Μετατροπή της Ανδρώας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Βογατσικού, του Δήμου Ίωνος Δραγούμη, του Νομού Καστοριάς, της Ιεράς Μητροπόλεως Σισανίου και Σιατίστης, σε Γυναικεία Ιερά Κοινοβιακή Μονή.

loading...

Loading content ...


Expand whole document 

Article 1
1.  
  Μετατρέπεται η Ανδρώα Ιερά Κοινοβιακή Μονή Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Βογατσικού, του Δήμου Ίωνος Δραγούμη, του Νομού Καστοριάς, της Ιεράς Μητροπόλεως Σισανίου και Σιατίστης, σε Γυναικεία Ιερά Κοινοβιακή Μονή
Article 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος προεδρικού διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 3 του ν. 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Α΄ 146).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Την υπ’ αριθμ. 67/2005 σύμφωνη γνώμη του τέως Μητροπολίτου Σισανίου και Σιατίστης, η οποία υιοθετήθηκε με την πράξη 450/27.6.2006 του Επιχωρίου Μητροπολίτου της Ιεράς Μητροπόλεως Σισανίου και Σιατίστης.
 • Την έγκριση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, που δόθηκε στη Β/5.9.2006 συνεδρία της 150ης Συνοδικής Περιόδου.
 • Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5/26.4.2004 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β΄ 608).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ.
 • Την υπ’ αριθμ. 340/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Title Ref.Number Date
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/37876/ΣΤ5 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/37876_ΣΤ5 2004
ΝΟΜΟΣ 1977/590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/590 1977
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Title Ref.Number Date