Οργάνωση και στελέχωση της Εθνικής Εποπτικής Αρχής Αεροναυτιλίας της ΥΠΑ.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η Εθνική Εποπτική Αρχή Αεροναυτιλίας (ΕΕΑΑ) εφεξής καλούμενη «Αρχή», υπαγόμενη στον Διοικητή της ΥΠΑ (άρθρο 25 του ν. 3446/2006, ΦΕΚ 49/Α΄/2006) διαρθρώνεται σε επίπεδο Διεύθυνσης και αποτελείται από τα κατωτέρω τμήματα:.
 1. Τμήμα Πιστοποίησης και Εποπτείας Παροχής Υπηρεσιών Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας, Μετεωρολογίας και Αεροναυτικών Πληροφοριών
 2. Τμήμα Πιστοποίησης και Εποπτείας Παροχής Υπηρεσιών Επικοινωνιών, Πλοήγησης και Επιτήρησης
 3. Τμήμα Σχεδιασμού, Νομικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων
 4. Τμήμα Εποπτείας Ασφάλειας, Ποιότητας και Προστασίας
 5. Τμήμα Εποπτείας Ανθρώπινου Δυναμικού και Οικονομικών Θεμάτων
 6. Τμήμα Εποπτείας Συστημάτων και Διαδικασιών ως προς τη Διαλειτουργικότητα
2.  
  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης αναλυτικά κατά τμήμα είναι:
 1. Τμήμα Πιστοποίησης και Εποπτείας Παροχής Υπηρεσιών Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας, Μετεωρολο­γίας και Αεροναυτικών Πληροφοριών:
 2. Η πιστοποίηση και η εποπτεία παροχής υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, υπηρεσιών αεροναυτικών πληροφοριών και μετεωρολογικών υπηρεσιών που προορίζονται για την αεροναυτιλία
 3. Τμήμα Πιστοποίησης και Εποπτείας Παροχής Υπηρεσιών Επικοινωνιών, Πλοήγησης και Επιτήρησης:
 4. Η πιστοποίηση και η εποπτεία παροχής υπηρεσιών επικοινωνιών, πλοήγησης και επιτήρησης
 5. Τμήμα Σχεδιασμού Νομικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων:
 6. Η σύναψη συμφωνιών.
 7. Η καθιέρωση εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών κανονιστικών ρυθμίσεων και η εκπόνηση σχετικής νομοθεσίας.
 8. Η εκπόνηση γενικού σχεδίου δράσης.
 9. Η εκπόνηση ετήσιας αναφοράς πεπραγμένων.
 10. Ο προγραμματισμός επιθεωρήσεων και ελέγχων των φορέων παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας.
 11. Η έγκριση αιτήσεων εξαίρεσης φορέα παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας από την πιστοποίηση.
 12. Η νομική υποστήριξη της «Αρχής».
 13. Η τιμολόγηση των υπηρεσιών της «Αρχής».
 14. Η εποπτεία διαδικασιών διαβούλευσης του παρόχου υπηρεσιών αεροναυτιλίας με φορείς που συμμετέχουν στη λειτουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού.
 15. Τμήμα Εποπτείας Ασφάλειας, Ποιότητας και Προστασίας:
 16. Η καθιέρωση στόχων ασφάλειας, η αξιολόγηση επιπέδων ασφάλειας και η παρακολούθηση υλοποίησης των στόχων ασφάλειας.
 17. Η αξιολόγηση και η έγκριση αλλαγών σε συστήματα διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας.
 18. Η αξιολόγηση αναφορών συμβάντων για προσδιορισμό τομέων στους οποίους πρέπει να αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες εποπτείας.
 19. Η συνεργασία με την Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων.
 20. Η εποπτεία διαχείρισης ποιότητας και η εποπτεία διαχείρισης προστασίας προσωπικού, χώρων και επιχειρησιακών δεδομένων.
 21. Τμήμα Εποπτείας Ανθρώπινου Δυναμικού και Οικονομικών θεμάτων:
 22. Η εποπτεία κατάρτισης προσωπικού.
 23. Η εποπτεία επαγγελματικών αδειών και πιστοποιητικών προσωπικού.
 24. Η εποπτεία βελτίωσης δεξιοτήτων προσωπικού.
 25. Η εποπτεία στελέχωσης ανθρώπινου δυναμικού.
 26. Η εποπτεία οικονομικών θεμάτων και διαχείρισης συστήματος χρέωσης υπηρεσιών της ΕΕΑΑ.
 27. Τμήμα Εποπτείας Συστημάτων και Διαδικασιών ως προς τη Διαλειτουργικότητα:
 28. Η εποπτεία εξασφάλισης της διαλειτουργικότητας των κατωτέρω συστημάτων και διαδικασιών:
 29. Συστήματα και διαδικασίες για τη διαχείριση του εναερίου χώρου, για τη διαχείριση της ροής της εναέριας κυκλοφορίας, για τις υπηρεσίες εναέριας κυκλοφο­ρίας, ιδίως συστήματα επεξεργασίας στοιχείων πτήσης, συστήματα επεξεργασίας στοιχείων επιτήρησης και συστήματα διεπαφής ανθρώπου - μηχανής.
 30. Συστήματα και διαδικασίες επικοινωνιών για τις επικοινωνίες εδάφους - εδάφους, αέρος - εδάφους και αέρος - αέρος.
 31. Συστήματα και διαδικασίες πλοήγησης.
 32. Συστήματα και διαδικασίες επιτήρησης.
 33. Συστήματα και διαδικασίες για τις υπηρεσίες αεροναυτικών πληροφοριών.
 34. Συστήματα και διαδικασίες για τη χρήση μετεωρολογικών πληροφοριών.
3.  
  Η ΕΕΑΑ ασκεί τις αρμοδιότητές της σύμφωνα με τις συναφείς κανονιστικές ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, συμπεριλαμβανομένων και των Ρυθμιστικών Απαιτήσεων Ασφάλειας (Εurοcοntrοl Safety Regulatοry Requirements ΕSΑRRs), όπως εκάστοτε ισχύουν
Άρθρο 2
1.  
  Η ΕΕΑΑ στελεχώνεται από μόνιμο προσωπικό της Υ.Π.Α. και της Ε.Μ.Υ του οποίου η επαγγελματική γνώση και εμπειρία είναι όμοια ή συναφής με το αντικείμενο της θέσης. Η κατανομή των θέσεων της ΕΕΑΑ κατά κατηγορία και κλάδο γίνεται ως εξής:.
 1. Κλ.
 2. ΠΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας δεκαεννέα (19) θέσεις .
 3. Κλ ΠΕ4-ΤΕ4 Ηλεκτρονικών δεκατέσσερις (14) θέσεις
 4. Κλ.
 5. ΠΕ3-ΤΕ3 Τηλεπικοινωνιακών δέκα (10) θέσεις.
 6. Κλ.
 7. ΠΕ5 Οικονομικών δύο (2) θέσεις.
 8. Κλ.
 9. ΤΕ7 Διοικητικού Λογιστικού τέσσερις (4) θέσεις.
 10. Υπάλληλοι ΕΜΥ έξι (6) θέσεις
 11. Αξιωματικοί ειδικότητας Μετεωρολόγου (ΜΤ), δύο (2) θέσεις
2.  
  Η κάλυψη θέσεων στα επιμέρους τμήματα της «Αρχής» με προσωπικό της ΕΜΥ, γίνονται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του ΥΕΘΑ μετά από σχετική εισήγηση του Διοικητή της ΕΜΥ. Το εν λόγω προσωπικό αποσπάται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 παρ. 4 του ν. 3528/2007.
3.  
  Προϊστάμενος της Διεύθυνσης επιλέγεται και τοποθετείται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο της ΥΠΑ, μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας. Οι προϊστάμενοι των τμημάτων της Διεύθυνσης επιλέγονται από υπαλλήλους των κλάδων ΠΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, ΠΕ3 - ΤΕ3 Τηλεπικοινωνιακών και ΠΕ4 - ΤΕ4 Ηλεκτρονικών από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο της ΥΠΑ και τοποθετούνται στα τμήματα της ΕΕΑΑ με απόφαση του Διοικητή ΥΠΑ.
4.  
  Για την τοποθέτηση υπαλλήλου της ΥΠΑ στην ΕΕΑΑ, απαιτείται δεκαετής προϋπηρεσία
5.  
  ΟΙ υπάλληλοι της ΥΠΑ και της ΕΜΥ που τοποθετούνται στην «Αρχή» θεωρούνται ότι ασκούν τα καθήκοντα της ειδικότητας που κατείχαν προ της τοποθέτησής τους στην εν λόγω «Αρχή»
Άρθρο 3
1.  
  Η ΕΕΑΑ προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την επαρκή εκπαίδευση του προσωπικού της
Άρθρο 4
1.  
  Κάθε διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος καταργείται
Άρθρο 5
1.  
  Το παρόν διάταγμα ισχύει από της δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος δια­τάγματος.
 • Την υπ’ αριθμ. 153/2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας και Μεταφορών και Επικοινωνιών,
 • Την υπ’ αριθμ. 246717/1.3.2006 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στους Υφυπουργούς Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ 274/Β΄/3.3.2006).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται δαπάνη ύψους έξι χιλιάδων διακο­σίων σαράντα (6.240) Ευρώ ετησίως σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Η εν λόγω δαπάνη θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (ειδικός φορέας 39/120 και Κ.Α.Ε 0227).
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 25 του ν. 3446/2006 «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων -Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις» ( ΦΕΚ 49/Α΄/10.3.2006). β) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α΄/30.5.1997).
 • Τις διατάξεις του ν. 1338/1983 « Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (ΦΕΚ 34/Α΄/17.3.1983).
 • Τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2004 για τη χάραξη του πλαισίου για τη δημιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊ­κού Ουρανού, «κανονισμός-πλαίσιο» (Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 549/2004).
 • Τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, «κανονισμός για την παροχή υπηρεσιών» (Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 550/2004)
 • Τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2004 για την οργάνωση και τη χρήση του εναέριου χώρου στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, «κανονισμός για τον εναέριο χώρο» (Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 551/2004).
 • Τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2004 σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του ευρωπαϊκού δικτύου διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, «κανονισμός για τη διαλειτουργικότητα» (Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 552/2004).
 • Τον κανονισμό της Επιτροπής της 20ής Δεκεμβρίου 2005, περί καθορισμού κοινών απαιτήσεων για την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας (Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 2096/2005).
 • Το άρθρο 90 του π.δ. 63 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005).
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2007-08-13 Οργάνωση και στελέχωση της Εθνικής Εποπτικής Αρχής Αεροναυτιλίας της ΥΠΑ.
Τροποποίηση Τύπος
A/2007/193
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/246717 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/246717 2006
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων - Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφο­ρές και άλλες διατάξεις. 2006/3446 2006
Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 2007/3528 2007
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κανονισμός Λειτουργίας της Εθνικής Εποπτικής Αρχής Αεροναυτιλίας. 2010/103 2010