Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 430/1979 «περί εκκαθαρίσεως των αρχείων της κεντρικής και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το άρθρο 4 του π.δ. 430/1979 (Α 133), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 4
  1.  
   Έγγραφα Οργανικών Μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.
  1. Έγγραφα για θέματα αστικών συγκοινωνιών.Κάθε είδους έγγραφα που αναφέρονται στους συγκοινωνιακούς φορείς ΟΑΣΘ, ΡΟΔΑ, ΚΤΕΛ, ΕΚΤΕΛ, ΑΣΠΑ, ΟΕΑΣ, ΗΕΜ, ΕΗΣ, ΟΑΣ, ΗΛΠΑΠ, ΗΣΑΠ (αποφάσεις, εισηγήσεις, γνωμοδοτήσεις, στοιχεία εκμετάλλευσης, μελέτες, πρακτικά συσκέψεων, εγκύκλιοι, προϋπολογισμοί, ισολογισμοί, δάνεια κ.λ.π.)Από την ημερομηνία λήξης του θέματος.
  2. Για τις αποφάσεις από την ημερομηνία λήξης της ισχύος τους.
  3. Για τα δάνεια από την ημερομηνία της εξόφλησής τους .
  4. Έγγραφα για θέματα υπεραστικών συγκοινωνιών.αα) Αποφάσεις και έγγραφα σχετικά με την αποκατάσταση αυτοκινητιστών που έχουν εξυπηρετήσει συγκοινωνία σε γραμμές που δεν εκμεταλλεύονται τα ΚΤΕΛ (άγονες).ββ) Αποφάσεις Σ. τ. Ε. για ειδικά θέματα, απαντήσεις προς Νομαρχίες για ερωτήματα που έχουν θέσει καθώς και διάφορα έγγραφα προς νομαρχίες σχετικά με την επίλυση συγκεκριμένων ή ατομικών προβλημάτων.γγ) Έγγραφα προς διάφορες υπηρεσίες για γενικότερα προβλήματα, έγγραφα πληροφοριακά προς ιδιώτες, έγγραφα διαβιβαστικά, ανακοινώσεις εγγράφων άλλων υπηρεσιών και πράξεις που αφορούν στο κόμιστρο συγκοινωνιακών φορέων.γ) Έγγραφα για θέματα σιδηροδρόμων.1έγγραφα που αναφέρονται σε διεθνείς συμβάσεις, σε θέματα οργάνωσης, σε οργανισμό προσωπικού ΟΣΕ, σε διάφορους κανονισμούς, στους μετόχους του ΟΣΕ και το Διοικητικό του Συμβούλιο, σε θέματα ΗΣΑΠ και χρηματοδότησης έργων εκσυγχρονισμού ΟΣΕ, σε σιδηροδρομικούς σταθμούς, σιδηροδρομικές γραμμές, σε έκδοση διπλωμάτων μηχανοδηγών, θερμαστών ηλεκτροδηγών και λοιπών οδηγών ίδιας κατηγορίας, σε εκποιήσεις εκτάσεων του ΟΣΕ, σε απογραφές περιουσιακών στοιχείων σιδηροδρομικών και τροχιοδρομικών επιχειρήσεων.ββ) Έγγραφα που αναφέρονται σε ισόπεδες διαβάσεις, στον έλεγχο των μεταφορών του Δημοσίου, τον προϋπολογισμό, τον ισολογισμό του ΟΣΕ.
  5. Σε γενικά θέματα, σε ανέγερση οικοδομών κοντά σε σήραγγα ΑΣΠΑ.γγ) Έγγραφα που αναφέρονται σε σιδηροδρομικά ατυχήματα και σε δασμολογικά και φορολογικά θέματα.δδ) Δάνεια, προγράμματα προμηθειών ΟΣΕ.εε) Κάθε είδους συμβάσεις, άδειες κυκλοφορίας τροχαίου υλικού ΟΣΕ.στστ) Έγγραφα που αναφέρονται σε εγκρίσεις προμηθειών ή σε εκτελέσεις έργων από τον ΟΣΕ και σε εκποιήσεις τροχαίου υλικού του ΟΣΕ.δ) Έγγραφα για θέματα ειδικών επιβατικών μεταφορών.1Αποφάσεις Σ.τ.Ε. για ειδικά θέματα, έγγραφα προς Νομαρχίες τα οποία επιλύουν συγκεκριμένα ή ατομικά προβλήματα.ββ) Έγγραφα προς νομαρχίες που επιλύουν γενικά προβλήματα.
  6. Για όσο χρόνο ισχύει η αντίστοιχη διάταξη. 3Έγγραφα προς άλλα Υπουργεία σχετικά με γενικότερα προβλήματα, προς πολίτες για παροχή πληροφοριών, διαβιβαστικά γενικά και ανακοινώσεις εγγράφων άλλων υπηρεσιών.ε) Έγγραφα σχετικά με θέματα Διεθνών και Εθνικών Εμπορευματικών Μεταφορών.1Έγγραφα που αναφέρονται σε προπαρασκευαστική διαδικασία σύναψης διεθνών συμβάσεων και σύνοδο μικτών επιτροπών, σε ανταλλαγή εγγράφων με ξένα κράτη για τη θέση σε εφαρμογή διεθνών συμβάσεων, σε πρωτόκολλα μικτών επιτροπών που ρυθμίζουν θέματα διεθνών οδικών μεταφορών, σε τακτική που πρέπει να ακολουθηθεί σχετικά με διεθνείς οδικές μεταφορές, σε προϋποθέσεις κυκλοφορίας φορτηγών και τουριστικών λεωφορείων σε ξένα κράτη, με τα οποία η χώρα έχει συνάψει συμφωνία οδικών μεταφορών, σε πράξεις σύστασης, λειτουργίας και τροποποίησης μεταφορικών επιχειρήσεων εθνικών και Διεθνών μεταφορών.ββ) Έγγραφα που αναφέρονται στην αποστολή, εκτύπωση και χορήγηση αδειών εκτέλεσης διεθνών μεταφορών, στη διάθεση των χορηγούμενων από τα ξένα κράτη αδειών διεθνών μεταφορών, στην ενημέρωση για τα ισχύοντα ως προς την χορήγηση αδειών διεθνών μεταφορών, σε συγκεκριμένα ή ατομικά προβλήματα, σε πληροφορίες προς ιδιώτες, σε ανακοινώσεις άλλων υπηρεσιών και γενικά διαβιβαστικά έγγραφα.γγ) Έγγραφα που αναφέρονται στην χορήγηση εγκρίσεων για τη διενέργεια μεταφοράς εμπορευμάτων με αλλοδαπά αυτοκίνητα και σε αντιμετώπιση από τις υπηρεσίες συγκοινωνιών και τα Τελωνεία συγκεκριμένων περιπτώσεων εισόδου ή εξόδου αυτοκινήτων.δδ) Έγγραφα προς άλλα Υπουργεία προπαρασκευαστικά ή που διατυπώνουν απόψεις για γενικότερα προβλήματα.Μετά την οριστική ρύθμιση του θέματος .
  7. Έγγραφα σχετικά με θέματα προσωπικού Μεταφορικών Επιχειρήσεων.1Συλλογικές συμβάσεις, κανονισμοί προσωπικού μεταφορικών επιχειρήσεων.
  8. Μέχρι την έκδοση του νέου αντίστοιχου εγγράφου. 2Αποφάσεις πολιτικών δικαστηρίων, εξώδικα, διαμαρτυρίες, έγγραφα προς άλλα Υπουργεία, πληροφοριακά, διαβιβαστικά, κοινοποιήσεις άλλων Υπηρεσιών κα γενικά διάφορες εγκύκλιοι.ζ) Έγγραφα που αναφέρονται σε τεχνικά θέματα.1Έγγραφα στοιχεία που υποβάλλονται για εγκρίσεις (εγκριτικές αποφάσεις) των τύπων οχημάτων καθώς και για εγκρίσεις κατασκευής και συναρμολόγησης οχημάτων.ββ) Έγγραφα προς Νομαρχίες με τα οποία επιλύονται συγκεκριμένα προβλήματαγγ) Έγγραφα προς άλλα Υπουργεία σχετικά με γενικά προβλήματα.Μετά τη ρύθμιση του θέματος 4Έγγραφα διαβιβαστικά γενικά, κοινοποιήσεις εγγράφων άλλων υπηρεσιών, έγγραφα που απευθύνονται σε πολίτες και αλληλογραφία με άλλες υπηρεσίες.η) Έγγραφα που αναφέρονται σε θέματα οδικής κυκλοφορίας και σε θέματα αδειών οδήγησης οχημάτων γενικά και κυκλοφορίας οχημάτων:1Έγγραφα, στατιστικά στοιχεία, μελέτες, προγράμματα για θέματα προστασίας περιβάλλοντος.ββ) Έγγραφα προς άλλες υπηρεσίες προπαρασκευαστικά ή με τα οποία διατυπώνονται απόψεις του Υπουργείου.Μετά τη ρύθμιση του θέματος 6Λοιπά έγγραφα προς άλλες Υπηρεσίες και επίσης έγγραφα πληροφοριακά, διαβιβαστικά καθώς και ανακοινώσεις εγγράφων άλλων Υπηρεσιών.2.
  9. Έγγραφα Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών και ΚΤΕΟ των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Διευθύνσεις, Τμήματα και Γραφεία Συγκοινωνιών και ΚΤΕΟ) .
  10. Φάκελοι δοκιμής Φ.Λ.Ε. και Μ. Καταστάσεις εκπαιδευτών.
  11. Δικαιολογητικά βεβαίωσης φορολογήσιμης ισχύος αυτοκινήτων προσωρινής διαμονής στην Ελλάδα.
  12. Δικαιολογητικά καταλληλότητας λεωφορείων, εκπαιδευτικών και ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων, επιβατηγών αυτοκινήτων που φέρουν ή όχι μετρητή και φορτηγών αυτοκινήτων (μαζί με τις αιτήσεις και τα σχετικά έγγραφα.) Διάφορες αιτήσεις που οι ενδιαφερόμενοι τελούν εν αναμονή για έγκριση μελετών, χάραξη αριθμών πλαισίων, επανέλεγχο στοιχείων οχημάτων Τελωνείου και ΟΔΔΥ.
  13. Αλληλογραφία με Τελωνεία και ΟΔΔΥ για έλεγχο στοιχείων οχημάτων.
  14. Δικαιολογητικά βεβαίωσης φορολογήσιμης ισχύος κινητήρων θαλάσσης.
  15. Αιτήσεις πολιτών για παροχή πληροφοριών ή για αναγγελία παραβάσεων (καταγγελίες).
  16. Έγγραφα σχετικά με τα αποτελέσματα ελέγχου καυσαερίων πετρελαιοκίνητων οχημάτων.
  17. Προγράμματα επιθεώρησης αυτοκινήτων οχημάτων.η) Δικαιολογητικά σχετικά με μεταφορά προσωπικού με φορτηγά αυτοκίνητα.Μετά τη χρονολογία αυτή διατηρείται μόνο η τελευταία ανανέωση .
  18. Κάρτες διέλευσης και μεταφοράς εμπορευμάτων.
  19. Οριστικές αφαιρέσεις αδειών οδήγησης οχημάτων.
  20. Αλληλογραφία με Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών και υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών και ΚΤΕΟ Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων σχετικά με επιθεωρήσεις οχημάτων.
  21. Ανακοινώσεις εγγράφων άλλων υπηρεσιών.ι) Πιστοποιητικά καλής διαγωγής.
  22. Άμεση εκκαθάριση.
  23. Φάκελοι αυτοκινήτων γενικά, ήτοι.παλαιών επιβατικών αυτοκινήτων Ι.Χ., επιβατικών Ι.Χ.,επιβατικών Δ.Χ., τρίκυκλων φορτηγών Δ.Χ. και Ι.Χ., φορτηγών Ι.Χ. και Δ.Χ., λεωφορείων Δ.Χ., Ι.Χ. και σχολικών, φορτηγών Ι.Χ. που κυκλοφορούν μέσα σε κλειστό χώρο.
  24. Τα δικαιολογητικά έκδοσης άδειας που αφορούν τον πρώτο ιδιοκτήτη μεταξύ τριών διαδοχικών κατόχων καταστρέφονται.
  25. Στον φάκελο παραμένουν όμως το πρακτικό επιθεώρησης μαζί με τα παραστατικά στοιχεία του τεχνικού ελέγχου που είχε γίνει μέχρι τον χρόνο της διαγραφής του οχήματος από τα οικεία μητρώα (π.χ. σχεδιαγράμματα, μελέτες μηχανικών, βεβαιώσεις μηχανικών, φύλλα υπολογισμού, δηλώσεις αντιπροσωπειών για τεχνικά στοιχεία καινούριων οχημάτων και τα παραστατικά του αρχικού δικαιώματος κυκλοφορίας για τα αυτοκίνητα Δ.Χ.) .
  26. Δικαιολογητικά προσαρτήσεων σε αυτοκίνητα οχήματα, (τροχόσπιτα, βάρκες, μπαγκαζιέρες κλπ) Παραμένουν μέχρι τη μεταβίβαση του αυτοκινήτου.
  27. Φάκελοι υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, οι οποίοι από την ημερομηνία υποβολής (πρωτοκόλλησης) της αρχικής αίτησης δεν ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις προβλεπόμενες για την έκδοση της ζητούμενης άδειας εξετάσεις.
  28. Στο σχετικό πίνακα καταγράφεται μόνο ο αριθμός πρωτοκόλλου τους.ιδ) Φάκελοι αδειών κυκλοφορίας αυτοκινήτων που έχουν διαγραφεί οριστικά από τα οικεία μητρώα, περιλαμβανομένων και των φακέλων αυτοκινήτων, τα οποία έχουν αποσυρθεί από την κυκλοφορία με την διαδικασία της απόσυρσης.
  29. Εξαιρούνται οι φάκελοι αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως (Δ.Χ.) ή πρώην δημοσίας χρήσεως που είχαν αποχαρακτηρισθεί και επαναταξινομηθεί ως ιδιωτικής χρήσεωςΑπό την χρονολογία οριστικής διαγραφής ή απόσυρσης με καταγραφή στους σχετικούς πίνακες μόνο του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος και την ένδειξη «Οριστική διαγραφή» ή «Απόσυρση» ανάλογα με την περίπτωση, καθώς και την ημεροχρονολογία πραγματοποίησής της .
  30. Αιτήσεις και δικαιολογητικά αντικατάστασης αδειών οδήγησης αυτοκινήτων και μοτοσικλετών παλαιού τύπου με άδειες κοινοτικού τύπου.Από την αντικατάσταση με καταγραφή στους σχετικούς πίνακες του ονοματεπωνύμου του ενδιαφερομένου και του αιτήματος .
  31. Φάκελοι αυτοκινήτων Ι.Χ. με αριθμούς κυκλοφορίας χωρίς συνδυασμό γραμμάτων και αριθμητικών ψηφίων (μόνο με αριθμητικά ψηφία).Μετά την λήξη της προθεσμίας που τέθηκε για την αντικατάσταση του αριθμού και των πινακίδων κυκλοφορίας με συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών, με καταγραφή του αριθμού κυκλοφορίας, του εργοστασίου κατασκευής, του ονοματεπωνύμου και ονόματος πατρός ή συζύγου του τελευταίου κατόχου .
  32. Φάκελοι υποψηφίων για απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης επιβατικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.), οι οποίοι δεν ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις προβλεπόμενες για την έκδοση της αιτούμενης άδειας εξετάσεις εντός εξαμήνου από την ημερομηνία υποβολής της αρχικής αίτησης.
  33. Άμεση εκκαθάριση μετά την παρέλευση του εξαμήνου με καταγραφή στους σχετικούς πίνακες του ονοματεπωνύμου και ονόματος πατρός ή συζύγου του υποψηφίου, της ημεροχρονολογίας της σχετικής αίτησης και του αιτήματος .
  34. Δικαιολογητικά έκδοσης αντιγράφου άδειας οδήγησης αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας καθώς και ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου.Από την έκδοση του αντιγράφου με καταγραφή στους σχετικούς πίνακες του ονοματεπωνύμου και ονόματος πατρός ή συζύγου του αιτούντος και του αιτήματος .
  35. Φάκελοι με αιτήσεις, δικαιολογητικά κ.λ.π. υποψηφίων για απόκτηση αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνιτών αυτοκινήτων (μηχανοτεχνιτών, ηλεκτροτεχνιτών, επισκευαστών συστήματος πεδήσεως ή άλλης κατηγορίας πτυχίων ή αδειών επισκευαστών αυτοκινήτων), ραδιοηλεκτρολόγων, ραδιοτεχνιτών, ασυρματιστών, ραδιοτηλεγραφητών, ραδιοτηλεφωνητών, οι οποίοι δεν ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις προβλεπόμενες για την έκδοση της αιτούμενης άδειας εξετάσεις εντός πενταετίας από την ημερομηνία της τελευταίας συμμετοχής τους στις εξετάσεις Άμεση εκκαθάριση μετά την παρέλευση της πενταετίας με καταγραφή στους σχετικούς πίνακες του ονοματεπωνύμου και ονόματος πατρός ή συζύγου του υποψηφίου, του αιτήματος και της ημερομηνίας τελευταίας εξέτασης .
  36. Παράβολα πώλησης βιβλίων – ερωτηματολογίων θεωρητικής εξέτασης (Κ.Ο.Κ., μηχανολογίας κ.λ.π.), υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, ΑDR κ.λ.π.Με καταγραφή στους σχετικούς πίνακες του συνολικού ετήσιου ποσού αξίας των παραβόλων κατά κατηγορία βιβλίου .
  3.  
   Δελτία Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων
  1. Τα εκδιδόμενα από τις Υπηρεσίες Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ)β) Τα αποστελλόμενα αντίγραφα στη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων4.
  2. Φάκελοι αδειών ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.
  3. Μέχρι το χρόνο λειτουργίας του συνεργείου.
  5.  
   Φάκελοι εξουσιοδότησης συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, για χορήγηση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ) Μέχρι το χρόνο ισχύος της εξουσιοδότησης.
  6.  
   Φάκελοι αδειών άσκησης επαγγέλματος μεταφορέα επιβατών και μεταφορέα εμπορευμάτων. Μέχρι το χρόνο ισχύος της άδειας. 7.Φάκελοι με αιτήσεις, δικαιολογητικά κ.λ.π. υποψηφίων εκπαιδευτών οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών που είχαν κατατεθεί πριν από την ισχύ του π.δ. 404/1996 και οι υποψήφιοι δεν ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις προβλεπόμενες για την έκδοση της αιτούμενης άδειας εξετάσεις. Άμεση εκκαθάριση με καταγραφή στους σχετικούς πίνακες του αριθμού πρωτοκόλλου, του ονοματεπωνύμου και ονόματος πατρός ή συζύγου του υποψηφίου και του αιτήματος .
  8.  
   Δικαιολογητικά αναθεωρήσεων αδειών οδήγησης αυτοκινήτων και μοτοσικλετών καθώς και των ειδικών αδειών οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων9. Φάκελοι ραδιοηλεκτρολόγων, ραδιοτεχνιτών, ασυρματιστών, ραδιοτηλεγραφητών, ραδιοτηλεφωνητών, μηχανοτεχνιτών, ηλεκτροτεχνιτών, επισκευαστών πεδήσεως ή άλλης κατηγορίας πτυχίων ή αδειών επισκευαστών αυτοκινήτωνΑπό την ημερομηνία χορήγησης του πτυχίου ή της άδειας, πλην του σχεδίου του χορηγηθέντος πτυχίου ή της άδειας κατά περίπτωση .
Άρθρο 2
1.  
  Το άρθρο 5 του π.δ. 430/1979 (Α΄133), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 5
  1.  
   Άρθρο 5 Έγγραφα αρμοδιότητας Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνιών
  1. Έγγραφα και σχέδια αποφάσεων που αφορούν στην αναμόρφωση των πάσης φύσεως ταχυδρομικών τελών.
  2. Έγγραφα και προτάσεις που αφορούν στην έγκριση προμήθειας μηχανοκίνητων μέσων των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ).Έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν στη μεταφορά των ταχυδρομικών αποστολών με θαλάσσια, εναέρια και χερσαία μεταφορικά μέσα.
  3. Έγγραφα και συμβάσεις που αφορούν στην συνεργασία των ΕΛΤΑ με τον ΟΤΕ και λοιπούς οργανισμούς και ΝΠΔΔ.
  4. Έγγραφα που είναι σχετικά με κατευθύνσεις και οδηγίες που παρέχονται στα ΕΛΤΑ και αποβλέπουν στην βελτίωση της ταχυδρομικής εξυπηρέτησης.
  5. Έγγραφα σχετικά με την δανειοδότηση των ΕΛΤΑ.
  6. Έγγραφα σχετικά με την αύξηση ή τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου των ΕΛΤΑ.
  7. Έγγραφα σχετικά με τις απαλλοτριώσεις των ΕΛΤΑ.
  8. Έγγραφα σχετικά με τις δωρεές υπέρ των ΕΛΤΑ.
  9. Έγγραφα σχετικά με την έκδοση γραμματοσήμων και τον φιλοτελισμό.
  10. Αποφάσεις και έγγραφα που αφορούν τον υπηρεσιακό οργανισμό των ΕΛΤΑ.
  11. Αποφάσεις και έγγραφα που αφορούν τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικού των ΕΛΤΑ.
  12. Η έκδοση διοικητικών πράξεων σχετικών με τα όργανα διοίκησης των ΕΛΤΑ.β) Έγγραφα, προτάσεις εγγραφής πιστώσεων στον κρατικό προϋπολογισμό και σχέδια αποφάσεων, που είναι σχετικά με την κατ’ αποκοπή αποζημίωση των ΕΛΤΑ από το Δημόσιο, για την ταχυδρομική εξυπηρέτηση των Δημοσίων Υπηρεσιών και ορισμένων Νομικών Προσώπων που απαλλάσσονται από την καταβολή ταχυδρομικών τελών.
  13. Έγγραφα, προτάσεις εγγραφής πιστώσεων στον κρατικό προϋπολογισμό και λοιπά στοιχεία που είναι σχετικά με τις τρίμηνες αποδοχές του προσωπικού των ΕΛΤΑ που αποχωρεί από την υπηρεσία και συνταξιοδοτείται από το Δημόσιο.
  14. Πιστοποιητικά υπηρεσιακών μεταβολών και προϋπηρεσίας τέως ΤΤΤ και ταχυδρομικών υπαλλήλων.
  15. Έγγραφα – βεβαιώσεις σχετικά με ΤΤΤ και ταχυδρομικές σχολές.γ) Αποφάσεις – έγγραφα τέως ΤΤΤ και ταχυδρομικής υπηρεσίας που αφορούν υπηρεσιακές μεταβολές του προσωπικού τους.δ) Έγγραφα που είναι σχετικά με την επί πιστώσει αλληλογραφία.
  16. Έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν στην εκδίκαση εφέσεων ταχυδρομικών εργολάβων των υπαιτίων απώλειας, βλάβης ή παραβίασης ταχυδρομικών αποστολών.
  17. Έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν στις παραβάσεις πλοιάρχων, λογιστών πλοίων κλπ, καθώς και εισπρακτόρων ΚΤΕΛ κατά τη μεταφορά των ταχυδρομικών αποστολών.
  18. Έγγραφα που αφορούν γενικά στις ταχυδρομικές ανταποκρίσεις και διαβιβάσεις.
  19. Έγγραφα που αφορούν στην παρακολούθηση της οικονομικής κατάστασης των ΕΛΤΑ.
  20. Έγγραφα και σχέδια αποφάσεων που αφορούν την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού εκμεταλλεύσεως των ΕΛΤΑ, την εκτέλεσή του, καθώς και των ενδεχόμενων τροποποιήσεών του.
  21. Έγγραφα σχετικά με τον ισολογισμό και απολογισμό των ΕΛΤΑ.
  22. Έγγραφα, σχέδια αποφάσεων και πάσης φύσεως στοιχεία σχετικά με την έγκριση του προγράμματος ανάπτυξης και τον προϋπολογισμό επενδύσεων των ΕΛΤΑ καθώς και την εκτέλεσή του.
  23. Έγγραφα σχετικά με την ανέγερση κτηρίων και γενικά τη στέγαση υπηρεσιών των ΕΛΤΑ.
  24. Έγγραφα και σχέδια αποφάσεων σχετικά με την αποζημίωση του ΟΣΕ για την έλξη ταχυδρομικών βαγονιών.
  25. Έγγραφα και σχέδια αποφάσεων σχετικά με τον καθορισμό των αποδοχών υπαλλήλων των ΕΛΤΑ που είναι και συνταξιούχοι του Δημοσίου.
  26. Έγγραφα σχετικά με τον ταχυδρομικό τεχνικό εξοπλισμό.
  27. Έγγραφα σχετικά με την εισαγωγή νέων ταχυδρομικών υπηρεσιών.
  28. Έγγραφα σχετικά με τη συνταξιοδότηση από το Δημόσιο τέως ταχυδρομικών και τηλεπικοινωνιακών υπαλλήλων.
  29. Έγγραφα σχετικά με την ασφάλιση του προσωπικού των ΕΛΤΑ.
  30. Έγγραφα και εισηγήσεις για θέματα που ανάγονται στις μισθολογικές διεκδικήσεις του προσωπικού των ΕΛΤΑ καθώς και στην υπηρεσιακή του κατάσταση.ε) Έγγραφα και καταλογιστικές αποφάσεις κατά των υπαιτίων απώλειας, βλάβης ή παραβίασης ταχυδρομικών αποστολών.
  31. Έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν στη συγκρότηση επιτροπών καταστροφής άχρηστης αλληλογραφίας.
  32. Έγγραφα που αφορούν στην παρακολούθηση των παραπόνων που υποβάλλουν οι πολίτες είτε με αναφορές, είτε μέσω του τύπου κατά των ΕΛΤΑ για την παρεχόμενη ταχυδρομική εξυπηρέτηση κλπ.
  33. Έγγραφα σχετικά με τη διακίνηση του ταχυδρομείου.
  34. Έγγραφα σχετικά με την πληρωμή συντάξεων από τις υπηρεσίες των ΕΛΤΑ.
  35. Έγγραφα σχετικά με τις υπηρεσίες ταχυδρομικών δεμάτων, επιταγών και Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.2.
  36. Έγγραφα που αναφέρονται σε θέματα τηλεπικοινωνιακής εκμετάλλευσης:.
  3.  
   Έγγραφα που αναφέρονται σε θέματα Διεθνών Επικοινωνιών
  1. Έγγραφα σχετικά με την πληρωμή συνδρομών και οφειλών των Ελληνικών Ταχυδρομικών και Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών σε Διεθνείς Οργανισμούς.
  2. Έγγραφα που αναφέρονται στην αυτοματοποίηση Τηλεπικοινωνιακών Κέντρων και τη διάθεση τηλεπικοινωνιακών κυκλωμάτων για εκμετάλλευση.
  3. Εγκρίσεις διεξαγωγής διεθνών κρατικών τηλεφωνικών συνδιαλέξεων.β) Έγγραφα σχετικά με θέματα τηλεφωνικών και ταχυδρομικών ανταποκρίσεων και τιμολογίων εσωτερικού –εξωτερικού.γ) Έγγραφα σχετικά με την ισοτιμία δραχμής χρυσού φράγκου.δ) Έγγραφα που αναφέρονται στη μέριμνα για την ανάπτυξη των ταχυδρομικών και τηλεπικοινωνιακών σχέσεων της χώρας με τις άλλες χώρες – μέλη της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης, της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών και των οργάνων τους, καθώς και της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών.
  4. Έγγραφα που αναφέρονται στην αποστολή υπαλλήλων της ΓΔΤΤ, των ΕΛΤΑ και του ΟΤΕ στο εξωτερικό για τη συμμετοχή σε Διεθνή Συνέδρια, την παρακολούθηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων κλπ.
  5. Έγγραφα σχετικά με τη χορήγηση υποτροφιών (διμερών ή μέσω ΟΗΕ) για την εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση υπαλλήλων της υπηρεσίας, των ΕΛΤΑ και του ΟΤΕ στο εξωτερικό.
  6. Έγγραφα που αναφέρονται στην τήρηση και παροχή στατιστικών στοιχείων των Ελληνικών και ξένων ταχυδρομικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.
  7. Έγγραφα που αναφέρονται σε εκκρεμείς οφειλές Ελληνικών πλοίων από την πραγματοποίηση τηλεπικοινωνιακής ανταπόκρισης μέσω παράκτιων σταθμών.ε) Έγγραφα σχετικά με την οργάνωση συνεδρίων – διασκέψεων στη χώρα για την εξέταση κ.λ.π. ταχυδρομικών και τηλεπικοινωνιακών θεμάτων.στ) Έγγραφα που αναφέρονται στην έκδοση, προμήθεια και εφοδιασμό των αρμόδιων Ελληνικών Υπηρεσιών με τα Διεθνή Ταχυδρομικά και Τηλεπικοινωνιακά έντυπα και δημοσιεύματα.
  8. Παράπονα συνδρομητών τηλεφωνίας – τηλεγραφίας – ΤΕΛΕΞ.4.
  9. Έγγραφα που αναφέρονται σε θέματα τηλεπικοινωνιακής τεχνικής.
  10. Εγκρίσεις τύπου ασυρματικών συσκευών καθώς και φάκελοι που αφορούν άδειες ιδιωτικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών.
  11. Στο διηνεκές .
  6.  
   Έγγραφα που αναφέρονται σε θέματα ραδιοσυχνοτήτων. Α) Έγγραφα σχετικά με Παράρτημα 25 ΜΑR 2, με ναυτική διάσκεψη 1974, με σχέδια ραδιοφωνίας μακρών – μεσαίων κυμάτων, με συμβάσεις Ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, με ραδιοφωνία μέσω δορυφόρου, με τηλεοπτικούς σταθμούς, γειτονικών χωρών, με δελτία ανακοίνωσης συχνοτήτων σε ΙFRΒ, με Ελληνογιουγκοσλαβική συμφωνία, με ομάδες εργασίας CΕΡΤ.β) Έγγραφα σχετικά με συχνότητες κινητής αεροναυτικής υπηρεσίας VΗF.γ) Έγγραφα σχετικά με συχνότητες ΕΡΤ – ΥΕΝΕΔ, σχέδιο Κοπεγχάγης, συχνότητες V.Ο.Α., συχνότητες ειδικών ραδιοδικτύων, συχνότητες ΟΤΕ, συχνότητες σωμάτων ασφαλείας, ΙΝΤΕLSΑΤ, F.C.C., Άρθρο 9Α, συχνότητες κινητής τηλεφωνίας, συχνότητες ενόπλων δυνάμεων, ραδιοδίκτυα πρεσβειών, C.C.Ι.R., Εγκύκλιος Ι.F.R.Β., WΑRC 1979, συχνότητες ΑRFΑ.δ) Έγγραφα σχετικά με ΕΒU και με προγράμματα ραδιοφωνίας βραχέων κυμάτων. 1.
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις : α) του άρθρου 8 παρ.1 του ν. 3983/1959 «περί μέτρων τινών προς βελτίωσιν της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών» (Α΄ 197) β) του άρθρου 1 παρ. 1 περίπτ. δ΄ του π.δ. 130/1992 «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων σε θέματα συναρμοδιότητας Υπουργείων» ( Α΄65) γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98)
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού
 • Την υπ’ αριθμ. 197/2007 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1959/3983 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1959/3983 1959
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1979/430 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/430 1979
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων σε θέματα αρμοδιότητας υπουργείων. 1992/130 1992
Άδειες εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών, άδειες ίδρυσης και λειτουργίας σχολών οδηγών, άσκηση επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών, λειτουργία των σχολών οδηγών, ρύθμιση συναφών θεμάτων. 1996/404 1996
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία