ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/197

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-09-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-09-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-09-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση θέσης ερευνητή στο Κέντρο Ερευνών Αστρονομίας και Εφηρμοσμένων Μαθηματικών της Ακαδη­μίας Αθηνών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση θέσης"
1.  
    Στο Κέντρο Ερευνών Αστρονομίας και Εφηρμοσμένων Μαθηματικών της Ακαδημίας Αθηνών (άρθρο 5 του ν.δ. 3998/1959, Α΄226, και 1 περ. 7 του ν.δ. 4545/1966, Α΄190) συνιστάται μία (1) θέση ερευνητή, αδιαβάθμητη και κοινή ως προς τις βαθμίδες Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄.
Άρθρο 2 "Έναρξη Ισχύος"
1.  
    Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 1 παρ. 9 του ν.1894/1990 «Για την Ακαδημία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις» (Α΄ 110) και του άρθρου 25 παρ. 1 περ. γ΄ του ν.1514/1985 «Ανά­πτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας» (Α΄ 13)) όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 17 του ν. 2919/2001 «Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις» (Α΄ 128). β) Του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98). γ) Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247). δ) Της υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ1264/14.10.2005 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 1432), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ179/9.2.2006 (Β΄ 204) όμοια απόφαση. ε) Της υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5/26.4.2004 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β΄ 608).
  • Τη σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών (συνεδρίαση της 24ης Ιουλίου 2007).
  • Το γεγονός ότι από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλείται δαπάνη επί του κρατικού προϋπολογισμού, ύψους 7.500 ΕΥΡΩ περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και 31.500 ΕΥΡΩ για το έτος 2008 και καθένα από τα επόμενα έτη. Η ανωτέρω δαπάνη θα καλύπτεται για μεν το τρέχον έτος από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις των Κ.Α.Ε. της ομάδας 0200 του Ε.Φ. 19-610 του Προϋ­πολογισμού του ΥΠ.Ε.Π.Θ., κατά δε τα επόμενα έτη από πιστώσεις που θα εγγράφονται προς τούτο στον ανωτέρω προϋπολογισμό.
  • Την υπ’ αριθμ. 229/2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/37876/ΣΤ5 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/37876_ΣΤ5 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ1264 2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/5733/ΔΙΟΕ179 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/5733_ΔΙΟΕ179 2006
ΝΟΜΟΣ 1985/1514 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1514 1985
Για την Ακαδηµία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις: 1990/1894 1990
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις. 2001/2919 2001
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1959/3998 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1959/3998 1959
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1966/4545 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1966/4545 1966
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία