ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/182

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-09-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-09-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-09-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση πάγιας προκαταβολής στην Πρεσβείατης Ελλάδος στη Μανίλα.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Συνιστάται στην Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μανίλα των Φιλιππίνων πάγια προκαταβολή, για την αντιμετώπιση διαφόρων δαπανών, των οποίων η πραγματοποίηση, από την φύση τους, δεν επιδέχεται αναβολή και δεν είναι δυνατή με την κανονική διαδικασία. Στην Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 165, του κ.ν. 3566/2007 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» (ΦΕΚ Α΄ 117).
 • Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 46 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 247).
 • Τη διάταξη του άρθρου 90 του Κώδικος Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98)
 • Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 3 7930/ΔΙΟΕ1264/14.10.2005 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Β΄ 1432) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/ 9.2.2006 (ΦΕΚ Β΄ 204).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2080/9.9.1992 (ΦΕΚ Α 153) με το οποίο συνιστάται Πρεσβεία της Ελλάδος στις Φιλιππίνες με έδρα τη Μανίλα.
 • Το υπ’ αριθμ. Φ.080/1/ΑΣ 6/20.2.2007 έγγραφο της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μανίλα, με το οποίο αιτείται τη σύσταση πάγιας προκαταβολής
 • Την υπ’αριθ. 4366/20.3.2007 αιτιολογημένη εισήγηση της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Εξωτερικών.
 • Το γεγονός, ότι από τη σύσταση πάγιας προκαταβολής στην Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μανίλα προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας δεν μπορεί, επί του παρόντος, να προσδιορισθεί.
 • Την υπ’ αριθμ. 99/2007 γνωμοδότηση του Συμβου­λίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση της Υπουργού Εξωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2007-09-11 Σύσταση πάγιας προκαταβολής στην Πρεσβείατης Ελλάδος στη Μανίλα.
Τροποποίηση Τύπος
A/2007/219
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ1264 2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/5733/ΔΙΟΕ179 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/5733_ΔΙΟΕ179 2006
Σύσταση και κατάργηση Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών. Ρύθμιση διοικητικών θεμάτων τον Υπουργείου Εξωτερικών. 1992/2080 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών». 2007/3566 2007
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία