ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/171

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-08-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-08-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-07-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Υπαγωγή στην ασφάλιση του Ταμείου Ασφαλίσεως Ασθένειας Προσωπικού Τραπεζών Πίστεως, Γενικής και Αμέρικαν Εξπρές του προσωπικού της ΡRΟΤΟΝ ΒΑΝΚ Α.Ε.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στην ασφάλιση του Ταμείου Ασφαλίσεως Ασθένειας Προσωπικού των Τραπεζών Πίστεως, Γενικής και Αμέρικαν Εξπρές, υπάγονται: α) Το προσωπικό της ΡRΟΤΟΝ ΒΑΝΚ Α.Ε. β) Οι υπάλληλοι της ίδιας Τράπεζας που συνταξιοδοτούνται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. γ) Τα μέλη της οικογένειας των προσώπων, που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄.
Άρθρο 2
1.  
  Η ασφάλιση των προσώπων του προηγουμένου άρθρου αρχίζει από την 1η του επομένου μήνα εκείνου της δημοσίευσης του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, η δε χορήγηση των παροχών αρχίζει μετά την πάροδο τριμήνου από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση του Ταμείου, οπότε και παύει η χορήγηση σε αυτά οποιασδήποτε παροχής από τον κλάδο ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Στον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 271/1976 (Α΄ 48).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 9 του π.δ/τος 231/ 1986 (Α΄ 97).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 5 εδ. Α΄του π.δ/τος 213/1992 (Α 102).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε­σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του π.δ/τος αυτού δεν προκαλείται επιβάρυνση στον κρατικό προϋ­πολογισμό, ούτε στον προϋπολογισμό του Ταμείου Ασφαλί­σεως Ασθένειας Προσωπικού Τραπεζών Πίστεως -Γενικής - Αμέρικαν Εξπρές (Τ.Α.Α.Π. Πίστεως - Γενικής -Αμέρικαν Εξπρές).
 • Τη γνώμη του Δ.Σ. Τ.Α.Α.Π. Πίστεως-Γενικής-Αμέρικαν Εξπρές, που λήφθηκε κατά την υπ’ αριθμ. 99/4.10.2006, συνεδρίασή του.
 • Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλειας, που διατυπώθηκε κατά την 3η/22.2.2007 συνεδρίασή του.
 • Την από τον Απρίλιο του 2007 εκπονηθείσα αναλογιστική μελέτη.
 • Την υπ’ αριθμ. Δ144/2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1976/271 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/271 1976
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/231 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/231 1986
(1) Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 1992/213 1992
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία