Ίδρυση Ινστιτούτου Βιοϊατρικών και Βιομοριακών Ερευνών στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Συνιστάται στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), που ιδρύθηκε με το π.δ. 77/2000, όπως ισχύει, Ινστιτούτο με την επωνυμία «Ινστιτούτο Βιοϊατρικών και Βιομοριακών Ερευνών (Ι.Β.Β.Ε.)».
Άρθρο 2
1.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του π.δ. 77/2000, όπως ισχύει, μετά την περίπτωση ε) προστίθεται περίπτωση στ), ως εξής:
 1. Βιοϊατρικών και Βιομοριακών Ερευνών
2.  
  Στο άρθρο 4 του π.δ. 77/2000, όπως ισχύει, μετά την περίπτωση ε) προστίθεται περίπτωση στ) και η περίπτωση στ) αναριθμείται σε ζ), ως εξής: στ) «Το Ινστιτούτο Βιοϊατρικών και Βιομοριακών Ερευνών (Ι.Β.Β.Ε.), που είναι αρμόδιο για την υποστήριξη και προαγωγή της βασικής και εφαρμοσμένης βιοϊατρικής έρευνας, βασισμένης σε πολυτομεακές προσεγγίσεις και αμφίδρομη συνέργεια μεταξύ των διαφόρων επιστημονικών ειδικοτήτων και θεματικών περιοχών, στους τομείς της βιοϊατρικής πληροφορικής, της βιοϊατρικής μηχανικής, της μοριακής βιοϊατρικής και της φαρμακογενετικής. Ειδικότερα, στο σκοπό του ΙΒΒΕ εμπίπτουν: αα) Η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σε νοσηλευτικούς φορείς, σε Διοικήσεις Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.), στο Υπουργείο Ανάπτυξης και σε άλλα Υπουργεία, σχετικά με την σύζευξη με τις υπάρχουσες υποδομές των νοσοκομείων, για την ανάληψη έργων ευρείας κλίμακας, που αφορούν παρεμβάσεις στο σύστημα δημόσιας υγείας, την εφαρμογή των κατευθύνσεων στον τομέα της υγείας, και την ανάπτυξη μεθοδολογίας για την εξατομικευμένη φροντίδα υγείας και τη διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού χώρου έρευνας στον τομέα της υγείας, καθώς και η συνεργασία με αρμόδιους φορείς και ανεξάρτητες αρχές, ββ) Η ανάπτυξη έρευνας για τη βιοδιαθεσιμότητα και τη βιοϊσοδυναμία φαρμακευτικών ουσιών και σκευασμάτων, η έρευνα για τους μηχανισμούς παθογένεσης και ανάπτυξης μεθόδων και προϊόντων πρόληψης, θεραπείας και διάγνωσης νοσημάτων λοιμώδους και αυτοάνοσης αιτιολογίας, η έρευνα και η παραγωγή βιοδραστικών ουσιών και συστημάτων αποδέσμευσης φαρμάκων και νέων μικρο και νανοαισθητήρων, καθώς και η κατασκευή συστημάτων φορέων φαρμάκων. γγ) Η ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων φορέων στην παροχή υπηρεσιών υγείας, βασισμένες στην καινοτόμο βιοϊατρική γνώση και στην τεχνολογική ανάπτυξη μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης. δδ) Η ίδρυση μονάδας πειραματόζωων και πειραματισμού, καθώς και η ίδρυση τραπεζών κρυοσυντήρησης κυττάρων και ιστών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.».
Άρθρο 3
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και για την αντιμετώπιση των άμεσων και επιτακτικών αναγκών του Ι.Β.Β.Ε., μπορεί, μέχρι την εκλογή του Διευθυντή του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1514/1985 (άρθρο 1 παρ.10 ν. 2919/2001) να οριστεί προσωρινός Διευθυντής με θητεία ενός έτους κατ΄ ανώτατο όριο.
Άρθρο 4
1.  
  Για την στελέχωση του Ι.Β.Β.Ε. συνιστώνται τέσσερις (4) θέσεις ερευνητών εκ των οποίων μια (1) θέση ερευνητή Β΄ βαθμίδας, μία (1) θέση ερευνητή Γ΄ βαθμίδας, δύο (2) θέσεις ερευνητών Δ΄ βαθμίδας καθώς και δύο (2) θέσεις ειδικών τεχνικών επιστημόνων, για τους οποίους εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 12 του π.δ. 77/2000.
Άρθρο 5
1.  
  Κατά τα λοιπά το Ι.Β.Β.Ε., ως Ινστιτούτο του ΕΚΕΤΑ, διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του π.δ. 77/2000, όπως ισχύει.
Άρθρο 6
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 8 και 25 του ν. 1514/1985 «Προώθηση της Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας» (ΦΕΚ Α΄ 13), όπως ισχύουν μετά την αντικατάσταση του άρθρου 8 και την τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 25 αντίστοιχα, με τις παραγράφους 6 και 17 του άρθρου 1 του ν. 2919/2001 «Σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 128). β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
 • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΚΔ/Φ.1/2/6139/2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ Β΄ 527), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 17398/2005 όμοια απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1284).
 • Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Β΄ 1432), όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμό 5733/ΔΙΟΕ179/13.2.2006 (ΦΕΚ Β΄ 204) όμοια απόφαση.
 • Την από 10 Μαρτίου 2006, γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ).
 • Την υπ’ αριθμ. 67/19.10.2005 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΕΤΑ.
 • Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή του παρόντος προεδρικού διατάγματος, προκαλείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του ΕΚΕΤΑ κατά τα πρώτα πέντε έτη της λειτουργίας του υπό ίδρυση Ινστιτούτου, ως εξής : α) 340.000 ευρώ για το πρώτο έτος λειτουργίας (οικονομικό έτος 2006), β) 340.000 ευρώ για το δεύτερο έτος λειτουργίας (οικονομικό έτος 2007), γ) 340.000 για το τρίτο έτος λειτουργίας (οικονομικό έτος 2008), δ) 340.000 ευρώ για το τέταρτο έτος λειτουργίας (οικονομικό έτος 2009) και ε) 340.000 ευρώ για το πέμπτο έτος λειτουργίας (οικονομικό έτος 2010). Η προκαλούμενη δαπάνη θα καλυφθεί από τον Προϋπολογισμό του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., ο οποίος επιβαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΚΑΕ 2519), σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3438/2006 (ΦΕΚ Α΄ 33).
 • Την υπ’ αριθμ. 109/2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης και των υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/17398 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/17398 2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ1264 2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/5733/ΔΙΟΕ179 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/5733_ΔΙΟΕ179 2006
ΝΟΜΟΣ 1985/1514 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1514 1985
Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις. 2001/2919 2001
Σύσταση Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης. 2006/3438 2006
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/77 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/77 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2004/ΔΙΚΔ/Φ.1/2/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΚΔ_Φ_1_2_6139 2004
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία