ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/170

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-08-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-08-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-07-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του άρθρου 33 του Καταστατικούτου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Ο.Τ.Ε.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Το άρθρο 33 του Καταστατικού του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ (60214/Σ867/3.9.1962 απόφαση του Υπουργού Εργασίας) όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 717/1978 (Α΄ 161) και τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο του π.δ. 14/1988, (Α΄ 7), αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 33 1 Οι κάθε φύσης τίτλοι παραστατικών πληρωμής και είσπραξης χρημάτων. 1 Ποσού ανώτερου των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση που ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, από τον Αντιπρόεδρο και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικού - Παροχών Όταν οι ανωτέρω τίτλοι αφορούν και εκδίδονται και από τη Διεύθυνση Ασφάλισης υπογράφονται και από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης αυτής. 2 Ποσού ανώτερου των πέντε χιλιάδων (5.000) και μέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ υπογράφονται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικού -Παροχών Όταν οι ανωτέρω τίτλοι αφορούν και εκδίδονται από τη Διεύθυνση Ασφάλισης υπογράφονται και από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης αυτής Όταν οι τίτλοι αυτοί αφορούν και εκδίδονται από περιφερειακές Διευθύνσεις, όπως αυτές αναφέρονται κάθε φορά στον ισχύοντα οργανισμό του Ταμείου, υπογράφονται κατά περίπτωση μόνο από τον Προϊστάμενο της περιφερειακής Διεύθυνσης. 3 Ποσού μέχρι πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ υπογράφονται κατά περίπτωση (ανάλογα με την υπηρεσία που εκδίδει τον σχετικό τίτλο πληρωμής) από τους Προϊστάμενους των Τμημάτων της κεντρικής υπηρεσίας ή τους Προϊστάμενους των περιφερειακών Τμημάτων, όπως αυτά αναφέρονται στον εκάστοτε ισχύοντα οργανισμό του Ταμείου Στις περιπτώσεις α και β απαιτείται και η προσυπογραφή του Προϊστάμενου του Τμήματος που εκδίδει τον τίτλο και σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, απαιτείται και η προηγούμενη υπογραφή του υπαλλήλου που διενεργεί τον προληπτικό έλεγχο .
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του ν. 4497/1966 (Α΄ 37).
  • Την υπ’ αριθμ. 24/16.6.2005 απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου Ασφαλίσεως Προσωπικού Ο.Τ.Ε., που υποβλήθηκε με το υπ’ αριθμ. 10384/21.3.2006 έγγραφό του.
  • Τη γνωμοδότηση της 3/19.6.2006 συνεδρίασης του Β΄ Κλιμακίου του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε­σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του Προεδρικού Διατάγματος, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ταμείου.
  • Την υπ’ αριθ. Δ313/17.11.2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2007-08-31 Τροποποίηση του άρθρου 33 του Καταστατικούτου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Ο.Τ.Ε.
Τροποποίηση Τύπος
A/2007/211
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1966/4497 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1966/4497 1966
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1978/717 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/717 1978
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/14 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/14 1988
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία