ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/149

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-08-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-08-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-07-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μετονομασία των Τμημάτων Φυτικής Παραγωγής και Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε Τμήματα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής και Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Τα Τμήματα Φυτικής Παραγωγής και Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών που ιδρύθηκαν με το άρθρο 8 παρ. 1 του π.δ. 377/1989 (Α΄ 166), το οποίο κυρώθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 112 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) και τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του ίδιου άρθρου, μετονομάζονται σε Τμήματα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής και Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών, αντίστοιχα, χωρίς μεταβολή των γνωστικών τους αντικειμένων.
2.  
  Όπου στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφέρεται το Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ή το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, νοείται εφεξής το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής και το Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών του ίδιου Πανεπιστημίου, αντίστοιχα. Ομοίως, όπου προβλέπεται η κατοχή πτυχίου του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής ή του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, νοείται εφεξής και το πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής και του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών του ίδιου Πανεπιστημίου για κάθε πτυχίο.
Άρθρο 2 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2007-2008. Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 6 παρ. 6 και 50 παρ. 3 του ν. 1268/1982 (Α΄ 37), όπως η πρώτη διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 1 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173), αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 παρ. 2α του ν. 2640/1998 (Α΄ 206) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1β του ν. 3027/ 2002 (Α΄ 152). β) Του άρθρου 15 παρ. 2 εδ. (θ) του ν. 2817/2000 (Α΄ 78) και του άρθρου 13 παρ. 49 του ν. 3149/2003 (Α΄ 141). γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). δ) Του άρθρου 1 του π.δ. 104/2005 «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων Υπουργών κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων» (Α΄ 137). ε) Της υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικοί» (Β 1432), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 (Β΄ 204) όμοια απόφαση. στ) Της υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5/26.4.2004 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β΄ 608).
 • Τη γνώμη της Συγκλήτου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση υπ’ αριθμ. 319/10.6.2004).
 • Τη γνώμη του Συμβουλίου Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (συνεδρίαση υπ’ αριθμ. 6/26.9.2006).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, και
 • Την υπ’ αριθμ. 83/2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/37876/ΣΤ5 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/37876_ΣΤ5 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ1264 2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/5733/ΔΙΟΕ179 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/5733_ΔΙΟΕ179 2006
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1998/2640 1998
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2002/3027 2002
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις. 2003/3149 2003
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/377 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/377 1989
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων Υπουργών κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 2005/104 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ίδρυση Σχολών, κατάργηση Τμήματος και μετονομασία Τμημάτων στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 2013/80 2013