ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/179

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-09-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-09-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-08-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση κλάδου ΠΕ Μηχανικών και ανακατανομή των υφισταμένων θέσεων προσωπικού στο Λιμενικό Ταμείο Ν. Μεσσηνίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στο Λιμενικό Ταμείο Νομού Μεσσηνίας συνιστάται ο κλάδος ΠΕ Μηχανικών με μία (1) θέση η οποία προέρχεται από την μετατροπή μίας (1) θέσης από τις πέντε (5) υφιστάμενες θέσεις του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
2.  
  Οι υφιστάμενες θέσεις και κλάδοι του μόνιμου προσωπικού του Λιμενικού Ταμείου Νομού Μεσσηνίας αναδιαρθρώνονται, κα τά κατηγορία και κλάδο, ως εξής:
 1. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ):
 2. • Κλάδος ΠΕ Μηχανικών, θέση μία (1)
 3. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ):
 4. • Κλάδος ΤΕ Εργοδηγών, θέση μία (1) προσωρινή κατ΄ εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 16 του ν. 3345/2005 (ΦΕΚ Α΄ 138).
 5. Η θέση αυτή μετά την με οποιοδήποτε τρόπο κένωσή της μεταφέρεται στον κλάδο ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας Δομικών Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων.
 6. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ):
 7. • Κλάδος ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων, θέσεις τέσσερις (4). • Κλάδος ΔΕ Τεχνικός, θέσεις δύο (2).
 8. Από τις θέσεις αυτές του κλάδου ΔΕ Τεχνικού η μία (1) θέση είναι Ειδικότητας Δομικών Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων, η οποία πληρούται όταν κενωθεί η ισάριθμη θέση του Κλάδου ΤΕ Εργοδηγών και μία (1) θέση Ειδικότητας Χειριστών Μηχανημάτων.
 9. Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ):
 10. • Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, θέση μία (1)
3.  
  Προσόντα διορισμού στις ανωτέρω θέσεις είναι τα κατά κατηγορία και κλάδο προβλεπόμενα από τις διατάξεις του π.δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά.
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 107). β) Του π.δ. 390/1993 «Συγχώνευση Λιμενικών Ταμείων σε επίπεδο Νομού» (ΦΕΚ Α΄ 165). γ) Του π.δ. 97/2004 «Αναδιάρθρωση των θέσεων προσωπικού του Λιμενικού Ταμείου Νομού Μεσσηνίας» (ΦΕΚ Α΄ 69) και την υπ’ αριθμ. 1818/30.12.2005 πράξη του Προέδρου του Λ.Τ. Ν. Μεσσηνίας (ΦΕΚ 71 τ. ΝΠΔΔ/16.3.2006). δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
 • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ Β΄ 527), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 17398/13.9.2005 όμοια απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1284).
 • Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Β΄ 1432), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 (ΦΕΚ Β΄ 204) όμοια απόφαση.
 • Την υπ’ αριθμ. 35/2006 πράξη της Λιμενικής Επιτροπής και τα αριθμ. 684/23.5.2006 και 1383/9.10.2006 έγγραφα του Λ.Τ. Ν. Μεσσηνίας.
 • Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται πρόσθετη ετήσια δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Λ.Τ.Ν. Μεσσηνίας ποσού 2.482 €, από τη μεταφορά μίας (1) θέσης Κατηγορίας ΔΕ του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων σε Κατηγορία ΠΕ Κλάδου Μηχανικών, η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται κατ’ έτος στους ΚΑΕ 0211, 0259 και 0265.
 • Την υπ’ αριθμ. 101/2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_6139 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/17398 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/17398 2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ1264 2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/5733/ΔΙΟΕ179 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/5733_ΔΙΟΕ179 2006
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων. 2005/3345 2005
Συγχώνευση Λιμενικών Ταμείων σε επίπεδο Νομού. 1993/390 1993
Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα. 2001/50 2001
Αναδιάρθρωση των θέσεων προσωπικού του Λιμενικού Ταμείου Νομού Μεσσηνίας. 2004/97 2004
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία