Τροποποίηση του π.δ/τος 293/1999 «Οργανισμός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών», (Α΄263).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  1.Στην παραγρ. 1 του άρθρου 8 του Κεφ.Β του π.δ.293/1999 προστίθεται περίπτωση (γ) ως εξής: γ. Τμήμα Ασφάλειας Σιδηροδρόμων .
Άρθρο 2
1.  
  Στην παραγρ. 2 του άρθρου 8 του Κεφ. Β του π.δ. 293/1999 προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής: γ. ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ α. Η τεκμηρίωση και παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα της τεχνικής πιστοποίησης στο ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον, η επεξεργασία πολιτικής και μέτρων και η άσκηση της σχετικής ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους, στον τομέα της ασφάλειας Σιδηροδρομικών Μεταφορών επικινδύνων εμπορευμάτων. β. Η συνεργασία σε ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο στον τομέα της τεχνικής πιστοποίησης, η παροχή πληροφοριών και η εκπροσώπηση του Υπουργείου στους αντίστοιχους οργανισμούς, η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων και η επεξεργασία συμφωνιών σε ευρωπαϊκό, διεθνές και διακρατικό επίπεδο σε ό,τι αφορά τα οχήματα μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων. γ. Η επεξεργασία του κανονιστικού πλαισίου άσκησης της ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους στον τομέα της Ασφάλειας των Σιδηροδρομικών Μεταφορών και του ελέγχου των σιδηροδρομικών μεταφορών επικινδύνων εμπορευμάτων, δ. Η έγκριση θέσης σε λειτουργία των διαρθρωτικών υποσυστημάτων που αποτελούν το διευρωπαϊκό σιδηροδρομικό σύστημα μεγάλης ταχύτητας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και ο έλεγχος εάν αυτά τα υποσυστήματα λειτουργούν και συντηρούνται σύμφωνα με τις σχετικές βασικές απαιτήσεις, ε. Η έγκριση θέσης σε λειτουργία των διαρθρωτικών υποσυστημάτων που αποτελούν το συμβατικό διευρωπαϊκό σιδηροδρομικό σύστημα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και ο έλεγχος εάν λειτουργούν και συντηρούνται σύμφωνα με τις σχετικές βασικές απαιτήσεις, στ Η εποπτεία της συμμόρφωσης των στοιχείων διαλειτουργικότητας με τις βασικές απαιτήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ζ. Η έγκριση θέσης σε λειτουργία νέου και σημαντικά τροποποιημένου τροχαίου υλικού, το οποίο δεν καλύπτεται από τις απαιτήσεις των θεσπισμένων Τεχνικών Προδιαγραφών Διαλειτουργικότητας (ΤΠΔ), με τη χορήγηση συμπληρωματικής έγκρισης θέσης σε λειτουργία του τροχαίου υλικού, η. Η έκδοση και ανανέωση των πιστοποιητικών ασφάλειας, η τροποποίηση και ανάκληση τμημάτων των πιστοποιητικών ασφαλείας και των εγκρίσεων ασφαλείας, ο έλεγχος πλήρωσης των προϋποθέσεων και απαιτήσεων χορήγησης των εν λόγω πιστοποιητικών, καθώς και ο έλεγχος άσκησης των δραστηριοτήτων του διαχειριστή της υποδομής και των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κοινοτικού ή εθνικού δικαίου, θ. Η τήρηση εθνικού μητρώου τροχαίου υλικού και μητρώου των υποσυστημάτων του σιδηροδρομικού συστήματος, ι. Η συγκέντρωση πληροφοριών από τον Διαχειριστή Υποδομής και τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις προκειμένου να συντάξει τους κοινούς δείκτες ασφαλείας Η σύνταξη ετήσιας έκθεσης για τους Κοινούς Δείκτες Ασφαλείας, ια Η εισήγηση προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών για την τροποποίηση των εθνικών κανόνων ασφαλείας, ιβ Η εισήγηση προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών για την τροποποίηση των κοινοποιημένων εθνικών κανόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ιγ Η χορήγηση των πιστοποιητικών ασφαλείας στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, καθώς και η χορήγηση έγκρισης ασφαλείας του Διαχειριστή Υποδομής, ιδ Η δημοσίευση ετήσιας έκθεσης του Τμήματος για τις δραστηριότητες αρμοδιότητάς του, ιε Η συμμετοχή στην ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών με τις άλλες Αρχές Ασφάλειας της ΕΕ με σκοπό την εναρμόνιση των κριτηρίων που χρησιμοποιούνται για τη λήψη αποφάσεων, ιστ Η συνεργασία με την Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων.
Άρθρο 3
1.  
  Στην παραγρ. 2 του άρθρου 43 του Κεφ. Γ του π.δ. 293/1999 προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής: 1 Τμήμα Ασφάλειας Σιδηροδρόμων ΠΕ Μηχανικών
Άρθρο 4 "ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • 1.Τις διατάξεις: α) του άρθρου 20 του ν. 2503/1997, «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄107), β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98)
 • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β΄527), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 17398/13.9.2005 όμοια απόφαση (Β΄1284), με το άρθρο 2 της οποίας ανατέθηκε η σχετική αρμοδιότητα στον Υφυπουργό Α. Αδρεουλάκο.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 217/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_6139 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/17398 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/17398 2005
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Οργανισμός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 1999/293 1999
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίαςκαι άλλες διατάξεις. 2011/3913 2011