ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/158

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-08-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-08-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-08-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συμμετοχή του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών στις δαπάνες λειτουργίας των Υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ο έλεγχος που μνημονεύεται στο π.δ. 253/2005 παρατείνεται έως 30.11.2007, η δε σχετική δαπάνη βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προϋπολογισμό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το άρθρο 25 του ν.δ. 1265/1972 «Περί ελέγχου των δαπανών του κράτους, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των άλλων Ν.Π.Δ.Δ. ως και των λογαριασμών των Δημοσίων υπολόγων και παρακολουθήσεως των εσόδων των» (Α΄ 197) όπως κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 89 του π.δ. 774/1980 (Α΄ 189).
 • Το άρθρο 24 παρ.3 περ. ε του ν. 1558/1985 (Α΄ 137).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
 • Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ. 19/4040/24.2.2006 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Αναστάσιο Νεράντζη και Ιωάννη Παπαθανασίου» (Β΄ 249).
 • Την υπ’ αριθμ. Κ1-1405/13.7.2005 κοινή απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, με θέμα «Διενέργεια κατασταλτικού ελέγχου στην έδρα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών για τις χρήσεις 1997-2002 εκτός του έτους 2000» (Β΄ 1045).
 • Το υπ’ αριθμ. 7151/24.5.2007 έγγραφο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
 • Τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου όπως διατυπώνεται στο 17ο σχετικό πρακτικό των Γενικών Συνεδριάσεων της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 23.6.2004.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται δαπάνη ύψους 12.948 Ευρώ εις βάρος του προϋπολογισμού χρήσης 2007 του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών η οποία θα καλυφθεί από το κονδύλι με κωδικό 0289.
 • Την υπ’ αριθμ. 173/2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης και του Υφυπουργού Ανάπτυξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/1-1405 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/1-1405 2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/Δ15/Α/Φ.19/4040 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/Δ15_Α_Φ_19_4040 2006
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1972/1265 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1972/1265 1972
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/774 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/774 1980
Συμμετοχή του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών στις δαπάνες λειτουργίας των Υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 2005/253 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία