ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/2

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-01-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-01-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-12-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Παράταση προθεσμίας παραγράφου 1 άρθρου 20 ν. 1091/19980 «Περί διοικήσεως και διαχειρίσεως των Βακουφίων της Μουσουλμανικής Μειονότητας εις την Δυτικήν Θράκην και των περιουσιών αυτών» (Α΄ 267).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 1091/1980 (Α΄ 267), η οποία σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του π.δ. 246/2004 (Α΄ 235) λήγει την 30η Νοεμβρίου 2006, παρατείνεται για άλλα δύο (2) έτη.
2.  
  Στην έννοια της παράτασης της προθεσμίας κατά την προηγούμενη παράγραφο περιλαμβάνεται και η άρση κάθε συνέπειας, που έχει επέλθει από την άπρακτη παρέλευση της αρχικής προθεσμίας, που παρατείνεται με το παρόν διάταγμα
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 1091/1980 αρχίζει από την εκπνοή της προθεσμίας του προηγουμένου άρθρου.
Άρθρο 3
1.  
  Για την ευρυθμότερη λειτουργία των Βακουφίων κατά την ως άνω διετή προθεσμία ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, όπου τούτο είναι αναγκαίο, συνιστά Διαχειριστικές Επιτροπές Μουσουλμανικής Περιουσίας ή διορίζει τυχόν ελλείποντα μέλη αυτών κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου Μουφτή. Στην Υπουργό Εξωτερικών ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τη διάταξη του άρθρου 9 του ν. 1091/1980 «Περί διοικήσεως και διαχειρίσεως των Βακουφίων της Μουσουλμανικής Μειονότητος εις την Δυτικήν Θράκην και των περιουσιών αυτών» (Α΄ 267).
 • Τη διάταξη της παραγράφου 10 του άρθρου 4 του ν. 2240/1994 «Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 153).
 • Τη διάταξη του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
 • Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 1432), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 (Β΄ 206) όμοιά της.
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 304/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ1264 2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/5733/ΔΙΟΕ179 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/5733_ΔΙΟΕ179 2006
ΝΟΜΟΣ 1980/1091 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1091 1980
Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1994/2240 1994
Παράταση της προθεσμίας του άρθρου 20, παρ. 1 του Νόμου 1091/1980 «περί διοικήσεως και διαχειρίσεως των Βακουφίων της Μουσουλμανικής Μειονότητος εις την Δυτικήν Θράκην και των περιουσιών αυτών». 2004/246 2004
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Διοίκηση και διαχείριση των Βακουφίων της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Δυτική Θράκη και των περιουσιών τους. 2008/3647 2008