ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/199

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-09-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-09-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-09-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Επαγγελματική κατοχύρωση των διπλωματούχων της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ο διπλωματούχος της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου που ακολούθησε την κατεύθυνση του Μαθηματικού Εφαρμογών μπορεί να ασχολείται μεταξύ άλλων με:
 1. τη διδασκαλία και ερευνητική δραστηριότητα σε διάφορους κλάδους των Μαθηματικών και των εφαρμογών τους
 2. δραστηριότητες που συνίστανται στη συλλογή και επεξεργασία στατιστικών δεδομένων, την εξαγωγή συμπερασμάτων και τη διατύπωση προβλέψεων και εκτιμήσεων χρήσιμων στη λήψη απόφασης για συγκεκριμένα προβλήματα που ανακύπτουν σε χώρους αγοράς εργασίας και οικονομικής δραστηριότητας
 3. τη μελέτη εφαρμοσμένων μοντέλων που αποσκοπούν στην επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν σε οικονομικές επιχειρήσεις και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
 4. την προσέγγιση (μέσω θεωρητικών προτύπων), χρήση υπολογιστικών πακέτων για επίλυση προβλημάτων σε τομείς θεωρητικών και εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Υπολογιστικής Μηχανικής (mechanics)
 5. την ανάλυση φυσικών συστημάτων, όπως στερεά και ρευστά καθώς επίσης και στοχαστικά μοντέλα που περιγράφουν βιολογικές και βιοϊατρικές εφαρμογές.
 6. Ειδικότερα μοντελοποίηση και επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων που ανακύπτουν σε διάφορες δραστηριότητες.
2.  
  Ο διπλωματούχος της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου που ακολούθησε την κατεύθυνση του Φυσικού Εφαρμογών μπορεί να ασχολείται μεταξύ άλλων με:
 1. τη διδασκαλία και ερευνητική δραστηριότητα σε διάφορους κλάδους της Φυσικής και των εφαρμογών της
 2. τις θεωρητικές μελέτες και πρακτικές εφαρμογές σε όλους τους κλάδους της Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Φυσικής, όπως:
 3. Μηχανική και Ιδιότητες της Ύλης, Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης, Φυσική και Μηχανική Υλικών, Ηλεκτρισμός, Ηλεκτρονική Φυσική, Μαγνητισμός, Κυματική, Ακουστική, Οπτική, Οπτοηλεκτρονική, Ατομική και Μοριακή Φυσική, Πυρηνική Φυσική, Φυσική Υψηλών Ενεργειών, Ραδιενέργεια, Αστροφυσική και Διαστημική Φυσική
 4. τη συμμετοχή σε μελέτη και ανάπτυξη επιταχυντικών συστημάτων φορτισμένων σωματιδίων και ανιχνευτικών συστημάτων ιοντιζουσών ακτινοβολιών για ερευνητική χρήση και εφαρμογές.
 5. Εφαρμογές της Πυρηνικής Φυσικής και της ραδιενέργειας στη βιομηχανία, το περιβάλλον, τη γεωργία και την ιατρική.
 6. την προσέγγιση (μέσω θεωρητικών προτύπων), ανάπτυξη και χρήση υπολογιστικών κωδίκων και προγραμμάτων για την επίλυση προβλημάτων σε τομείς της Θεωρητικής και της Εφαρμοσμένης Φυσικής
 7. την συμμετοχή σε μελέτη, αξιολόγηση και τυποποίηση οπτικών, οπτικοηλεκτρονικών, φωτονικών διατάξεων ή διατάξεων λέιζερ, και των παραπάνω σε συναφείς εφαρμογές στη βιομηχανία, τις τηλεπικοινωνίες, το περιβάλλον, τη βιοϊατρική
 8. την μελέτη της δομής και των φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων ενός ευρέος φάσματος υλικών
3.  
  Ο διπλωματούχος της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου , μπορεί να ασχολείται, σύμφωνα με την κατεύθυνση που ακολούθησε για την απόκτηση του Διπλώματός του, σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που αξιοποιούν τη Φυσική και τα Μαθηματικά, ανάλογα με τα ισχύοντα για τους φυσικούς και μαθηματικούς εντός των πλαισίων των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου. Οι διπλωματούχοι της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (Ε.Μ.Φ.Ε.) που προσλαμβάνονται στους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα απασχολούνται με βάση τις γενικές και εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, ενδεικτικά ως: Επιστήμονες που θα προάγουν τη γνώση και επίλυση μαθηματικών και φυσικών προβλημάτων. Ειδικοί επιστήμονες για τη μαθηματική προτυποποίηση, τον προγραμματισμό και την επίλυση προβλημάτων με την επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων, και το σχεδιασμό ποσοτικών ερευνών χρήσιμων σε χρηματοοικονομικές εφαρμογές, την Ιατρική, την Βιολογία, την Επιδημιολογία. Σύμβουλοι και αναλυτές σε μονάδες Ακτινοδιαγνωστικής και Πυρηνικής Ιατρικής. Ειδικοί επιστήμονες στη μελέτη προβλημάτων και εφαρμογών Υπολογιστικής και Θεωρητικής Φυσικής και Μηχανικής, Πυρηνικής Φυσικής, Στοιχειωδών Σωματιδίων, Οπτοηλεκτρονικής και Λέιζερ, Φυσικών και Μηχανικών ιδιοτήτων των Υλικών. Καθηγητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Μαθηματικοί ή Φυσικοί ανάλογα με την κατεύθυνση που ακολούθησαν για την απόκτηση του διπλώματός τους.
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 6 παρ. 6 του ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», (Α΄ 87), όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 1 του ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», (Α΄ 173), και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 παρ. 2α του ν. 2640/1998 «Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», (Α΄ 206), β) Του άρθρου 15 παρ. 2 (θ) του ν. 2817/2000 (Α΄ 78) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 13 παρ. 49 του ν. 3149/2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 141). γ) Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
 • Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5/26.4.2004 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β΄ 608).
 • Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 1432), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/13.2.2006 «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 απόφασης “Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών” όμοια απόφαση» (Β΄ 204)
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 (α) του π.δ. 104/2005 «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων Υπουργών κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων» (Α΄ 137).
 • Τη γνώμη της Συγκλήτου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (συνεδρίαση 16η/1.12.2006).
 • Τη γνώμη της ολομέλειας του Συμβουλίου Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (συνεδρίαση 8η/26.3.2007).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 234/2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/37876/ΣΤ5 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/37876_ΣΤ5 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ1264 2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/5733/ΔΙΟΕ179 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/5733_ΔΙΟΕ179 2006
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1998/2640 1998
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις. 2003/3149 2003
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων Υπουργών κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 2005/104 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία