Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους, κατά τροποποίηση του π.δ. 307/1986 όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2006/15/ΕΚ.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός- Αντικείμενο"
1.  
  Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων προς τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2006/15/ΕΚ οδηγίας της Επιτροπής της 7ης Φεβρουαρίου 2006 (ΕΕ L 38 της 9.2.2006) “Για τη θέσπιση δευτέρου καταλόγου ενδεικτικών οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 98/24/ΕΚ οδηγίας του Συμβουλίου και για την τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 91/322/ΕΟΚ και 2000/39/ΕΚ οδηγιών”.
Άρθρο 2 "Το π.δ. 307/1986 (ΦΕΚ Α΄ 135) όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 77/1993 (ΦΕΚ Α΄ 34), 90/1999 (ΦΕΚ Α΄ 94) και 339/2001 (ΦΕΚ Α΄ 227), τροποποιείται ως ακολούθως:"
1.  
  Στον πίνακα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ. 307/1986 προστίθενται δύο νέοι χημικοί παράγοντες: Χημικός παράγοντας Χημικός(Μοριακός τύπος) ΕΙΝΕCS (1) Νο CΑS(2) Σ ΗΜ ΕΙ ΩΣ Η(3) Οριακή τιμή έκθεσης (4) Ανώτατη Οριακή Τιμή έκθεσης (5) ppm(6) mg/m3(7) ppm (6) mg/m3 (7)2-(2- μεθοξυαιθοξυ) αιθανόληC5Η12Ο3 203-906-6111-77-3 Δ50,12-(2-βουτοξυαιθοξυ) αιθανόλη C8Η18Ο3203-961-6 112-34-567,5101,2.
2.  
  Στον ίδιο πίνακα αναθεωρούνται οι οριακές τιμές και οι ανώτατες οριακές τιμές έκθεσης των εργαζομένων για τους παρακάτω χημικούς παράγοντες : Χημικός παράγοντας Χημικός (Μοριακός τύπος) ΕΙΝΕCS (1) Νο CΑS(2) Σ ΗΜ ΕΙ ΩΣ Η(3) Οριακή τιμή έκθεσης (4) Ανώτατη Οριακή Τιμή έκθεσης (5) ppm(6) mg/m3 (7) ppm (6) mg/m3 (7)Μοrphοline (Μορφολίνη) C4Η9ΝΟ 203-815-1 110-91-8 10 36 20 72 Αιθανολαμίνη(2-αμινοαιθανόλη) C2Η7ΝΟ 205-483-3 141-43-5 Δ 1 2,5 3 7,6 αιθυλοχλωρίδιο(Χλωροαιθάνιο) C2Η5CΙ 200-830-5 75-00-3 100 268 - Διαιθυλαμίνη C4Η11Ν 203-716-3 109-89-7 5 15 10 30 Εξάνιο ,n(n- εξάνιο) C6Η14 203-777-6 110-54-3 20 72 - Κυαναμίδιο CΗ2Ν2 206-992-3 420-04-2 Δ 0,58 1 - Κυκλοεξάνιο C6Η12 203-806-2 110-82-7 200 700 - Νιτροβενζόλιο C6Η5ΝΟ2 202-716-0 98-95-3 Δ 0,2 1 - Νιτρικό οξύ ΗΝΟ3 231-714-2 7697-37-2 - - 1 2,6 Πύρεθρο (κεκαθαρμένο απο λακτόνες που προκαλούν ευαισθητοποίηση) 8003-34-7 - 1 - Τολουόλιο C7Η8 203-625-9 108-88-3 Δ 50 192 100 384 Φωσφίνη ΡΗ3 232-260-8 7803-51-2 0,1 0,14 0,2 0,28 Χλώριο CΙ2 231-959-5 7782-50-5 - - 0,5 1,5 Χλωροβενζόλιο(Μονοχλωροβενζόλιο) C6Η5CΙ 203-628-5 108-90-7 5 23 15 70 (1) ΕΙΝΕCS: Εurοpean Ιnνentοry οf Εxisting Chemical Substances (Ευρωπαϊκό Ευρετήριο των υπαρχουσών χημικών ουσιών). (2) CΑS: Chemical Αbstract Serνice Registry Νumber (Αριθμός καταχώρησης της Υπηρεσίας Χημικών Περιλήψεων).(3) Η ένδειξη «δέρμα» στις οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης επισημαίνει το ενδεχόμενο σημαντικής διείσδυσης μέσω του δέρματος. (4)Η τιμή την οποία δεν επιτρέπεται να ξεπερνά η μέση 8ωρη χρονικά σταθμισμένη έκθεση του εργαζόμενου στον χημικό παράγοντα, μετρημένη στον αέρα της ζώνης αναπνοής του, κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε 8ωρης ημερήσιας και 40ωρης εβδομαδιαίας εργασίας του. (5)Η τιμή την οποία δεν επιτρέπεται να ξεπερνά η μέση χρονικά σταθμισμένη έκθεση του εργαζόμενου στον χημικό παράγοντα, μετρημένη στον αέρα της ζώνης αναπνοής του, κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε δεκαπεντάλεπτης περιόδου μέσα στο χρόνο εργασίας του, έστω και αν τηρείται η οριακή τιμή έκθεσης. (6)ppm: μέρη ανά εκατομμύριο κατ’ όγκο στον αέρα (ml/m3). (7)mg/m3: χιλιοστόγραμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα σε θερμοκρασία 20 °C και πίεση 101,3 kΡa.
Άρθρο 3 "Το άρθρο 5 του π.δ. 307/1986, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 παρ.3 του π.δ. 90/1999 αντικαθίσταται ως εξής:"
1.  
  Σε κάθε εργοδότη που παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος επιβάλλονται, ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις, οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 24 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ Α΄ 112), όπως τελικώς ισχύει, μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 3385/2005 (ΦΕΚ Α΄ 210), με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. 88555/3293/30.9.1988 κοινής υπουργικής απόφασης που κυρώθηκε με το άρθρο 39 του ν. 1836/1989 (ΦΕΚ Α΄ 79). Ειδικά ως προς την κοινοποίηση και τη δικαστική προσβολή της πράξης επιβολής προστίμου, εφαρμόζεται η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 16 (σε συνδυασμό με την παρ. 6 του άρθρου αυτού) του ν. 2639/1998 (ΦΕΚ Α΄ 205).
2.  
  Σε κάθε εργοδότη που παραβαίνει από αμέλεια ή πρόθεση τις διατάξεις του παρόντος επιβάλλονται οι ποινικές κυρώσεις του άρθρου 25 του ν. 2224/1994 και του άρθρου 17 του ν. 2639/1998, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του ν. 3385/2005.».
Άρθρο 4 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ανατίθεται η δημοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1,2,3,4 και 5 του ν. 1338/1983 (ΦΕΚ Α΄ 34), όπως η παρ.1 τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 (ΦΕΚ Α΄ 70), του άρθρου 3 του ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α΄ 101) και του άρθρου 4 του ιδίου νόμου 1338/1983 όπως τελικώς ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 48 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ Α΄ 312).
 • Τις διατάξεις του άρθρου δευτέρου, παρ. 2, του ν. 2077/1992 “Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην τελική Πράξη” (ΦΕΚ Α΄ 136).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 29 και 36 του ν. 1568/1985 “Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων” (ΦΕΚ Α΄ 177).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 1836/1989 “Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α΄ 79).
 • Την υπ’ αριθμ. 18/1.11.2006 γνώμη του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (Σ.Υ.Α.Ε.).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 “Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα” (ΦΕΚ Α΄ 98).
 • Την υπ’ αριθμ. 30356/14.3.2006 (ΦΕΚ Β΄ 311) απόφαση “Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο Γιαννόπουλο και Γεώργιο Κωνσταντόπουλο”.
 • Ότι με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος δεν θα προκληθεί πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή προϋπολογισμού ν.π.δ.δ..
 • Την υπ’ αριθμ. 168/2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αποφασίζουμε :
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1988/88555/3293 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/88555_3293 1988
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/30356 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/30356 2006
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1568 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1568 1985
ΝΟΜΟΣ 1989/1836 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1836 1989
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη. 1992/2077 1992
Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις. 1994/2224 1994
Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις. 1998/2639 1998
Ρυθμίσεις για την προώθηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και άλλες διατάξεις. 2005/3385 2005
Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. 2005/3427 2005
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/307 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/307 1986
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005