ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/188

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-09-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-09-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-09-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π.δ. 240/2004 «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των Οδηγιών 2001/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2001, 89/594/ΕΟΚ, 90/658/ΕΟΚ, που αφορούν το επάγγελμα του οδοντιάτρου» (ΦΕΚ 222 Α΄).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 7β του π.δ. 98/1986, που προστέθηκε με το αρ. 5 του π.δ. 240/2004, αντικαθίσταται ως εξής:
  Τα διπλώματα, πιστοποιητικά και οι άλλοι τίτλοι ειδικευμένου οδοντιάτρου στην Ορθοδοντική που χορηγούνται στους υπηκόους των κρατών μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από τα άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 της Οδηγίας 78/687/ΕΟΚ και απαριθμούνται κατωτέρω, αναγνωρίζονται στην Ελλάδα και έχουν την ίδια ισχύ με τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους που χορηγούνται στην Ελλάδα
2.  
  Από την παρ. 2 του άρθρου 7β του π.δ. 98/1986, που προστέθηκε με το αρ. 5 του π.δ. 240/2004, απαλείφεται ο πίνακας διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων οδοντιατρικής ειδικότητας με τον τίτλο «Στοματική Χειρουργική».
Άρθρο 2
1.  
  Η παρ. 3 του αρ. 10 του π.δ. 98/1986, που προστέθηκε με το αρ. 6 του π.δ. 240/2004 αντικαθίσταται ως εξής: 3 Διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι οδοντιάτρου ή οδοντιάτρου ειδικευμένου στην ορθοδοντική, που χορηγήθηκαν από τα κράτη μέλη σε υπηκόους των κρατών μελών και που δεν ανταποκρίνονται στις ονομασίες που περιλαμβάνονται για το εν λόγω κράτος μέλος στα άρθρα 6 και 7β του παρόντος, αναγνωρίζονται ως επαρκή, εφόσον συνοδεύονται από πιστοποιητικό των αρμοδίων αρχών ή οργανισμών του κράτους μέλους το οποίο τα χορηγεί Το πιστοποιητικό αυτό βεβαιώνει ότι αυτά τα διπλώματα, πιστοποιητικά και οι άλλοι τίτλοι οδοντιάτρου ή οδοντιάτρου ειδικευμένου στην ορθοδοντική πιστοποιούν εκπαίδευση σύμφωνη με τις διατάξεις της Οδηγίας 78/687/ΕΟΚ, οι οποίες αναφέρονται ανάλογα με την περίπτωση στα άρθρα 2 ή 4 της Οδηγίας 78/686/ΕΟΚ και εξομοιούνται από το κράτος μέλος που τα χορήγησε με εκείνα των οποίων οι ονομασίες περιλαμβάνονται ανάλογα με την περίπτωση στα υπ’ αριθμ. 3 ή 5 της Οδηγίας 78/686/ΕΟΚ .
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του Διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • 1 Τις διατάξεις: α) του άρθρου 4 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 34 τ.Α΄), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το αρ. 6 παρ. 4 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο Κεφάλαιο, στα αποθεματικά και προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕURΑΤΟΜ» (ΦΕΚ 70 τ.Α΄) και τροποποιήθηκε διαδοχικά με το αρ. 7 του ν. 1775/1988 (Α΄ 101), το άρθρο 31 του ν. 2076/1992 (Α΄ 130), το άρθρο 19 του ν. 2789/2000 (Α΄ 21) και το άρθρο 48 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312) καθώς και του άρθρου 3 του ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε από το αρ. 65 του ν. 1892/1990 «για τον εκσυγχρονισμό και την Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101 τ.Α΄) β) Του άρθρου δεύτερου του ν. 2077/1992 «Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη» (ΦΕΚ 136, τ.Α΄) γ) των παρ. 2 και 3 του άρθρου 29 του ν. 3209/2003 καθώς και
 • Τα άρθρα 41, 50, 54 και 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄)
 • Την υπ’ αριθμ. 30356 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο Γιαννόπουλο και Γεώργιο Κωνσταντόπουλο» (ΦΕΚ 311 Β΄/ 15.3.2006).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 93/2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη. 1992/2077 1992
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. 2003/3209 2003
Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. 2005/3427 2005
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/98 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/98 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2004/240 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/240 2004
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία