Οργανισμός του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός του Ταμείου"
1.  
  Το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) παρέχει επικουρική σύνταξη στα πρόσωπα που ασφαλίζονται σε αυτό, καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15 του ν. 2676/1999 (Α΄ 1).
Άρθρο 2 "Οι υπηρεσίες του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων, αποτελούν Γενική Διεύθυνση, η οποία διαρθρώνεται ως εξής:"
1.  
  Διεύθυνση Ασφάλισης
 1. Τμήμα Μητρώου Ασφαλισμένων
 2. Τμήμα Εισφορών
 3. Τμήμα Ασφάλισης
2.  
  Διεύθυνση Συντάξεων
 1. Τμήμα Άμεσων Συνταξιούχων
 2. Τμήμα Έμμεσων Συνταξιούχων
 3. Τμήμα Ελέγχου και Μεταβολών Συντάξεων
3.  
  Διεύθυνση Πληροφορικής
 1. Τμήμα Πληροφορικής
 2. Τμήμα Λειτουργίας – Υποστήριξης Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Υποστήριξης Εφαρμογών
4.  
  Διεύθυνση Διοίκησης και Οργάνωσης
 1. Τμήμα Διοίκησης και Οργάνωσης
 2. Τμήμα Προμηθειών και Διοικητικής Μέριμνας
 3. Τμήμα Γραμματείας
5.  
  Διεύθυνση Οικονομικού
 1. Τμήμα Λογιστηρίου
 2. Τμήμα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών
 3. Τμήμα Διαχείρισης Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας
 4. Τμήμα Δανείων
6.  
  Αυτοτελή Γραφεία
 1. Γραφείο Προέδρου και Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου
 2. Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολίτη και Δημοσίων Σχέσεων
 3. Γραφείο Νομικών Υποθέσεων
Άρθρο 3 "Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Ασφάλισης"
1.  
  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ασφάλισης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων αυτής, ως εξής: α) Τμήμα Μητρώου Ασφαλισμένων αα) Μέριμνα για την υπαγωγή στην ασφάλιση του ΤΕΑΔΥ των προσώπων που ασφαλίζονται σε αυτό, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. αβ) Τήρηση και ενημέρωση του Μητρώου Ασφαλισμένων. αγ) Τήρηση αρχείου ατομικών φακέλων των ασφαλισμένων. αδ) Τήρηση απογραφικών στοιχείων. β) Τμήμα Εισφορών βα) Παρακολούθηση και έλεγχος της απόδοσης των εισφορών των ασφαλισμένων και σχετική, ανά μήνα, ενημέρωση της ατομικής μερίδας κάθε ασφαλισμένου. ββ) Τήρηση και ενημέρωση αρχείου εκκαθαριστών μισθοδοσίας. βγ) Μέριμνα για την έκδοση των καταλογιστικών πράξεων βεβαίωσης εισφορών και επιβολής πρόσθετων τελών. βδ) Επιμέλεια για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών. γ) Τμήμα Ασφάλισης γα) Μέριμνα για την αναγνώριση και εξαγορά χρόνου προϋπηρεσίας. γβ) Συνυπολογισμός και μεταφορά χρόνου ασφάλισης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης και υπολογισμός των οικονομικών επιβαρύνσεων και απαιτήσεων του Ταμείου από την εφαρμογή των διατάξεων αυτών. γγ) Συνυπολογισμός και μεταφορά χρόνου ασφάλισης κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού ΕΟΚ 1408/71 και των Διεθνών Συμβάσεων. γδ) Μέριμνα για την εκδοση πράξεων αναλογιστικού ισοδύναμου κατά το ν. 2592/1998. γε) Χορήγηση βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης.
Άρθρο 4 "Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Συντάξεων"
1.  
  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Συντάξεων κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων αυτής, ως εξής: α) Τμήμα Άμεσων Συνταξιούχων αα) Μέριμνα για την έκδοση αποφάσεων περί απονομής ή μη επικουρικής σύνταξης στους άμεσους ασφαλισμένους και αποστολή τους σ’ αυτούς. αβ) Εισήγηση στα κατά νόμον αρμόδια όργανα επί ενστάσεων κατά αποφάσεων περί απονομής επικουρικής σύνταξης και συναφών συνταξιοδοτικών θεμάτων. αγ) Τήρηση μητρώου και ατομικών φακέλων άμεσων συνταξιούχων του Ταμείου. αδ) Μέριμνα για την έκδοση αποφάσεων περί αναπροσαρμογής ή αναθεώρησης των ανωτέρω συντάξεων. β) Τμήμα Έμμεσων Συνταξιούχων βα) Μέριμνα για την έκδοση αποφάσεων περί απονομής ή μη επικουρικής σύνταξης στους έμμεσους ασφαλισμένους και αποστολή τους σ’ αυτούς. ββ) Εισήγηση στα κατά νόμον αρμόδια όργανα επί ενστάσεων κατά αποφάσεων περί απονομής επικουρικής σύνταξης και συναφών συνταξιοδοτικών θεμάτων. βγ) Τήρηση μητρώου και ατομικών φακέλων έμμεσων συνταξιούχων του Ταμείου. βδ) Μέριμνα για την έκδοση αποφάσεων περί αναπροσαρμογής ή αναθεώρησης των ανωτέρω συντάξεων. γ) Τμήμα Ελέγχου και Μεταβολών Συντάξεων γα) Έλεγχος των οφειλών των υποψηφίων συνταξιούχων προς το Ταμείο, πλην των οφειλών από δάνεια. γβ) Επιμέλεια για την εκκαθάριση των συντάξεων και επιστροφή των δεδουλευμένων στους δικαιούχους κληρονόμους. γγ) Επιμέλεια για την έκδοση εντολών πληρωμής συντάξεων. γδ) Έλεγχος των ανείσπρακτων επιταγών/ανεκτέλεστων εντολών συντάξεων και επανέκδοσή τους σε περίπτωση απώλειας. γε) Χορήγηση των αυξήσεων στις καταβαλλόμενες συντάξεις. γστ) Μέριμνα για την έκδοση και αποστολή στους συνταξιούχους των ετήσιων βεβαιώσεων για φορολογική χρήση.
Άρθρο 5 "Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Πληροφορικής"
1.  
  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Πληροφορικής κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων αυτής, ως εξής: α) Τμήμα Πληροφορικής αα) Αξιοποίηση της πληροφορικής και των προηγμένων επικοινωνιών για τη βελτίωση της απόδοσης της λειτουργίας του Ταμείου. αβ) Μέριμνα για την ανάπτυξη και αξιοποίηση εφαρμογών πληροφορικής βάσει των αναγκών του Ταμείου. αγ) Εξασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των εφαρμογών πληροφορικής και μέριμνα για την αναβάθμιση των προγραμμάτων πληροφορικής. αδ) Καθορισμός των αναγκών εκπαίδευσης του προσωπικού του Ταμείου σε θέματα της αρμοδιότητάς του, σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης και Οργάνωσης. αε) Μέριμνα για την σύνταξη μελετών σκοπιμότητας και προδιαγραφών για την προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού πληροφορικής, σε συνεργασία με το Τμήμα Λειτουργίας – Υποστήριξης Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Υποστήριξης Εφαρμογών και το Τμήμα Προμηθειών και Διοικητικής Μέριμνας. αστ) Υποστήριξη των υπηρεσιών του Ταμείου σε θέματα της αρμοδιότητάς του. β) Τμήμα Λειτουργίας – Υποστήριξης Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Υποστήριξης Εφαρμογών βα) Μέριμνα για την εξασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας του εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών καθώς και των αντίστοιχων εφαρμογών, σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής. ββ) Μέριμνα για την αναβάθμιση του εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών του Ταμείου. βγ) Μέριμνα για τη σύνταξη μελετών σκοπιμότητας και προδιαγραφών για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών, σε συνεργασία με το Τμήμα Προμηθειών και Διοικητικής Μέριμνας. βδ) Μέριμνα για την ορθή εισαγωγή των απαιτούμενων για τη λειτουργία των εφαρμογών του Ταμείου δεδομένων. βε) Καθορισμός των αναγκών τεχνικής εκπαίδευσης του προσωπικού του Ταμείου, σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης και Οργάνωσης. βστ) Υποστήριξη των υπηρεσιών του Ταμείου σε θέματα της αρμοδιότητάς του. βζ) Συγκέντρωση τυποποιημένων πληροφοριών και στοιχείων που απαιτούνται για την κατάρτιση των οικονομικών εκθέσεων και αναλογιστικών μελετών. βη) Μέριμνα για τη συγκέντρωση και την επεξεργασία στατιστικών στοιχείων του Ταμείου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διοίκησής του και των αρχών που το εποπτεύουν.
Άρθρο 6 "Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Διοίκησης και Οργάνωσης"
1.  
  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοίκησης και Οργάνωσης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων αυτής, ως εξής: α) Τμήμα Διοίκησης και Οργάνωσης αα) Τήρηση και ενημέρωση του μητρώου και των ατομικών φακέλων του προσωπικού του Ταμείου. αβ) Εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού. αγ) Παροχή στοιχείων για την έκδοση της μισθοδοσίας του προσωπικού του Ταμείου. αδ) Προγραμματισμός των αναγκών του Ταμείου σε ανθρώπινο δυναμικό. αε) Προγραμματισμός των εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού του Ταμείου, πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και μέριμνα για την αξιοποίηση των εκπαιδευθέντων υπαλλήλων. αστ) Ανάλυση και απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών. αζ) Μέριμνα για την αποδοτικότητα του προσωπικού και εισήγηση μέτρων για τη διαμόρφωση συνθηκών και διαδικασιών που επιδρούν ευνοϊκά στην ποιότητα και ποσότητα του προϊόντος εργασίας. αη) Μέριμνα για την εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών στο Ταμείο με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας των υπηρεσιών του. αθ) Μελέτη των συνθηκών πρόσβασης των πολιτών στις υπηρεσίες του Ταμείου και υποβολή προτάσεων για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας του Ταμείου με τους πολίτες. β) Τμήμα Προμηθειών και Διοικητικής Μέριμνας βα) Τήρηση Μητρώου Προμηθευτών. ββ) Μέριμνα για την κατάρτιση των διακηρύξεων και συμβάσεων για τις πάσης φύσεως προμήθειες και διενέργεια των σχετικών διαγωνισμών. βγ) Μέριμνα για την προμήθεια, φύλαξη και διαχείριση των πάσης φύσεως υλικών και ειδών εξοπλισμού, για τις ανάγκες λειτουργίας των υπηρεσιών του Ταμείου. βδ) Μέριμνα για την συντήρηση των κτιρίων του Ταμείου και των εγκαταστάσεων αυτών. βε) Διοικητική μέριμνα για την κάλυψη των αναγκών του Ταμείου. γ) Τμήμα Γραμματείας γα) Τήρηση πρωτοκόλλου και γενικού αρχείου. γβ) Οργάνωση, ταξινόμηση και τήρηση των εντύπων, αρχείων του Ταμείου και μέριμνα για την εκκαθάριση του άχρηστου υλικού. γγ) Δακτυλογράφηση, παραγωγή και αναπαραγωγή ή εκτύπωση εγγράφων, εγκυκλίων, γενικών διαταγών και εντύπων γενικά. γδ) Επικύρωση αντιγράφων και βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής. γε) Παραλαβή και βιβλιοδεσία των ΦΕΚ, των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των εντύπων στα οποία είναι συνδρομητής το Ταμείο.
Άρθρο 7 "Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Οικονομικού"
1.  
  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικού κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων αυτής, ως εξής: α) Τμήμα Λογιστηρίου αα) Τήρηση των λογιστικών βιβλίων και διενέργεια όλων των λογιστικών εργασιών του Ταμείου. αβ) Μέριμνα για την κατάρτιση και παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. αγ) Επιμέλεια για την σύνταξη ετήσιου ισολογισμού και απολογισμού. αδ) Διαχείριση και εκπλήρωση των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων του Ταμείου. αε) Τήρηση και παρακολούθηση των Ειδικών Λογαριασμών του Ταμείου. αστ) Έλεγχος και εν γένει παρακολούθηση των οικονομικών συναλλαγών του Ταμείου από τον Διαχειριστή Ταμειακών Ροών (ΔΤΡ). αζ) Επεξεργασία των οικονομικών στοιχείων του Ταμείου και ενημέρωση της Διοίκησης σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες. β) Τμήμα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών βα) Μέριμνα για την εκκαθάριση των αποδοχών του προσωπικού του Ταμείου, διενέργεια των πάσης φύσεως πληρωμών και απόδοση των κρατήσεων υπέρ δημοσίου και τρίτων. ββ) Μέριμνα για την έκδοση, παρακολούθηση και διαχείριση των επιταγών και των ενταλμάτων πληρωμών. βγ) Έλεγχος των δικαιολογητικών της οικονομικής κίνησης και των συμψηφιστικών εγγράφων του Ταμείου. γ) Τμήμα Διαχείρισης Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας γα) Τήρηση μητρώου κινητής και ακίνητης περιουσίας και μητρώου αξιογράφων του Ταμείου. γβ) Διαχείριση, παρακολούθηση και αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ταμείου. γγ) Συνεργασία με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλών σε θέματα διαχείρισης περιουσίας. γδ) Ενημέρωση του ΔΣ του Ταμείου, των ασφαλισμένων και κάθε αρμόδιου φορέα σε θέματα διαχείρισης της περιουσίας του Ταμείου και παροχή των αναγκαίων στοιχείων. δ) Τμήμα Δανείων δα) Μέριμνα για την χορήγηση δανείων και οικονομικών ενισχύσεων στους ασφαλισμένους, συνταξιούχους και υπαλλήλους του Ταμείου, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. δβ) Έλεγχος και είσπραξη των κρατήσεων των δανείων. δγ) Τήρηση και ενημέρωση μητρώου δανειοληπτών και αρχείου των ατομικών μερίδων των δανειοδοτούμενων.
Άρθρο 8 "Αυτοτελές Γραφείο Προέδρου και ΓραμματείαςΔιοικητικού Συμβουλίου"
1.  
  Το Γραφείο Προέδρου και Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) Μέριμνα για τη σύγκλιση και τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου, την προπαρασκευή των συνεδριάσεων αυτού, την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων, τη μαγνητοφώνηση και απομαγνητοφώνηση αυτών και την καταχώρησή τους σε ειδικό βιβλίο. β) Έκδοση αποσπασμάτων των πρακτικών του ΔΣ. γ) Τήρηση και διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του Προέδρου. Γραμματειακή υποστήριξη του Προέδρου και του Δ.Σ. του Ταμείου.
Άρθρο 9 "Αυτοτελές Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολίτη καιΔημοσίων Σχέσεων"
1.  
  Το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολίτη και Δημοσίων Σχέσεων έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) Ενημέρωση και εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων σε θέματα αρμοδιότητας του Ταμείου. β) Μέριμνα για την καλή λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων του Ταμείου. γ) Μέριμνα για τις δημόσιες σχέσεις του Ταμείου με τα Μ.Μ.Ε. και κάθε φορέα της ημεδαπής και της αλλοδαπής. δ) Έκδοση και διάθεση ενημερωτικών φυλλαδίων και οδηγιών σε θέματα αρμοδιότητας του Ταμείου. ε) Επιμέλεια και ενημέρωση της ιστοσελίδας του Ταμείου.
Άρθρο 10 "Αυτοτελές Γραφείο Νομικών Υποθέσεων"
1.  
  Το Γραφείο Νομικών Υποθέσεων υπάγεται ιεραρχικά στον Πρόεδρο και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) Νομική υποστήριξη και εκπροσώπηση, δικαστική ή εξώδικη, του ΤΕΑΔΥ ενώπιον των δικαστικών ή άλλων αρχών. β) Γνωμοδότηση επί θεμάτων που παραπέμπονται σε αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τον Γενικό Διευθυντή. γ) Παράσταση του Προϊσταμένου Δικηγόρου του Γραφείου Νομικών Υποθέσεων στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για ενημέρωσή του σε νομικές υποθέσεις.
Άρθρο 11 "Μεταφορά θέσεων"
1.  
  • Στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού μεταφέρονται είκοσι πέντε (25) θέσεις από τους παρακάτω κλάδους: - Δεκατέσσερις (14) θέσεις από τον κλάδο ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού. - Έξι (6) θέσεις από τον κλάδο ΔΕ Δακτυλογράφων. - Πέντε (5) θέσεις από τον κλάδο ΥΕ Επιμελητών. • Στον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής, μεταφέρεται μία (1) θέση από τον κλάδο ΤΕ Στατιστικής. • Στον κλάδο ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, μεταφέρονται δύο (2) θέσεις από τον κλάδο ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας. • Στο προσωπικό με έμμισθη εντολή, μεταφέρεται μία (1) θέση από τον κλάδο ΔΕ Προσωπικού Η/Υ. • Δύο (2) θέσεις από τον Κλάδο ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων και μία (1) θέση από τον Κλάδο ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, καταργούνται.
Άρθρο 12 "Οι θέσεις προσωπικού του ΤΕΑΔΥ ανέρχονται σε εκατόν πενήντα έξι (156), προέρχονται από τη μεταφορά των υπαρχουσών θέσεων των καταργούμενων Ταμείων Αρωγής Υπαλλήλων και διαρθρώνονται κατά κατηγορία και κλάδο, ως εξής:"
1.  
  ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Κατηγορία ΠΕ • Κλάδος ΠΕ Διοικητικού / Οικονομικού, θέσεις πενήντα οκτώ (58). • Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής, θέσεις δύο (2), εκ των οποίων μία (1) θέση ειδικότητας Επιστημών Η/Υ και μία (1) θέση ειδικότητας Μηχανικών Η/Υ. Κατηγορία ΤΕ • Κλάδος ΤΕ Διοικητικού/ Λογιστικού, θέσεις τριάντα (30). • Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής, θέσεις έξι (6), εκ των οποίων τρεις (3) θέσεις ειδικότητας Πληροφορικής και τρεις (3) θέσεις ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων. Κατηγορία ΔΕ • Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, θέσεις είκοσι τρεις (23). • Κλάδος ΔΕ Πληροφορικής (ειδικότητας χειριστών ηλεκτρονικών υπολογιστών), θέσεις είκοσι τέσσερις (24). • Κλάδος ΔΕ Δακτυλογράφων, θέσεις δύο (2). Οι θέσεις του Κλάδου ΔΕ Δακτυλογράφων, μετά την αποχώρηση για οποιονδήποτε λόγο των υπαλλήλων που τις κατέχουν, μεταφέρονται και προσαυξάνουν τις θέσεις του Κλάδου ΔΕ Πληροφορικής. Κατηγορία ΥΕ • Κλάδος ΥΕ Επιμελητών, θέσεις τέσσερις (4). • Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, θέσεις τρεις (3). Προσόντα διορισμού για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων ορίζονται τα προβλεπόμενα στο π.δ. 50/2001 (Α΄ 39), όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα π.δ. 347/2003 (Α΄ 315), 44/2005 (Α΄ 63) και 116/2006 (Α΄ 115) και όπως ισχύει κάθε φορά.
2.  
  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητος, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, θέσεις δύο (2) εκ των οποίων η μία (1) προσωρινή
3.  
  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ Δύο (2) θέσεις δικηγόρων εκ των οποίων μία (1) θέση δικηγόρου με άδεια δικηγορίας στον Άρειο Πάγο και μία (1) θέση δικηγόρου με άδεια δικηγορίας στο Εφετείο ή στον Άρειο Πάγο
Άρθρο 13 "Αρμοδιότητες Γενικού Διευθυντή"
1.  
  Ο Γενικός Διευθυντής προΐσταται των υπηρεσιών του Ταμείου και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: • Τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων και το συντονισμό της λειτουργίας των μονάδων που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση καθώς και την αξιολόγηση του κόστους και της ποιότητας των αποτελεσμάτων τους. • Την εξειδίκευση, συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση της ακολουθούμενης πολιτικής στο χώρο ευθύνης του και τη διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων και εισηγήσεων προς τις αρχές που το εποπτεύουν. • Την εξασφάλιση συνεργασίας και συντονισμού με άλλα Υπουργεία και λοιπούς φορείς του δημόσιου τομέα. • Την αξιολόγηση των προϊσταμένων των διευθύνσεων και την εκτίμηση της αξιολόγησης των προϊσταμένων των τμημάτων με ειδική σημείωση επί των σχετικών πράξεων αξιολόγησης που συντάσσονται από τους προϊσταμένους των διευθύνσεων, καθώς και την αξιοποίηση και ανάπτυξη του υπηρετούντος προσωπικού. • Την άσκηση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων που του ανατίθενται από τις αρχές που το εποπτεύουν. Ο Γενικός Διευθυντής προσυπογράφει τα έγγραφα που υπογράφονται από τα υπερκείμενα αυτού όργανα.
Άρθρο 14
1.  
  Της Γενικής Διεύθυνσης του Ταμείου προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή άλλων αντιστοίχων ή συναφών κλάδων. Η επιλογή του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης γίνεται σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται από τον Υπαλληλικό Κώδικα.
2.  
  Των Διευθύνσεων του Ταμείου προΐστανται υπάλληλοι του Ταμείου, των Κλάδων ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με εξαίρεση την Διεύθυνση Πληροφορικής, στην οποία προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής
3.  
  Των Τμημάτων και των Αυτοτελών Γραφείων του Ταμείου προΐστανται υπάλληλοι του Ταμείου, των Κλάδων ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού και αν δεν υπάρχουν υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με εξαίρεση τα Τμήματα της Διεύθυνσης Πληροφορικής, στα οποία προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής
4.  
  Του Γραφείου Νομικών Υποθέσεων προΐσταται ο αρχαιότερος στο Ταμείο δικηγόρος με άδεια δικηγορίας στον Άρειο Πάγο
Άρθρο 15 "Κατάταξη Προσωπικού"
1.  
  Οι υπάλληλοι του Ταμείου κατατάσσονται κατά κατηγορία και κλάδο ως εξής: Στον Κλάδο ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, οι υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού των καταργούμενων Ταμείων. Στον Κλάδο ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, οι υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού των καταργούμενων Ταμείων. Στον Κλάδο ΤΕ Πληροφορικής, οι υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Πληροφορικής των καταργούμενων Ταμείων. Στον Κλάδο ΔΕ Πληροφορικής, οι υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Χειριστών Η/Υ των καταργούμενων Ταμείων. Στον Κλάδο ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, οι υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού των καταργούμενων Ταμείων. Στον Κλάδο ΔΕ Δακτυλογράφων, οι υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Δακτυλογράφων των καταργούμενων Ταμείων. Στον Κλάδο ΥΕ Επιμελητών, οι υπάλληλοι του Κλάδου ΥΕ Επιμελητών των καταργούμενων Ταμείων. Στον Κλάδο ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, οι υπάλληλοι του Κλάδου ΥΕ Καθαριότητας των καταργούμενων Ταμείων.
Άρθρο 17 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργείται κάθε άλλη αντίθετη με το παρόν διάταξη. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 23 του ν. 2676/1999, «Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 1), όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 2747/1999 (ΦΕΚ Α΄ 226). β) Του άρθρου 20 του ν. 2503/1997, «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄107). γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
 • Το π.δ. 77/2007 «Διορισμός Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας» (ΦΕΚ Α΄ 92).
 • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/6139/23.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ Β΄ 527), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 17398/13.9.2005 (ΦΕΚ Β΄ 1284) όμοια απόφαση.
 • Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Β΄ 1432), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 όμοια απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 204).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του Προεδρικού Διατάγματος, προκαλείται ετήσια δαπάνη ποσού τετρακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων δεκαέξι και ογδόντα (499.716,80) € σε βάρος του προϋπολογισμού του Ταμείου (ΚΑΕ 0211, 0225, 0236, 0238). Για τα επόμενα πέντε έτη η δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα τεσσάρων (2.498.584) € και θα καλυφθεί από τις ανάλογες πιστώσεις που θα εγγράφονται κατ’ έτος στον προϋπολογισμό του.
 • Τη γνώμη του Β΄ Κλιμακίου του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης που διατυπώθηκε στην υπ’ αριθμ. 4/15.9.2006 συνεδρίασή του.
 • Τη γνώμη του Δ.Σ. του Ταμείου, όπως διατυπώθηκε στο υπ’ αριθμ. 233/6.7.2006 πρακτικό.
 • Την υπ’ αριθμ. 215/2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2007-09-12 Οργανισμός του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ).
Τροποποίηση Τύπος
A/2007/222
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ1/2/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ1_2_6139 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/17398 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/17398 2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ1264 2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/5733/ΔΙΟΕ179 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/5733_ΔΙΟΕ179 2006
ΝΟΜΟΣ 1971/1408 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/1408 1971
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Αναπροσαρμογή συντάξεων πολιτικών συνταξιούχων του Δημοσίου, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις. 1998/2592 1998
Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις 1999/2676 1999
Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων προσωπικού Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις 1999/2747 1999
Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα. 2001/50 2001
Τροποποίηση διατάξεων Π. Δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα». 2003/347 2003
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Διορισμός Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 2007/77 2007
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις. 2008/3655 2008