάσταση της εξάρτησης από μείζονα οπιοειδή φάρμακα. Οι ουσίες χορηγούνται στο πλαίσιο μιας θεραπευτικής διαδικασίας η οποία διέπεται από την αντίληψη ότι η εξάρτηση από τα οπιούχα είναι μία κατάσταση ψυχικής, σωματικής και κοινωνικής δυσλειτουργίας του ατόμου. Άρθρο 47 Σκοπός θεραπευτικής διαδικασίας 1.Η θεραπευτική διαδικασία σκοπό έχει: 1)την ελαχιστοποίηση των κινδύνων από τη χρήση, τόσο για το χρήστη ουσιών, όσο και για το κοινωνικό σύνολο, 2)την απεξάρτηση των χρηστών από όλες τις ναρκωτικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστάτων. 2.Για την επίτευξη του σκοπού αυτού ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. λειτουργεί στις μονάδες του προγράμματα υποκατάστασης και πρόγραμμα κοινωνικής επανένταξης στα οποία η χορήγηση των ουσιών υποκατάστασης συνοδεύεται από παροχή υψηλής ποιότητας ιατρικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Άρθρο 48 Στόχοι των προγραμμάτων υποκατάστασης Στόχοι των προγραμμάτων υποκατάστασης είναι: α) Σε σχέση με την ελαχιστοποίηση των κινδύνων από τη χρήση: αα) η συγκράτηση του ασθενούς στο πρόγραμμα με θέσπιση κινήτρων, ββ) η μείωση της παράλληλης χρήσης, γγ) η μείωση της παραβατικότητας, δδ) ο περιορισμός του ενδεχόμενου προσβολής από μολυσματικές ασθένειες και η μετάδοσή τους σε τρίτους, εε) η σταθεροποίηση σε έναν κανονικό τρόπο ζωής που συνοδεύεται από βελτίωση των οικογενειακών και κοινωνικών σχέσεων, καθώς και από ενδιαφέρον για εκπαίδευση / κατάρτιση, με σκοπό την επαγγελματική αποκατάσταση. β) Σε σχέση με την απεξάρτηση: αα) η αποχή από τη χρήση οπιοειδών, ββ) η αποχή από τη χρήση άλλων ναρκωτικών, γγ) η αποχή από την κατάχρηση αλκοόλ, δδ) η μείωση της παραβατικότητας και η διασφάλιση της υγείας, εε) η εξεύρεση εργασίας / παραγωγικής απασχόλησης, βελτίωση του επιπέδου σπουδών και η επαγγελματική αποκατάσταση. Άρθρο 49 Γενικές αρχές λειτουργίας προγραμμάτων υποκατάστασης Οι γενικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία των προγραμμάτων υποκατάστασης είναι οι εξής: α) τα προγράμματα λειτουργούν σε εξωτερική βάση, καθημερινά, με ωράριο που να μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες των θεραπευόμενων και ειδικότερα όσων εξ αυτών εργάζονται, β) ο θεραπευόμενος προσέρχεται στις μονάδες σύμφωνα με τις ανάγκες του θεραπευτικού προγράμματος που παρακολουθεί, γ) η εισαγωγή σε μονάδα του προγράμματος γίνεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου και με βάση τον αύξοντα αριθμό πρωτοκόλλου που δίνεται κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης. Η σειρά του αριθμού πρωτοκόλλου δεν τηρείται, στις κατ’ εξαίρεση εισαγωγές, όπως αυτό ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον πλαίσιο λειτουργίας του Ο.ΚΑ.ΝΑ. Άρθρο 50 Προϋποθέσεις συμμετοχής σε πρόγραμμα υποκατάστασης Οι προϋποθέσεις για την ένταξη εξαρτημένων ατόμων σε πρόγραμμα υποκατάστασης είναι οι εξής: α) ο εξαρτημένος να είναι άνω των 20 ετών, β) να κάνει μακροχρόνια ενδοφλέβια χρήση ηρωίνης ή άλλου οπιοειδούς, γ) η χρήση να έχει προκαλέσει σωματική και ψυχική εξάρτηση, δ) για άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος ηλικίας να υπάρχει αποτυχία σοβαρής προσπάθειας απεξάρτησης σε άλλο εγκεκριμένο από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης πρόγραμμα που αποδεικνύεται με βεβαίωση που χορηγείται αρμοδίως από αυτό, ε) ο χρήστης να αποδεχθεί εγγράφως τους όρους του θεραπευτικού συμβολαίου, η παραβίαση των οποίων επιφέρει κυρώσεις κατά την κρίση της θεραπευτικής ομάδας του προγράμματος υποκατάστασης, στ) ο εξαρτημένος να μην παρουσιάζει βαριά ψυχοπαθολογία η οποία καθιστά ασύμβατη την παρακολούθηση του προγράμματος. Άρθρο 51 Όροι για την παραμονή εξαρτημένων ατόμων σε πρόγραμμα υποκατάστασης Για την παραμονή των εξαρτημένων ατόμων σε πρόγραμμα υποκατάστασης, ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. καταρτίζει πλαίσιο λειτουργίας στο οποίο περιλαμβάνονται τόσο οι γενικοί προσανατολισμοί, όσο και οι επιμέρους θεραπευτικές πρακτικές των προγραμμάτων. Οι κανόνες κάθε προγράμματος διαφοροποιούνται ως προς την αυστηρότητά τους ανάλογα με τις δυνατότητες προσαρμογής των θεραπευομένων όπως αυτές αξιολογούνται κατά την εξέλιξη της θεραπείας. Άρθρο 52 Υλοποίηση των πειραματικών προγραμμάτων Η υλοποίηση των πειραματικών προγραμμάτων υποκατάστασης για εξαρτημένους χρήστες ηρωίνης ανατίθεται στον Ο.ΚΑ.ΝΑ. Τα προγράμματα αυτά πραγματοποιούνται με ευθύνη του Ο.ΚΑ.ΝΑ. σε συνεργασία με: α) το Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής στην Αθήνα, β) το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης στη Θεσσαλονίκη. Άρθρο 53 Χορήγηση υποκαταστάτων ουσιών σε κρατουμένους, ενταγμένους σε προγράμματα υποκατάστασης του Ο.ΚΑ.ΝΑ. 1.Σε άτομα ενταγμένα σε προγράμματα υποκατάστασης του Ο.ΚΑ.ΝΑ. που συλλαμβάνονται από τις αστυνομικές ή διωκτικές αρχές και κρατούνται σε χώρους κράτησης ή σε σωφρονιστικά καταστήματα, εξακολουθεί να χορηγείται η υποκατάστατη ουσία (μεθαδόνη ή βουπρενορφίνη) για χρονικό διάστημα έως και δώδεκα (12) ημερών, προκειμένου να αποτραπεί η εμφάνιση εντόνου σωματικού συνδρόμου στέρησης και να επιτευχθεί σωματική αποτοξίνωση, όταν, εξαιτίας της, για οποιονδήποτε λόγο, κράτησης είναι αδύνατη η συνέχιση της εκ μέρους των ατόμων αυτών παρακολούθησης του προγράμματος. 2.1)Τα ενταγμένα σε πρόγραμμα υποκατάστασης του Ο.ΚΑ.ΝΑ. άτομα, τα οποία κρατούνται από τις αστυνομικές ή τις εν γένει διωκτικές αρχές, μεταφέρονται καθημερινά, με μέριμνα των ως άνω αρχών, στο χώρο λειτουργίας του προγράμματος προκειμένου να τους χορηγηθεί η υποκατάστατη ουσία. Στην περίπτωση που συντρέχουν σοβαροί λόγοι, οι οποίοι αντικειμενικά δεν επιτρέπουν ή καθιστούν επικίνδυνη τη μεταφορά, οι ως άνω αρχές, σε συνεννόηση με τον Ο.ΚΑ.ΝΑ., μπορούν να αναζητήσουν άλλον τρόπο μεταφοράς και χορήγησης του ουσίας. 2)Σε άτομα ενταγμένα σε πρόγραμμα υποκατάστασης του Ο.ΚΑ.ΝΑ., που κρατούνται σε σωφρονιστικά καταστήματα, χορηγείται η υποκατάστατη ουσία από τους υπεύθυνους ιατρούς του σωφρονιστικού καταστήματος και στο χώρο του ιατρείου που λειτουργεί σε αυτό. Η μεταφορά της υποκατάστατης ουσίας στα σωφρονιστικά καταστήματα πραγματοποιείται από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ., εκτός αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι, οι οποίοι αντικειμενικά δεν επιτρέπουν τη μεταφορά. 3.Για κάθε άτομο συντάσσεται από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. ιατρική έκθεση, στην οποία αναφέρονται λεπτομερώς όλες οι πληροφορίες που αφορούν στη χορήγηση της υποκατάστατης ουσίας από τον ιατρό του σωφρονιστικού καταστήματος. Άρθρο 54 Χορήγηση ανταγωνιστικών ουσιών σε εξαρτημένους από αλκοόλ και οπιοειδή 1.Οι ανταγωνιστικές των οπιοειδών ουσίες ναλτρεξόνη και ναλοξόνη χορηγούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και ιατρούς με τους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις: Η χορήγησή τους επιτρέπεται για τις ενδείξεις που αναφέρονται στην άδεια κυκλοφορίας τους ως συμπληρωματική, αποτρεπτική αγωγή σε ένα θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης από οπιοειδή και αλκοόλ υπό την προϋπόθεση της συνεχούς ιατρικής παρακολούθησης. Στόχος είναι η μείωση των υποτροπών και η βοήθεια στην προσπάθεια αποχής από τις αναφερθείσες ουσίες. 2.Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση ναλτρεξόνης είναι οι εξής: 1)τα άτομα να είναι άνω των 20 ετών, 2)να έχουν υψηλό κίνητρο για απεξάρτηση, 3)να πληρούν τις προϋποθέσεις σωματικής υγείας για την ασφαλή χορήγηση της ουσίας, 4)να διαπιστώνεται έλλειψη συμπτωμάτων στέρησης και αποχή από τη χρήση των οπιοειδών κατά το τελευταίο πενθήμερο, με κλινική αξιολόγηση, είτε συμπληρωματικά με εξέταση ούρων ή και με τεστ πρόκλησης με ναλοξόνη, με την ευθύνη του θεράποντος ιατρού, 5)να συνδυάζεται με άλλες μεθόδους θεραπείας και παρεμβάσεις όπως ψυχολογική υποστήριξη, πρόληψη υποτροπών, υπηρεσίες κοινωνικής επανένταξης, αντιμετώπιση παθολογικών και ψυχιατρικών προβλημάτων, 6)να γίνεται η λήψη υπό επιτήρηση – επίβλεψη από το θεράποντα ιατρό, ο οποίος ενημερώνει τον ασθενή για τους κινδύνους παράλληλης χρήσης οπιοειδών και ελέγχει με σποραδική απροειδοποίητη ανάλυση ούρων για ανίχνευση οπιοειδών, αφού κατά την έναρξη της θεραπείας έχει εξασφαλίσει την προς τούτο συναίνεση του ασθενούς. 3.Η αγωγή με ναλτρεξόνη, υποχρεωτικά συνοδεύεται από τις αναγκαίες δοκιμασίες στον ασθενή για τη διερεύνηση τυχόν φαρμακευτικής ηπατικής βλάβης. Στα υπό θεραπεία με ανταγωνιστικές των οπιοειδών ουσίες άτομα χορηγείται ειδική κάρτα στην οποία αναφέρεται η ακολουθούμενη αγωγή με ναλτρεξόνη προκειμένου να τύχει της κατάλληλης ιατρικής αντιμετώπισης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης όταν κρίνεται απαραίτητη η χορήγηση αναλγησίας με οπιοειδή. 4.Η ναλοξόνη χορηγείται ως επείγουσα θεραπευτική παρέμβαση στις περιπτώσεις οξείας τοξίκωσης με οπιοειδή, σε επαναλαμβανόμενη χορήγηση λόγω της ταχείας δράσης της, από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και ιατρούς. Η αντίδραση του ασθενούς παρακολουθείται στενά, παράλληλα με τον έλεγχο και την υποστήριξη των ζωτικών λειτουργιών. Χορηγείται επίσης για τον έλεγχο της αποτοξίνωσης από οπιοειδή κατά την προετοιμασία του ασθενούς, προκειμένου να τεθεί σε θεραπεία με ναλτρεξόνη. 5.Η χορήγηση ανταγωνιστικών στα οπιοειδή ουσιών για ταχεία απεξάρτηση, υπό νάρκωση, επιτρέπεται μόνο στα δημόσια νοσοκομεία και μάλιστα σ’ εκείνα στα οποία λειτουργεί μονάδα εντατικής θεραπείας, και ειδικό πρόγραμμα αποτοξίνωσης. Άρθρο 55 Συνταγογράφηση φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που περιέχουν ανταγωνιστικές των οπιοειδών ουσίες 1.Τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που περιέχουν ανταγωνιστικές των οπιοειδών ουσίες χορηγούνται με «συνταγή ανταγωνιστικών ουσιών». Η συνταγή αυτή είναι διπλότυπη και φέρει τα εξής στοιχεία: «ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ» και αύξοντα αριθμό, ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, διεύθυνση και τηλέφωνο του ιατρού που εκδίδει τη συνταγή. 2.Σε κάθε χορηγούμενη συνταγή ο ιατρός πρέπει να αναγράφει ευανάγνωστα ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και αριθμό μητρώου ασφαλιστικού φορέα ή αριθμό ταυτότητας του ασθενή, αιτιολογία, χρονολογία έκδοσης, και να την υπογράφει και τη σφραγίζει. Επίσης η χορηγούμενη συνταγή υπογράφεται από τον παραλήπτη των φαρμάκων, ύστερα από επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας, και τέλος υπογράφεται και σφραγίζεται από το φαρμακοποιό. Τα ίδια στοιχεία αναγράφονται και στο στέλεχος. Οι συνταγές και τα στελέχη τους φυλάσσονται για τρία (3) χρόνια. Άρθρο 56 Θεραπευτικό πρόγραμμα κέντρων απεξάρτησης τοξικομανών κρατουμένων 1.Σκοπός των κέντρων απεξάρτησης είναι η σωματική και ψυχική απεξάρτηση και η κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων τοξικομανών και χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών. Η εισαγωγή στα κέντρα απεξάρτησης γίνεται με επιλογή από ειδικό συμβούλιο, ύστερα από αίτηση των κρατουμένων όπου εκφράζουν την επιθυμία τους να παρακολουθήσουν τα θεραπευτικά προγράμματα του κέντρου με υποχρέωσή τους για ενεργό και συνεπή συμμετοχή σε όλες τις φάσεις του προγράμματος που επιλεγούν να παρακολουθήσουν. 2.Στα κέντρα απεξάρτησης εφαρμόζονται τρεις (3) τύποι θεραπευτικών προγραμμάτων, διαχωρισμένων χωροταξικά και λειτουργικά. Αναλυτικά εφαρμόζονται: α) «Στεγνό» πρόγραμμα για άτομα ηλικίας άνω των 21 ετών, β) «Στεγνό» πρόγραμμα ανηλίκων και νέων ηλικίας έως 21 ετών και γ) «Πρόγραμμα υποκατάστασης» με χρήση μεθαδόνης. 3.Οι φάσεις των προγραμμάτων είναι οι εξής: α) προετοιμασίας – κινητοποίησης, β) σωματικής αποτοξίνωσης και περαιτέρω προετοιμασίας – κινητοποίησης ανεξαρτήτως της παρουσίας ή όχι στερητικών συνδρόμων στο συμμετέχοντα, γ) ψυχικής απεξάρτησης (διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους) και δ) κοινωνικής επανένταξης (διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους). Η πρώτη φάση (υπό στοιχ. α΄) λειτουργεί μέσα στα καταστήματα κράτησης με ομάδες στις οποίες οι κρατούμενοι πρέπει να συμμετέχουν για τουλάχιστον δύο (2) μήνες, πριν από την επιλογή τους για να εισαχθούν στα κέντρα απεξάρτησης. 4.Για να επιλεγεί κρατούμενος να εισαχθεί σε κέντρο απεξάρτησης πρέπει απαραιτήτως: α) να έχει εκτίσει τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) της ποινής του, χωρίς ευεργετικό υπολογισμό ημερών και β) η εν γένει διαγωγή του να παρέχει βάσιμη προσδοκία για καλή συμπεριφορά και συνεργασία κατά την παραμονή του στο κέντρο και τη συμμετοχή του στο πολυφασικό θεραπευτικό πρόγραμμα. Η τυχόν παρακολούθηση και συμμετοχή εντός του καταστήματος κράτησης στις «ομάδες αυτοβοήθειας» που διοργανώνουν το ΚΕ.Θ.Ε.Α και το «18 Άνω» ή άλλος αναγνωρισμένος από το νόμο φορέας, συνεκτιμάται θετικά για την επιλογή του κρατουμένου. 5.Η επιλογή των ατόμων που εισάγονται στα κέντρα γίνεται από ειδικό πενταμελές συμβούλιο, αποτελούμενο από τους εξής: α) τον αρμόδιο κατά τόπον εισαγγελέα (εκτέλεσης ποινών ή του καταστήματος κράτησης), β) το γενικό διευθυντή Σωφρονιστικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, γ) το διευθυντή του καταστήματος κράτησης, δ) τον επιθεωρητή υγειονομικού ελέγχου του Υπουργείου Δικαιοσύνης και ε) τον ψυχίατρο ή ψυχολόγο που υπηρετεί στο κατάστημα και, σε περίπτωση απουσίας ειδικού επιστήμονα, τον αρχαιότερο κοινωνικό λειτουργό. Ενώπιον του συμβουλίου καλούνται για ακρόαση – συνέντευξη οι υποψήφιοι για εισαγωγή. Στα καταστήματα κράτησης που βρίσκονται εκτός του νομού Αττικής, η ακρόαση γίνεται από το συμβούλιο φυλακής, το οποίο συντάσσει σχετική έκθεση και τη διαβιβάζει στο συμβούλιο επιλογής. Οι αποφάσεις του συμβουλίου πρέπει να είναι ειδικώς αιτιολογημένες. 6.Στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο, μπορεί να διακοπεί η παρακολούθηση των προγραμμάτων θεραπείας, σε οποιαδήποτε φάση τους και αν βρίσκεται ο κρατούμενος, ύστερα από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του συντονιστή του θεραπευτικού προγράμματος και σύμφωνη γνώμη του προϊσταμένου όλων των θεραπευτικών προγραμμάτων. Μετά τη διακοπή παρακολούθησης του προγράμματος, ο κρατούμενος επιστρέφει στο κατάστημα κράτησής του. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 57 Εθελοντική Εισφορά της Ελλάδος στο Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τον έλεγχο κατάχρησης ναρκωτικών Η Τράπεζα της Ελλάδος καταβάλλει για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ποσό δολλαρίων Η.Π.Α. είκοσι χιλιάδων ($ 20.000) στο Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τον έλεγχο της κατάχρησης ναρκωτικών (U.Ν.F.D.Α.C.) ως ετήσια συμβολική συμμετοχή της Ελλάδος για την ενίσχυση των σκοπών αυτού. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΩΔΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 παρ. 1 και 2 Παρ. 1 και 2 απόφασης Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Α6β.6543/15.7.1988 (ΦΕΚ Β΄ 535), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΥΓ3γ/39854/10.11.2005 (ΦΕΚ Β΄ 1630), παρ. 1 απόφασης Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Α6/5777/ 11.6.1990 (ΦΕΚ Β΄ 356) Άρθρο 1 παρ. 3 και 4 Παρ. 3 και 4 απόφασης Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Α6β.6543/15.7.1988, παρ. 1 απόφασης Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Α6/5777/ 11.6.1990 Άρθρο 1 παρ. 5 Παρ. 5 απόφασης Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Α6β.6543/15.7.1988, όπως συμπληρώθηκε με την όμοια απόφαση Υ6γ/3911/20.10.2000 (ΦΕΚ Β΄ 1352) και τις αποφάσεις Υφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας Υ6γ/οικ. 15952/12.2.2002 (ΦΕΚ Β΄ 189) και Υ6γ/59058/31.10.2002 (ΦΕΚ Β΄ 1409) Άρθρο 1 παρ.6 και 7 Παρ. 6, 7 και 8 απόφασης Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Α6β.6543/15.7.1988, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΥΓ3γ/οικ.7964/20.1.2006 (ΦΕΚ Β΄ 71), παρ. 1 και 3 απόφασης Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Α6/5777/ 11.6.1990 Άρθρο 1 παρ. 8 Αποφάσεις κατάταξης Υπουργού Υγείας αναγραφόμενες έναντι κάθε δραστικής ουσίας Άρθρο 1 παρ. 9 Παρ. 2 απόφασης Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Α6/5777/ 11.6.1990 Άρθρο 1 παρ. 10 Απόφαση Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Α6β/11420/ 28.11.1990 (ΦΕΚ Β΄ 757) Άρθρο 1 παρ. 11 Παρ. 2 απόφασης Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΥΓ3γ/οικ 32161/2.4.2004 (ΦΕΚ Β΄ 569), όπως συμπληρώθηκε με την όμοια απόφαση ΔΥΓ3γ/20002/10.8.2005 (ΦΕΚ Β΄ 1245) Άρθρο 1 παρ. 12 Απόφαση Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΥΓ3γ/ οικ./36702/12.5.2004 (ΦΕΚ Β΄ 726) Άρθρο 2 Απόφαση Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΥΓ3γ/οικ. 11306/31.1.2005 (ΦΕΚ Β΄ 167) Άρθρο 3 Απόφαση Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΥΓ3γ/ οικ./133210/23.12.2004 (ΦΕΚ Β΄ 1967) Άρθρο 4 Απόφαση Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Φ. 18/Α6/Β 1039/29.1.1988 (ΦΕΚ Β΄ 87), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας Φ. 18/Α7β/9625 οικ./2.12.1998 (ΦΕΚ Β΄ 1260) Άρθρο 5 Απόφαση Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Φ14/Α6/Β/570/ 20.1.1988 (ΦΕΚ Β΄ 16) Άρθρο 6 Άρθρο 7 Άρθρο 8 Άρθρο 9 Προοίμιο απόφασης Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Α 2β/οικ. 3984/7.10.1987 (ΦΕΚ Β΄ 577) Άρθρο 10 Άρθρο 11 Άρθρο 12 Άρθρο 13 Άρθρο 14 παρ. 1παρ. 2 Άρθρο 2 παρ. 1 έως 6 π.δ. 139/1989 Άρθρο 2 παρ. 7 π.δ. 139/1989, όπως προστέθηκε με το άρθρο μόνο π.δ. 126/1990 (ΦΕΚ Α’ 51) Άρθρο 15 Άρθρο 16 Άρθρο 17 Άρθρο 18 Άρθρο 19 Άρθρο 20 Άρθρο 21 Άρθρο 22 Άρθρο 23 Άρθρο 24 Άρθρο 25 Άρθρο 26 Άρθρο 27 παρ. 1, 2, 3παρ. 4 Άρθρο 4 απόφασης Υπουργού Δημόσιας Τάξης 6501/7/2-κστ΄/27.7.1999 Άρθρο 5 παρ. 1 απόφασης Υπουργού Δημόσιας Τάξης 6501/7/2-κστ’ /27.7.1999 Άρθρο 28 παρ. 1παρ. 2 παρ. 3 Άρθρο 5 παρ. 2 απόφασης Υπουργού Δημόσιας Τάξης 6501/7/2-κστ’ /27.7.1999 Άρθρο 5 παρ. 4 απόφασης Υπουργού Δημόσιας Τάξης 6501/7/2-κστ’ /27.7.1999 Άρθρο 5 παρ. 5 απόφασης Υπουργού Δημόσιας Τάξης 6501/7/2-κστ’ /27.7.1999 Άρθρο 29 παρ. 1παρ. 2 Άρθρο 1 παρ. 1 απόφασης Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας 3331.1.1.98/3.3.1998 (ΦΕΚ Β’ 315), όπως το εδάφιο δεύτερο προστέθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 απόφασης Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας 2331.1/01/2001/2.1.2001 (ΦΕΚ Β’ 64) Άρθρο 1 παρ. 2 απόφασης Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας 3331.1.1.98/3.3.1998, όπως το εδάφιο δεύτερο προστέθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 απόφασης Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας 2331.1/01/2001/2.1.2001 Άρθρο 30 παρ. 1παρ. 2 παρ. 3 Άρθρο 2 παρ. 1 απόφασης Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας 3331.1.1.98/3.3.1998 Άρθρο 2 παρ. 2 απόφασης Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας 3331.1.1.98/3.3.1998, όπως το εδάφιο δεύτερο προστέθηκε με το άρθρο 1 παρ. 3 απόφασης Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας 2331.1/01/2001/ 2.1.2001 Άρθρο 2 παρ. 3 απόφασης Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας 3331.1.1.98/3.3.1998 Άρθρο 31 παρ. 1, 2, 3παρ. 4 Άρθρο 3 απόφασης Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας 3331.1.1.98/3.3.1998 Άρθρο 4 απόφασης Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας 3331.1.1.98/3.3.1998Άρθρα 32-34 Κ.Υ.Α. Υ5γ/Γ.Π.οικ.22284/28.2.2002 (ΦΕΚ Β΄ 307) Άρθρο 35 Άρθρο 36 Άρθρο 37 Άρθρο 38 Άρθρο 39 Άρθρο 40 Άρθρο 41 παρ. 1παρ. 2 παρ. 3 παρ. 4 Άρθρο 1 Κεφ. Β΄ αρ. 1 απόφασης Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Α 2β/οικ. 3983/7.10. 1987 Άρθρο 1 Κεφ. Β΄ αρ. 2 απόφασης Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Α 2β/οικ. 3983/7.10.1987, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 της απόφασης Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων οικ. 245/2.2.1994 Άρθρο 1 Κεφ. Β΄ αρ. 3 απόφασης Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Α 2β/οικ. 3983/7.10.1987, Άρθρο 1 Κεφ. Β΄ αρ. 4 απόφασης Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Α 2β/οικ. 3983/7.10.1987, Άρθρο 42 παρ. 1παρ. 2 παρ. 3 Άρθρο 1 Κεφ. Γ΄ αρ. 1 απόφασης Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Α 2β/οικ. 3983/7.10. 1987, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 της απόφασης Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Α2β/οικ.2280/2.5.1988 (ΦΕΚ Β΄ 270) Άρθρο 1 Κεφ. Γ΄ αρ. 2 απόφασης Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Α 2β/οικ. 3983/7.10.1987 Άρθρο 1 Κεφ. Γ΄ αρ. 3 απόφασης Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Α 2β/οικ. 3983/7.10.1987 Άρθρο 43 Άρθρο 1 Κεφ. Δ΄ αρ. 2 και 3 απόφασης Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Α 2β/οικ. 3983/7.10.1987 Άρθρο 44 άρθρο 2 απόφασης Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Α2β/οικ.2280/2.5.1988 Άρθρο 45 Απόφαση Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Α 2β/οικ. 3981/7.10.1987 (ΦΕΚ Β’ 577) Άρθρο 46 παρ. 1παρ. 2 Άρθρο 1 απόφασης Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ΓΕΟ/25/20.3.1995 (ΦΕΚ Β΄ 254), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση Κ.Υ.Α. ΓΕΟ/270/23.12.1997 (ΦΕΚ Β΄ 15)Απόφαση Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας Υ5γ/Γ.Π.οικ.100847/14.10.2002 (ΦΕΚ Β΄ 1343) Άρθρα 47-51 Απόφαση Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας Υ5γ/Γ.Π.οικ.100847/14.10.2002 Άρθρο 52 Απόφαση Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ΓΕΟ/35/13.4.1995 (ΦΕΚ Β΄ 307) Άρθρο 53 Κ.Υ.Α. Υ5γ/Γ.Π.οικ.69750/18.7.2003 (ΦΕΚ Β΄ 1036) Άρθρο 54 Απόφαση Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας Υ5γ/Γ.Π.οικ. 19546/25.2.2003 (ΦΕΚ Β΄ 265) Άρθρο 55 Απόφαση Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας Υ6γ/18931/4.4.2003 (ΦΕΚ Β΄ 448) Άρθρο 56 Κ.Υ.Α Α.Π.149020/2.12.1999 (ΦΕΚ Β΄ 2160) Άρθρο 57 Κ.Υ.Α ΔΥ9α/2148/3.10.1997 (ΦΕΚ Β΄ 914) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΩΔΙΚΑ π.δ. 139/1989 (ΦΕΚ Α’ 66) Άρθρο 1 Άρθρο 2 παρ. 1 έως 6 Άρθρο 2 παρ. 7, όπως προστέθηκε με το άρθρο μόνο π.δ. 126/1990 (ΦΕΚ Α’ 51) Άρθρο 3 Άρθρο 13 Άρθρο 14 παρ. 1 Άρθρο 14 παρ. 2 Άρθρο 15 Απόφαση Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Α 2β/οικ. 3981/7.10.1987 (ΦΕΚ Β’ 577) Άρθρο 45 Απόφαση Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Α 2β/οικ. 3982/7.10.1987 (ΦΕΚ Β’ 577) Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 6 Άρθρο 7 Άρθρο 8 Απόφαση Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Α 2β/οικ. 3983/7.10.1987 (ΦΕΚ Β΄ 577) Άρθρο 1 Κεφ. Α΄, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 της απόφασης Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων οικ. 245/2.2.1994 (ΦΕΚ Β΄ 74), σε συνδυασμό με το άρθρο 55 παρ. 4 ν. 3459/2006 (ΦΕΚ Α΄ 103) Άρθρο 1 Κεφ. Β΄ αρ. 1 Άρθρο 1 Κεφ. Β΄ αρ. 2, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 απόφασης Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων οικ. 245/2.2.1994 Άρθρο 1 Κεφ. Β΄ αρ. 3 και 4 Άρθρο 1 Κεφ. Γ΄ αρ. 1, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 απόφασης Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Α2β/οικ.2280/2.5.1988 (ΦΕΚ Β΄ 270) Άρθρο 1 Κεφ. Γ΄ αρ. 2 και 3 Άρθρο 1 Κεφ. Δ΄ αρ. 2 και 3 Άρθρο 40 Άρθρο 41 παρ. 1 Άρθρο 41 παρ. 2 Άρθρο 41 παρ. 3 και 4 Άρθρο 42 παρ. 1 Άρθρο 42 παρ. 2 και 3 Άρθρο 43 Απόφαση Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Α 2β/οικ. 3984/7.10.1987 (ΦΕΚ Β΄ 577) ΠροοίμιοΆρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 9 Άρθρο 10 Άρθρο 11 Άρθρο 12 Απόφαση Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Φ14/Α6/Β/570/ 20.1.1988 (ΦΕΚ Β΄ 16) Άρθρο 5 Απόφαση Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Φ. 18/Α6/ Β1039/29.1.1988 (ΦΕΚ Β΄ 87), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας Φ.18/Α7β/9625οικ/2.12.1998 (ΦΕΚ Β΄ 1260) Άρθρο 4 Άρθρο 2 απόφαση Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Α2β/οικ.2280/2.5.1988 (ΦΕΚ Β΄ 270) Άρθρο 44 Απόφαση Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Α6β.6543/ 15.7.1988 (ΦΕΚ Β΄ 535) Άρθρο 1 παρ. 1 έως και 8 Απόφαση Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Α6.5777/ 11.6.1990 (ΦΕΚ Β΄ 356) παρ. 1 παρ. 2 παρ. 3 Άρθρο 1 παρ. 1, 2, 3, 4, 6 και 7 Άρθρο 1 παρ. 9 Άρθρο 1 παρ. 7Απόφαση Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Α6β/11420/ 28.11.1990 (ΦΕΚ Β΄ 757) Άρθρο 1 παρ. 10 Άρθρο 1 απόφασης Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ΓΕΟ/25/20.3.1995 (ΦΕΚ Β΄ 254), όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. ΓΕΟ/270/23.12.1997 (ΦΕΚ Β΄ 15/21.1.1998) Άρθρο 46 παρ. 1Απόφαση Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ΓΕΟ/35/13.4.1995 (ΦΕΚ Β΄ 307) Άρθρο 52 Κ.Υ.Α ΔΥ9α/2148/3.10.1997 (ΦΕΚ Β΄ 914) Άρθρο 57 Κ.Υ.Α ΓΕΟ οικ.151/29.1.1998 (ΦΕΚ Β΄ 231) Άρθρα 35-39 Απόφαση Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας 3331.1.1.98/3.3.1998 (ΦΕΚ Β’ 315) Άρθρο 1 παρ. 1, όπως το εδάφιο δεύτερο προστέθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 απόφασης Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας 2331.1/01/2001/2.1.2001 (ΦΕΚ Β’ 64) Άρθρο 1 παρ. 2, όπως το εδάφιο δεύτερο προστέθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 απόφασης Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας 2331.1/01/2001/2.1.2001 Άρθρο 2 παρ. 1 Άρθρο 2 παρ. 2, όπως το εδάφιο δεύτερο προστέθηκε με το άρθρο 1 παρ. 3 απόφασης Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας 2331.1/01/2001/ 2.1.2001 Άρθρο 2 παρ. 3 Άρθρο 3 Άρθρο 4 Άρθρο 29 παρ. 1 Άρθρο 29 παρ. 2 Άρθρο 30 παρ. 1 Άρθρο 30 παρ. 2 Άρθρο 30 παρ. 3 Άρθρο 31 παρ. 1, 2 και 3 Άρθρο 31 παρ. 4Απόφαση Υπουργού Δημόσιας Τάξης 6501/7/2-κστ΄ /27.7.1999 (ΦΕΚ Β’ 1538) Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 Άρθρο 5 παρ. 1 Άρθρο 5 παρ. 2 Άρθρο 5 παρ. 4 Άρθρο 5 παρ. 5 Άρθρο 24 Άρθρο 25 Άρθρο 26 Άρθρο 27 παρ. 1, 2 και 3 Άρθρο 27 παρ. 4 Άρθρο 28 παρ. 1 Άρθρο 28 παρ. 2 Άρθρο 28 παρ. 3Κ.Υ.Α ΑΠ149020/2.12.1999 (ΦΕΚ Β΄ 2160) Άρθρο 56 Απόφαση Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας Υ6γ/3911/20.10.2000 (ΦΕΚ Β΄ 1352) Άρθρο 1 παρ. 5Απόφαση Υφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας Υ6γ/οικ. 15952/12.2.2002 (ΦΕΚ Β΄ 189) Άρθρο 1 παρ. 5Κ.Υ.Α Υ5γ/Γ.Π.οικ.22284/28.2. 2002 (ΦΕΚ Β΄ 307) Άρθρα 32-34 Απόφαση Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας Υ5γ/Γ.Π.οικ.100847/14.10. 2002 (ΦΕΚ Β΄ 1343) Άρθρο 46 παρ. 2Άρθρα 47-51 Απόφαση Υφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας Υ6γ/59058/31.10.2002 (ΦΕΚ Β΄ 1409) Άρθρο 1 παρ. 5 Απόφαση Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας Υ5γ/Γ.Π.οικ 19546/25.2. 2003 (ΦΕΚ Β΄ 265) Άρθρο 54 Απόφαση Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας Υ6γ/18931/4.4.2003 (ΦΕΚ Β΄ 448) Άρθρο 55 Κ.Υ.Α. Υ5γ/ΓΠοικ.69750/18.7.2003 (ΦΕΚ Β΄ 1036) Άρθρο 53 Απόφαση Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΥΓ3γ/οικ. 32161/2.4.2004 (ΦΕΚ Β΄ 569), παρ. 2, όπως συμπληρώθηκε με την απόφαση Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΥΓ3γ/20002/ 10.8.2005 (ΦΕΚ Β΄ 1245) Άρθρο 1 παρ. 11Απόφαση Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΥΓ3γ/ οικ./36702/12.5.2004 (ΦΕΚ Β΄ 726) Άρθρο 1 παρ. 12Απόφαση Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΥΓ3γ/ οικ./133210/23.12.2004 (ΦΕΚ Β΄ 1967) Άρθρο 3 Απόφαση Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΥΓ3γ/οικ. 11306/31.1.2005 (ΦΕΚ Β΄ 167) Άρθρο 2 Κ.Υ.Α 61868/22.6.2005 (ΦΕΚ Β’ 877) Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 Άρθρο 5 Άρθρο 6 Άρθρο 7 Άρθρο 8 Άρθρο 16 Άρθρο 17 Άρθρο 18 Άρθρο 19 Άρθρο 20 Άρθρο 21 Άρθρο 22 Άρθρο 23 Απόφαση Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΥΓ3γ/39854/10.11.2005 (ΦΕΚ Β΄ 1630) Άρθρο 1 παρ. 2 Απόφαση Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΥΓ3γ/7964/20.1.2006 (ΦΕΚ Β΄ 71) Άρθρο 1 παρ. 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ –ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ - ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΣΤΕΡΗΤΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΑΥΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (Σ.Ο.Δ.Ν.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΙΑ (Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕ.Θ.Ε.Α.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ»
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ - ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΟΡΦΗ-ΠΕΡ/ΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ CΟDΙRΡΟΝΤ Σιρόπι (ΙΙ.ΙΙ+3.685) ΜG/5ΜL FL Χ 90 ΜL DΕΡΟΝ ΡLUS Ελιξήριο (120 + 10) ΜG/5ΜL FL Χ 100 ΜL LΟΝΑRΙD-Ν Υπόθετα ΒΤ Χ 6 LΟΝΑRΙD-Ν Δισκία ΒΤ Χ 10 ΝΕΟ-ΒRΟCΗΟΤΟΝ Σιρόπι (20+10+5) ΜG/5ΜL FL Χ 130 ΜL SΙVΑL-Β Σιρόπι (7,5+5,0) ΜG/5ΜL FL Χ 120 ΜL LΟΝΑLGΑL Υπόθετα (1000+30) ΜG/SUΡΡ ΒΤ Χ 6 ΜΕDΑΜΟL Υπόθετα (400+20) ΜG/SUΡ ΒΤ Χ 6 ΜΕDΑΜΟL Δισκία (500+10) ΜG/ΤΑΒ ΒΤ Χ 20 ΜΕDΙΑLGΙΝ Δισκία (500+10) ΜG/ΤΑΒ ΒΤ Χ 20 ΤRΕUΡΕL-Ν Δισκία ΒΤ Χ 10 ?.
  • Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 παρ. 2 τουν. 3133/2003 «Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης» (ΦΕΚ Α΄ 85),
  • τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3226/2004 «Παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄24),
  • τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98),
  • το από 6.7.2007 Πρακτικό της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης,
  • το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
  • τη υπ’ αριθμ. 97/2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δικαιοσύνης, Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης. 2003/3133 2003
Παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος και άλλες διατάξεις 2004/3226 2004
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005