ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/178

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-09-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-09-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-08-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ανακατανομή θέσεων προσωπικού του ΛιμενικούΤαμείου Ν. Χανίων

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Από τις υφιστάμενες τέσσερις (4) θέσεις του κλάδου ΔΕ Τεχνικού οι δύο (2) μετατρέπονται σε θέσεις ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού και προσαυξάνουν κατά δύο (2) τις υφιστάμενες τρεις (3) θέσεις του κλάδου αυτού
2.  
  Οι υφιστάμενες θέσεις και κλάδοι του μόνιμου προσωπικού του Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων αναδιαρθρώνονται, κατά κατηγορία και κλάδο, ως εξής:
 1. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ):
 2. • Κλάδος ΠΕ Διοικητικός - Οικονομικός, θέσεις πέντε (5). • Κλάδος ΠΕ Μηχανικών, θέσεις τρεις (3) ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών εκ των οποίων η μία προήλθε από μετατροπή θέσης ΙΔΑΧ σύμφωνα με το ν. 2738/1999 (ΦΕΚ Α΄ 180).
 3. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ):
 4. • Κλάδος ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός, θέσεις επτά (7).
 5. Από τις θέσεις αυτές η μία θα καλυφθεί όταν κενωθεί η μία προσωρινή θέση του Κλάδου ΥΕ Ζυγιστών - Υδροδοτών. • Κλάδος ΔΕ Τεχνικός, θέσεις δύο (2).
 6. Από τις θέσεις αυτές η μία (1) θέση είναι Ειδικότητας Δομικών Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων, η οποία πληρούται όταν κενωθεί η ισάριθμη θέση του Κλάδου ΔΕ Εργοδηγών (προσωρινός) και η άλλη είναι ειδικότητας τομέων Ηλεκτρολογικού. • Κλάδος ΔΕ εργοδηγών θέση μία (1) προσωρινή η οποία καταργείται όταν κενωθεί.
 7. Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ):
 8. • Κλάδος ΥΕ Επιμελητών, θέση μία (1). • Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητος, θέσεις τρεις (3). • Κλάδος ΥΕ Ζυγιστών - Υδροδοτών θέση μία (1) προσωρινή η οποία καταργείται όταν κενωθεί.
3.  
  Προσόντα διορισμού στις ανωτέρω θέσεις είναι τα κατά κατηγορία και κλάδο προβλεπόμενα από τις διατάξεις του π.δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά.
Άρθρο 2
1.  
  Προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου: Το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου περιλαμβάνει μία (1) θέση του Κλάδου ΔΕ Εργοδηγών Δομικών Έργων κατ’ εφαρμογή του π.δ. 164/2004 (ΦΕΚ Α΄ 134).
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 107). β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98). γ) Της παραγράφου 59 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 3555.29/9/88/13.7.1988 κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας και Εμπορικής Ναυτιλίας «Προσαρμογή των Κλάδων προσωπικού των Λιμενικών Ταμείων στο π.δ. 194/1988» (ΦΕΚ Β΄ 591), την υπ’ αριθμ. 8/1999 πράξη του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων (ΦΕΚ 157/23.6.2000 τ. ΝΠΔΔ) καθώς και την υπ’ αριθμ. 5118.57/03/11/05 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Σύσταση Οργανικής Θέσης με σύμβαση ΙΔΑΧ στο Λ.Τ. Ν. Χανίων» (ΦΕΚ Β΄ 1566).
 • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ Β΄ 527), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 17398/13.9.2005 όμοια απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1284).
 • Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Β΄ 1432), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 (ΦΕΚ Β΄204) όμοια απόφαση.
 • Την υπ’ αριθμ. 113/2006 πράξη της Λιμενικής Επιτροπής και το υπ’ αριθμ. 3879/29.9.2006 έγγραφο του Λ.Τ. Ν. Χανίων.
 • Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται πρόσθετη ετήσια δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Λ.Τ. Ν. Χανίων ποσού 4.200 €, από τη μεταφορά δύο (2) θέσεων Κατηγορίας ΔΕ του Κλάδου Τεχνικός εκ των οποίων η μία είναι ειδικότητας Δομικών Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων και η άλλη Χειριστών Μηχανημάτων σε δύο (2) θέσεις Κατηγορίας ΠΕ Κλάδου Διοικητικού – Οικονομικού, η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται κατ’ έτος στους ΚΑΕ 0211 και 0225.
 • Την υπ’ αριθμ. 150/2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2007-09-11 Ανακατανομή θέσεων προσωπικού του ΛιμενικούΤαμείου Ν. Χανίων
Τροποποίηση Τύπος
A/2007/217
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1988/3555.29/9/88 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/3555_29_9_88 1988
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_6139 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/17398 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/17398 2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ1264 2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/5118.57/03/11 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/5118_57_03_11 2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/5733/ΔΙΟΕ179 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/5733_ΔΙΟΕ179 2006
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις. 1999/2738 1999
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/194 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/194 1988
Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα. 2001/50 2001
Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα. 2004/164 2004
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία