ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/166

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-08-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-08-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-08-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 211/2005 «Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετακινήσεις συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών» (Α΄ 254).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η παράγραφος 7 του άρθρου 12 του π.δ. 211/2005(Α΄ 254) αντικαθίσταται ως εξής:
  Οι μεταθέσεις αποφασίζονται και κοινοποιούνται κατά το πρώτο 15νθήμερο του Ιουλίου και πραγματοποιούνται μέχρι την 31η Αυγούστου κάθε έτους. Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας για σοβαρούς υπηρεσιακούς λόγους δύναται να αναστέλλονται εν όλω ή εν μέρει οι διαταχθείσες μεταθέσεις, για χρονικό διάστημα μέχρι τρεις (3) μήνες από την τελευταία ημέρα πραγματοποίησής τους. Οι μεταθέσεις αυτές λογίζονται ότι πραγματοποιούνται την 31η Αυγούστου .
2.  
  Στο τέλος του ιδίου ως άνω άρθρου προστίθεται πα­ρά­γραφος 9, ως εξής: 9 Κατ’ εξαίρεση, όταν αποφοιτούν ειδικοί φρουροί από τα Κέντρα Εκπαίδευσης της Σχολής Αστυφυλάκων, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, δύναται, εκτιμώντας τις υπηρεσιακές ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί από τις τελευταίες τακτικές μεταθέσεις, αντί να εφαρμόζει τη διαδικασία τοποθέτησής των που προβλέπεται από το άρθρο 7 του παρόντος, να καθορίζει, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την αποφοίτησή τους, τις κενές οργανικές θέσεις που πρέπει να πληρωθούν εντός μηνός από την έξοδο των νέων ειδικών φρουρών, καταρτίζοντας προς τούτο σχετικούς αριθμητικούς πίνακες Οι θέσεις αυτές καλύπτονται, συνυπολογιζομένων και των θέσεων που είχαν προκηρυχθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 στις τελευταίες τακτικές μεταθέσεις, σε ποσοστό 75% από τους ειδικούς φρουρούς, που είχαν ζητήσει μετάθεση για τις Υπηρεσίες που μνημονεύονται στους σχετικούς πίνακες των μεταθέσεων αυτών και σε ποσοστό 25% από τους αποφοιτούντες Σε περίπτωση που οι ως άνω θέσεις δεν καλύπτονται από τις εκκρεμείς αιτήσεις του πίνακα τακτικών μεταθέσεων, καλύπτονται με τις τοποθετήσεις αποφοιτούντων ειδικών φρουρών Δεν επιτρέπεται να καθοριστούν θέσεις προς κάλυψη στις Υπηρεσίες που δεν προκηρύχθηκαν θέσεις με τις τακτικές μεταθέσεις
Άρθρο 2
1.  
  Έναρξη ισχύος. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 3103/2003 «Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 23).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ΄ αριθμ. 205/2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις. 2003/3103 2003
Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετακινήσεις συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών. 2005/211 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση θεμάτων τοποθετήσεων και μεταθέσεων ειδικών φρουρών κατά τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 211/2005 (Α΄ - 254). 2011/36 2011
Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας 2016/75 2016