ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/175

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-09-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-09-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-08-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συμμετοχή του Ταμείου Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.) στις δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η αμοιβή των υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου που θα απασχοληθούν υπερωριακά στην έδρα του Ταμείου Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.), για τη διενέργεια κατασταλτικού ελέγχου των οικονομικών διαχειριστικών χρήσεων των ετών 1983 μέχρι και 2000, βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προϋπολογισμό του Ταμείου αυτού. Η σχετική δαπάνη ορίζεται στο ποσό των 27.000,00 ευρώ.
2.  
  Ο έλεγχος των παραπάνω χρήσεων θα πραγματοποιηθεί σε δώδεκα (12) μήνες με υπερωριακή απασχόληση πέντε (5) υπαλλήλων επί εξήντα (60) ώρες μηνιαίως για τον καθένα
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 24 παρ. 3 περ. ε΄ του ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 137). β) Του άρθρου 25 του ν.δ. 1265/1972, όπως έχουν κωδικοποιηθεί και ισχύουν με το άρθρο 89 του π.δ/τος 774/1980 «περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων υπό τον τίτλον Οργανισμός Ελεγκτικού Συνεδρίου» (Α΄ 189). γ) Των άρθρων 48, 52 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Την υπ’ αριθμ. Φ.40434/2877/71/03.12.2004 κοινή απόφαση των Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Δικαιοσύνης «Διενέργεια κατασταλτικού ελέγχου στην έδρα του Ταμείου Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.)» (Β΄ 1787).
 • Την υπ’ αριθμ. Φ.40434/οικ.5981/344/23.4.2007 κοινή απόφαση των Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Δικαιοσύνης (Β’ 589), η οποία τροποποίησε την υπ’ αριθμ. Φ.40434/2877/71/3.12.2004 κοινή απόφαση των Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Δικαιοσύνης.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη ύψους 27.000,00 ευρώ εις βάρος του προϋπολογισμού του Ταμείου Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.) για το έτος 2007, η οποία θα καλυφθεί από σχετική πίστωση του προϋπολογισμού αυτού (ΚΑ 0261).
 • Την υπ’ αριθμ. Δ169/2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Δικαιοσύνης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/40434/2877/71 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/40434_2877_71 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/40434/ΟΙΚ.5981/344 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/40434_ΟΙΚ_5981_344 2007
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1972/1265 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1972/1265 1972
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/774 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/774 1980
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία