Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 2004/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με τη Διαλειτουργικότητα των Συστημάτων Τηλεδιοδίων στην Κοινότητα.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Σκοπός του διατάγματος αυτού είναι η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων στην Κοινότητα (L 166/30.4.2004 όπως αντικαταστάθηκε με το κείμενο L 200/7.6.2004). Οι διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος εφαρμόζονται στην ηλεκτρονική είσπραξη οδικών τελών όλων των ειδών, στο σύνολο του οδικού δικτύου της χώρας, αστικού και υπεραστικού, στους αυτοκινητοδρόμους, στις κύριες και δευτερεύουσες οδούς, καθώς και σε θέσεις διέλευσης από διάφορα τεχνικά έργα, όπως σήραγγες, γέφυρες ή πορθμεία.
2.  
  Οι διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος δεν εφαρμόζονται:
 1. σε συστήματα διοδίων για τα οποία δεν υπάρχουν ηλεκτρονικά μέσα είσπραξης διοδίων,
 2. σε συστήματα οδικών τηλεδιοδίων για τα οποία δεν απαιτείται εγκατάσταση εσωτερικού εξοπλισμού στα οχήματα,
 3. σε μικρά, αυστηρώς τοπικά συστήματα διοδίων για τα οποία οι δαπάνες που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του παρόντος είναι δυσανάλογες προς τα οφέλη
Άρθρο 2
1.  
  Όλα τα νέα συστήματα τηλεδιοδίων που τίθενται σε λειτουργία από την 1η Ιανουαρίου 2007 βασίζονται στη χρήση μιας ή περισσοτέρων από τις ακόλουθες τεχνολογίες, για τη διεξαγωγή των συναλλαγών στα τηλεδιόδια:
 1. δορυφορικός εντοπισμός,
 2. κινητές επικοινωνίες σύμφωνα με το πρότυπο GSΜ - GΡRS (στοιχεία αναφοράς:
 3. GSΜ ΤS 03.60/23.060),.
 4. τεχνολογία μικροκυμάτων 5,8 GΗz
2.  
  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ο εσωτερικός εξοπλισμός για τα οχήματα μπορεί να είναι κατάλληλος για άλλες τεχνολογίες, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν συνεπάγεται πρόσθετη επιβάρυνση για τους χρήστες ούτε δημιουργεί διακρίσεις μεταξύ τους. Ο εσωτερικός εξοπλισμός για τα οχήματα μπορεί επίσης να συνδέεται, κατά περίπτωση, με τον ψηφιακό ταχογράφο του οχήματος.
3.  
  Οι φορείς που διαχειρίζονται συστήματα διοδίων, όπως το ΤΕΟ Α.Ε., η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε., οι Αττικές Διαδρομές ΑΕ και λοιποί παραχωρησιούχοι λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να αυξήσουν τη χρήση των συστημάτων τηλεδιοδίων. Επίσης καταβάλλουν προσπάθεια για να διασφαλίσουν ότι τουλάχιστον το 50% της κυκλοφοριακής ροής σε κάθε σταθμό διοδίων θα μπορεί να χρησιμοποιεί συστήματα τηλεδιοδίων. Οι λωρίδες που χρησιμοποιούνται για την ηλεκτρονική είσπραξη διοδίων μπορούν να χρησιμοποιούνται και για την είσπραξη διοδίων με άλλα μέσα, υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνονται όλα τα σχετικά απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας για τους χρήστες της οδού.
4.  
  Οι εργασίες διαλειτουργικότητας των υφισταμένων τεχνολογιών διοδίων που πραγματοποιούνται σε συνδυασμό με την ευρωπαϊκή υπηρεσία τηλεδιοδίων οφείλουν να εξασφαλίζουν την πλήρη συμβατότητα και δυνατότητα διεπαφής των τεχνολογιών αυτών με τις τεχνολογίες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και τον εξοπλισμό τους
5.  
  Οι ως άνω φορείς μεριμνούν, ώστε η επεξεργασία των απαραίτητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τη λειτουργία της ευρωπαϊκής υπηρεσίας τηλεδιοδίων να διεξάγεται σύμφωνα με τους Κοινοτικούς κανόνες, σε θέματα προστασίας των ελευθεριών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της ιδιωτικής τους ζωής και, ειδικότερα, της συμμόρφωσης προς τις διατάξεις της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (ΕΕ L 281 της 23.11.1995), όπως ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 2472/1997 (Α΄ 50) και της οδηγίας 2002/58/ΕΚ (ΕΕ L 201 της 31.7.2002), όπως ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3471/2006 (Α΄ 133).
Άρθρο 3
1.  
  Η ευρωπαϊκή υπηρεσία τηλεδιοδίων καλύπτει το σύνολο του οδικού δικτύου της Κοινότητας στο οποίο εισπράττονται ηλεκτρονικώς διόδια ή τέλη χρήσης του οδικού δικτύου. Η εν λόγω υπηρεσία καθορίζεται από ένα σύνολο συμβατικών κανόνων που επιτρέπει σε όλους τους φορείς διαχείρισης συστημάτων τηλεδιοδίων ή/και εκδότες να παρέχουν την υπηρεσία με ένα σύνολο τεχνικών προτύπων και απαιτήσεων, καθώς και με μια ενιαία σύμβαση συνδρομής μεταξύ των πελατών και των φορέων διαχείρισης ή/και εκδοτών που παρέχουν την υπηρεσία. Η σύμβαση αυτή παρέχει πρόσβαση στην υπηρεσία σε ολόκληρο το εν λόγω δίκτυο, οι δε συνδρομές διατίθενται από το φορέα διαχείρισης ή/και από τον εκδότη οποιουδήποτε μέρους του δικτύου.
2.  
  Η ευρωπαϊκή υπηρεσία τηλεδιοδίων είναι ανεξάρτητη από τις αποφάσεις που λαμβάνει η χώρα για την είσπραξη διοδίων από συγκεκριμένους τύπους οχημάτων, από το επίπεδο του ύψους των τελών και από το σκοπό για τον οποίον επιβάλλονται τα τέλη αυτά. Η εν λόγω υπηρεσία μεριμνά μόνον για τον τρόπο είσπραξης των διοδίων ή των τελών. Η ευρωπαϊκή υπηρεσία επιτρέπει τη σύναψη συμβάσεων ανεξάρτητα από τον τόπο όπου έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, την ιθαγένεια των συμβαλλομένων και τη ζώνη ή το σημείο του οδικού δικτύου για το οποίο καταβάλλονται διόδια.
Άρθρο 4
1.  
  Η ευρωπαϊκή υπηρεσία τηλεδιοδίων βασίζεται στα στοιχεία που απαριθμούνται στο Παράρτημα του άρθρου 6 του παρόντος π.δ.
2.  
  Το εν λόγω Παράρτημα τροποποιείται για τεχνικούς λόγους με τη διαδικασία του άρθρου 5, παράγραφος 2 της οδηγίας 2004/52/ΕΚ
3.  
  Η ευρωπαϊκή υπηρεσία τηλεδιοδίων εφαρμόζει τις τεχνολογικές λύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2, χρησιμοποιώντας προδιαγραφές στις οποίες το κοινό θα έχει πρόσβαση
4.  
  Οι αποφάσεις που σχετίζονται με τον ορισμό της ευρωπαϊκής υπηρεσίας τηλεδιοδίων λαμβάνονται από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με τη διαδικασία του άρθρου 5, παράγραφος 2, της οδηγίας 2004/52/ΕΚ. Οι αποφάσεις αυτές λαμβάνονται μόνον εφόσον κρίνεται, βάσει κατάλληλων μελετών, ότι πληρούνται όλοι οι όροι που επιτρέπουν να υπάρχει διαλειτουργικότητα από όλες τις απόψεις, μεταξύ άλλων από τεχνική, νομική και εμπορική άποψη.
5.  
  Εάν οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4 δεν ελήφθησαν έως την 1η Ιουλίου 2006, η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ορίζει, με τη διαδικασία του άρθρου 5, παράγραφος 2, της οδηγίας 2004/52/ΕΚ νέα προθεσμία για τη λήψη των αποφάσεων αυτών
6.  
  Οι τεχνικές αποφάσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση της ευρωπαϊκής υπηρεσίας τηλεδιοδίων λαμβάνονται από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με τη διαδικασία του άρθρου 5, παράγραφος 2, της οδηγίας 2004/52/ΕΚ
7.  
  Ο εξοπλισμός για την ευρωπαϊκή υπηρεσία τηλεδιοδίων συμμορφώνεται ειδικότερα προς τις απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1999, (ΕΕ L91/1999) σχετικά με το ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό και την αμοιβαία αποδοχή της συμμόρφωσης των εξοπλισμών αυτών, όπως ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το π.δ. 44/2002 (Α΄ 44) και της Οδηγίας του Συμβουλίου 89/336/ΕΚ της 3ης Μαΐου 1989, (ΕΕ L 139/1989) για την προσαρμογή των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, όπως έχει τροποποιηθεί με τις οδηγίες 92/31/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ και αντικατασταθεί με την οδηγία 2004/108/ΕΚ και όπως ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με την υπ’ αριθμ. 94649/8682/93 (Β΄ 688/1994) κοινή υπουργική απόφαση.
Άρθρο 5 "Επιτροπή τηλεδιοδίων"
1.  
  Ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ ορίζει εκπρόσωπο στην Επιτροπή Τηλεδιοδίων η οποία συγκροτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 1999/468/ΕΚ (ΕΕ L 184 της 17.7.1999) απόφασης.
Άρθρο 6 "Παράρτημα"
1.  
  Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος το Παράρτημα Ι, το οποίο έχει ως εξής: Στοιχεία που απαιτούνται για τον ορισμό και την υλοποίηση της ευρωπαϊκής υπηρεσίας τηλεδιοδίων. Τα ζητήματα που απαριθμούνται παρακάτω είναι ουσιαστικά για τον ορισμό και την υλοποίηση της ευρωπαϊκής υπηρεσίας τηλεδιοδίων, η οποία θεσπίζεται βάσει της οδηγίας. Τα ζητήματα αυτά διακρίνονται σε τεχνικά, διαδικαστικά και νομικά. Τεχνικά ζητήματα: (α) λειτουργικές διαδικασίες της υπηρεσίας: συνδρομές, οδηγίες χρήσης, εγκατάσταση και τοποθέτηση του σχετικού εξοπλισμού στα οχήματα, συναλλαγές στους σταθμούς διοδίων ή στο πλαίσιο συνεχούς χρέωσης, διαδικασίες ανάκτησης των δεδομένων των σχετικών με τις συναλλαγές σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας του εξοπλισμού, συστήματα ελέγχου, τιμολόγηση και είσπραξη των οφειλόμενων ποσών, εξυπηρέτηση μετά την πώληση, συνδρομή στους πελάτες, καθορισμός του επιπέδου εξυπηρέτησης που παρέχεται στους πελάτες? κατά τη θέσπιση αυτών των λειτουργικών διαδικασιών, λαμβάνονται υπόψη οι διαδικασίες που υπάρχουν στα κράτη μέλη, (β) λειτουργικές προδιαγραφές της υπηρεσίας: περιγραφή των λειτουργιών του εσωτερικού εξοπλισμού για τα οχήματα και του εξοπλισμού εδάφους, (γ) τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού εδάφους και του εξοπλισμού που εγκαθίσταται στα οχήματα υποστηρικτικές της υπηρεσίας, καθώς και πρότυπα, διαδικασίες πιστοποίησης και περιορισμοί που πρέπει να τηρούνται, (δ) δρομολόγηση και παρακολούθηση των εργασιών στις οποίες συμμετέχουν αρμόδιοι οργανισμοί τυποποίησης, και ενδεχόμενα τεχνικά συμπληρώματα σε σχέση με τα χρησιμοποιούμενα πρότυπα ή προκαταρκτικά πρότυπα, προκειμένου να εξασφαλισθεί η διαλειτουργικότητα, (ε) προδιαγραφές εγκατάστασης του εσωτερικού εξοπλισμού για τα οχήματα, (στ) μοντέλα συναλλαγών: ακριβής προσδιορισμός των αλγορίθμων συναλλαγών ανάλογα με τους διάφορους τύπους διοδίων (διόδια σε σταθερό σημείο ή συνεχής χρέωση), ορισμός των δεδομένων που ανταλλάσσονται μεταξύ εξοπλισμού επί των οχημάτων και εξοπλισμού εδάφους και των μορφοτύπων τους, (ζ) ρυθμίσεις για την ύπαρξη εξοπλισμού που εγκαθίσταται στα οχήματα ώστε να καλύπτεται η ζήτηση εκ μέρους όλων των ενδιαφερόμενων χρηστών. Διαδικαστικά ζητήματα: (η) διαδικασίες ελέγχου των τεχνικών επιδόσεων του εξοπλισμού ο οποίος είναι εγκατεστημένος στα οχήματα του παρόδιου εξοπλισμού, καθώς και του τρόπου εγκατάστασης του εξοπλισμού στα οχήματα, (θ) παράμετροι ταξινόμησης των οχημάτων: επικύρωση ενός κοινοτικού καταλόγου τεχνικών παραμέτρων, από τις οποίες κάθε κράτος μέλος θα επιλέγει τις παραμέτρους που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει για την πολιτική του όσον αφορά τη χρέωση. Οι παράμετροι αυτές αφορούν τα χαρακτηριστικά κατασκευής και κινητήρα των οχημάτων και τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά τους. Ο καθορισμός τάξεων οχημάτων βάσει αυτών των παραμέτρων αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών, (ι) εφαρμογή των διαδικασιών αντιμετώπισης ειδικών περιπτώσεων, όπως οι δυσλειτουργίες πάσης φύσεως. Αυτό αφορά ιδίως περιπτώσεις όπου ο ενδιαφερόμενος φορέας εκμετάλλευσης οδικών διοδίων και ο πελάτης δεν προέρχονται από την ίδια χώρα. Νομικά ζητήματα: (ια) επικύρωση των τεχνικών λύσεων που επιλέγονται όσον αφορά τους κοινοτικούς κανόνες προστασίας των ελευθεριών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της ιδιωτικής τους ζωής. Ειδικότερα πρέπει να διασφαλισθεί η συμμόρφωση με τις τις διατάξεις των νόμων 2472/1997 (Α΄ 50) και 3471/2006 (Α΄ 133), όπως εκάστοτε ισχύουν, (ιβ) θέσπιση αμερόληπτων κοινών κανόνων και στοιχειωδών απαιτήσεων που θα πρέπει να τηρούν οι ενδιαφερόμενοι φορείς παροχής υπηρεσιών κατά την παροχή της υπηρεσίας, (ιγ) αξιολόγηση της δυνατότητας εναρμόνισης των εκτελεστικών κανόνων που αφορούν τα οδικά τηλεδιόδια, (ιδ) μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης των οδικών διοδίων που επιτρέπει την εφαρμογή της ευρωπαϊκής υπηρεσίας τηλεδιοδίων, όπου περιλαμβάνονται και διαδικασίες επίλυσης διαφορών.
Άρθρο 7 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1338/1983 (Α΄ 34), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), και του άρθρου 4 του ν. 1338/1983, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70) και τελικώς τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλούνται οι ακόλουθες δαπάνες: Α. Επί του κρατικού προϋπολογισμού Δαπάνη ύψους 2.000 ευρώ περίπου, κατά το τρέχον οικονομικό έτος και 3.000 ευρώ περίπου για καθένα των επόμενων ετών, η οποία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του ΥΠΕΧΩΔΕ. (ειδ. φορέας 31/120 ΚΑΕ 0713). Β. Επί του προϋπολογισμού της Ανώνυμης Εταιρείας ΤΕΟ Α.Ε. (Ν.Π.Ι.Δ. μη επιχορηγούμενο από τον κρατικό προϋπολογισμό) Δαπάνη ύψους 1.410.000 ευρώ κατά το τρέχον οικονομικό έτος και 110.000 ευρώ περίπου για καθένα των επόμενων ετών, η οποία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της εταιρείας αυτής.
 • Τις υπ’ αριθμ. 308/2006 και 195/2007 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1994/94649/8682/93(Β΄688 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/94649_8682_93(Β΄688 1994
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 1997/2472 1997
Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. 2005/3427 2005
Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. 2006/3471 2006
Ραδιοεξοπλισμός και τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός και αμοιβαία αναγνώριση της συμμόρφωσης των εξοπλισμών αυτών. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 Μαρτίου 1999. 2002/44 2002
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία