Τροποποίηση του π.δ/τος 235/2000 (ΦΕΚ 199/Α΄) «Ειδικές ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό και την λειτουργία των Ιδιωτικών Κλινικών, που υπάγονται στις δια­τάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2345/1995 «Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 213/Α/95).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 235/2000 αντικαθίσταται ως εξής:
  Με αίτηση των δικαιούχων, επιτρέπεται σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η μεταστέγαση Ιδιωτικής Κλινικής εντός των ορίων της ίδιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή του ίδιου Νομαρχιακού Διαμερίσματος επί ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, με τη χορήγηση νέας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, από τον οικείο Νομάρχη, μετά από γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 4 του π.δ. 247/91 και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος .
Άρθρο 2
1.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 235/2000 αντικαθίσταται ως εξής:
  Οι Ιδιωτικές Κλινικές διακρίνονται σε Γενικές, Μικτές και Ειδικές. Γενικές θεωρούνται όσες διαθέτουν οπωσδήποτε παθολογικό και χειρουργικό τμήμα νοσηλείας. Μικτές όσες διαθέτουν τμήματα ειδικότητας αμιγώς παθολογικού ή αμιγώς χειρουργικού τομέα και οπωσδήποτε τμήμα της βασικής ειδικότητας (Παθολογικό τμήμα οι Μικτές κλινικές παθολογικού τομέα και Χειρουργικό τμήμα οι Μικτές κλινικές Χειρουργικού τομέα). Ειδικές όσες διαθέτουν τμήματα νοσηλείας αποκλειστικά μίας (1) ειδικότητας.
2.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 235/2000 καταργείται.
Άρθρο 3
1.  
  Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 7 του π.δ. 235/2000 αντικα­θίστανται ως εξής: 1 Μετά από αίτηση του δικαιούχου επιτρέπεται η προσωρινή διακοπή λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες σε περίπτωση μεταστέγασης, κατά το άρθρο 3 του παρόντος, καθώς και σε περίπτωση οποιασδήποτε κτιριακής επέκτασης ή γενικής ανακαίνισης ή για άλλους, αντίστοιχους, εξαιρετικούς λόγους. 2 Μετά από αίτηση του δικαιούχου επιτρέπεται η διακοπή λειτουργίας Τμήματος ιδιωτικής κλινικής, για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει το εξάμηνο, ανά διετία, μόνο για λόγους αδυναμίας εξεύρεσης Επιστημονικού Υπευθύνου Εάν παρέλθει το εξάμηνο και δεν ορισθεί ιατρός για την ανάληψη της θέσης του Επιστημονικού Υπεύθυνου του Τμήματος, αυτό θεωρείται ότι έχει καταργηθεί Στην περίπτωση αυτή, είτε μειώνεται ο συνολικός αριθμός των κλινών της Κλινικής, είτε ανακατανέμονται οι κλίνες του καταργούμενου τμήματος, μετά από αίτηση του δικαιούχου, για την τροποποίηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, εφόσον συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις του παρόντος .
Άρθρο 4
1.  
  Το άρθρο 10 του π.δ. 235/2000 αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 10
  1.  
   Οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής, που παραβαίνουν τις διατάξεις του π.δ. 235/2000 και του παρόντος διατάγματος, όπως εκάστοτε ισχύει, τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο από δεκαπέντε (15.000) ΕΥΡΩ μέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000) ΕΥΡΩ για κάθε παράβαση. Το πρόστιμο αυτό εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο κατά τις διατάξεις περί ΚΕΔΕ. Οι σχετικές ποινές επιβάλλονται με απόφαση του οικείου Νομάρχη, μετά από γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 4 του π.δ. 247/1991 .
Άρθρο 5
1.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 12 του π.δ. 235/2000 αντικαθίσταται ως εξής:
  Την διοικητική ευθύνη κάθε Ιδιωτικής Κλινικής έχει εκείνος στο όνομα του οποίου εκδίδεται η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται από αυτόν ή, σε περίπτωση Εταιρείας, ο νόμιμος εκπρόσωπός της
Άρθρο 6
1.  
  Η παρ. 6 του άρθρου 13 του π.δ. 235/2000 αντικαθίσταται ως εξής:
  Ο οριζόμενος Επιστημονικός Διευθυντής της Κλινικής και οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των Τμημάτων και Εργαστηρίων απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους, είτε με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται εξήντα (60) μέρες τουλάχιστον πριν από την δηλούμενη από αυτούς ημερομηνία αποχώρησης τους, από την Ιδιωτική Κλινική, είτε μετά από καταγγελία της σύμβασης εργασίας τους, κατά τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις εργατικού δικαίου και τις σχετικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Σε κάθε περίπτωση αντικατάστασης του Επιστημονικού Διευθυντή της Κλινικής ή των Επιστημονικών Υπευθύνων των Τμημάτων και Εργαστηρίων της Κλινικής, ο Διοικητικός Διευθυντής της Κλινικής είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιεί αυτήν αμέσως στην Αρχή που εκδίδει την άδεια λειτουργίας, υποβάλλοντας ταυτόχρονα και τα σχετικά δικαιολογητικά στοιχεία, που αφορούν στον νέο Επιστημονικό Διευθυντή ή Υπεύθυνο για την έκδοση της σχετικής απόφασης. Η αντικατάσταση κοινοποιείται και στον αρμόδιο κατά τόπο Ιατρικό Σύλλογο. Σε περίπτωση μη αντικατάστασης, διακόπτεται η λειτουργία του τμήματος .
Άρθρο 7
1.  
  Το άρθρο 14 του π.δ. 235/2000 αντικαθίσταται ως εξής: «Σχετικά με τις υποχρεώσεις του Επιστημονικού Διευθυντή των Ιδιωτικών Κλινικών και των Επιστημονικών Υπευθύνων των Τμημάτων και των Μονάδων, τις υποχρεώσεις των ιατρών και του λοιπού προσωπικού, τα προσόντα των Επιστημονικών Υπευθύνων Ιατρών, τα κωλύματα και τις περιπτώσεις εκπτώσεως από τη θέση τους, καθώς και για τις προϋποθέσεις εφημερίας των Ιδιωτικών Κλινικών του παρόντος, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 26, 27, 28, 29, 30 και 31 του π.δ. 247/91 (Α΄ 93)». Κατ’ εξαίρεση από τα οριζόμενα στο άρθρο 28 εδάφιο β΄ του π.δ. 247/ 1991, εφόσον υφίσταται, αποδεδειγμένως, πραγματική αδυναμία εξεύρεσης επιστημονικώς υπευθύνου με τριετή τουλάχιστον άσκηση της ειδικότητας, ως επιστημονικός υπεύθυνος μπορεί να ορίζεται γιατρός με άσκηση ειδικότητας τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών.
Άρθρο 8
1.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 17 του π.δ. 235/2000 αντικαθίσταται ως εξής:
  Οι Ιδιωτικές Κλινικές του παρόντος, ανεξαρτήτως ειδικότητας, δυναμικότητας άνω των εκατόν πενήντα (150) κλινών, πρέπει να διαθέτουν υποχρεωτικά φαρμακείο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του π.δ. 517/91 (Β. 6.4) με ελάχιστο εμβαδόν 18 τ.μ. Κλινικές δυναμικότητας μέχρι 150 κλινών που δεν διαθέτουν φαρμακείο, πρέπει να διαθέτουν χώρο αποθήκευσης φαρμάκων τουλάχιστον 6 τ.μ.
2.  
  Οι ιδιωτικές κλινικές πρέπει να συμμορφωθούν προς τις προβλεπόμενες στην παρ. 1 υποχρεώσεις μέχρι τις 31.12.2007.
Άρθρο 9
1.  
  Η παρ 1 του άρθρου 18 του π.δ. 235/2000 αντικαθίσταται ως εξής: Επιτρέπεται η ένταξη και λειτουργία σε ιδιωτικές κλινικές μίας ή και περισσότερων μονάδων παροχής εξειδικευμένων υγειονομικών υπηρεσιών, διαγνωστικού ή θεραπευτικού χαρακτήρα, που ανήκουν σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
Άρθρο 10
1.  
  Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 20 του π.δ. 235/2000 αντικαθίστανται ως εξής«.
2.  
  Στο άρθρο 20 του π.δ. 235/2000 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
  Σε οποιαδήποτε επωνυμία της κλινικής προτάσσεται εμφανώς ο τίτλος «Ιδιωτική Κλινική» και απαγορεύεται η χρήση του όρου «νοσοκομείο». Για τους παραβάτες επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 21 του π.δ. 247/1991 .
3.  
  Τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται με τα άρθρα 20 και 21 του π.δ. 247/91, αναπροσαρμόζονται ως εξής: α) Για λειτουργία Ιδιωτικής Κλινικής χωρίς άδεια επιβάλλεται πρόστιμο εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ΕΥΡΩ. β) Για κατόχους αδειών ίδρυσης και λειτουργίας που παραβαίνουν τις διατάξεις του π.δ. 247/91 επιβάλλεται πρόστιμο από τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) ΕΥΡΩ μέχρι σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ΕΥΡΩ.
4.  
  Η τήρηση των προθεσμιών της παρ. 1 του άρθρου 17 και της παρ. 2 του άρθρου 19 του παρόντος, αποδεικνύεται με την κοινοποίηση, με δικαστικό επιμελητή, έγγραφης γνωστοποίησης προς την αρμόδια για την χορήγηση της άδειας, υπηρεσία της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή του οικείου Νομαρχιακού Διαμερίσματος επί ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, διαφορετικά με την εκπνοή της προθεσμίας, αίρεται αυτοδίκαια η άδεια λειτουργίας της Κλινικής.».
Άρθρο 11 "Το παράρτημα που συνοδεύει το π.δ. 235/2000 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ"
1.  
  ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 1.1. Μικροβιολογικό - Βιοχημικό Εργαστήριο 1.1.1. Λειτουργικό πλαίσιο: Οι κλινικές άνω των τριάντα (30) κλινών, ανεξαρτήτως ειδικότητας, θα διαθέτουν υποχρεωτικά Μικροβιολογικό - Βιοχημικό Εργαστήριο. Όλες οι υπόλοιπες θα πρέπει να συνεργάζονται υποχρεωτικά με αντίστοιχο εργαστήριο, το οποίο θα αναγράφεται στην σχετική άδεια λειτουργίας τους. (Για Ψυχιατρικές Κλινικές λεπτομέρειες παρακάτω) 1.1.2. Απαιτούμενοι χώροι: - Εργαστήριο, Παρασκευαστήριο, Λήψη δειγμάτων, Αποστείρωση - Πλύση 12 τ.μ. και για Κλινικές άνω των 120 κλινών 30 τ.μ. - Γραφείο Γιατρών - Γραμματεία και Αναμονή ασθενών (μπορεί να εντάσσονται στους αντίστοιχους γενικούς χώρους της Κλινικής) 1.1.3. Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός: 1.1.3.1. Κλινικές έως εξήντα (60) κλίνες - Φυγόκεντρος κοινή - Μικροφυγόκεντρος - Ένας (1) κοινός καταψύκτης - Ψυγεία απλά - Ένας (1) αναδευτήρας (Vοrtex) - Παλινδρομικός αναδευτήρας - Ανακινητήρας σωληναρίων - Υδατόλουτρο - Λύχνος τύπου Βunsen - Ιοντοεναλλακτική συσκευή Η2Ο - Συσκευή για Τ.Κ.Ε. - Σειρά αυτόματων πιπετών - Καρέκλα αιμοληψίας - Μικροσκόπιο οπτικό - Κλίβανος επωαστικός - Υγρός κλίβανος αποστείρωσης (αυτόκαυστο) - Ξηρός κλίβανος αποστείρωσης - Κοινό φωτόμετρο ή Βιοχημικός Αναλυτής - Αναλυτής ηλεκτρολυτών ή σύστημα Βιοχημικού Αναλυτή με δυνατότητα μέτρησης ηλεκτρολυτών. - Σύστημα καλλιέργειας, ταυτοποίησης και ευαισθησίας Μικροβίων - Σύστημα αναεροβίων καλλιεργειών (Jars κ.λπ.) 1.1.3.2. Κλινικές από εξήντα μία (61) έως εκατόν είκοσι (120) κλίνες - Φυγόκεντρος κοινή - Μικροφυγόκεντρος - Ένας (1) κοινός καταψύκτης - Ψυγεία απλά - Ένας (1) αναδευτήρας (Vοrtex) - Παλινδρομικός αναδευτήρας - Ανακινητήρας σωληναρίων - Υδατόλουτρο - Λύχνος τύπου Βunsen - Ιοντοεναλλακτική συσκευή Η2Ο - Συσκευή για Τ.Κ.Ε. - Σειρά αυτομάτων πιπετών - Καρέκλα αιμοληψίας - Ηλεκτρονικός υπολογιστής (αρχείο κ.λπ.) - Μικροσκόπιο οπτικό - Κλίβανος επωαστικός - Υγρός κλίβανος αποστείρωσης (αυτόκαυστο) - Ξηρός κλίβανος αποστείρωσης - Κοινό φωτόμετρο ή Βιοχημικός Αναλυτής - Βιοχημικός αναλυτής - Αιματολογικός αναλυτής - Αναλυτής ηλεκτρολυτών ή σύστημα Βιοχημικού Αναλυτή με δυνατότητα μέτρησης ηλεκτρολυτών. - Σύστημα καλλιέργειας, ταυτοποίησης και ευαισθησίας Μικροβίων - Σύστημα αναεροβίων καλλιεργειών (Jars κ.λπ.) 1.1.3.3. Κλινικές από εκατόν είκοσι μία (121) κλίνες και πάνω - Φυγόκεντρος κοινή - Μικροφυγόκεντρος - Φυγόκεντρος υψηλών στροφών - Ένας (1) κοινός καταψύκτης - Καταψύκτης (-60) - Ψυγεία απλά - Ένας (1) αναδευτήρας (Vοrtex) - Παλινδρομικός αναδευτήρας - Ανακινητήρας σωληναρίων - Αναδευτήρας μαγνητικός - Υδατόλουτρο - Λύχνος τύπου Βunsen - Ιοντοεναλλακτική συσκευή Η2Ο - Συσκευή για Τ.Κ.Ε. - Σειρά αυτομάτων πιπετών - Καρέκλα αιμοληψίας - Ηλεκτρονικός υπολογιστής (αρχείο κ.λπ.) - Μικροσκόπιο οπτικό - Θάλαμος βιολογικής ασφαλείας - Κλίβανος επωαστικός - Υγρός κλίβανος αποστείρωσης (αυτόκαυστο) - Ξηρός κλίβανος αποστείρωσης - Κοινό φωτόμετρο ή Βιοχημικός Αναλυτής - Ανοσολογικός αναλυτής - Βιοχημικός αναλυτής - Αιματολογικός αναλυτής - Αναλυτής ηλεκτρολυτών - Αναλυτής αερίων αίματος - Αναλυτής ελέγχου πήξεως αίματος - Σύστημα καλλιέργειας, ταυτοποίησης και ευαισθησίας Μικροβίων - Αυτόματο σύστημα ταυτοποίησης και ελέγχου ευαισθησίας μικρο-οργανισμών - Σύστημα αναεροβίων καλλιεργειών (Jars κ.λπ.) 1.1.4. Σύνθεση Προσωπικού: - Ένας (1) γιατρός Βιοπαθολόγος (Μικροβιολόγος) ως Επιστημονικός Υπεύθυνος. Για Κλινικές από εκατόν είκοσι (120) κλίνες και πάνω ένας (1) ακόμη γιατρός Βιοπαθολόγος (Μικροβιολόγος) ανά εκατό (100) κλίνες. - Ένας (1) Παρασκευαστής (-στρια) Μέσης ή Ανωτέρας Σχολής ή Ισοτίμων Σχολών της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής ανά εβδομήντα (70) κλίνες. Τα παραπάνω προσόντα για τους παρασκευαστές απαιτούνται για τους νεοεισερχομένους στον κλάδο. Για το ήδη απασχολούμενο προσωπικό σε Κλινικές, απαιτείται αποδεδειγμένη προϋπηρεσία ενός (1) έτους. 1.2. Κυτταρολογικό - Παθολογοανατομικό - Αιματολογικό - Ανοσολογικό - Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής Α1 (in νitrο) 1.2.1. Λειτουργικό πλαίσιο: Οι Κλινικές που δεν διαθέτουν τα εν λόγω Εργαστήρια, μπορούν να συνεργάζονται με αντίστοιχα εργαστήρια που θα πρέπει να τα δηλώνουν και τα οποία θα αναγράφονται στην σχετική άδεια λειτουργίας τους. 1.2.2. Απαιτούμενοι χώροι: Όσες Κλινικές διαθέτουν τα παραπάνω εργαστήρια, θα πρέπει να τα αναπτύσσουν σε χώρο 15 τ.μ. το καθένα ή σε ενιαίο χώρο με μείωση αρχικής απαίτησης κατά 10%. 1.2.3. Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός: 1.2.3.1. Κυτταρολογικό Εργαστήριο - Αναδευτήρες - Ζυγοί ακριβείας - Κλίβανος επωαστικός - Αυτόματο μηχάνημα χρώσεως παρασκευασμάτων - Μικροσκόπια διοφθάλμια - Φυγόκεντρος πολλαπλών δυνατοτήτων - Ψυγείο - Παθολογοανατομικό Εργαστήριο - Μικροσκόπια διοφθάλμια - Μικροτόμος παραφίνης - Μικροτόμος - κρυοστάτης (ταχείας βιοψίας) - Αυτόματο μηχάνημα αφυδάτωσης - εμπότισης ιστών - Συσκευή εγκλίσεως ιστών σε παραφίνη - Κλίβανος επωαστικός - Ψυγείο 1.2.3.2. Αιματολογικό Εργαστήριο - Φυγόκεντρος ψυκτική - Φυγόκεντρος κοινή - Μικροφυγόκεντρος - Μικροσκόπια διοφθάλμια - Μικροσκόπια φθορισμού - Κλίβανοι επωαστικοί - Αναδευτήρας - Ζυγός ακριβείας ηλεκτρονικός - Αυτόματος αναλυτής - Αναλυτής αερίων αίματος - Μετρητής αιμοσφαιρίνης - Ψυγεία απλά 1.2.3.3. Ανοσολογικό Εργαστήριο - Μικροσκόπιο διοφθάλμιο - Ζυγός ακριβείας - Κλίβανος ξηρός - Κλίβανος επωαστικός - Φυγόκεντρος κοινή - Μικροφυγόκεντρος - Σπεκτροφωτόμετρο - Συσκευή ηλεκτροφορτήσεως 1.2.3.4. Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής Α1 (in νitrο) - Αναδευτήρες - Ζυγός ακριβείας - Κλίβανος ξηρός - Μετρητής β-ακτινοβολίας - Μετρητής γ-ακτινοβολίας - Πεχάμετρο - Πλυντήριο ραδιενεργών υλικών - Σπεκτροφωτόμετρο - Υδατόλουτρα - Υπερκαταψύκτης - Φυγόκεντρος ψυκτική - Φυγόκεντρος κοινή - Μικροφυγόκεντρος - Φλογοφωτόμετρο - Χρωματογράφος υγρός - Ψυγεία 1.2.4. Σύνθεση Προσωπικού - Ένας (1) γιατρός της αντίστοιχης ειδικότητας, ως Επιστημονικός υπεύθυνος για κάθε Εργαστήριο (για το Ανοσολογικό Εργαστήριο ένας (1) γιατρός Μικροβιολόγος ή Αιματολόγος ενώ για το Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής Α1 (in νitrο) επιστημονικός υπεύθυνος είναι γιατρός ειδικότητας Πυρηνικής Ιατρικής. - Ένας (1) Παρασκευαστής (-στρια) Μέσης ή Ανωτέρας Σχολής ή Ισοτίμων Σχολών της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής για κάθε Εργαστήριο ανά διακόσιες (200) Κλίνες. Τα παραπάνω προσόντα για τους παρασκευαστές απαιτούνται για τους νεοεισερχομένους στον κλάδο. Για το ήδη απασχολούμενο προσωπικό σε Κλινικές, απαιτείται αποδεδειγμένη προϋπηρεσία ενός (1) έτους. 1.3. Απεικονιστικά Εργαστήρια Είναι τα εργαστήρια: - Ακτινοδιαγνωστικό (υποχρεωτικό) - Μαστογραφία - Αξονικός Τομογράφος - Αγγειογραφικό - Αιμοδυναμικό - Μαγνητικός Τομογράφος - Υπέρηχοι Η ανάπτυξή τους έχει ως εξής: 1.3.1. Ακτινοδιαγνωστικό (υποχρεωτικό) - Μαστογραφία 1.3.1.1. Λειτουργικό πλαίσιο: Όλες οι Κλινικές διαθέτουν απαραίτητα Ακτινοδιαγνωστικό. Εξαιρούνται οι Ω.Ρ.Λ. Οφθολμολογικές και Ψυχιατρικές Κλινικές, καθώς επίσης και οι Μαιευτικές Κλινικές που αναπτύσσουν μόνο το μαιευτικό μέρος του Τμήματος Μαιευτικής - Γυναικολογίας. Οι Μαιευτικές - Γυναικολογικές κλινικές δυναμικότητας μέχρι τριάντα (30) κλίνες, δύνανται να συνεργάζονται με αντίστοιχο εργαστήριο που το δηλώνουν και το οποίο αναγράφεται στην άδεια λειτουργίας τους. 1.3.1.2. Απαιτούμενοι χώροι: - Αίθουσα ακτινοδιάγνωσης με ακτινοπροστασία 15 τ.μ. (περιλαμβάνεται χειριστήριο και αποδυτήρια ασθενών) - Αίθουσα μαστογραφίας με ακτινοπροστασία 8 τ.μ. - Εμφανιστήριο - Γραφείο Γιατρού - Γραμματεία - Αναμονή ασθενών - W.C. (μπορούν να εντάσσονται στους αντίστοιχους γενικούς χώρους της Κλινικής) 1.3.1.3. Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός: - Ακτινοδιαγνωστικό συγκρότημα (1) - Εμφανιστήριο Ακτινογραφιών (1) - Μαστογράφος (εάν αναπτύσσεται το αντίστοιχο εργαστήριο) (1) Σύνθεση Προσωπικού: - Ένας (1) γιατρός Ακτινοδιαγνωστικής ή Ακτινολόγος ως Επιστημονικός Υπεύθυνος - Ένας (1) Τεχνολόγος Ακτινολογίας ή Χειριστής - Εμφανιστής - Ένας (1) Νοσηλευτής (-τρια) για Κλινικές άνω των εβδομήντα (70) κλινών 1.3.2. Αξονικός Τομογράφος 1.3.2.1. Λειτουργικό πλαίσιο: Κλινικές δυναμικότητας μέχρι εξήντα (60) κλίνες, μπορούν να αναπτύσσουν τον Αξονικό Τομογράφο ενιαία στο Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο. Ο χώρος θα πρέπει να έχει δυνατότητα προσπέλασης με φορείο. 1.3.2.2. Απαιτούμενοι χώροι: - Αίθουσα αξονικού τομογράφου 25 τ.μ. (περιλαμβάνεται χειριστήριο, αποδυτήρια, χώρος υπολογιστή και ακτινοπροστασία) - Γραφείο Γιατρού - Χώρος ανάνηψης 6 τ.μ. (Μόνο για τις Παιδιατρικές Κλινικές) - Γραμματεία - Αναμονή ασθενών - W.C. (μπορεί να εντάσσονται στους αντίστοιχους γενικούς χώρους της Κλινικής) 1.3.2.3. Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός: - Συγκρότημα Αξονικού Τομογράφου (1) - Λέιζερ Κάμερα (1) - Απινιδωτής (1) Παιδιατρικές Κλινικές που διενεργούν Αξονικές Τομογραφίες, θα έχουν ένα (1) Μηχάνημα νάρκωσης με αναπνευστήρα. 1.3.2.4. Σύνθεση Προσωπικού: - Ένας (1) γιατρός Ακτινοδιαγνωστής ή γιατρός Ακτινολόγος με ένα (1) έτος εξειδίκευση- ή, σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας εξεύρεσης εξειδικευμένου γιατρού, με ένα (1) έτος αποδεδειγμένη προϋπηρεσία- στον Αξονικό Τομογράφο, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος. - Ένας (1) Τεχνολόγος Ακτινολογίας - Ένας (1) Νοσηλευτής (-τρια) για Κλινικές άνω των εβδομήντα (70) κλινών Κλινικές που αναπτύσσουν ενιαία το Ακτινοδιαγνωστικό και τον Αξονικό Τομογράφο θα έχουν την ακόλουθη σύνθεση προσωπικού: - Ένας γιατρός Ακτινοδιαγνωστής ή γιατρός Ακτινολόγος με ένα (1) έτος εξειδίκευση- ή, σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας εξεύρεσης εξειδικευμένου γιατρού, με ένα (1) έτος αποδεδειγμένη προϋπηρεσία- στον Αξονικό τομογράφο, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος - Ένας (1) Τεχνολόγος Ακτινολογίας 1.3.3. Αγγειογραφικό - Αιμοδυναμικό 1.3.3.1. Λειτουργικό πλαίσιο: Οι Ιδιωτικές Κλινικές μπορούν να αναπτύσσουν το Αγγειογραφικό και Αιμοδυναμικό Εργαστήριο σε ενιαίο χώρο, με ενιαίο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό (αγγειογράφο - στεφανιογράφο) και με ενιαίο προσωπικό. 1.3.3.2. Απαιτούμενοι χώροι - Αίθουσα Αγγειογραφιών - Στεφανιογραφιών 40 τ.μ. (περιλαμβάνεται χειριστήριο και χώρος uπολογιστή - απαιτούνται άσηπτες συνθήκες και ακτινοπροστασία στο χώρο εξέτασης) - Χώρος πλύσης γιατρών - Εμφανιστήριο - Χώρος προετοιμασίας και ανάνηψης - Γραφείο Γιατρών - Γραμματεία - Αναμονή ασθενών - W.C. (μπορεί να εντάσσονται στους αντίστοιχους γενικούς χώρους της κλινικής). 1.3.3.3 Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός: - Συγκρότημα Αγγειογράφου - Στεφανιογράφου (1) - Απινιδωτής (1) - Εγχυτής σκιαγραφικού υγρού (1) - Εμφανιστήριο (1) - Σκυαλιτική λυχνία οροφής (1) - Αναλυτής Στεφανιογραφιών (1) σε περιπτώσεις διενέργειας Στεφανιογραφιών Παιδιατρικές Κλινικές που διενεργούν Αγγειογραφίες - Στεφανιογραφίες θα έχουν ένα (1) μηχάνημα νάρκωσης με αναπνευστήρα 1.3.3.4. Σύνθεση Προσωπικού: - ΄Ενας γιατρός Ακτινοδιαγνωστής ή Ακτινολόγος με ένα (1) έτος εξειδίκευση- ή, σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας εξεύρεσης εξειδικευμένου γιατρού, με ένα (1) έτος αποδεδειγμένη προϋπηρεσία- στην Αγγειογραφία, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος για θέματα της ειδικότητάς του (Αγγειογραφικό). - ΄Ενας (1) γιατρός Καρδιολόγος με εξάμηνη εξειδίκευση- ή, σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας εξεύρεσης εξειδικευμένου γιατρού, με εξάμηνη αποδεδειγμένη προϋπηρεσία- σε Αιμοδυναμικό Εργαστήριο ή γιατρός Καρδιολόγος των περιπτώσεων της παρ. 13 του άρθρου 1 του π.δ. 415/94, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος για θέματα της ειδικότητάς του (Αιμοδυναμικό). - ΄Ενας Τεχνολόγος Ακτινολογίας - ΄Ενας Νοσηλευτής (-τρια) 1.3.4. Μαγνητικός Τομογράφος Θα πρέπει να έχει δυνατότητα προσπέλασης με φορείο 1.3.4.1. Απαιτούμενοι χώροι: - Αίθουσα μαγνητικού τομογράφου 40 τ.μ. (περιλαμβάνεται χειριστήριο, χώροι υπολογιστή και προστασία από μαγνητικά πεδία και ραδιοφωνικά κύματα) - Γραφείο Γιατρών - Γραμματεία - Αναμονή ασθενών - W.C. (μπορεί να εντάσσονται στους αντίστοιχους γενικούς χώρους της Κλινικής). 1.3.4.2. Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός: - Συγκρότημα Μαγνητικού Συντονισμού (1) - Λέιζερ Κάμερα (1) - Απινιδωτής (1) - Παιδιατρικές Κλινικές που διενεργούν Μαγνητικές Τομογραφίες θα έχουν ένα (1) μηχάνημα νάρκωσης με αναπνευστήρα 1.3.4.3. Σύνθεση προσωπικού: - ΄Ενας (1) γιατρός Ακτινοδιαγνωστής ή γιατρός Ακτινολόγος με ένα (1) έτος εξειδίκευση- ή, σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας εξεύρεσης εξειδικευμένου γιατρού, με ένα (1) έτος αποδεδειγμένη προϋπηρεσία- στον Μαγνητικό Τομογράφο, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος. - ΄Ενας (1) Τεχνολόγος Ακτινολογίας - ΄Ενας (1) Νοσηλευτής (-τρια) 1.3.5. Υπέρηχοι 1.3.5.1. Λειτουργικό πλαίσιο: Ολες οι Μαιευτικές Κλινικές θα διαθέτουν υποχρεωτικά Εργαστήριο Υπερηχογραφίας. 1.3.5.2. Απαιτούμενοι χώροι: - Αίθουσα υπερηχογραφίας 8 τ.μ. ΄Οσες Γενικές και Μικτές κλινικές έχουν προσαρμοστεί και έχουν εντάξει την αίθουσα υπερηχογραφίας μέσα στην αίθουσα Ακτινοδιάγνωσης, αυξάνοντας την επιφάνειά της σε 25 τ. μ., θα πρέπει να θωρακισθούν κατάλληλα σύμφωνα με τον κανονισμό ακτινοπροστασίας και να δημιουργήσουν αυτονομία του χώρου μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από τη δημοσίευση του παρόντος. - Εμφανιστήριο - Γραφείο Γιατρού (μπορεί να εξυπηρετείται από τους αντίστοιχους χώρους του ακτινοδιαγνωστικού) - Γραμματεία - Αναμονή ασθενών - W.C. (μπορεί να εντάσσονται στους αντίστοιχους γενικούς χώρους της Κλινικής) 1.3.5.3. Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός: - Μηχάνημα Υπερηχογραφιών (1) 1.3.5.4. Σύνθεση Προσωπικού: 1.3.5.4.1. Γυναικολογική - Μαιευτική Υπερηχογραφία - ΄Ενας (1) γιατρός Γυναικολόγος, κάτοχος άδειας εκτέλεσης Υπερηχογραφημάτων σύμφωνα με τα π.δ/τα 228 (ΦΕΚ 197/Α/2000) και 168 (ΦΕΚ 168/Α/2000), ως Επιστημονικός υπεύθυνος 1.3.5.4.2. Καρδιολογική Υπερηχογραφία - ΄Ενας (1) γιατρός Καρδιολόγος κάτοχος άδειας εκτέλεσης Υπερηχογραφημάτων σύμφωνα με τα π.δ/τα 228 (ΦΕΚ 197/Α/2000) και 168 (ΦΕΚ 168/Α/2000), ως Επιστημονικός υπεύθυνος 1.3.5.4.3. Λοιπά Υπερηχογραφήματα - Ένας (1) γιατρός Ακτινοδιαγνωστής ή γιατρός Παθολόγος ή Χειρουργός, κάτοχος άδειας εκτέλεσης Υπερηχογραφημάτων σύμφωνα με τα π.δ/τα 228 (ΦΕΚ 197/Α/2000) και 168 (ΦΕΚ 168/Α/2000), ως Επιστημονικός υπεύθυνος 1.3.6. Στα Εργαστήρια του Αξονικού και Μαγνητικού Τομογράφου δύναται να ορισθεί ένας (1) Επιστημονικός υπεύθυνος. 1.4. Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής Α2 (in νiνο) 1.4.1. Λειτουργικό πλαίσιο: Η διαδικασία χορήγησης αδειών αλλά και η οργάνωση, η λειτουργία, ο εξοπλισμός, η στελέχωση, οι προϋποθέσεις ασφαλείας (για ακτινοβολία), και η κατασκευή του εργαστηρίου, περιγράφονται και διέπονται από τον ισχύοντα κανονισμό ακτινοπροστασίας. Ο χώρος θα πρέπει να διαθέτει την απαραίτητη ακτινοθωράκιση και να εξασφαλίζει την άνετη προσπέλαση φορείου. 1.4.2. Απαραίτητοι χώροι: Ιδιο με το π.δ. 517/91 (Β5.6) 1.4.3. Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός: - Συγκρότημα Γάμα Κάμερας (1) - Όργανο μέτρησης ραδιοφαρμάκων (dοse calibratοr) (1) - Όργανο ανίχνευσης ακτινοβολίας (surνey meter) Σε περίπτωση διενέργειας εξετάσεων in νitrο τότε πέραν των ανωτέρω θα υπάρχουν: Ένα (1) ψυγείο και μία (1) φυγόκεντρος. 1.4.4. Σύνθεση Προσωπικού: - ΄Ενας (1) Πυρηνικός Ιατρός, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος - ΄Ενας (1) Ακτινοφυσικός - ΄Ενας (1) Χειριστής ή Τεχνολόγος Ιατρικών συσκευών. 1.5. Ακτινοθεραπευτικό 1.5.1. Λειτουργικό πλαίσιο: Επειδή οι ασθενείς του τμήματος συχνά έχουν ανάγκη και άλλων νοσηλευτικών υπηρεσιών, το εργαστήριο δεν πρέπει να οργανωθεί σαν μεμονωμένη θεραπευτική μονάδα, αλλά πρέπει να εντάσσεται στο πλαίσιο λειτουργίας κλινικής. Ο χώρος θα πρέπει να εξασφαλίζει την άνετη προσπέλαση φορείου. 1.5.2. Απαραίτητοι χώροι: Ίδιο με το π.δ. 517/91 (Β5.7) 1.5.3. Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός: - Μηχάνημα τηλεθεραπείας κοβαλτίου ή γραμμικός επιταγχυντής Επιτρέπεται η ανάπτυξη και των δύο (κοβαλτίου και γραμμικού επιταγχυντή) 1.5.4. Σύνθεση Προσωπικού: - ΄Ενας γιατρός Ακτινοθεραπευτής, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος - ΄Ενας Ακτινοφυσικός - ΄Ενας (1) Τεχνολόγος Ακτινολογίας Τα διαγνωστικά εργαστήρια του παρόντος είναι δυνατόν εφ’ όσον πληρούν τις προδιαγραφές, να στεγάζονται και σε υπόγειο όροφο της κλινικής.
2.  
  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ2.1 Τμήμα Εξωτερικών Ιατρείων 2.1.1 Λειτουργικό πλαίσιο: Το Τμήμα Εξωτερικών Ιατρείων, υποδέχεται εξωτερικούς ασθενείς για εξέταση, διάγνωση καθώς επίσης και θεραπεία σε απλά περιστατικά. Κλινικές έως εκατόν είκοσι (120) κλίνες, αναπτύσσουν ένα (1) τουλάχιστον Εξωτερικό Ιατρείο ανά Τομέα (Παθολογικό και Χειρουργικό) για ασθενείς των ειδικοτήτων που αναφέρονται στην άδεια λειτουργίας τους. Κλινικές άνω των εκατόν είκοσι (120) κλινών αναπτύσσουν ένα (1) Εξωτερικό Ιατρείο για κάθε τμήμα που αναγράφεται στην άδεια λειτουργίας τους. 2.1.2. Απαιτούμενοι χώροι: Αναπτύσσεται σε ιδιαίτερους χώρους της Ιδιωτικής Κλινικής, με εύκολη προσπέλαση και ελάχιστο εμβαδόν 9 τ.μ. το καθένα. 2.1.3. Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός: 2.1.3.1. Για Κλινικές έως εκατόν είκοσι (120) κλίνες 2.1.3.1.1. Παθολογικός Τομέας - Μία (1) Εξεταστική κλίνη - ΄Ενα (1) υδραργυρικό μανόμετρο - ΄Ενας (1) Ηλεκτροκαρδιογράφος - - Μία (1) αναρρόφηση φορητή 2.1.3.1.2. Χειρουργικός Τομέας - - Μία (1) Εξεταστική κλίνη - ΄Ενα (1) υδραργυρικό μανόμετρο - ΄Ενας (1) Ηλεκτροκαρδιογράφος - - Μία (1) αναρρόφηση φορητή 2.1.3.2. Για Κλινικές άνω των εκατόν είκοσι (120) κλινών 2.1.3.2.1. Παθολογικός Τομέας 2.1.3.2.1.1. Παθολογικό - - Μία (1) Εξεταστική κλίνη - ΄Ενα (1) υδραργυρικό μανόμετρο - ΄Ενας (1) Ηλεκτροκαρδιογράφος - Μία (1) αναρρόφηση φορητή 2.1.3.2.1.2. Καρδιολογικό - - Μία (1) Εξεταστική κλίνη - ΄Ενα (1) υδραργυρικό μανόμετρο - ΄Ενας (1) Ηλεκτροκαρδιογράφος - Μία (1) αναρρόφηση φορητή - ΄Ενας (1) απινιδωτής 2.1.3.2.1.3. Τest Κόπωσης - Μία (1) Εξεταστική κλίνη - ΄Ενα (1) υδραργυρικό μανόμετρο - ΄Ενας (1) απινιδωτής - ΄Ενας κυλιόμενος τάπητας - ΄Ενα καταγραφικό με mοnitοr 2.1.3.2.1.4. Νευρολογικό - Μία (1) Εξεταστική κλίνη - ΄Ενα (1) υδραργυρικό μανόμετρο - ΄Ενας (1) Ηλεκτροκαρδιογράφος 2.1.3.2.1.5. Πνευμονολογικό - - Μία (1) Εξεταστική κλίνη - ΄Ενα (1) υδραργυρικό μανόμετρο - Μία (1) αναρρόφηση φορητή 2.1.3.2.1.6. Νεφρολογικό - Μία (1) Εξεταστική κλίνη - ΄Ενα (1) υδραργυρικό μανόμετρο 2.1.3.2.1.7. Γαστρεντερολογικό - Μία (1) αναρρόφηση φορητή - Μία (1) εξεταστική κλίνη - ΄Ενα (1) υδραργυρικό μανόμετρο 2.1.3.2.1.8. Δερματολογικό - Μία (1) Εξεταστική κλίνη - ΄Ενα (1) υδραργυρικό μανόμετρο - ΄Ενας (1) κλίβανος ξηρός 2.1.3.2.1.9. Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής Α1 (in νitrο) - Μία (1) Εξεταστική κλίνη - ΄Ενα (1) υδραργυρικό μανόμετρο - ΄Ενας (1) μετρητής ζαχάρου 2.1.3.2.1.10. Ρευματολογικό - Μία (1) εξεταστική κλίνη - ΄Ενα (1) υδραργυρικό μανόμετρο 2.1.3.2.2. Χειρουργικός Τομέας 2.1.3.2.2.1. Χειρουργικό - Μία (1) Εξεταστική κλίνη - ΄Ενα (1) υδραργυρικό μανόμετρο - ΄Ενας (1) Ηλεκτροκαρδιογράφος - Μία (1) αναρρόφηση φορητή - ΄Ενα (1) τραπεζίδιο αλλαγής 2.1.3.2.2.2. Ορθοπαιδικό - Μία (1) Εξεταστική κλίνη - ΄Ενα (1) υδραργυρικό μανόμετρο - ΄Ενα (1) τραπεζίδιο αλλαγής 2.1.3.2.2.3. Ουρολογικό - Μία (1) Εξεταστική κλίνη - ΄Ενα (1) υδραργυρικό μανόμετρο - ΄Ενα (1) τραπεζίδιο αλλαγής - ΄Ενα μηχάνημα ουροδυναμικών μετρήσεων 2.1.3.2.2.4. Οφθαλμολογικό - ΄Ενα (1) τραπεζίδιο αλλαγής - ΄Ενας (1) μετρητής οπτικής οξύτητας - ΄Ενα (1) οφθολμοσκόπιο - ΄Ενα (1) φακόμετρο - - Μία (1) σχισμοειδής λυχνία με τονόμετρο - ΄Ενα (1) μηχάνημα ανάλυσης οπτικών πεδίων 2.1.3.2.2.5. Ω.Ρ.Λ. - ΄Ενα (1) τραπεζίδιο αλλαγής - Μία (1) εξεταστική πολυθρόνα - ΄Ενα (1) μηχάνημα για προκλητά δυναμικά - ΄Ενα UΝΙΤ Ω.Ρ.Λ. 2.1.3.2.2.6. Πλαστικής Χειρουργικής - Μία (1) εξεταστική πολυθρόνα - ΄Ενα (1) τραπεζίδιο αλλαγής 2.1.3.2.2.7. Μαιευτικό - Γυναικολογικό - Μία (1) γυναικολογική τράπεζα - ΄Ενα (1) τραπεζίδιο αλλαγής - ΄Ενα (1) υδραργυρικό μανόμετρο 2.1.3.2.2.8. Τest Παπανικολάου - Μία (1) γυναικολογική τράπεζα - ΄Ενα (1) τραπεζίδιο αλλαγής - Πλάγιος φωτισμός 2.1.3.2.2.9. Νευροχειρουργικής - Μία (1) Εξεταστική κλίνη - ΄Ενα (1) υδραργυρικό μανόμετρο - ΄Ενα (1) τραπεζίδιο αλλαγής 2.1.3.2.2.10. Γναθοχειρουργικής - Μία (1) Εξεταστική κλίνη - ΄Ενα (1) υδραργυρικό μανόμετρο - ΄Ενα (1) τραπεζίδιο αλλαγής 2.1.4. Σύνθεση Προσωπικού: - ΄Ενας (1) γιατρός για κάθε Ειδικότητα - ΄Ενας (1) Νοσηλευτής (-τρια), Τριετούς ή διετούς Φοιτήσεως, ανά Τομέα για Κλινικές κάτω από εκατόν είκοσι (120) κλίνες και Δύο (2) Νοσηλευτές (-τριες) στον Παθολογικό Τομέα και Τρεις (3) Νοσηλευτές (-τριες) στον Χειρουργικό Τομέα, για Κλινικές πάνω από εκατόν είκοσι (120) κλίνες. 2.2. Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών 2.2.1. Λειτουργικό πλαίσιο: Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, αναπτύσσεται σε περιπτώσεις Ευημεριών και εξετάζει και περιθάλπει κάθε επείγον Παθολογικό και Χειρουργικό έκτακτο περιστατικό. Το Τμήμα θα πρέπει να έχει την δυνατότητα προσπέλασης με φορείο. Μπορεί να λειτουργεί σε συνδυασμό με το Τμήμα Εξωτερικών Ιατρείων και πρέπει να έχει καλή σύνδεση με αυτά. 2.2.2. Απαιτούμενοι χώροι: Τα Ιατρεία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών αναπτύσσονται σε ιδιαίτερους χώρους της Ιδιωτικής Κλινικής και με ελάχιστο εμβαδόν 9 τ.μ. το καθένα. 2.2.2. Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός: - Σηπτικό Χειρουργείο -΄ Ένα χειρουργικό Τραπέζι - Μία (1) αναρρόφηση φορητή - Προβολείς δαπέδου -΄ Ένας (1) κλίβανος ατμού ταχείας αποστείρωσης - Αναζωογόνηση - Πλήρης εξοπλισμός καρδιοαναπνευστικής αναζωο­γόνησης 2.2.4. Σύνθεση Προσωπικού: Ο αριθμός του προσωπικού (ιατρικό, νοσηλευτικό) καθορίζεται από τον αριθμό των προβλεπομένων περιστατικών, καθώς και την βαρύτητά τους και με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι στο τμήμα θα υπάρχει συνεχής παρουσία ειδικευμένου προσωπικού από τον Παθολογικό και τον Χειρουργικό Τομέα. Ο αριθμός του νοσηλευτικού προσωπικού ανέρχεται σε τουλάχιστον έναν (1) Νοσηλευτή (-τρια) ανά ωράριο εργασίας, ανά είκοσι (20) προσερχόμενους ασθενείς. Μεταφορείς ασθενών και βοηθητικό προσωπικό τουλάχιστον δύο (2) ανά ωράριο εργασίας (βάρδια) 2.3. Τμήμα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης 2.3.1 Λειτουργικό πλαίσιο: Το μέγεθος του τμήματος ποικίλει ανάλογα με την ανάπτυξή του και τις σχετικές υπηρεσίες που παρέχει η Κλινική. 2.3.2. Απαραίτητοι χώροι: Ίδιο με το π.δ. 517/91 (Β4.3) 2.3.3. Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός: - Μία (1) συσκευή ηλεκτροθεραπείας - Μία (1) συσκευή υπερήχων - Μία (1) συσκευή διασταυρουμένων ρευμάτων - Μία (1) διαθερμία μικροκυμάτων - Μία (1) συσκευή θερμών επιθεμάτων - Μία (1) συσκευή ψυχρών επιθεμάτων - Μία (1) συσκευή ηλεκτρομασάζ - Δινόλουτρα ποδιού - χεριού - Παραφινόλουτρα - Συσκευές έλξεως διαφόρων μερών του σώματος 2.3.4. Σύνθεση Προσωπικού: - Ένας (1) Γιατρός Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος - Ένας (1) Νοσηλευτής (-τρια) Τριετούς ή Διετούς Φοιτήσεως - Ένας (1) Μεταφορέας Ασθενών, σε περίπτωση πλήρους ανάπτυξης για να καλύπτει τις ανάγκες εσωτερικών και εξωτερικών ασθενών. Δεν απαιτείται σε περίπτωση μερικής ανάπτυξης για να καλύπτει τις ανάγκες εσωτερικών ασθενών. - Ένας Φυσιοθεραπευτής (-τρια) - Κατά περίπτωση ασθενών Ένας (1) Σύμβουλος Εργασιοθεραπείας, Λογοθεραπείας κ.λπ.
3.  
  ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 3.1. Μονάδα Αναπαραγωγικής Ιατρικής 3.1.1. Λειτουργικό πλαίσιο: Εντάσσεται σε Κλινικές, που αναπτύσσουν Τμήμα Μαιευτικής - Γυναικολογίας. 3.1.2. Απαιτούμενοι χώροι: - Γραφείο Γιατρού - Εξεταστήριο 12 τ.μ. - Ασθενών - Λήψη αίματος - Υπερηχογράφος 9 τ.μ. - Λήψη σπέρματος με W.C. 5 τ.μ. - Εργαστήριο Εμβρυολογίας - Γονιμοποίησης 35 τ.μ. (με τον δικό του κατάλληλο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό) - ΄Ασηπτο Χειρουργείο Μικροεπεμβάσεων 20 τ.μ. - Πλύση Γιατρών 5 τ.μ. - Αποστείρωση 5 τ.μ. - Αναμονή - Γραμματεία (Μπορεί να εντάσσονται στους γενικούς χώρους της Κλινικής) - Αποδυτήρια Προσωπικού - Δίκλινος Θάλαμος με W.C. - Αποθήκη ακαθάρτων και ειδών καθαριότητας 3.1.3. Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός: - ΄Ενα (1) Χειρουργικό Τραπέζι - ΄Ενα (1) Μηχάνημα νάρκωσης με αναπνευστήρα - Μία (1) Αναρρόφηση φορητή - ΄Ενας (1) Κλίβανος ταχείας αποστείρωσης - ΄Ενας (1) Ηλεκτροκαρδιογράφος, εφόσον δεν διαθέτει το μηχάνημα νάρκωσης. - ΄Ενα (1) mοnitοr - ΄Ενας (1) Υπερηχογράφος 3.1.3.1. Το Εργαστήριο Εμβρυολογίας - Γονιμοποίησης της Μονάδας θα πρέπει να διαθέτει: - Ένα (1) Μικροσκόπιο διοφθάλμιο - Ένα (1) Στερεομικροσκόπιο - ΄Ενα (1) μικροσκόπιο ανεστραμένο με φωτογραφική μηχανή - ΄Ενα (1) θάλαμο νηματικής ροής - Ένα (1) κλίβανο διοξειδίου του άνθρακα - Ένα (1) λουτρό θερμοκρασίας 37οC - Μία (1) φυγόκεντρος - Ένα πεχάμετρο - Ένα ωσμόμετρο - Ένας (1) ζυγός υψηλής ακρίβειας 3.1.4. Σύνθεση Προσωπικού: - ΄Ενας (1) Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, με ειδικές γνώσεις στην Ενδοκρινολογία της Αναπαραγωγής, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος. - ΄Ενας (1) Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, με ειδικές γνώσεις στην λαπαροσκόπιση κ.λ.π. - Ένας (1) Βιολόγος - Μία (1) Μαία - ΄Ενας (1) Παρασκευαστής (-στρια) Τ.Ε.Ι. ή Ισοτίμων Σχολών της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής 3.2. Μονάδα Τεχνητού Νεφρού 3.2.1. Λειτουργικό πλαίσιο: Εντάσσεται σε Κλινικές που αναπτύσσουν Νεφρολογικό Τμήμα και Μικροβιολογικό - Βιοχημικό Εργαστήριο. Η Κλινική, μπορεί να αναπτύξει περισσότερες από μία (1) Μ.Τ.Ν., με την προϋπόθεση ότι το σύνολο των κλινών, των Μονάδων αυτών, δεν θα υπερβαίνει το 50% του συνόλου των κλινών της Κλινικής. Ο αριθμός των κλινών (θέσεων) μίας Μ.Τ.Ν. δεν μπορεί να είναι μικρότερος των πέντε (5) και μεγαλύτερος των δέκα πέντε (15). Στην Μονάδα θα πρέπει να υπάρχει διακεκριμένος χώρος για ασθενείς με θετικό αυστραλιανό αντιγόνο (κίτρινα), με ιδιαίτερο W.C. 3.2.2. Απαιτούμενοι χώροι: - Θάλαμος αιμοκάθαρσης 7 τ.μ. ανά κλίνη ή πολυθρόνα - Στάση - Εργασία αδελφής (Εντάσσεται στο θάλαμο αιμοκάθαρσης) - Χώρο αναμονής - Ανάπαυση με χώρο φαγητού - Γραφείο Γιατρού - Εξεταστήριο ασθενών - Αποδυτήριο - Χώρος ειδών καθαριότητας και ακαθάρτων - Χώρος απιονιστή - Χώρος αποθήκευσης αναλώσιμου υλικού (για υλικό 1 - 2 εβδομάδων) 3.2.3. Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός: - Ένα (1) μηχάνημα αιμοκάθαρσης ανά κλίνη ή πολυθρόνα - ΄Ενα (1) σύστημα επεξεργασίας νερού (ανάλογης παροχής με τις θέσεις αιμοκάθαρσης) - Κλίνες ή πολυθρόνες ασθενών - Ένα (1) εφεδρικό μηχάνημα ανά πέντε (5) κλίνες - Ένα (1) εφεδρικό μηχάνημα ανά πέντε (5) κλίνες, για ασθενείς με θετικό αυστραλιανό αντιγόνο (κίτρινο) - Ένας (1) απινιδωτής - Μία (1) αναρρόφηση φορητή - Ένας (1) ηλεκτροκαρδιογράφος - Ένας (1) κλινοζυγός ανά δέκα (10) κλίνες 3.2.4. Σύνθεση Προσωπικού: - ΄Ενας (1) γιατρός Νεφρολόγος, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος. Επιστημονικός Υπεύθυνος της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, μπορεί να ορισθεί ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Νεφρολογικού τμήματος. - Ένας (1) γιατρός Παθολόγος ή Καρδιολόγος με 3μηνη εκπαίδευση σε Νεφρολογιικό Τμήμα, ανά βάρδια λειτουργίας της Μονάδας. - Ένας (1) Νοσηλευτής (-τρια) Τ.Ε.Ι. ή Ισοτίμων Σχολών της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής, ως Προϊστάμενος της Μονάδας. - Ένας (1) Νοσηλευτής (-τρια) Τριετούς ή Διετούς Φοιτήσεως, για κάθε τρία (3) λειτουργούντα μηχανήματα - Ένας (1) Βοηθός Νοσοκόμος - Τραυματιοφορέας για δύο (2) βάρδιες λειτουργίας της Μονάδας και Δύο (2) Βοηθοί - Τραυματιοφορείς για τρεις (3) βάρδιες λειτουργίας της Μονάδας. - Μία (1) καθαρίστρια για δύο (2) βάρδιες λειτουργίας της Μονάδας και Δύο (2) Καθαρίστριες για τρεις (3) βάρδιες λειτουργίας της Μονάδας. 3.3. Μονάδα Συνεχούς Φορητής Περιτοναϊκής Κάθαρσης 3.3.1. Λειτουργικό πλαίσιο: Εντάσσεται σε Κλινικές που αναπτύσσουν Νεφρολογικό Τμήμα και Μικροβιολογικό - Βιοχημικό Εργαστήριο και μπορεί να λειτουργεί σε συνδυασμό με την Μ.Τ.Ν. 3.3.2. Απαιτούμενοι χώροι: - Θάλαμος δύο (2) κλινών 14 τ.μ. - Εξεταστήριο - Χώρος εκπαίδευσης 10 τ.μ. (με συνθήκες ασηψίας) - Λουτρό ασθενών 6 τ.μ. - Αναμονή - Καθιστικό (*) - Στάση - εργασία αδελφής (*) - Γραφείο γιατρών (*) - Αποθήκη αποστειρωμένου υλικού και διαλυμάτων 10 τ.μ.(*) (*) Χώροι κοινοί με τους αντίστοιχους της Μ.Τ.Ν. 3.3.3. Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός: - Μία (1) αναρρόφηση φορητή - Ένας (1) απινιδωτής 3.3.4 Σύνθεση Προσωπικού: - Ένας (1) γιατρός Νεφρολόγος, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος - ΄Ενας (1) Νοσηλευτής (-τρια) Τ.Ε.Ι. ή Ισοτίμων Σχολών της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής, ανά βάρδια εργασίας της Μονάδας - Δύο (2) Βοηθοί Διετούς ή Μονοετούς Φοιτήσεως, ανά βάρδια εργασίας της Μονάδας 3.4. Μονάδα Λιθοτριψίας 3.4.1. Λειτουργικό πλαίσιο: Εντάσσεται σε Κλινικές που αναπτύσσουν Ουρολογικό Τμήμα 3.4.2. Απαιτούμενοι χώροι: - Κύριος χώρος λιθοτριψίας, με χώρο χειριστηρίου (με ακτινοπροστασία όταν χρησιμοποιούνται ακτίνες Χ), συνολικό εμβαδόν 20 τ.μ. - Χώρος προετοιμασία (σε επαφή με τον λιθοτρίπτη) - Αναμονή ασθενών - Αποδυτήρια ασθενών - Γραφείο γιατρών - Στάση - εργασία αδελφών - Λινοθήκη (ερμάριο) Σε μεγάλες Μονάδες θα προβλέπεται χώρος μικροεπεμβάσεων για την περίπτωση απόφραξης και εφόσον η Κλινική διαθέτει μόνο ένα (1) χειρουργείο καθώς επίσης και: - Χώρος μικροεπεμβάσεων 20 τ.μ. - Χώρος πλύσης 5 τ.μ. - Αποστείρωση 3.4.3. Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός: - Ένα (1) μηχάνημα λιθοτριψίας - Ένας (1) απινιδωτής - ΄Ενας (1) ηλεκτροκαρδιογράφος 3.4.4. Σύνθεση Προσωπικού - Ένας (1) γιατρός Ουρολόγος, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος, με ειδική εκπαίδευση στην λιθοτριψία λίθων του Ουροποιητικού Συστήματος. Επιστημονικός Υπεύθυνος της Μονάδας Λιθοτριψίας, μπορεί να ορισθεί ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Ουρολογικού Τμήματος, εφόσον διαθέτει τα προαναφερόμενα προσόντα. - Ένας (1) Τεχνολόγος Ακτινολογίας ή Χειριστής - Εμφανιστής, εφόσον χρησιμοποιείται μηχάνημα με ακτίνες Χ - Ένας (1) Νοσηλευτής (-τρια) Τριετούς ή Διετούς Φοιτήσεως. 3.5. Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) – Πολυδύναμη (2 έως 12 κλίνες) 3.5.1. Λειτουργικό πλαίσιο Μ.Ε.Θ. - Πολυδύναμης: Αναπτύσσεται υποχρεωτικά σε Γενικές, Μικτές και Παιδιατρικές Κλινικές, άνω των εκατό (100) κλινών, με ελάχιστη δυναμικότητα τέσσερις (4) κλίνες. Επίσης εντάσσεται υποχρεωτικά σε Κλινικές ανεξαρτήτως ειδικότητας και αριθμού κλινών, που αναπτύσσουν Νευροχειρουργικό ή Θωρακοχειρουργικό ή Αγγειοχειρουργικό Τμήμα. Γενικές, Μικτές και Παιδιατρικές Κλινικές κάτω των 100 κλινών έχουν την δυνατότητα ανάπτυξης Μ.Ε.Θ. τουλάχιστον δύο (2) κλινών. Μαιευτικές και Γυναικολογικές Κλινικές άνω των εκατό (100) κλινών αναπτύσσουν υποχρεωτικά Μ.Ε.Θ. δύο (2) κλινών. Η αναλογία κλινών της Μ.Ε.Θ. προς το σύνολο των κλινών της Κλινικής, υπολογίζεται σε 4%. Η δυναμικότητα μίας Μ.Ε.Θ. δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δώδεκα (12) κλίνες. 3.5.2. Απαιτούμενοι χώροι Μ.Ε.Θ. - Πολυδύναμης: - Χώρος ασθενών με βάση εποπτεία 12 τ.μ. ανά κλίνη Απόσταση μεταξύ των κλινών 1,50 μ. - Εργαστήριο αερίων αίματος - Προθάλαμος - Υποδοχή - Αλλαγή Ενδυμασίας - W.C. ασθενών - Γραφείο γιατρών - Διανυκτέρευση - W.C. - Αποθηκευτικοί χώροι - Αποδυτήρια προσωπικού - Αναμονή συγγενών - Οffice φαγητού (εξυπηρετούνται από τους αντίστοιχους χώρους της Κλινικής) 3.5.3. Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός: - Ένας (1) Κεντρικός Σταθμός - Ένας (1) παρακλίνιο mοnitοr ανά κλίνη - Ένας (1) αναπνευστήρας όγκου ανά κλίνη - Ένας (1) αναπνευστήρας φορητός - Ένας (1) αναλυτής αερίων αίματος και ηλεκτρολυτών - Ένας (1) ηλεκτροκαρδιογράφος - Ένας (1) απινιδωτής με mοnitοr - Ένας (1) εξωτερικός βηματοδότης - Μία (1) αντλία έγχυσης υγρών ανά κλίνη - Μία (1) αναρρόφηση φορητή - Ένας (1) νεφελοποιητής ανά κλίνη - Μία (1) συσκευή υπό/υπερθερμίας - Κατάλληλες κλίνες για Μ.Ε.Θ. - Κονσόλα άνωθεν κλίνης ασθενών - Να υπάρχει άμεσα στην διάθεση της Μονάδας: ΄ Ένα (1) βρογχοσκόπειο, ΄Ενα (1) μηχάνημα Τεχνητού Νεφρού και Ένα (1) ακτινολογικό μηχάνημα 3.5.4. Σύνθεση Προσωπικού: - ΄Ενας (1) γιατρός με 2ετή εξειδίκευση σε ΜΕΘ, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος - ΄Ενας (1) γιατρός Παθολόγος ή Χειρούργος ή Καρδιολόγος ή Πνευμονολόγος ή Αναισθησιολόγος με προϋπηρεσία ενός (1) έτους σε Μ.Ε.Θ., ανά ωράριο εργασίας επί 24ώρου βάσεως, ανά έξι (6) κλίνες. - Ένας (1) Νοσηλευτής (-τρια) Τ.Ε.Ι. ή Ισοτίμων Σχολών της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής, ανά έξι (6) κλίνες, ως Προϊστάμενος - Ένας (1) Νοσηλευτής (-τρια) Τριετούς ή Διετούς Φοιτήσεως, ανά ωράριο εργασίας επί 24ώρου βάσεως, ανά δυόμιση (2,5) κλίνες. - Η Μονάδα θα πρέπει να καλύπτεται από έναν (1) Φυσιοθεραπευτή. 3.6. Μονάδα Εμφραγμάτων 3.6.1. Λειτουργικό πλαίσιο: Εντάσσεται υποχρεωτικά σε Κλινικές που αναπτύσσουν πάνω από είκοσι (20) Καρδιολογικές κλίνες και δεν διαθέτουν Μ.Ε.Θ. - Πολυδύναμη, με ελάχιστη δυναμικότητα δύο (2) κλίνες και μέγιστη δώδεκα (12). 3.6.2. Απαιτούμενοι χώροι: - Χώρος ασθενών με βάση εποπτεία 12 τ.μ. ανά κλίνη Απόσταση μεταξύ των κλινών 1,50 μ. - Εργαστήριο αερίων αίματος - Προθάλαμος - Υποδοχή - Αλλαγή Ενδυμασίας - W.C. ασθενών - Γραφείο γιατρών - Διανυκτέρευση - W.C. - Αποθηκευτικοί χώροι - Αποδυτήρια προσωπικού - Αναμονή Συγγενών - Οffice φαγητού (εξυπηρετούνται από τους αντίστοιχους χώρους της Κλινικής) 3.6.3. Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός: - Σε περίπτωση λειτουργίας αποκλειστικά Μονάδας Εμφραγμάτων, ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός είναι ίδιος με της ΜΕΘ - Πολυδύναμης. 3.6.4. Σύνθεση Προσωπικού: - Σε περίπτωση λειτουργίας αποκλειστικά Μονάδας Εμφραγμάτων: Ένας (1) γιατρός Καρδιολόγος με προϋπηρεσία ενός (1) έτους σε Μονάδα Εμφραγμάτων, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος. Το υπόλοιπο προσωπικό ίδιο με της ΜΕΘ - Πολυδύναμης. 3.7. Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας 3.7.1. Λειτουργικό πλαίσιο: Εντάσσεται υποχρεωτικά σε Κλινικές που αναπτύσσουν πάνω από είκοσι (20) Πνευμονολογικές κλίνες και δεν διαθέτουν Μ.Ε.Θ. - Πολυδύναμη, με ελάχιστη δυναμικότητα δύο (2) κλίνες και μέγιστη δώδεκα (12). 3.7.2. Απαιτούμενοι χώροι: - Χώρος ασθενών με βάση εποπτεία 12 τ.μ. ανά κλίνη Απόσταση μεταξύ των κλινών 1,50 τ.μ. - Εργαστήριο αερίων αίματος - Προθάλαμος - Υποδοχή - Αλλαγή Ενδυμασίας - W.C. ασθενών - Γραφείο γιατρών - Διανυκτέρευση - W.C. - Αποθηκευτικοί χώροι - Αποδυτήρια προσωπικού - Αναμονή Συγγενών - Οffice φαγητού (εξυπηρετούνται από τους αντίστοιχους χώρους της Κλινικής) 3.7.3. Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός: - Σε περίπτωση λειτουργίας αποκλειστικά Μονάδας Αναπνευστικής Ανεπάρκειας ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός ίδιος με ΜΕΘ - Πολυδύναμης και επιπλέον Μία (1) αναρρόφηση τοίχου ανά κλίνη 3.7.4. Σύνθεση Προσωπικού: - Σε περίπτωση λειτουργίας αποκλειστικά Μονάδας Αναπνευστικής Ανεπάρκειας: Ένας (1) γιατρός Πνευμονολόγος με προϋπηρεσία ενός (1) έτους σε Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος. Το υπόλοιπο προσωπικό ίδιο με της ΜΕΘ - Πολυδύναμης. 3.8. Νεογνική Μονάδα 3.8.1. Λειτουργικό πλαίσιο: Εντάσσεται υποχρεωτικά σε Γενικές και Μικτές Κλινικές, άνω των ογδόντα (80) κλινών, που αναπτύσσουν και το μαιευτικό σκέλος του Τμήματος Μαιευτικής- Γυναικολογίας (άρθρο 28 του παρόντος), και σε Μαιευτικές και Παιδιατρικές Κλινικές άνω των ογδόντα (80) κλινών, με ελάχιστη δυναμικότητα τέσσερις (4) κλίνες και μέγιστη δέκα πέντε (15). 3.8.2. Απαιτούμενοι χώροι: - Θάλαμος Νοσηλείας, με προθάλαμο αλλαγής ενδυμασίας, 5 τ.μ. ανά κλίνη, απόσταση μεταξύ των κλινών 1 μέτρο. - Στάση και εργασία αδελφών, η οποία εντάσσεται στον θάλαμο νοσηλείας και περιέχει ντουλάπια και πάγκο εργασίας με νεροχύτη 5 τ.μ. - Χώρος θηλασμού με προθάλαμο αλλαγής ρούχων και νιπτήρα 5 τ.μ. - Εργαστήριο αερίων αίματος - Γραφείο γιατρών με διανυκτέρευση - Χώρος πλύσης θερμοκοιτίδων - Κουζίνα - γαλακτοκομείο με πάγκο εργασίας, νεροχύτη, ντουλάπια κ.λ.π. - Αποδυτήρια προσωπικού - Αναμονή Συγγενών - Αποθηκευτικοί χώροι, χώροι καθαριότητας (εξυπηρετούνται από τους αντίστοιχους χώρους της Κλινικής). 3.8.3. Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός: - Μία (1) θερμοκοιτίδα ανά κλίνη - Μία (1) ανοιχτή θερμοκοιτίδα μικροεπεμβάσεων - Μία (1) αναρρόφηση φορητή - Ένα (1) λαρυγγοσκόπιο - Μία (1) συσκευή ενδοφλέβιων εγχύσεων υγρών ανά κλίνη - Μία (1) συσκευή φωτοθεραπείας ανά τέσσερις (4) κλίνες, με ελάχιστο αριθμό μέσα στην Μονάδα δύο (2) συσκευές. - Ένας (1) αναλυτής αερίων αίματος πολλαπλών παραμέτρων - Μία (1) συσκευή αναμείξεως οξυγόνου ανά κλίνη - Μία (1) συσκευή θερμάνσεως αίματος - Ένας (1) αναπνευστήρας ανά κλίνη 3.8.4. Σύνθεση Προσωπικού: - Ένας (1) Παιδίατρος με δύο (2) έτη εξειδίκευση στην Νεογνολογία, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος - Ένας (1) Παιδίατρος με 6μηνη τουλάχιστον εξειδίκευση στην Νεογνολογία, επί 24ωρου βάσεως - Ένας (1) Παιδίατρος επιπλέον, ανά δέκα (10) κλίνες - Ένας (1) Νοσηλευτής (-τρια) Τ.Ε.Ι. ή Ισοτίμων Σχολών της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής, ως Προϊστάμενος - Ένας (1) Νοσηλευτής (-τρια) Τριετούς ή Διετούς Φοιτήσεως, ανά πέντε (5) κλίνες, επί 24ώρου βάσεως.
4.  
  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 4.1. Γενική Νοσηλευτική Μονάδα (αφορά τις Ειδικές, Μικτές και Γενικές κλινικές) 4.1.1. Λειτουργικό πλαίσιο: Στους θαλάμους νοσηλείας αναπτύσσονται από μία (1) έως πέντε (5) νοσηλευτικές κλίνες. Η ανάπτυξη των κλινών αυτών διακρίνεται σε θέσεις, ως ακολούθως: 4.1.1.1. Θάλαμος πολυτελείας: Περιέχει μία (1) κλίνη, με επιπλωμένο προθάλαμο, κλιματισμό και ιδιαίτερο χώρο υγιεινής 4.1.1.2. Θάλαμος Α΄ θέσης: Περιέχει μία (1) κλίνη, με ιδιαίτερο χώρο υγιεινής και κλιματισμό. 4.1.1.3. Θάλαμος Βα΄ θέσης: Περιέχει μέχρι τρεις (3) κλίνες, τον απαραίτητο ξενοδοχειακό εξοπλισμό ανά κλίνη (τραπεζίδιο, καρέκλα, ερμάριο), κλιματισμό και νιπτήρα. 4.1.1.4. Θάλαμος Ββ΄ θέσης: Περιέχει μέχρι τέσσερις (4) κλίνες με τον ίδιο ξενοδοχειακό εξοπλισμό της Βα΄ θέσης ανά κλίνη, κλιματισμό και νιπτήρα. 4.1.1.5 Θάλαμος Γ΄ θέσης: Περιέχει μέχρι πέντε (5) κλίνες με τον ίδιο ξενοδοχειακό εξοπλισμό της Βα΄ θέσης κλιματισμό και νιπτήρα. - Οι θέσεις Βα΄, Ββ΄ και Γ΄ ανά έξη (6) κλίνες διαθέτουν αφοδευτήριο με νιπτήρα και ανά οκτώ (8) κλίνες διαθέτουν λουτρό ή καταιονιτήρα. - Κάθε Κλινική υποχρεούται να διαθέτει θαλάμους απομόνωσης 7 τ.μ. ο καθένας οι οποίοι θα περιέχουν μία (1) κλίνη με τον ίδιο ξενοδοχειακό εξοπλισμό της Βα΄ θέσης και νιπτήρα. Η αναλογία των θαλάμων απομόνωσης είναι ένας (1) θάλαμος προς τριάντα (30) κλίνες της Κλινικής. 4.1.2. Απαιτούμενοι χώροι Ειδικών, Μικτών και Γενικών Κλινικών: - Θάλαμοι νοσηλείας 5 τ.μ. ανά κλίνη - Θάλαμοι νοσηλείας νεογνών (για Μαιευτικές Κλινικές ή Μαιευτικά Τμήματα) 1,5 τ.μ. ανά νεογνό. Ο θάλαμος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) κούνιες. - Στάση αδελφής - Χώρος εργασίας - Γραφείο Προϊσταμένης ανά όροφο - Γραφείο Γιατρών - Διανυκτέρευση - Χώροι Προσωπικού - Αποδυτήρια - W.C. - Λουτρό ασθενών - W.C. - Οffice φαγητού - Μαγειρείο (Δεν είναι απαραίτητο στις περιπτώσεις που οι σχετικές ανάγκες καλύπτονται μέσω εταιρειών προμηθείας φαγητού (κέτερινγκ) - Κεντρική Λινοθήκη - Χώρος καθαριότητας για την συγκέντρωση εργαλείων καθαρισμού - Αποθήκη - Χώρος συγκέντρωσης ακαθάρτων - σκοραμίδων ανά όροφο - Αίθουσα αναμονής επισκεπτών ανά όροφο - Είσοδος - Υποδοχή - Γραμματεία - Γραφείο Δ/ντή 4.1.3. Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός: - Ένας (1) απινιδωτής ανά εξήντα (60) κλίνες - Ένας (1) ηλεκτροκαρδιογράφος ανά τριάντα (30) κλίνες - Μία (1) αναρρόφηση φορητή ανά σαράντα (40) κλίνες - Ένας (1) ξηρός κλίβανος ανά όροφο - Μία (1) συσκευή ΑΜDU ανά εξήντα (60) κλίνες 4.1.4. Σύνθεση Προσωπικού: 4.1.4.1. Ιατρικό Προσωπικό - Ένας (1) ειδικευμένος γιατρός, για κάθε τμήμα της οικείας ειδικότητα ως Επιστημονικός Υπεύθυνος, για κλινικές έως τριάντα (30) κλίνες. Για κλινικές ή Τμήματα άνω των τριάντα (30) κλινών ένας (1) ακόμη ειδικευμένος γιατρός της οικείας ειδικότητας - Ένας (1) γιατρός (βοηθός) ανά δέκα πέντε (15) κλίνες, για κλινικές μέχρι ενενήντα (90) κλίνες. Για κλινικές άνω των ενενήντα (90) κλινών ένας (1) γιατρός ακόμη ανά τριάντα (30) κλίνες - Υποχρεώσεις Σε κάθε Κλινική θα πρέπει να υπάρχει όλο το 24ωρο Ιατρική κάλυψη. Για το νυχτερινό ωράριο, σε Κλινικές άνω των εκατό (100) κλινών δύο (2) γιατροί. Σε Κλινικές άνω των διακοσίων (200) κλινών ένας (1) γιατρός ειδικευμένος, ανά πενήντα (50) κλίνες του κάθε Τομέα. 4.1.4.2. Νοσηλευτικό Προσωπικό - ΄Ενας (1) Νοσηλευτής (-τρια) Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων Σχολών της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής, ως Γενικός Προϊστάμενος - ΄Ενας (1) Νοσηλευτής (-τρια) Τριετούς ή Διετούς Φοιτήσεως ανά δέκα (10) κλίνες. Εφόσον οι κλίνες είναι περισσότερες από δέκα (10) και λιγότερες από είκοσι απαιτείται πρόσληψη και δεύτερου νοσηλευτή (-τριας) - Ένας (1) Βοηθός Νοσοκόμος ανά πέντε (5) κλίνες - Ένας (1) Μεταφορέας ασθενών για κλινικές μέχρι εξήντα (60) κλίνες. Για Κλινικές πάνω από εξήντα (60) κλίνες δύο (2) Μεταφορείς ασθενών. - Υποχρεώσεις Το Νοσηλευτικό Προσωπικό, υπολογίζεται συνολικά με δεδομένο την 8ωρη απασχόληση επί πενθήμερο. Στο εν λόγω προσωπικό δεν συμπεριλαμβάνεται το νοσηλευτικό προσωπικό των Εργαστηρίων, των Ειδικών Μονάδων και των Εξωτερικών Ιατρείων. Για το νυχτερινό ωράριο εργασίας, θα απασχολείται το 15% του νοσηλευτικού προσωπικού υποχρεωτικά, από το οποίο ένας (1) νοσηλευτής (-τρια), θα πρέπει να είναι απόφοιτος Τ.Ε.Ι. ή Ισοτίμων Σχολών της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής. - Σημείωση: Σε Κλινικές άνω των εκατόν πενήντα (150) κλινών που έχουν Φαρμακείο, Ένας (1) Φαρμακοποιός με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. 4.1.4.3. Βοηθητικό Προσωπικό - ΄Ενας (1) μάγειρας - ΄Ενας (1) βοηθός μάγειρα ανά τριάντα (30) κλίνες - Μία (1) τραπεζοκόμος ανά τριάντα (30) κλίνες - Μία (1) καθαρίστρια ανά δώδεκα (12) κλίνες ή συνεργείο καθαριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος 4.2. Παιδιατρική Νοσηλευτική Μονάδα 4.2.1. Λειτουργικό πλαίσιο - Απαιτούμενοι χώροι: Στους θαλάμους νοσηλείας αναπτύσσονται από μία (1) έως πέντε (5) νοσηλευτικές κλίνες. Η ανάπτυξη των κλινών αυτών διακρίνεται σε θέσεις, ίδιες με αυτές της Γενικής Νοσηλευτικής Μονάδας. Εάν η Παιδιατρική Κλινική διαθέτει Τμήμα Χειρουργικής Παίδων τότε η ανάπτυξη των Χειρουργείων θα είναι η ίδια με τα αναφερόμενα στο Συγκρότημα Επεμβάσεων του παρόντος. Η Παιδιατρική Κλινική διαθέτει επίσης και θαλάμους απομόνωσης με αναλογία ίδια όπως στην Γενική Νοσηλευτική Μονάδα. 4.2.2. Απαιτούμενοι χώροι Παιδιατρικών Κλινικών: - Θάλαμοι νοσηλείας παιδιών, 5 τ.μ. ανά κλίνη - Θάλαμοι νοσηλείας βρεφών, 2 τ.μ. ανά βρέφος (Ο θάλαμος νοσηλείας βρεφών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) κούνιες και θα πρέπει να διαθέτει κεντρική εγκατάσταση οξυγόνου). Επίσης θα πρέπει να προβλέπεται χώρος, κοντά στο νιπτήρα για πάγκο αλλαγής βρεφών. - Στάση - εργασία αδελφών - γραφείο Προϊσταμένης ανά όροφο - Γραφείο Γιατρών - Διανυκτέρευση - Χώροι Προσωπικού - Αποδυτήρια - W.C. - Λουτρό ασθενών - W.C. - Οffice φαγητού - Χώρος καθαριότητας για την συγκέντρωση εργαλείων καθαρισμού - Αποθήκη - Κεντρική Λινοθήκη - Μαγειρείο - Χώρος συγκέντρωσης ακαθάρτων και σκοραμίδων ανά όροφο - Αίθουσα αναμονής επισκεπτών ανά όροφο - Είσοδος - Υποδοχή - Γραμματεία - Γραφείο Δ/ντή 4.2.3. Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός: - ΄Ενας (1) απινιδωτής ανά εξήντα (60) κλίνες - ΄Ενας (1) ηλεκτροκαρδιογράφος ανά τριάντα (30) κλίνες - Μία (1) αναρρόφηση φορητή ανά σαράντα (40) κλίνες - Ένας (1) ξηρός κλίβανος ανά όροφο - Μία (1) συσκευή ΑΜDU ανά εξήντα (60) κλίνες 4.2.4. Σύνθεση Προσωπικού: 4.2.4.1 Ιατρικό Προσωπικό - Ένας (1) Παιδίατρος, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος, για κλινικές έως τριάντα (30) κλίνες. Για κλινικές ή Τμήματα άνω των τριάντα (30) κλινών ένας (1) ακόμη Παιδίατρος - Ένας (1) γιατρός (βοηθός) ανά δέκα πέντε (15) κλίνες, για κλινικές μέχρι ενενήντα (90) κλίνες. Για κλινικές άνω των ενενήντα (90) κλινών ένας (1) γιατρός ακόμη ανά τριάντα (30) κλίνες - Υποχρεώσεις Στην Κλινική θα πρέπει να υπάρχει όλο το 24ωρο Ιατρική κάλυψη. Για το νυχτερινό ωράριο, σε Κλινικές άνω των εκατό (100) κλινών δύο (2) γιατροί. 4.2.4.2. Νοσηλευτικό Προσωπικό - ΄Ενας (1) Νοσηλευτής (-τρια) Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων Σχολών της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής, ως Γενικός Προϊ­στάμενος - Δύο (2) Νοσηλευτές (-τριες) Τριετούς ή Διετούς Φοιτήσεως ανά είκοσι (20) κλίνες - ΄Ενας (1) Βοηθός Νοσοκόμος ή Πρακτικός ανά πέντε (5) κλίνες - Ένας (1) Μεταφορέας ασθενών για κλινικές μέχρι εξήντα (60) κλίνες. Για Κλινικές πάνω από εξήντα (60) κλίνες δύο (2) Μεταφορείς ασθενών. - Υποχρεώσεις Το Νοσηλευτικό Προσωπικό, υπολογίζεται συνολικά με δεδομένο την 8ωρη απασχόληση επί πενθήμερο. Στο εν λόγω προσωπικό δεν συμπεριλαμβάνεται το νοσηλευτικό προσωπικό των Εργαστηρίων, των Ειδικών Μονάδων και των Εξωτερικών Ιατρείων. Για το νυχτερινό ωράριο εργασίας, θα απασχολείται το 15% του νοσηλευτικού προσωπικού υποχρεωτικά, από το οποίο ένας (1) νοσηλευτής (-τρια), θα πρέπει να είναι απόφοιτος Τ.Ε.Ι. ή Ισοτίμων Σχολών της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής. 4.2.4.3. Βοηθητικό Προσωπικό - ΄Ενας (1) μάγειρας - ΄Ενας (1) βοηθός μάγειρα ανά τριάντα (30) κλίνες - Μία (1) τραπεζοκόμος ανά είκοσι (20) κλίνες - Μία (1) καθαρίστρια ανά δώδεκα (12) κλίνες ή συνεργείο καθαριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος 4.3. Ψυχιατρική Νοσηλευτική Μονάδα (αφορά τις Ψυχιατρικές Κλινικές) 4.3.1. Λειτουργικό πλαίσιο: Η Ψυχιατρική Νοσηλευτική Μονάδα αποτελεί ενιαία περιοχή κτιρίου και μπορεί να αναπτύσσεται μέχρι και σε τρεις (3) ορόφους. Κάθε Μονάδα έχει μία (1) τουλάχιστον ανεξάρτητη πρόσβαση και δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η χρήση του διαδρόμου μιας μονάδας για πρόσβαση σε άλλη. Ο σχεδιασμός πρέπει να είναι σαφής και απλός ώστε: α) να αποφεύγεται ο ιδρυματικός χαρακτήρας, β) να επιδιώκεται και να αξιοποιείται η σχέση εσωτερικής λειτουργίας και περιβάλλοντος χώρου και γ) οι όροι ασφάλειας και ομαλής λειτουργίας να είναι αυξημένοι. Κιγκλιδώματα γενικά απαγορεύονται. Οι θάλαμοι νοσηλείας θα περιέχουν από μία (1) έως επτά (7) κλίνες και θα νοσηλεύουν άτομα του ιδίου φύλου. Η διάκριση των θέσεων είναι ίδια με της Γενικής Νοσηλευτικής Μονάδας Γενικών Κλινικών με την διαφορά ότι η Γ΄ θέση περιέχει μέχρι επτά (7) κλίνες. Σε κάθε Ψυχιατρική Κλινική πρέπει να προβλέπονται θάλαμοι αυξημένης παρακολούθησης. Ο αριθμός κλινών αυξημένης παρακολούθησης υπολογίζεται σε μία (1) κλίνη προς είκοσι (20) κλίνες της Κλινικής. Για το 40% αυτών των κλινών θα προβλέπονται μονόκλινοι θάλαμοι (απομονώσεις), με έναν χώρο υγιεινής ανά δύο θαλάμους. Οι θάλαμοι μόνωσης προορίζονται για ολιγόωρη παραμονή ανήσυχων ασθενών. Οι όροι ασφάλειας είναι αυξημένοι για την αποφυγή τραυματισμών και αυτοτραυματισμών. Οι Ψυχιατρικές Κλινικές με δυναμικότητα άνω των εκατόν είκοσι (120) κλινών δύνανται να έχουν Μικροβιολογικό εργαστήριο. Οι Κλινικές που δεν έχουν Μικροβιολογικό Εργαστήριο, θα αναφέρουν στην άδεια λειτουργίας τους το συνεργαζόμενο Μικροβιολογικό Εργαστήριο. 4.3.2. Απαιτούμενοι χώροι Ψυχιατρικών Κλινικών: - Θάλαμοι νοσηλείας ασθενών, 5 τ.μ. ανά κλίνη - Γραφείο Προϊσταμένης - Στάση - Εργασία αδελφών, ανά νοσηλευτική μονάδα. Όταν η νοσηλευτική μονάδα αναπτύσσεται σε περισσότερους του ενός ορόφου, το Γραφείο Προϊσταμένης θα συμπίπτει με την Στάση - Εργασία αδελφών ενώ στους υπόλοιπους ορόφους θα υπάρχει μόνο Στάση - Εργασία αδελφών. Η Στάση - Εργασία αδελφών θα βρίσκεται σε θέση που θα εξασφαλίζει την εποπτεία όλων των θαλάμων και της εισόδου. - Κεντρική Λινοθήκη - Αποθήκη - Χώρος καθαριότητας για την συγκέντρωση εργαλείων καθαρισμού - Μαγειρείο - Χώρος ή ερμάρια ακαθάρτων και σκοραμίδων, ανά όροφο - Διακεκριμένος χώρος η ερμάρια καθαρού ιματισμού ανά όροφο - Πρόβλεψη για χώρο καθιστικού ανά νοσηλευτική μονάδα ή ανά όροφο - Αίθουσα Τραπεζαρίας - Ομαδικής Ψυχαγωγίας 0,8 τ.μ. ανά κλίνη, για τουλάχιστον τα 2/3 της δυναμικότητας των κλινών της Κλινικής, με δυνατότητα ανάπτυξης σε περισσότερους του ενός χώρους. - Αίθουσα εργασιοθεραπείας 29 τ.μ., ανά Νοσηλευτική Μονάδα - Αίθουσα συνεντεύξεων - Εξεταστήριο - Αίθουσα σωματικών θεραπειών και ομαδικών συνεντεύξεων ανά εκατόν πενήντα (150) κλίνες, 16 τ.μ. - Αίθουσα οικογενειακών θεραπειών, όπου αναπτύσσεται - Δωμάτιο εφημερεύοντος γιατρού (μίας (1) ή δύο (2) κλινών) - Μικροβιολογικό Εργαστήριο, 12 τ.μ. - Είσοδος - Υποδοχή - Γραμματεία - Γραφείο Δ/ντή - Περιβάλλον χώρος Ο ελάχιστος απαραίτητος ελεύθερος χώρος, ορίζεται σε τουλάχιστον 35 τ.μ. ανά κλίνη. Ο περιβάλλον χώρος αποτελεί συνέχεια της ενότητας των ημερήσιων δραστηριοτήτων και λειτουργικά ανήκει σ’ αυτή. Ο σχεδιασμός πρέπει να δίνει την δυνατότητα στους ασθενείς να χρησιμοποιούν τον εξωτερικό χώρο (καθιστικά, περίπατοι, κ.λ.π.) και για αθλοπαιδιές. Χρειάζεται φύτευση με πυκνό πράσινο για ασφάλεια και ηχητική μόνωση, στην επαφή με δρόμο μεγάλης κυκλοφορίας. Να υπάρχει περίφραξη για να είναι σαφές μέχρι που εκτείνεται η Κλινική και για λόγους ασφάλειας. 4.3.3. Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός: - Ένας (1) απινιδωτής - Δύο (2) οβίδες Οξυγόνου ανά Ψυχιατρική Νοσηλευτική Μονάδα - Μία (1) αναρρόφηση φορητή ανά Ψυχιατρ. Νοσηλευτική Μονάδα - Μία (1) συσκευή ηλεκτροσπασμοθεραπείας ανά Ψυχ. Νοσηλ. Μοναδ. - Εφόσον υπάρχει Μικροβιολογικό Εργαστήριο τότε ο εξοπλισμός του θα είναι ίδιος με τον εξοπλισμό του Μικροβιολογικού Βιοχημικού Εργαστηρίου των Γενικών Κλινικών έως εξήντα (60) κλίνες. 4.3.4. Σύνθεση Προσωπικού: 4.3.4.1. Ιατρικό Προσωπικό - Ένας (1) ειδικευμένος γιατρός ειδικότητας νευρολογίας - ψυχιατρικής ή ψυχιατρικής ή νευρολογίας ανά 50 κλίνες. Επιστημονικός Υπεύθυνος του Τμήματος, ορίζεται ένας (1) εκ των ειδικευμένων γιατρών της οικείας ειδικότητας από τον Διοικητικό Δ/ντή της Κλινικής. - Για τις πρώτες εκατό (100) κλίνες της Κλινικής ΄Ενας (1) γιατρός ανά είκοσι πέντε (25). Για τις επιπλέον των εκατό (100) κλίνες Ένας (1) γιατρός ανά πενήντα (50). Στην Κλινική θα πρέπει να υπάρχει όλο το 24ωρο Ιατρική κάλυψη. Για το νυχτερινό ωράριο εργασίας Ένας (1) γιατρός ανά εκατόν πενήντα (150) κλίνες 4.3.4.2. Νοσηλευτικό Προσωπικό - Ένας (1) Νοσηλευτής (-τρια) Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι. ή Ισότιμης Σχολής της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής ως Γενικός Προϊστάμενος (-η). - ΄Ενας (1) Νοσηλευτής (-τρια) Τριετούς ή Διετούς Φοιτήσεως, για κάθε είκοσι (20) κλίνες, εκ των οποίων ορίζονται οι Προϊστάμενοι (-ες) Τμημάτων από τον Διοικητικό Δ/ντή της Κλινικής. - ΄Ενας (1) Βοηθός Νοσοκόμος ή Πρακτικός ανά πέντε (5) κλίνες. Το Νοσηλευτικό Προσωπικό, υπολογίζεται συνολικά με δεδομένο την 8ωρη απασχόληση επί πενθήμερο. Για το νυχτερινό ωράριο εργασίας, θα απασχολείται το 10% του νοσηλευτικού προσωπικού υποχρεωτικά, από το οποίο ένας (1) νοσηλευτής (-τρια), θα πρέπει να είναι Τριετούς ή Διετούς Φοιτήσεως. 4.3.4.3. Βοηθητικό Προσωπικό - ΄Ενας (1) μάγειρας (-ρισσα), ανά ογδόντα (80) κλίνες, για Κλινικές μέχρι και εκατόν εξήντα (160) κλινών. Τρεις (3) μάγειροι (-ρισσες) για Κλινικές άνω των εκατόν εξήντα (160) κλινών. - ΄Ενας (1) βοηθός μάγειρα (-ρισσα) για τις πρώτες σαράντα (40) κλίνες της Κλινικής. Για τις επιπλέον των σαράντα (40) κλίνες Ένας (1) βοηθός μάγειρα (-ρισσα) ανά εβδομήντα (70). - ΄Ενας (1) λαντζέρης ανά εβδομήντα (70) κλίνες σε κλινικές που δεν υπάρχουν σύγχρονες εγκαταστάσεις (πλυντήρια). - Μία (1) καθαρίστρια ανά δέκα επτά (17) κλίνες ή συνεργείο καθαριότητας σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος. - Μία (1) τραπεζοκόμος ανά Ψυχιατρική Νοσηλευτική Μονάδα 4.3.4.4. Ειδικό Προσωπικό - ΄Ενας εργοθεραπευτής με 4ωρη τουλάχιστον ημερήσια απασχόληση, σε πενθήμερη βάση, ανά ογδόντα (80) κλίνες. - ΄Ενας Κοινωνικός Λειτουργός ή Επισκέπτρια Υγείας με 6ωρη τουλάχιστον ημερήσια απασχόληση, σε πενθήμερη βάση, ανά ογδόντα (80) κλίνες. - Ένας (1) Ψυχολόγος, καλούμενος κατά περίπτωση, για Κλινικές μέχρι ογδόντα (80) κλίνες. Για Κλινικές άνω των ογδόντα (80) κλινών Ένας (1) Ψυχολόγος ανά εκατόν πενήντα (150) κλίνες, με 6ωρη τουλάχιστον ημερήσια απασχόληση, σε πενθήμερη βάση. - Ένας (1) Φαρμακοποιός για Κλινικές πάνω από εκατόν πενήντα (150) κλίνες, που έχουν Φαρμακείο - Για Κλινικές που έχουν Μικροβιολογικό Εργαστήριο Ένας (1) γιατρός Βιοπαθολόγος (ή Μικροβιολόγος) με 4ωρη ημερήσια απασχόληση, σε πενθήμερη βάση και Ένας (1) Παρασκευαστής (-στρια) Μέση ή Ανωτέρας Σχολής ή Ισοτίμων Σχολών της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής, με 4ωρη ημερήσια απασχόληση, σε πενθήμερη βάση. - Σημείωση: Τα παραπάνω προσόντα για τους Παρασκευαστές, απαιτούνται για τους νεοεισερχόμενους στον Κλάδο. Για το ήδη απασχολούμενο προσωπικό σε Κλινικές, απαιτείται αποδεδειγμένη προϋπηρεσία ενός (1) έτους. - Τα αριθμητικά μεγέθη του Προσωπικού είναι τα κατώτερα.
5.  
  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 5.1. Συγκρότημα Χειρουργείων Το Συγκρότημα Χειρουργικών Επεμβάσεων αποτελεί ένα ανεξάρτητο λειτουργικό σύνολο χώρων μέσα στο όλο κτιριακό συγκρότημα της Κλινικής. Η χρήση των χώρων είναι αποκλειστική χωρίς παρεμβολή ή ενόχληση από άλλες λειτουργίες ή τμήματα. Πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη χώρου αναμονής συγγενών και Γραφείου κινήσεως ασθενών. 5.1.1. Τμήμα ΄Ασηπτων Χειρουργικών Επεμβάσεων 5.1.1.1 Λειτουργικό πλαίσιο: - Οι χώροι του τμήματος θα πρέπει να έχουν τέτοια διάταξη ώστε να προκύπτει μια συνεχής πρόοδος των συνθηκών ασηψίας κατά την πορεία από την είσοδο του Τμήματος μέχρι τις χειρουργικές αίθουσες. - Σε κάθε χειρουργική αίθουσα θα υπάρχει μόνο ένα χειρουργικό τραπέζι - Το Τμήμα βρίσκεται σε άμεση σχέση με το Τμήμα των Σηπτικών Χειρουργικών Επεμβάσεων και με το Τμήμα Ενδοσκοπήσεων. 5.1.1.2 Απαιτούμενοι χώροι: - Χειρουργική αίθουσα 20 τ.μ. - Προετοιμασία ασθενών - Αποστείρωση - Απολύμανση - Πλύση γιατρών - Χώρος ανάνηψης - Γραφείο γιατρών - Στάση αδελφής - Εποπτεία - Καθαρά - Αποθήκη αποστειρωμένου υλικού - Αποδυτήρια προσωπικού W.C - Χώρος ακαθάρτων 5.1.1.3. Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός: - Ένα (1) χειρουργικό τραπέζι, ανά χειρουργική αίθουσα - Μία (1) σκιαλυτική λυχνία οροφής ανά χειρουργική αίθουσα - Παροχές ιατρικών αερίων - Ένα (1) Μηχάνημα νάρκωσης - Αναπνευστήρας - Μοnitοr καρδιοαναπνευστικών παραμέτρων, ανά χειρουργικό τραπέζι. (Ελάχιστος αριθμός Δύο (2) μηχανήματα ανά Συγκρότημα Άσηπτων Χειρουργικών Επεμβάσεων) - Μία (1) Αναρρόφηση φορητή - Ένας (1) απινιδωτής, ανά τέσσερις (4) χειρουργικές αίθουσες άσηπτων χειρουργικών επεμβάσεων - ΄Ενα (1) φορητό ακτινολογικό μηχάνημα - ΄Ενας (1) κλίβανος ατμού αποστείρωσης ανά δύο (2) χειρουργικές αίθουσες άσηπτων χειρουργικών επεμβάσεων - ΄Ενα (1) πλυντήριο χειρουργικών εργαλείων - Μία (1) διαθερμία ανά χειρουργική αίθουσα. Πρόσθετος εξοπλισμός για την διενέργεια εξειδικευμένων χειρουργικών επεμβάσεων: - Κατάλληλος εξοπλισμός ανά ειδικότητα και μέθοδο επέμβασης 5.1.2. Τμήμα Σηπτικών Χειρουργικών Επεμβάσεων 5.1.2.1. Λειτουργικό πλαίσιο: - Το Τμήμα βρίσκεται σε άμεση σχέση με το Τμήμα Άσηπτων χειρουργικών Επεμβάσεων και με το Τμήμα Ενδοσκοπήσεων. - Σε κάθε χειρουργική αίθουσα θα υπάρχει μόνο ένα χειρουργικό τραπέζι 5.1.2.2 Απαιτούμενοι χώροι: - Αίθουσα επέμβασης 20 τ.μ. - Πλύση γιατρών - Στάση αδελφής - Εργασία - Χώρος αποστειρωμένου υλικού - Χώρος ανάνηψης - Γραφείο Γιατρών - Εξεταστήριο - Ο χώρος αναμονής ασθενών - Αποδυτήρια - W.C. ασθενών - Χώρος ακαθάρτων 5.1.2.3. Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός: - Ένα (1) χειρουργικό τραπέζι - Μία (1) αναρρόφηση φορητή - Ένας (1) προβολέας οροφής 5.1.3. Τμήμα Ενδοσκοπήσεων 5.1.3.1 Λειτουργικό πλαίσιο - Στο Τμήμα γίνονται εξετάσεις οργάνων, μέσω φυσικών ή τεχνητών διόδων (οδεύσεων) - Απαιτούνται οι ίδιες συνθήκες ασηψίας, όπως και στο Τμήμα Άσηπτων Χειρουργικών Επεμβάσεων - Το Τμήμα βρίσκεται σε άμεση σχέση με τα χειρουργεία. 5.1.3.2 Απαιτούμενοι χώροι: - Αίθουσα Ενδοσκοπήσεων 20 τ.μ. - Χώρος ανάνηψης - Πλύση γιατρών - Γραφείο γιατρών - Αποδυτήρια - Προετοιμασία ασθενών - W.C. - Στάση αδελφής - Εργασία - Φύλαξη αποστειρωμένου και φαρμακευτικού υλικού - Χώρος ακαθάρτων 5.1.3.3 Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός: - Μία (1) κλίνη ενδοσκοπήσεων - Μία (1) αναρρόφηση φορητή - Ενδοσκόπιο αντίστοιχης ειδικότητας και μεθόδου 5.1.4. Σύνθεση Προσωπικού Συγκροτήματος Χειρουργείων - Αποστείρωση: - ΄Ενας (1) Αναισθησιολόγος κατά την ώρα λειτουργίας ανά χειρουργική τράπεζα - ΄Ενας (1) Νοσηλευτής (-τρια) Τ.Ε.Ι. ή Ισοτίμων Σχολών της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής ή Διετούς Φοιτήσεως με δέκα (10) έτη αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στα χειρουργεία ή Βοηθός ή Πρακτικός Νοσηλευτής (-τρια) με δεκαπέντε (15) έτη αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στα χειρουργεία, ως Προϊστάμενος Χειρουργείων, για Κλινικές που διαθέτουν πάνω από δύο (2) χειρουργικά τραπέζια. Κλινικές που διαθέτουν μέχρι δύο (2) χειρουργικά τραπέζια. Ένας (1) Νοσηλευτής (-τρια) Διετούς Φοιτήσεως ή Βοηθός ή Πρακτικός με πέντε (5) έτη αποδεδειγμένη προϋπηρεσία, ως Υπεύθυνος Χειρουργείου. - Ένας Νοσηλευτής (-τρια) Τ.Ε.Ι. ή Ισοτίμων Σχολών της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής ή Διετούς Φοιτήσεως με δύο (2) έτη αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στα χειρουργεία ή Βοηθός ή Πρακτικός με πέντε (5) έτη αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στα χειρουργεία, ως Εργαλιοδότης, κατά την ώρα λειτουργίας. - ΄Ενας (1) Μεταφορέας - Μία (1) Καθαρίστρια για Κλινικές που έχουν πάνω από δύο (2) χειρουργικά τραπέζια συνολικά. - Η Αποστείρωση γίνεται με μέριμνα του Προϊσταμένου των Χειρουργείων ή του Υπεύθυνου του Χειρουργείου. 5.2. Συγκρότημα Μαίευσης Το Συγκρότημα Μαίευσης αποτελεί ανεξάρτητο λειτουργικό σύνολο χώρων μέσα στο όλο κτιριακό συγκρότημα της Κλινικής. Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη χώρου αναμονής συγγενών, στον οποίο θα υπάρχουν τηλέφωνα και μικρός χώρος για την επίδειξη των νεογνών. ΄Όσες Γενικές και Μικτές Κλινικές αναπτύσσουν Μαιευτικό - Γυναικολογικό Τμήμα, λειτουργούν υποχρεωτικά το Συγκρότημα Μαίευσης με τα δύο Τμήματά του. 5.2.1. Τμήμα Μαιευτικών Επεμβάσεων (Μαιευτήριο) 5.2.1.1. Λειτουργικό πλαίσιο: Το Τμήμα Μαιευτικών Επεμβάσεων θα πρέπει να είναι σε άμεση σχέση με το Μαιευτικό - Γυναικολογικό Τμήμα. Την Νεογνική Μονάδα για Κλινικές άνω των ογδόντα (80) κλινών. Την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για Κλινικές άνω των εκατό (100) κλινών. Το Σηπτικό Γυναικολογικό χειρουργείο και την Αποστείρωση. Σε κάθε χειρουργική αίθουσα και αίθουσα τοκετού θα υπάρχει ένα μόνο χειρουργικό τραπέζι ή γυναικολογική τράπεζα. 2.2.1.2. Απαιτούμενοι χώροι: - Είσοδος - Παραλαβή επιτόκων - Προετοιμασία Επιτόκων - W.C. - Αίθουσες ωδινών μίας (1) κλίνης - Αίθουσα φυσιολογικών τοκετών 20 τ.μ. - Scrub-up - κλιβανισμός (σε άμεση επαφή με τις αίθουσες τοκετών) - Αίθουσα άσηπτων χειρουργικών επεμβάσεων (καισαρικών - γυναικολογικών) 20 τ.μ. - Χώρος Ανάνηψης - Πλύση - Περιποίηση βρεφών - Εργασία αδελφών - Εποπτεία - Προϊσταμένη Μαία - Γραφείο Γιατρών - Χώρος ή ερμάρια αποσειρωμένου και αναισθησ. υλικού - Αποθήκη - Είδη καθαρισμού - σκοραμίδες 5.2.1.3. Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός: - ΄Ενα (1) χειρουργικό τραπέζι ανά χειρουργική αίθουσα - ΄Ενα (1) μηχάνημα νάρκωσης με αναπνευστήρες και mοnitοr καρδιοαναπνευστικών παραμέτρων - Μία (1) θερμοκοιτίδα ανοιχτή - Μία (1) θερμοκοιτίδα φορητή - Μία (1) αναρρόφηση φορητή - Ένας (1) κλίβανος ταχείας αποστείρωσης ανά δύο (2) χειρουργικές αίθουσες - Μία (1) σκιαλυτική λυχνία οροφής ανά χειρουργική αίθουσα 5.2.2. Σηπτικό Γυναικολογικό Χειρουργείο 5.2.2.1. Λειτουργικό πλαίσιο: Το Σηπτικό γυναικολογικό χειρουργείο καλύπτει ανάγκες γυναικολογικών μικροεπεμβάσεων με βραχεία παραμονή και θα πρέπει να είναι σε άμεση σχέση με Μαιευτικό - Γυναικολογικό Τμήμα. Σε κάθε χειρουργική αίθουσα θα υπάρχει μόνο ένα χειρουργικό τραπέζι. 5.2.2.2. Απαιτούμενοι χώροι: - Υποδοχή - Αναμονή ασθενών - Αίθουσα επεμβάσεων 20 τ.μ. - Αποδυτήριο - W.C. ασθενών - Πλύση Γιατρών - Στάση και Εργασία αδελφής - χώρος ή ερμάρια αποστειρωμένου και αναισθησ. υλικού - Χώρος Ανάνηψης - Γραφείο Γιατρών - Ακάθαρτα - Αποθήκη 5.2.2.3. Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός: - Μία (1) γυναικολογική τράπεζα - Μία (1) αναρρόφηση φορητή - Προβολείς δαπέδου 5.2.3. Σύνθεση Προσωπικού Συγκροτήματος Μαίευσης: - Μία (1) Μαία, ανά πέντε (5) κλίνες του Μαιευτικού - Γυναικολογικού Τμήματος. Εξ αυτών μία (1) εκτελεί χρέη Προϊσταμένης του Τμήματος Μαιευτικών Επεμβάσεων (Ελάχιστα προσόντα: Απόφοιτος Τ.Ε.Ι. ή Ισοτίμων Σχολών της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής) - Δύο (2) Βοηθοί Νοσοκόμοι ή Πρακτικοί, ανά πέντε (5) κλίνες του Μαιευτικού - Γυναικολογικού Τμήματος - Η Αποστείρωση γίνεται με μέριμνα του Προϊσταμένου του Τμήματος Μαιευτικών Επεμβάσεων. 5.3. Προϋποθέσεις για την εκτέλεση Καρδιοχειρουργικών Επεμβάσεων σε Ιδιωτικές Κλινικές. 5.3.1. Λειτουργικό πλαίσιο: Η εκτέλεση Καρδιοχειρουργικών Επεμβάσεων επιτρέπεται μόνο σε Γενικές Κλινικές, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 5.3.1.1. Η Κλινική θα πρέπει να διαθέτει απαραίτητα: Θωρακοχειρουργικό και Καρδιολογικό Τμήμα, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Μικροβιολογικό - Βιοχημικό, Ακτινοδιαγνωστικό και Αιμοδυναμικό Εργαστήριο. Επίσης θα πρέπει να έχει την δυνατότητα αντιμετώπισης επιπλοκών όπως νεφρικής ανεπάρκειας, γενικής χειρουργικής, ετοιμότητας χειρουργείου κ.λπ. 5.3.1.2. Την άμεση ευθύνη δεοντολογικώς και νομικώς φέρει ο Επιστημονικά Υπεύθυνος Καρδιοχειρουργός, ο οποίος θα πρέπει να συνεργάζεται με τους ειδικούς, αναλόγως, των εκάστοτε προβλημάτων. 5.3.1.3. Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύγχρονος, ώστε να μη στερεί από τον ασθενή τις δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη βιοϊατρική τεχνολογία, όπως μηχανικά μέσα υποστηρίξεως της κυκλοφορίας, mοnitοrs, κ.α. 5.3.2. Απαιτούμενοι χώροι: Κοινοί με το Τμήμα των ΄Ασηπτων Χειρουργικών Επεμβάσεων 5.3.3. Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός: Πρόσθετος και κατάλληλος εξοπλισμός, με την μέθοδο επέμβασης. 5.3.4. Σύνθεση Προσωπικού: - ΄Ενας (1) γιατρός Αναισθησιολόγος, κατά την ώρα λειτουργίας - ΄Ενας (1) Νοσηλευτής (-τρια) νάρκωσης Τ.Ε.Ι. ή Ένας (1) Βοηθός Αναισθησιολόγου Τ.Ε.Ι., κατά την ώρα λειτουργίας - Δύο (2) Νοσηλευτές (-τριες) Διετούς Φοιτήσεως, με δύο (2) έτη αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στα Χειρουργεία ή Δύο (2) Βοηθοί ή Πρακτικοί, με πέντε (5) έτη αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στα Χειρουργεία, ως Εργαλιοδότες κατά την ώρα λειτουργίας. - Ένας (1) Μεταφορέας ασθενών - Μία (1) Καθαρίστρια - Η Αποστείρωση γίνεται με μέριμνα του Προϊσταμένου των Χειρουργείων ή του Υπευθύνου του Χειρουργείου.
Άρθρο 12
1.  
  Κάθε άλλη διάταξη, αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος π.δ., καταργείται. Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν οι επιμέρους διατάξεις του ορίζουν άλλως. Στον Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των παραγρ. 2 και 4 του άρθρου 53 του ν.1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101/Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με τις παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 8 του ν.2345/1995 «Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 213/Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν.2716/1999 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 96/Α΄).
 • Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά ΄Οργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2000 (ΦΕΚ 98 Α΄).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Τις υπ’ αριθμ. Δ79/2007 και Δ135/2007 Γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις. 1995/2345 1995
Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις, 1999/2716 1999
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/247 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/247 1991
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/517 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/517 1991
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/235 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/235 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/63 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/63 2000
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις 2010/3846 2010