ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/184

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-09-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-09-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-08-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Άμισθου Προξενείου της Ελλάδας με έδρα τη Γένοβα της Ιταλίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση και καθορισμός περιφέρειας αρμοδιότηταςΆμισθου Προξενείου Γένοβας"
1.  
    α) Συνιστάται Άμισθο Προξενείο της Ελλάδας με έδρα την πόλη Γένοβα (Genονa) της Ιταλίας. β) Η περιφέρεια αρμοδιότητας του Άμισθου Προξενείου με έδρα την πόλη Γένοβα εκτείνεται στην περιοχή (regiοne) Liguria της Ιταλίας.
Άρθρο 2 "Έναρξη ισχύος"
1.  
    Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Εξωτερικών ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 8 του άρθρου 50 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του “Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών”» (Α΄ 117).
  • Τη διάταξη του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
  • Τη γνώμη της Πρεσβείας της Ελλάδα με έδρα τη Ρώμη, όπως διατυπώθηκε στο υπ’ αριθμ. Φ.2093/ΑΣ 2006/20.11.2006 τηλεαντιγράφημά της.
  • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την υπ’ αριθμ. 185/2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση της Υπουργού Εξωτερικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2007-09-12 Σύσταση Άμισθου Προξενείου της Ελλάδας με έδρα τη Γένοβα της Ιταλίας.
Τροποποίηση Τύπος
A/2007/220
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών». 2007/3566 2007
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία