Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 284/1988 (Α΄ 128), όπως ισχύει, και σύσταση στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Διεύθυνσης Ποιότητας και Αποδοτικότητας και Αυτοτελούς Γραφείου Προσβασιμότητας και Λοιπών Διευκολύνσεων Ατόμων με Αναπηρίες, για τις υπηρεσίες που προβλέπονται από το π.δ. 284/1988.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (άρθρο 1 του π.δ. 284/1988 – Α΄ 128) συνιστάται Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας, η οποία υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης αυτού, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 2 του π.δ. 167/1996 (Α΄ 128). Η συνιστώμενη Διεύθυνση είναι αρμόδια για τη μέτρηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας, την εκτίμηση των αποτελεσμάτων και τη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για την ποιοτική βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιακών μονάδων του Υπουργείου που προβλέπονται από το π.δ. 284/1988, όπως ήδη ισχύει. Επίσης είναι αρμόδια για το συντονισμό των Τμημάτων που υπάγονται σε αυτή, σε σχέση με την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.
2.  
  Η ανωτέρω Διεύθυνση συγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα:
 1. Τμήμα Ερευνών και Μετρήσεων Αποδοτικότητας, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται τα θέματα που αφορούν:
 2. - στην εφαρμογή συστημάτων και μεθόδων μέτρησης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των μονάδων του Υπουργείου και των υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτό, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, - στη διεξαγωγή ερευνών αποδοτικότητας των ανωτέρω υπηρεσιών, - στον προσδιορισμό, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, δεικτών μέτρησης αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας και ποιότητας, και στην προώθηση της κοινής υπουργικής απόφασης του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 3230/2004, με την οποία εξειδικεύονται περαιτέρω οι γενικοί δείκτες και ορίζονται και ειδικοί, - στην εφαρμογή πολιτικών για την συγκριτική επίδοση των Υπηρεσιών των μονάδων του Υπουργείου και των Υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτό, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, - στη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της λειτουργίας του υπουργείου και των υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτό, ώστε να ανταποκρίνονται πληρέστερα στις ανάγκες των πολιτών, - στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των πιο πάνω προτάσεων, - στην εισήγηση των αναγκαίων μέτρων για την καθιέρωση συστημάτων διοίκησης ολικής ποιότητας και διαδικασιών αυτοαξιολόγησης (κοινό πλαίσιο αξιολόγησης, διαδικασίες πιστοποίησης βάσει του Διεθνούς Οργανισμού Πιστοποίησης - ΙSΟ), - στη σύνταξη εκθέσεων αποτελεσμάτων για τις επιμέρους αξιολογήσεις, - στη σύνταξη ετήσιας έκθεσης απολογισμού των αποτελεσμάτων λειτουργίας του Υπουργείου, η οποία υποβάλλεται στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και συγχρόνως διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
 3. Τμήμα Τεκμηρίωσης και Καλύτερων Πρακτικών, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται τα θέματα που αφορούν:
 4. - στη συλλογή στοιχείων και δεδομένων, που αναφέρονται στην αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα και ποιότητα των μονάδων του Υπουργείου και των Υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτό, στην παρακολούθηση της εξέλιξης και επεξεργασίας των ανωτέρω στοιχείων, καθώς και στην προώθηση της ενημέρωσης με κάθε πρόσφορο μέσο, - στη συνεργασία με άλλα κέντρα τεκμηρίωσης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των Υπηρεσιών, - στον εντοπισμό των καλύτερων πρακτικών σε θέματα αρμοδιότητας του υπουργείου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, - στη συμμετοχή σε διαδικασίες βράβευσης σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
Άρθρο 2
1.  
  Στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του π.δ. 167/1996 – (Α΄ 128), όπως αναδιαρθρώθηκε με το άρθρο 6 του π.δ. 249/1998 – (Α΄ 186), συνιστάται Αυτοτελές Γραφείο Προσβασιμότητας και Λοιπών Διευκολύνσεων Ατόμων με Αναπηρίες.
2.  
  Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Γραφείου Προσβασιμότητας και Λοιπών Διευκολύνσεων Ατόμων με Αναπηρίες είναι οι εξής: - Η μέριμνα για τη συστηματική καταγραφή των υφιστάμενων κάθε φορά προβλημάτων και αναγκών προσβασιμότητας και λοιπών διευκολύνσεων για τα άτομα με αναπηρίες (εργαζομένους και συναλλασσομένους) στους χώρους λειτουργίας των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (όπως της εύκολης προσέγγισης, εισόδου, κατεύθυνσης, κυκλοφορίας και προσβασιμότητας γενικά στα κτίρια λειτουργίας των Υπηρεσιών του Υπουργείου, στους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, στα πεζοδρόμια, σκαλοπάτια, θύρες, ανελκυστήρες, τουαλέτες, νιπτήρες, ψύκτες νερού, τηλέφωνα κοινού, μηχανήματα αυτόματης συναλλαγής, γκισέ και γραφεία συναλλαγής, στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και στην αποφυγή φυσικών ή τεχνικών εμποδίων και στην προστασία τους γενικά από άλλους κινδύνους). - Η μελέτη και εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων διοικητικών και νομοθετικών μέτρων εκτέλεσης έργων εξασφάλισης της προσβασιμότητας και λοιπών διευκολύνσεων των παραπάνω ατόμων (όπως της δημιουργίας ειδικών χώρων στάθμευσης, ραμπών, αντιολισθητικών λωρίδων κίνησης, ηχητικής αναγγελίας ορόφων στους ανελκυστήρες, χώρων υποδοχής και εξυπηρέτησης από ένα σημείο). - Η προώθηση, κατεύθυνση και συντονισμός των ενεργειών, καθώς και η παρακολούθηση και έλεγχος των εκτελούμενων έργων, για την υλοποίηση των παραπάνω μέτρων και την άμεση συμμόρφωση προς τις υφιστάμενες υποχρεώσεις που προβλέπονται από σχετικές διατάξεις, σε συνεργασία με το Τμήμα Κατασκευής Έργων και Συντήρησης Κτιρίων και Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Διεύθυνσης αυτής. - Η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών, τεχνικών δελτίων έργου, αρχιτεκτονικών και λοιπών μελετών, επιχειρησιακών προγραμμάτων δράσης και προϋπολογισμού δαπάνης, για την εκτέλεση των αναγκαίων έργων προσβασιμότητας και λοιπών διευκολύνσεων των ατόμων με αναπηρίες. - Η παρακολούθηση των εξελίξεων της τεχνολογίας και της νομοθεσίας στα παραπάνω θέματα και η μέριμνα για την εισαγωγή και εφαρμογή από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου ανάλογων μεθόδων και τεχνικών. - Η υποστήριξη των νομικών προσώπων και οργανισμών που εποπτεύονται από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, στα παραπάνω θέματα. - Η συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και με άλλους φορείς της Ελλάδας και του Εξωτερικού: * Για την ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών, στοιχείων, τεχνογνωσίας και την αμοιβαία συνδρομή στα παραπάνω θέματα. * Για τη βελτίωση της προσβασιμότητας και άλλων διευκολύνσεων σε άτομα με αναπηρίες, καθώς και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε αυτά. * Για την ανάπτυξη προσβάσιμων κέντρων πληροφόρησης των παραπάνω ατόμων, την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των υπαλλήλων του Υπουργείου και του κοινού στην κατανόηση των αναγκών και των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες. * Για την κωδικοποίηση της σχετικής νομοθεσίας που αφορά στα άτομα αυτά.
Άρθρο 3
1.  
  Της Διεύθυνσης Ποιότητας και Αποδοτικότητας και των Τμημάτων αυτής, προίστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Εφοριακών ή ΠΕ Τελωνειακών ή ΠΕ Δημοσιονομικών ή ΠΕ Χημικών ή ΠΕ Πληροφορικής και των αντίστοιχων προσωρινών αυτών και του κλάδου ΠΕ 3 Διοικητικού Προσωπικού Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Η/Υ
2.  
  Του Αυτοτελούς Γραφείου Προσβασιμότητας και Λοιπών Διευκολύνσεων Ατόμων με Αναπηρίες προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ειδικοτήτων: α) Αρχιτεκτόνων β) Πολιτικών Μηχανικών, γ) Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων και των αντίστοιχων προσωρινών αυτού
Άρθρο 4
1.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 6 του π.δ. 91/1999 (Α΄ 98Β), με τις οποίες συμπληρώθηκαν οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 1 του π.δ. 543/1989 (Α΄ 229) που τροποποίησαν το π.δ. 284/1988, οι οποίες προβλέπουν τη σύσταση και λειτουργία Τμήματος Διασφάλισης Ποιότητας στο Γενικό Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ), εξακολουθούν να ισχύουν. Το παραπάνω Τμήμα συνεργάζεται με τη συνιστώμενη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας, για την εναρμόνιση άσκησης των αρμοδιοτήτων τους και το συντονισμό της δράσης του απ’ αυτήν.
2.  
  Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του π.δ. 249/1998 (Α΄ 186), με το οποίο συμπληρώθηκαν οι διατάξεις του π.δ. 284/1988 ως προς την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, προστίθεται περίπτωση «ζ. Αυτοτελές Γραφείο Προσβασιμότητας και Λοιπών Διευκολύνσεων Ατόμων με Αναπηρίες», στην οποία περιλαμβάνονται και οι αρμοδιότητες του Γραφείου αυτού, που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο 5 "Τελικές Διατάξεις"
1.  
  Υφιστάμενες διατάξεις του Οργανισμού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με τις οποίες έχουν ανατεθεί σε οργανικές μονάδες αυτού, συναφείς αρμοδιότητες με τη συνιστώμενη με το παρόν διάταγμα Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας, εξακολουθούν να ισχύουν. Οι παραπάνω οργανικές μονάδες συνεργάζονται με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας, για την εναρμόνιση άσκησης των αρμοδιοτήτων τους και το συντονισμό της δράσης τους απ’ αυτήν. Στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 6 και 12 παρ. 10 του ν. 3230/2004 «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 44). β) Του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 107). γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98). δ) Της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 57).
 • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ Β΄ 527).
 • Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, ποσού 1760 Ευρώ, για το έτος 2007 και ποσού 2.640 Ευρώ για κάθε επόμενο έτος, η οποία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις εξόδων (Ε.Φ. 23110, ΚΑΕ0227) του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, που θα εγγράφονται σ’ αυτόν προς τούτο.
 • Τις υπ’ αριθμ. 90/2006 και 170/2006 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_6139 2004
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις. 2004/3230 2004
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/284 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/284 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/543 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/543 1989
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 284/88 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α. 128) και συγκρότηση Γενικών Διευθύνσεων. 1996/167 1996
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1998/249 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/249 1998
Ενοποίηση, κατάργηση Χημικών Υπηρεσιών και Σύσταση Τμήματος Διασφάλισης Ποιότητας. 1999/91 1999
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005